ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
38     เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด  Export   Import 
3801     กราไฟต์เทียม กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์สิ่งปรุงแต่งที่มีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ เป็นหลักในลักษณะเป็นเพสต์ เป็นก้อนเหลี่ยม เป็นแผ่น หรือลักษณะกึ่งสําเร็จรูปอื่น ๆ  Export   Import 
  38011000 000/KGM           กราไฟต์เทียม  Export   Import 
  38012000 000/KGM           กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์  Export   Import 
  38013000 000/KGM           คาร์บอเนเซียสเพสต์สำหรับทำอิเล็กโทรดและเพสต์ที่คล้ายกันสำหรับบุผนังเตา  Export   Import 
  38019000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3802     คาร์บอนกัมมันต์ ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติกัมมันต์แอนิมอลแบล็ก รวมถึงแอนิมอลแบล็กที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  38021000 000/KGM           คาร์บอนกัมมันต์  Export   Import 
  380290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  38029010 000/KGM           บอกไซต์กัมมันต์  Export   Import 
  38029020 000/KGM           ดินกัมมันต์  Export   Import 
  38029090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  38029090 001/KGM           แอนนิมอลแบล็ก  Export   Import 
  38029090 002/KGM           ดินที่ใช้เป็นสิ่งกรอง  Export   Import 
  38029090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  38030000 000/KGM           ทอลล์ออยล์จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
3804     ด่างที่เหลือจากการผลิตเยื่อไม้ จะทำให้เข้มข้น แยกเอาน้ำตาลออก หรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต แต่ไม่รวมถึงทอลล์ออยล์ตามประเภทที่ 38.03  Export   Import 
  380400 /KGM     ด่างที่เหลือจากการผลิตเยื่อไม้ (เช่น ด่างซัลไฟด์ เป็นต้น) รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต แต่ไม่รวมถึงทอลล์ออยล์ตามประเภทที่ 38.03  Export   Import 
  38040010 000/KGM           ด่างซัลไฟต์ที่ทำให้เข้มข้น  Export   Import 
  38040090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3805     น้ำมันกัมเทอร์เพนไทน์ น้ำมันวูดเทอร์เพนไทน์หรือน้ำมันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์ และน้ำมันเทอร์พีนอื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นไม้จําพวกสน หรือจากการนําไม้จําพวกสนไปผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น ไดเพนทีนดิบ ซัลไฟต์เทอร์เพนไทน์และพาราไซมีนดิบอื่น ๆ ไพน์ออยล์ ที่มีแอลฟาเทอร์พิน  Export   Import 
  38051000 000/KGM           น้ำมันกัมเทอร์เพนไทน์น้ำมันวูดเทอร์เพนไทน์หรือน้ำมันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์  Export   Import 
  38059000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  3806 /KGM           โรซินและกรดเรซิน และอนุพันธ์ของสิ่งดังกล่าว โรซินสปีริตและน้ํามันโรซิน รันกัม    
  38061000 000/KGM           โรซินและกรดเรซิน  Export   Import 
  38062000 000/KGM           เกลือของโรซินเกลือของกรดเรซินเกลือของอนุพันธ์โรซินหรือเกลือของอนุพันธ์กรดเรซินนอกจากเกลือของโรซินแอดดัก  Export   Import 
  380630 /KGM     เอสเทอร์กัม  Export   Import 
  38063010 000/KGM           เป็นก้อนเหลี่ยม  Export   Import 
  38063090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  380690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  38069010 000/KGM           รันกัมเป็นก้อนเหลี่ยม  Export   Import 
  38069090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3807     วูดทาร์ น้ำมันวูดทาร์ วูดครีโอโซต วูดแนฟทา พิตซ์ที่ได้จากพืชผัก บริวเวอร์พิตซ์และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันที่มีโรซิน กรดเรซินหรือพิตช์ที่ได้จากพืชผักเป็นหลัก  Export   Import 
  38070000 001/KGM           วูดทาร์น้ำมันวูดทาร์  Export   Import 
  38070000 002/KGM           วูดครีโอโซด  Export   Import 
  38070000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  3808 /KGM           สารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์แทะ สารฆ่ารา สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป๋องกันการงอกของพืช และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทําลายเชื้อและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันจัดทําขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก หรือทําเป็นสิ่งปรุงแต่งหรือเป็นของสําเร็จ    
  380850 /KGM     ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ของตอนนี้  Export   Import 
  38085011 /KGM         สิ่งปรุงแต่งขั้นกลางสำหรับผลิตสารฆ่าแมลง  Export   Import 
  38085011 001/KGM           อัลดริน(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085011 002/KGM           1,2,3,4,5,6เฮ็กซะคลอโรไซโคลเฮ็กเซน)(เอชซีเอช(ไอเอสโอ))รวมถึงลินเดน(ไอเอสไอหรือไอเอ็นเอ็น)  Export   Import 
  38085011 003/KGM           คลอร์เดน(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085011 004/KGM           ดีดีที(ไอเอสโอ)(คลอพีโนเทน(ไอเอ็นเอ็น)1,1,1ไตรคลอโร2,2บิส(พาราคลอโรฟีนิล)อีเทน)  Export   Import 
  38085011 005/KGM           ดีลดริน(ไอเอสโอหรือไอเอ็นเอ็น)  Export   Import 
  38085011 006/KGM           เฮพตาคลอร์(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085011 007/KGM           เพนตะคลอโรฟีนอล(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085011 008/KGM           แคมฟีคลอร์(ไอเอสโอ)(ทอกซาฟีน)  Export   Import 
  38085011 101/KGM           มีทามิโดฟอส(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085011 102/KGM           โมโนโครโตฟอส(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085011 103/KGM           พาราไทออน(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085011 104/KGM           พาราไทออนเมทิล(ไอเอสโอ)(เมทิลพาราไทออน)  Export   Import 
  38085011 105/KGM           ฟอสฟามิดอน(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085011 201/KGM           เอทิลีนไดคลอไรด์(ไอเอสโอ)(1,2ไดคลอโรอีเทน)  Export   Import 
  38085011 400/KGM           สารประกอบของปรอท  Export   Import 
  38085012 000/KGM           ในลักษณะเป็นขดกันยุงหรือเป็นผงใช้ทำขดกันยุง  Export   Import 
  38085013 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่มีเครื่องฉีดพ่นด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว  Export   Import 
  38085019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  38085019 001/KGM           อัลดริน(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085019 002/KGM           1,2,3,4,5,6เฮ็กซะคลอโรไซโคลเฮ็กเซน)(เอชซีเอช(ไอเอสโอ))รวมถึงลินเดน(ไอเอสไอหรือไอเอ็นเอ็น)  Export   Import 
  38085019 003/KGM           คลอร์เดน(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085019 004/KGM           ดีดีที(ไอเอสโอ)(คลอพีโนเทน(ไอเอ็นเอ็น)1,1,1ไตรคลอโร2,2บิส(พาราคลอโรฟีนิล)อีเทน)  Export   Import 
  38085019 005/KGM           ดีลดริน(ไอเอสโอหรือไอเอ็นเอ็น)  Export   Import 
  38085019 006/KGM           เฮพตาคลอร์(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085019 007/KGM           เพนตะคลอโรฟีนอล(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085019 008/KGM           แคมฟีคลอร์(ไอเอสโอ)(ทอกซาฟีน)  Export   Import 
  38085019 101/KGM           มีทามิโดฟอส(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085019 102/KGM           โมโนโครโตฟอส(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085019 103/KGM           พาราไทออน(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085019 104/KGM           พาราไทออนเมทิล(ไอเอสโอ)(เมทิลพาราไทออน)  Export   Import 
  38085019 105/KGM           ฟอสฟามิดอน(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085019 201/KGM           เอทิลีนไดคลอไรด์(ไอเอสโอ)(1,2ไดคลอโรอีเทน)  Export   Import 
  38085019 400/KGM           สารประกอบของปรอท  Export   Import 
  38085020 /KGM         สารฆ่ารา  Export   Import 
  38085020 001/KGM           เฉพาะที่บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว  Export   Import 
  38085020 011/KGM           แคพทาพอล(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085020 101/KGM           ออกซิเรน(เอทิลีนออกไซด์)  Export   Import 
  38085020 102/KGM           เฮกซะคลอโรเบนซีน(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085020 400/KGM           สารประกอบของปรอท  Export   Import 
  38085030 /KGM         สารฆ่าวัชพืชผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการงอกของพืชและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  Export   Import 
  38085030 001/KGM           เฉพาะสารฆ่าวัชพืชที่บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว  Export   Import 
  38085030 101/KGM           เกลือหรือเอสเตอร์ของ2,4,5ที(ไอเอสโอ)(2,4,5กรดไตรคลอโรฟีนอกซีอะซีติก)  Export   Import 
  38085030 102/KGM           ไดโนเซบ(ไอเอสโอ)เกลือหรือเอสเตอร์ของไดโนเซบ(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085030 400/KGM           สารประกอบของปรอท  Export   Import 
  38085040 /KGM         สารทำลายเชื้อ  Export   Import 
  38085040 001/KGM           เฉพาะที่บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว  Export   Import 
  38085040 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  38085091 /KGM         สารรักษาเนื้อไม้ที่เป็นสิ่งปรุงแต่งนอกจากสารเคลือบผิวที่มีสารฆ่าแมลงหรือสารฆ่ารา  Export   Import 
  38085091 001/KGM           เฉพาะที่บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว  Export   Import 
  38085091 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  38085099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  38085099 001/KGM           เฉพาะสารเบื่อหนู  Export   Import 
  38085099 002/KGM           เฉพาะที่บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว  Export   Import 
  38085099 003/KGM           ไบนาพาคริล(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085099 004/KGM           คลอร์ไดมีฟอร์ม(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085099 005/KGM           คลอร์โรเบนซิเลต(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085099 006/KGM           เอทิลีนไดโบรไมด์(ไอเอสโอ)(1,2ไดโบรโมอีเทน)  Export   Import 
  38085099 007/KGM           ฟลูออโรอะซีตะไมด์(ไอเอสโอ)  Export   Import 
  38085099 400/KGM           สารประกอบของปรอท  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  380891 /KGM     สารฆ่าแมลง  Export   Import 
  38089110 /KGM         สิ่งปรุงแต่งขั้นกลางสำหรับผลิตสารฆ่าแมลง  Export   Import 
  38089110 101/KGM           อัลดิคาร์บ  Export   Import 
  38089110 102/KGM           อะมิโนคาร์บ  Export   Import 
  38089110 104/KGM           เบนไดโอคาร์บ  Export   Import 
  38089110 105/KGM           เบนฟิวราคาร์บ  Export   Import 
  38089110 106/KGM           บิวโตคาร์บอกซิม  Export   Import 
  38089110 107/KGM           คาร์บาริล  Export   Import 
  38089110 108/KGM           คาร์โบฟิวแรน  Export   Import 
  38089110 109/KGM           คาร์โบซัลแฟน  Export   Import 
  38089110 110/KGM           ไดออกซะคาร์บ  Export   Import 
  38089110 111/KGM           เฟโนบิวคาร์บ(บีพีเอ็มซี)  Export   Import 
  38089110 112/KGM           เฟนอกซิคาร์บ  Export   Import 
  38089110 113/KGM           ฟอร์เมทาเนต  Export   Import 
  38089110 114/KGM           ฟอร์เมทาเนตไฮโดรคลอไรด์  Export   Import 
  38089110 115/KGM           ฟิวราไทโอคาร์บ  Export   Import 
  38089110 116/KGM           ไอโซโพรคาร์บ(เอ็มไอพีซี)  Export   Import 
  38089110 117/KGM           เมโทมิล  Export   Import 
  38089110 118/KGM           เมทอลคาร์บ  Export   Import 
  38089110 119/KGM           เมกซะคาร์เบต  Export   Import 
  38089110 120/KGM           ออกซามิล  Export   Import 
  38089110 121/KGM           พิริมิคาร์บ  Export   Import 
  38089110 122/KGM           โพรเมคาร์บ  Export   Import 
  38089110 123/KGM           โพรพอกเซอร์  Export   Import 
  38089110 124/KGM           ไทโอไดคาร์บ  Export   Import 
  38089110 125/KGM           ไทโอฟานอกซ์  Export   Import 
  38089110 126/KGM           เอ็กซ์เอ็มซี(3,5ซิลิลเมทิลคาร์บาเมต)  Export   Import 
  38089110 199/KGM           คาร์บาเมตอื่นๆ  Export   Import 
  38089110 207/KGM           เอนโดซัลแฟน  Export   Import 
  38089110 208/KGM           อัลฟาเอนโดซัลแฟน  Export   Import 
  38089110 209/KGM           เบตาเอนโดซัลแฟน  Export   Import 
  38089110 210/KGM           เอนดริน  Export   Import 
  38089110 213/KGM           เมทอกซิคลอร์  Export   Import 
  38089110 214/KGM           เพนตะคลอโรฟีเนตโซเดียม(เพนตะคลอโรฟีนอกไซด์โซเดียม)  Export   Import 
  38089110 217/KGM           ออร์โทไดคลอโรเบนซีน  Export   Import 
  38089110 218/KGM           พาราไดคลอโรเบนซีน  Export   Import 
  38089110 220/KGM           ไมเรกซ์  Export   Import 
  38089110 221/KGM           สโตรเบน(โพลิคลอโรเทอร์พีน)  Export   Import 
  38089110 222/KGM           ทีดีอีหรือดีดีดี(เตตระคลอโรไดฟีนิลอีเทนหรือ1,1ไดคลอโร2,2บิส(4คลอโรฟีนิล)อีเทน)  Export   Import 
  38089110 299/KGM           ออร์แกโนคลอรีนอื่นๆ  Export   Import 
  38089110 301/KGM           อะซีเฟต  Export   Import 
  38089110 302/KGM           อะซาเมไทฟอส  Export   Import 
  38089110 303/KGM           อะซินฟอสเอทิล  Export   Import 
  38089110 304/KGM           อะซินฟอสเมทิล  Export   Import 
  38089110 306/KGM           โบรโมฟอส  Export   Import 
  38089110 307/KGM           โบรโมฟอสเอทิล  Export   Import 
  38089110 308/KGM           คาร์โบฟีโนไทออน  Export   Import 
  38089110 309/KGM           คลอร์เฟนวินฟอส  Export   Import 
  38089110 310/KGM           คลอร์ไพริฟอส  Export   Import 
  38089110 311/KGM           คลอร์ไพริฟอสเมทิล  Export   Import 
  38089110 312/KGM           คลอร์ไทโอฟอส  Export   Import 
  38089110 313/KGM           คูมาฟอส  Export   Import 
  38089110 314/KGM           โครทอกซิฟอส  Export   Import 
  38089110 315/KGM           ไซยาโนเฟนฟอส  Export   Import 
  38089110 316/KGM           ไซยาโนฟอส  Export   Import 
  38089110 317/KGM           เดเมฟิออน  Export   Import 
  38089110 318/KGM           เดเมทอน  Export   Import 
  38089110 319/KGM           เดเมทอนโอ  Export   Import 
  38089110 320/KGM           เดเมทอนเอส  Export   Import 
  38089110 321/KGM           ไดอะลิฟอส(ไดอะลิฟอร์)  Export   Import 
  38089110 322/KGM           ไดอะซินอน  Export   Import 
  38089110 323/KGM           ไดคลอเฟนไทออน  Export   Import 
  38089110 324/KGM           ไดคลอร์วอส  Export   Import 
  38089110 325/KGM           ไดโครโตฟอส  Export   Import 
  38089110 326/KGM           ไดเมโทเอต  Export   Import 
  38089110 327/KGM           ไดออกซะเบนโซฟอส(ซาลิไทออน)  Export   Import 
  38089110 328/KGM           ไดออกซะไทออน  Export   Import 
  38089110 329/KGM           อีพีเอ็น  Export   Import 
  38089110 330/KGM           อีไทออน  Export   Import 
  38089110 331/KGM           เอตริมฟอส  Export   Import 
  38089110 332/KGM           เฟนคลอร์ฟอส  Export   Import 
  38089110 333/KGM           เฟนิโตรไทออน  Export   Import 
  38089110 334/KGM           เฟนซัลโฟไทออน  Export   Import 
  38089110 335/KGM           เฟนไทออน  Export   Import 
  38089110 336/KGM           โฟโนฟอส  Export   Import 
  38089110 337/KGM           ฟอร์โมไทออน  Export   Import 
  38089110 338/KGM           เฮพเทโนฟอส  Export   Import 
  38089110 339/KGM           ไอซาโซฟอส  Export   Import 
  38089110 340/KGM           ไอโซคาร์โบฟอส  Export   Import 
  38089110 341/KGM           ไอโซเฟนฟอส  Export   Import 
  38089110 342/KGM           ไอซอกซะไทออน  Export   Import 
  38089110 343/KGM           จ๊อดเฟนฟอส  Export   Import 
  38089110 344/KGM           เลพโตฟอส  Export   Import 
  38089110 345/KGM           มาลาไทออน  Export   Import 
  38089110 346/KGM           เมคาร์แบม  Export   Import 
  38089110 347/KGM           เมฟอสโฟแลน  Export   Import 
  38089110 349/KGM           เมไทดาไทออน  Export   Import 
  38089110 350/KGM           เมวินฟอส  Export   Import 
  38089110 352/KGM           มอร์โฟไทออน  Export   Import 
  38089110 353/KGM           นาเลด  Export   Import 
  38089110 354/KGM           โอเมโทเอต  Export   Import 
  38089110 355/KGM           ออกซิเดเมทอนเมทิล  Export   Import 
  38089110 358/KGM           เฟนโทเอต  Export   Import 
  38089110 359/KGM           โฟเรต  Export   Import 
  38089110 360/KGM           โฟซาโลน  Export   Import 
  38089110 361/KGM           ฟอสเมต  Export   Import 
  38089110 363/KGM           ฟอกซิม  Export   Import 
  38089110 364/KGM           พิริมิฟอสเมทิล  Export   Import 
  38089110 365/KGM           โพรเฟโนฟอส  Export   Import 
  38089110 366/KGM           โพรไทโอฟอส  Export   Import 
  38089110 367/KGM           ไพราโคลฟอส  Export   Import 
  38089110 368/KGM           ไพริดาเฟนไทออน  Export   Import 
  38089110 369/KGM           ควินาลฟอส  Export   Import 
  38089110 370/KGM           สคราแดน(โอเอ็มพีเอออกตะเมทิลไพโรฟอสฟอราไมด์)  Export   Import 
  38089110 371/KGM           ซัลโฟเทพ  Export   Import 
  38089110 372/KGM           ซัลโพรฟอส  Export   Import 
  38089110 373/KGM           เทเมฟอส  Export   Import 
  38089110 374/KGM           ทีอีพีพี  Export   Import 
  38089110 375/KGM           เตตระคลอร์วินฟอส  Export   Import 
  38089110 376/KGM           ไทโอเมทอน  Export   Import 
  38089110 377/KGM           ไตรอะโซฟอส  Export   Import 
  38089110 378/KGM           ไตรคลอร์ฟอน  Export   Import 
  38089110 379/KGM           วามิโดไทออน  Export   Import 
  38089110 380/KGM           เมทาคริฟอส  Export   Import 
  38089110 399/KGM           ออร์แกโนฟอสฟอรัสอื่นๆ  Export   Import 
  38089110 401/KGM           อัลเลทริน  Export   Import 
  38089110 402/KGM           ดีอัลเลทริน  Export   Import 
  38089110 403/KGM           ไบเฟนทริน  Export   Import 
  38089110 404/KGM           ไบโออัลเลทริน  Export   Import 
  38089110 405/KGM           ไบโอเรสเมทริน  Export   Import 
  38089110 407/KGM           ไซฟลูทริน  Export   Import 
  38089110 408/KGM           เบตาไซฟลูทริน  Export   Import 
  38089110 409/KGM           ไซฮาโลทริน  Export   Import 
  38089110 410/KGM           แลมบ์ดาไซฮาโลทริน  Export   Import 
  38089110 411/KGM           ไซเพอร์เมทริน  Export   Import 
  38089110 412/KGM           อัลฟาไซเพอร์เมทริน  Export   Import 
  38089110 413/KGM           ไซฟีโนทริน  Export   Import 
  38089110 414/KGM           เดลตาเมทริน  Export   Import 
  38089110 415/KGM           เอสเฟนวาเลอเรต  Export   Import 
  38089110 416/KGM           อีโตเฟนพรอกซ์  Export   Import 
  38089110 417/KGM           เฟนวาเลอเรต  Export   Import 
  38089110 418/KGM           ฟลูไซทริเนต  Export   Import 
  38089110 419/KGM           ฟลูเมทริน  Export   Import 
  38089110 420/KGM           เทาฟลูวาลิเนตฟลูวาลิเนต(ดีแอลไอโซเมอร์)  Export   Import 
  38089110 421/KGM           อิมิโพรทริน  Export   Import 
  38089110 422/KGM           เพอร์เมทริน  Export   Import 
  38089110 423/KGM           ดีฟีโนทริน  Export   Import 
  38089110 424/KGM           พราลเลทริน  Export   Import 
  38089110 425/KGM           ไพเรทริน  Export   Import 
  38089110 426/KGM           เรสเมทริน  Export   Import 
  38089110 427/KGM           เตตระเมทริน  Export   Import 
  38089110 428/KGM           ทราโลเมทริน  Export   Import 
  38089110 499/KGM           ไพรีทรอยด์อื่นๆ  Export   Import 
  38089110 501/KGM           อะบาเมกติน  Export   Import 
  38089110 502/KGM           อะเซทามิพริด  Export   Import 
  38089110 503/KGM           อลูมิเนียมฟอสไฟด์  Export   Import 
  38089110 504/KGM           อะซาดิราชติน  Export   Import 
  38089110 505/KGM           เบนซัลแทพ  Export   Import 
  38089110 506/KGM           กรดโบริก(กรดโบราสิกกรดออร์โทโบริก)  Export   Import 
  38089110 507/KGM           โบรโมไซเคลน  Export   Import 
  38089110 508/KGM           บูโพรฟีซิน  Export   Import 
  38089110 509/KGM           คาร์แทพ  Export   Import 
  38089110 510/KGM           คาร์แทพไฮโดรคลอไรด์(คาร์แทพโมโนไฮโดรคลอไรด์)  Export   Import 
  38089110 511/KGM           คลอร์เดโคน  Export   Import 
  38089110 512/KGM           คลอร์เฟนาไพร์  Export   Import 
  38089110 513/KGM           คลอร์ฟลูอะซูรอน  Export   Import 
  38089110 514/KGM           คลอโรพิคริน(ไตรคลอโรไนโตรมีเทน)  Export   Import 
  38089110 515/KGM           โครมาเฟโนไซด์  Export   Import 
  38089110 516/KGM           ไซโรมาซีน  Export   Import 
  38089110 517/KGM           ไดอะเฟนไทยูรอน  Export   Import 
  38089110 518/KGM           ไดฟลูเบนซูรอน  Export   Import 
  38089110 519/KGM           ดีเอ็นโอซี(4,6ไดไนโตรออร์โทครีซอล)  Export   Import 
  38089110 520/KGM           อีมาเมกตินเบนโซเอต  Export   Import 
  38089110 522/KGM           ฟิโพรนิล  Export   Import 
  38089110 523/KGM           ฟลูเฟนอกซูรอน  Export   Import 
  38089110 524/KGM           ไฮดราเมทิลนอน  Export   Import 
  38089110 525/KGM           ไฮโดรพรีน  Export   Import 
  38089110 526/KGM           อิมิดาโคลพริด  Export   Import 
  38089110 527/KGM           ไคโนพรีน  Export   Import 
  38089110 528/KGM           ลูเฟนยูรอน  Export   Import 
  38089110 529/KGM           แมกนีเซียมฟอสไฟด์  Export   Import 
  38089110 530/KGM           เมโทพรีน  Export   Import 
  38089110 531/KGM           เมทิลโบรไมด์(โบรโมมีเทน)  Export   Import 
  38089110 532/KGM           นิโคตินซัลเฟต  Export   Import 
  38089110 533/KGM           โนวาลูรอน  Export   Import 
  38089110 534/KGM           ปารีสกรีน(ทองแดงอะซีโตอาร์เซไนต์)  Export   Import 
  38089110 535/KGM           ฟีนาซีนออกไซด์(เฟนเซน5ออกไซด์)  Export   Import 
  38089110 536/KGM           ไพริพรอกซิเฟน  Export   Import 
  38089110 537/KGM           โรทีโนน  Export   Import 
  38089110 538/KGM           เทบูเฟโนไซด์  Export   Import 
  38089110 539/KGM           เทฟลูเบนซูรอน  Export   Import 
  38089110 540/KGM           ไทโอไซแคลม  Export   Import 
  38089110 541/KGM           ไทโอไซแคลมไฮโดรเจนออกซาเลต  Export   Import 
  38089110 542/KGM           ไตรฟลูมูรอน  Export   Import 
  38089110 543/KGM           ไวท์ออย(รีไฟน์ปิโตรเลียมออย)ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร  Export   Import 
  38089110 544/KGM           อะซีโทฟีโนน4เมทอกซิ3เมทิล  Export   Import 
  38089110 545/KGM           นอร์มัลบิวทิลดีแอลมาเลต  Export   Import 
  38089110 546/KGM           เอ็นเซคัลดารีบิวทิลฟทาลิไมด์  Export   Import 
  38089110 547/KGM           เอ็นบิวทิล1,2,3,6เตตระไฮโดรแนฟทาลิไมด์  Export   Import 
  38089110 548/KGM           ซิสไบไซโคล(2,2,1เฮปเทน2,3ไดคาร์บอกซิลิกแอซิด)เมทิลเอสเทอร์  Export   Import 
  38089110 549/KGM           ไซโคลเฮกซิลอะซีโตอะซีเทต  Export   Import 
  38089110 550/KGM           ซิโตรเนลลาออย  Export   Import 
  38089110 551/KGM           ไดบิวทิลฟทาเลท  Export   Import 
  38089110 552/KGM           อัลฟา,อัลฟาไดเมทิลอัลฟาคาร์โบบิวทอกซิไดไฮโดรแกมมาไพโรน  Export   Import 
  38089110 553/KGM           เอ็น,เอ็นไดเอทิลซัคซินาไมด์นอร์มัลโพรพิล  Export   Import 
  38089110 554/KGM           เอ็น,เอ็นไดโพรพิลซัคซินามิกแอซิดเอทิล  Export   Import 
  38089110 555/KGM           เอทิลไซยาโนไซโคลเฮกซิลอะซีเทต  Export   Import 
  38089110 556/KGM           เอทิลเฮกซิลีนไกลคอล(เอทิลเฮกเซนไดออลอีโทเฮกซะไดออล)  Export   Import 
  38089110 557/KGM           เอทิลเอสเทอร์ของอีพอกซิเมทิลฟีนิลอะคริลิกเอซิด  Export   Import 
  38089110 558/KGM           ไฮดราคริเลตเบตาฟีนิลเอทิล  Export   Import 
  38089110 559/KGM           1(พาราเมทอกซิฟีนิล)2เมทิล1,3โพรเพนไดออลเมทิลีนอีเทอร์  Export   Import 
  38089110 560/KGM           เอ็มจีเค(รีเพลเลนท์11หรือ2,3,4,5บิส(2บิวทิลีน)เตตระไฮโดร2ฟิวรัลดีไฮด์)  Export   Import 
  38089110 561/KGM           2ไนโตร2เมทิล1,3โพรเพนไดออล  Export   Import 
  38089110 562/KGM           2ไนโตร2เอทิล1,3โพรเพนไดออลบิวทิลัลดีไฮด์อะซีทัล  Export   Import 
  38089110 563/KGM           เพนตะเมทิลีนไดโพรไพโอเนต  Export   Import 
  38089110 564/KGM           ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์(ไพเพอโรนิลอีเทอร์บิวทอกไซด์)  Export   Import 
  38089110 565/KGM           ไพเพอโรนิลไซโคลเฮกซีโนน  Export   Import 
  38089110 566/KGM           2พีนิลเอทิลอัลฟาไฮดรอกซิไอโซบิวทิเรต  Export   Import 
  38089110 567/KGM           พลิฟีเนต  Export   Import 
  38089110 568/KGM           พารา(นอร์มัลโพรพอกซิ)เบนซัลดีไฮด์  Export   Import 
  38089110 569/KGM           นอร์มัลโพรพิลซินนะเมต  Export   Import 
  38089110 570/KGM           ไรยาเนีย  Export   Import 
  38089110 571/KGM           ซัลฟลูรามิด  Export   Import 
  38089110 572/KGM           1,2,3,4เตตระไฮโดร2แนฟทอล(เตตระลอล)  Export   Import 
  38089110 573/KGM           แทลเลียมซัลเฟต  Export   Import 
  38089110 574/KGM           ทาไนต์(ไอโซบอร์นิลไทโอไซยาโนอะซีเทต)  Export   Import 
  38089110 575/KGM           ที่มีสารโบรโมมีเทน(เมทิลโบรไมด์)หรือโบรโมคลอโรมีเทน  Export   Import 
  38089110 599/KGM           อื่นๆที่มีสารออกฤทธิ์1ชนิด  Export   Import 
  38089110 600/KGM           ประเภทคาร์บาเมตและออร์แกโนคลอรีน  Export   Import 
  38089110 610/KGM           ประเภทคาร์บาเมตและออร์แกโนฟอสฟอรัส  Export   Import 
  38089110 620/KGM           ประเภทคาร์บาเมตและไพรีทรอยด์  Export   Import 
  38089110 630/KGM           ประเภทออร์แกโนคลอรีนและไพรีทรอยด์  Export   Import 
  38089110 640/KGM           ประเภทออร์แกโนฟอสฟอรัสและออร์แกโนฟอสฟอรัส  Export   Import 
  38089110 650/KGM           ประเภทออร์แกโนฟอสฟอรัสและไพรีทรอยด์  Export   Import 
  38089110 660/KGM           ประเภทไพรีทรอยด์และไพรีทรอยด์  Export   Import 
  38089110 699/KGM           อื่นๆที่มีสารออกฤทธิ์2ชนิด  Export   Import 
  38089110 700/KGM           สารฆ่าแมลงที่มีสารออกฤทธิ์3ชนิด  Export   Import 
  38089110 910/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  38089120 000/KGM           ในลักษณะเป็นขดกันยุงหรือเป็นผงใช้ทำขดกันยุง  Export   Import 
  38089130 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่มีเครื่องฉีดพ่นด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว  Export   Import 
  38089190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  38089190 101/KGM           อัลดิคาร์บ  Export   Import 
  38089190 102/KGM           อะมิโนคาร์บ  Export   Import 
  38089190 104/KGM           เบนไดโอคาร์บ  Export   Import 
  38089190 105/KGM           เบนฟิวราคาร์บ  Export   Import 
  38089190 106/KGM           บิวโตคาร์บอกซิม  Export   Import 
  38089190 107/KGM           คาร์บาริล  Export   Import 
  38089190 108/KGM           คาร์โบฟิวแรน  Export   Import 
  38089190 109/KGM           คาร์โบซัลแฟน  Export   Import 
  38089190 110/KGM           ไดออกซะคาร์บ  Export   Import 
  38089190 111/KGM           เฟโนบิวคาร์บ(บีพีเอ็มซี)  Export   Import 
  38089190 112/KGM           เฟนอกซิคาร์บ  Export   Import 
  38089190 113/KGM           ฟอร์เมทาเนต  Export   Import 
  38089190 114/KGM           ฟอร์เมทาเนตไฮโดรคลอไรด์  Export   Import 
  38089190 115/KGM           ฟิวราไทโอคาร์บ  Export   Import 
  38089190 116/KGM           ไอโซโพรคาร์บ(เอ็มไอพีซี)  Export   Import 
  38089190 117/KGM           เมโทมิล  Export   Import 
  38089190 118/KGM           เมทอลคาร์บ  Export   Import 
  38089190 119/KGM           เมกซะคาร์เบต  Export   Import 
  38089190 120/KGM           ออกซามิล  Export   Import 
  38089190 121/KGM           พิริมิคาร์บ  Export   Import 
  38089190 122/KGM           โพรเมคาร์บ  Export   Import 
  38089190 123/KGM           โพรพอกเซอร์  Export   Import 
  38089190 124/KGM           ไทโอไดคาร์บ  Export   Import 
  38089190 125/KGM           ไทโอฟานอกซ์  Export   Import 
  38089190 126/KGM           เอ็กซ์เอ็มซี(3,5ซิลิลเมทิลคาร์บาเมต)  Export   Import 
  38089190 199/KGM           คาร์บาเมตอื่นๆ  Export   Import 
  38089190 207/KGM           เอนโดซัลแฟน  Export   Import 
  38089190 208/KGM           อัลฟาเอนโดซัลแฟน  Export   Import 
  38089190 209/KGM           เบตาเอนโดซัลแฟน  Export   Import 
  38089190 210/KGM           เอนดริน  Export   Import 
  38089190 213/KGM           เมทอกซิคลอร์  Export   Import 
  38089190 214/KGM           เพนตะคลอโรฟีเนตโซเดียม(เพนตะคลอโรฟีนอกไซด์โซเดียม)  Export   Import 
  38089190 217/KGM           ออร์โทไดคลอโรเบนซีน  Export   Import 
  38089190 218/KGM           พาราไดคลอโรเบนซีน  Export   Import 
  38089190 220/KGM           ไมเรกซ์  Export   Import 
  38089190 221/KGM           สโตรเบน(โพลิคลอโรเทอร์พีน)  Export   Import 
  38089190 222/KGM           ทีดีอีหรือดีดีดี(เตตระคลอโรไดฟีนิลอีเทนหรือ1,1ไดคลอโร2,2บิส(4คลอโรฟีนิล)อีเทน)  Export   Import 
  38089190 299/KGM           ออร์แกโนคลอรีนอื่นๆ  Export   Import 
  38089190 301/KGM           อะซีเฟต  Export   Import 
  38089190 302/KGM           อะซาเมไทฟอส  Export   Import 
  38089190 303/KGM           อะซินฟอสเอทิล  Export   Import 
  38089190 304/KGM           อะซินฟอสเมทิล  Export   Import 
  38089190 306/KGM           โบรโมฟอส  Export   Import 
  38089190 307/KGM           โบรโมฟอสเอทิล  Export   Import 
  38089190 308/KGM           คาร์โบฟีโนไทออน  Export   Import 
  38089190 309/KGM           คลอร์เฟนวินฟอส  Export   Import 
  38089190 310/KGM           คลอร์ไพริฟอส  Export   Import 
  38089190 311/KGM           คลอร์ไพริฟอสเมทิล  Export   Import 
  38089190 312/KGM           คลอร์ไทโอฟอส  Export   Import 
  38089190 313/KGM           คูมาฟอส  Export   Import 
  38089190 314/KGM           โครทอกซิฟอส  Export   Import 
  38089190 315/KGM           ไซยาโนเฟนฟอส  Export   Import 
  38089190 316/KGM           ไซยาโนฟอส  Export   Import 
  38089190 317/KGM           เดเมฟิออน  Export   Import 
  38089190 318/KGM           เดเมทอน  Export   Import 
  38089190 319/KGM           เดเมทอนโอ  Export   Import 
  38089190 320/KGM           เดเมทอนเอส  Export   Import 
  38089190 321/KGM           ไดอะลิฟอส(ไดอะลิฟอร์)  Export   Import 
  38089190 322/KGM           ไดอะซินอน  Export   Import 
  38089190 323/KGM           ไดคลอเฟนไทออน  Export   Import 
  38089190 324/KGM           ไดคลอร์วอส  Export   Import 
  38089190 325/KGM           ไดโครโตฟอส  Export   Import 
  38089190 326/KGM           ไดเมโทเอต  Export   Import 
  38089190 327/KGM           ไดออกซะเบนโซฟอส(ซาลิไทออน)  Export   Import 
  38089190 328/KGM           ไดออกซะไทออน  Export   Import 
  38089190 329/KGM           อีพีเอ็น  Export   Import 
  38089190 330/KGM           อีไทออน  Export   Import 
  38089190 331/KGM           เอตริมฟอส  Export   Import 
  38089190 332/KGM           เฟนคลอร์ฟอส  Export   Import 
  38089190 333/KGM           เฟนิโตรไทออน  Export   Import 
  38089190 334/KGM           เฟนซัลโฟไทออน  Export   Import 
  38089190 335/KGM           เฟนไทออน  Export   Import 
  38089190 336/KGM           โฟโนฟอส  Export   Import 
  38089190 337/KGM           ฟอร์โมไทออน  Export   Import 
  38089190 338/KGM           เฮพเทโนฟอส  Export   Import 
  38089190 339/KGM           ไอซาโซฟอส  Export   Import 
  38089190 340/KGM           ไอโซคาร์โบฟอส  Export   Import 
  38089190 341/KGM           ไอโซเฟนฟอส  Export   Import 
  38089190 342/KGM           ไอซอกซะไทออน  Export   Import 
  38089190 343/KGM           จ๊อดเฟนฟอส  Export   Import 
  38089190 344/KGM           เลพโตฟอส  Export   Import 
  38089190 345/KGM           มาลาไทออน  Export   Import 
  38089190 346/KGM           เมคาร์แบม  Export   Import 
  38089190 347/KGM           เมฟอสโฟแลน  Export   Import 
  38089190 349/KGM           เมไทดาไทออน  Export   Import 
  38089190 350/KGM           เมวินฟอส  Export   Import 
  38089190 352/KGM           มอร์โฟไทออน  Export   Import 
  38089190 353/KGM           นาเลด  Export   Import 
  38089190 354/KGM           โอเมโทเอต  Export   Import 
  38089190 355/KGM           ออกซิเดเมทอนเมทิล  Export   Import 
  38089190 358/KGM           เฟนโทเอต  Export   Import 
  38089190 359/KGM           โฟเรต  Export   Import 
  38089190 360/KGM           โฟซาโลน  Export   Import 
  38089190 361/KGM           ฟอสเมต  Export   Import 
  38089190 363/KGM           ฟอกซิม  Export   Import 
  38089190 364/KGM           พิริมิฟอสเมทิล  Export   Import 
  38089190 365/KGM           โพรเฟโนฟอส  Export   Import 
  38089190 366/KGM           โพรไทโอฟอส  Export   Import 
  38089190 367/KGM           ไพราโคลฟอส  Export   Import 
  38089190 368/KGM           ไพริดาเฟนไทออน  Export   Import 
  38089190 369/KGM           ควินาลฟอส  Export   Import 
  38089190 370/KGM           สคราแดน(โอเอ็มพีเอออกตะเมทิลไพโรฟอสฟอราไมด์)  Export   Import 
  38089190 371/KGM           ซัลโฟเทพ  Export   Import 
  38089190 372/KGM           ซัลโพรฟอส  Export   Import 
  38089190 373/KGM           เทเมฟอส  Export   Import 
  38089190 374/KGM           ทีอีพีพี  Export   Import 
  38089190 375/KGM           เตตระคลอร์วินฟอส  Export   Import 
  38089190 376/KGM           ไทโอเมทอน  Export   Import 
  38089190 377/KGM           ไตรอะโซฟอส  Export   Import 
  38089190 378/KGM           ไตรคลอร์ฟอน  Export   Import 
  38089190 379/KGM           วามิโดไทออน  Export   Import 
  38089190 380/KGM           เมทาคริฟอส  Export   Import 
  38089190 399/KGM           ออร์แกโนฟอสฟอรัสอื่นๆ  Export   Import 
  38089190 401/KGM           อัลเลทริน  Export   Import 
  38089190 402/KGM           ดีอัลเลทริน  Export   Import 
  38089190 403/KGM           ไบเฟนทริน  Export   Import 
  38089190 404/KGM           ไบโออัลเลทริน  Export   Import 
  38089190 405/KGM           ไบโอเรสเมทริน  Export   Import 
  38089190 407/KGM           ไซฟลูทริน  Export   Import 
  38089190 408/KGM           เบตาไซฟลูทริน  Export   Import 
  38089190 409/KGM           ไซฮาโลทริน  Export   Import 
  38089190 410/KGM           แลมบ์ดาไซฮาโลทริน  Export   Import 
  38089190 411/KGM           ไซเพอร์เมทริน  Export   Import 
  38089190 412/KGM           อัลฟาไซเพอร์เมทริน  Export   Import 
  38089190 413/KGM           ไซฟีโนทริน  Export   Import 
  38089190 414/KGM           เดลตาเมทริน  Export   Import 
  38089190 415/KGM           เอสเฟนวาเลอเรต  Export   Import 
  38089190 416/KGM           อีโตเฟนพรอกซ์  Export   Import 
  38089190 417/KGM           เฟนวาเลอเรต  Export   Import 
  38089190 418/KGM           ฟลูไซทริเนต  Export   Import 
  38089190 419/KGM           ฟลูเมทริน  Export   Import 
  38089190 420/KGM           เทาฟลูวาลิเนตฟลูวาลิเนต(ดีแอลไอโซเมอร์)  Export   Import 
  38089190 421/KGM           อิมิโพรทริน  Export   Import 
  38089190 422/KGM           เพอร์เมทริน  Export   Import 
  38089190 423/KGM           ดีฟีโนทริน  Export   Import 
  38089190 424/KGM           พราลเลทริน  Export   Import 
  38089190 425/KGM           ไพเรทริน  Export   Import 
  38089190 426/KGM           เรสเมทริน  Export   Import 
  38089190 427/KGM           เตตระเมทริน  Export   Import 
  38089190 428/KGM           ทราโลเมทริน  Export   Import 
  38089190 499/KGM           ไพรีทรอยด์อื่นๆ  Export   Import 
  38089190 501/KGM           อะบาเมกติน  Export   Import 
  38089190 502/KGM           อะเซทามิพริด  Export   Import 
  38089190 503/KGM           อลูมิเนียมฟอสไฟด์  Export   Import 
  38089190 504/KGM           อะซาดิราชติน  Export   Import 
  38089190 505/KGM           เบนซัลแทพ  Export   Import 
  38089190 506/KGM           กรดโบริก(กรดโบราสิกกรดออร์โทโบริก)  Export   Import 
  38089190 507/KGM           โบรโมไซเคลน  Export   Import 
  38089190 508/KGM           บูโพรฟีซิน  Export   Import 
  38089190 509/KGM           คาร์แทพ  Export   Import 
  38089190 510/KGM           คาร์แทพไฮโดรคลอไรด์(คาร์แทพโมโนไฮโดรคลอไรด์)  Export   Import 
  38089190 511/KGM           คลอร์เดโคน  Export   Import 
  38089190 512/KGM           คลอร์เฟนาไพร์  Export   Import 
  38089190 513/KGM           คลอร์ฟลูอะซูรอน  Export   Import 
  38089190 514/KGM           คลอโรพิคริน(ไตรคลอโรไนโตรมีเทน)  Export   Import 
  38089190 515/KGM           โครมาเฟโนไซด์  Export   Import 
  38089190 516/KGM           ไซโรมาซีน  Export   Import 
  38089190 517/KGM           ไดอะเฟนไทยูรอน  Export   Import 
  38089190 518/KGM           ไดฟลูเบนซูรอน  Export   Import 
  38089190 519/KGM           ดีเอ็นโอซี(4,6ไดไนโตรออร์โทครีซอล)  Export   Import 
  38089190 520/KGM           อีมาเมกตินเบนโซเอต  Export   Import 
  38089190 522/KGM           ฟิโพรนิล  Export   Import 
  38089190 523/KGM           ฟลูเฟนอกซูรอน  Export   Import 
  38089190 524/KGM           ไฮดราเมทิลนอน  Export   Import 
  38089190 525/KGM           ไฮโดรพรีน  Export   Import 
  38089190 526/KGM           อิมิดาโคลพริด  Export   Import 
  38089190 527/KGM           ไคโนพรีน  Export   Import 
  38089190 528/KGM           ลูเฟนยูรอน  Export   Import 
  38089190 529/KGM           แมกนีเซียมฟอสไฟด์  Export   Import 
  38089190 530/KGM           เมโทพรีน  Export   Import 
  38089190 531/KGM           เมทิลโบรไมด์(โบรโมมีเทน)  Export   Import 
  38089190 532/KGM           นิโคตินซัลเฟต  Export   Import 
  38089190 533/KGM           โนวาลูรอน  Export   Import 
  38089190 534/KGM           ปารีสกรีน(ทองแดงอะซีโตอาร์เซไนต์)  Export   Import 
  38089190 535/KGM           ฟีนาซีนออกไซด์(เฟนเซน5ออกไซด์)  Export   Import 
  38089190 536/KGM           ไพริพรอกซิเฟน  Export   Import 
  38089190 537/KGM           โรทีโนน  Export   Import 
  38089190 538/KGM           เทบูเฟโนไซด์  Export   Import 
  38089190 539/KGM           เทฟลูเบนซูรอน  Export   Import 
  38089190 540/KGM           ไทโอไซแคลม  Export   Import 
  38089190 541/KGM           ไทโอไซแคลมไฮโดรเจนออกซาเลต  Export   Import 
  38089190 542/KGM           ไตรฟลูมูรอน  Export   Import 
  38089190 543/KGM           ไวท์ออย(รีไฟน์ปิโตรเลียมออย)ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร  Export   Import 
  38089190 544/KGM           อะซีโทฟีโนน4เมทอกซิ3เมทิล  Export   Import 
  38089190 545/KGM           นอร์มัลบิวทิลดีแอลมาเลต  Export   Import 
  38089190 546/KGM           เอ็นเซคัลดารีบิวทิลฟทาลิไมด์  Export   Import 
  38089190 547/KGM           เอ็นบิวทิล1,2,3,6เตตระไฮโดรแนฟทาลิไมด์  Export   Import 
  38089190 548/KGM           ซิสไบไซโคล(2,2,1เฮปเทน2,3ไดคาร์บอกซิลิกแอซิด)เมทิลเอสเทอร์  Export   Import 
  38089190 549/KGM           ไซโคลเฮกซิลอะซีโตอะซีเทต  Export   Import 
  38089190 550/KGM           ซิโตรเนลลาออย  Export   Import 
  38089190 551/KGM           ไดบิวทิลฟทาเลท  Export   Import 
  38089190 552/KGM           อัลฟา,อัลฟาไดเมทิลอัลฟาคาร์โบบิวทอกซิไดไฮโดรแกมมาไพโรน  Export   Import 
  38089190 553/KGM           เอ็น,เอ็นไดเอทิลซัคซินาไมด์นอร์มัลโพรพิล  Export   Import 
  38089190 554/KGM           เอ็น,เอ็นไดโพรพิลซัคซินามิกแอซิดเอทิล  Export   Import 
  38089190 555/KGM           เอทิลไซยาโนไซโคลเฮกซิลอะซีเทต  Export   Import 
  38089190 556/KGM           เอทิลเฮกซิลีนไกลคอล(เอทิลเฮกเซนไดออลอีโทเฮกซะไดออล)  Export   Import 
  38089190 557/KGM           เอทิลเอสเทอร์ของอีพอกซิเมทิลฟีนิลอะคริลิกเอซิด  Export   Import 
  38089190 558/KGM           ไฮดราคริเลตเบตาฟีนิลเอทิล  Export   Import 
  38089190 559/KGM           1(พาราเมทอกซิฟีนิล)2เมทิล1,3โพรเพนไดออลเมทิลีนอีเทอร์  Export   Import 
  38089190 560/KGM           เอ็มจีเค(รีเพลเลนท์11หรือ2,3,4,5บิส(2บิวทิลีน)เตตระไฮโดร2ฟิวรัลดีไฮด์)  Export   Import 
  38089190 561/KGM           2ไนโตร2เมทิล1,3โพรเพนไดออล  Export   Import 
  38089190 562/KGM           2ไนโตร2เอทิล1,3โพรเพนไดออลบิวทิลัลดีไฮด์อะซีทัล  Export   Import 
  38089190 563/KGM           เพนตะเมทิลีนไดโพรไพโอเนต  Export   Import 
  38089190 564/KGM           ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์(ไพเพอโรนิลอีเทอร์บิวทอกไซด์)  Export   Import 
  38089190 565/KGM           ไพเพอโรนิลไซโคลเฮกซีโนน  Export   Import 
  38089190 566/KGM           2พีนิลเอทิลอัลฟาไฮดรอกซิไอโซบิวทิเรต  Export   Import 
  38089190 567/KGM           พลิฟีเนต  Export   Import 
  38089190 568/KGM           พารา(นอร์มัลโพรพอกซิ)เบนซัลดีไฮด์  Export   Import 
  38089190 569/KGM           นอร์มัลโพรพิลซินนะเมต  Export   Import 
  38089190 570/KGM           ไรยาเนีย  Export   Import 
  38089190 571/KGM           ซัลฟลูรามิด  Export   Import 
  38089190 572/KGM           1,2,3,4เตตระไฮโดร2แนฟทอล(เตตระลอล)  Export   Import 
  38089190 573/KGM           แทลเลียมซัลเฟต  Export   Import 
  38089190 574/KGM           ทาไนต์(ไอโซบอร์นิลไทโอไซยาโนอะซีเทต)  Export   Import 
  38089190 575/KGM           ที่มีสารโบรโมมีเทน(เมทิลโบรไมด์)หรือโบรโมคลอโรมีเทน  Export   Import 
  38089190 599/KGM           อื่นๆที่มีสารออกฤทธิ์1ชนิด  Export   Import 
  38089190 600/KGM           ประเภทคาร์บาเมตและออร์แกโนคลอรีน  Export   Import 
  38089190 610/KGM           ประเภทคาร์บาเมตและออร์แกโนฟอสฟอรัส  Export   Import 
  38089190 620/KGM           ประเภทคาร์บาเมตและไพรีทรอยด์  Export   Import 
  38089190 630/KGM           ประเภทออร์แกโนคลอรีนและไพรีทรอยด์  Export   Import 
  38089190 640/KGM           ประเภทออร์แกโนฟอสฟอรัสและออร์แกโนฟอสฟอรัส  Export   Import 
  38089190 650/KGM           ประเภทออร์แกโนฟอสฟอรัสและไพรีทรอยด์  Export   Import 
  38089190 660/KGM           ประเภทไพรีทรอยด์และไพรีทรอยด์  Export   Import 
  38089190 699/KGM           อื่นๆที่มีสารออกฤทธิ์2ชนิด  Export   Import 
  38089190 700/KGM           สารฆ่าแมลงที่มีสารออกฤทธิ์3ชนิด  Export   Import 
  38089190 910/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  380892 /KGM           - - สารฆ่าราเฉพาะที่มิได้บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว    
  38089200 001/KGM           เฉพาะที่บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว  Export   Import 
  38089200 201/KGM           อะนิลาซีน  Export   Import 
  38089200 202/KGM           อะซอกซีสโตรบิน  Export   Import 
  38089200 203/KGM           เบนาแลกซิล  Export   Import 
  38089200 204/KGM           เบโนมิล  Export   Import 
  38089200 205/KGM           เบนซัลโคเนียมคลอไรด์  Export   Import 
  38089200 206/KGM           บิเทอร์ทานอล  Export   Import 
  38089200 207/KGM           บลาสติซิดินเอส  Export   Import 
  38089200 208/KGM           บอร์กโดซ์มิกซ์เจอร์  Export   Import 
  38089200 209/KGM           เบอร์กันดีมิกซ์เจอร์  Export   Import 
  38089200 210/KGM           บิวไทโอเบต  Export   Import 
  38089200 211/KGM           แคลเซียมโพลีซัลไฟด์  Export   Import 
  38089200 213/KGM           แคพแทน  Export   Import 
  38089200 214/KGM           คาร์เบนดะซิม  Export   Import 
  38089200 215/KGM           คาร์เบนดะซิมฟอสเฟต  Export   Import 
  38089200 216/KGM           คาร์บอกซิน  Export   Import 
  38089200 217/KGM           ชีโตเมียมคูพรีอัม  Export   Import 
  38089200 218/KGM           คลอรานิฟอร์เมแทน  Export   Import 
  38089200 219/KGM           คลอโรทาโลนิล  Export   Import 
  38089200 220/KGM           คอปเปอร์เอทิลีนไดอะมีนคอมเพลกซ์  Export   Import 
  38089200 221/KGM           คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์(คอปเปอร์(II)คลอไรด์ไฮดรอกไซด์คอปเปอร์(II)คลอไรด์ออกไซด์ไฮเดรต)  Export   Import 
  38089200 222/KGM           คิวปรัสออกไซด์(คอปเปอร์(I)ออกไซด์)  Export   Import 
  38089200 223/KGM           ไซโคลเฮกซิไมด์  Export   Import 
  38089200 224/KGM           ไซโมซานิล  Export   Import 
  38089200 225/KGM           ไซโพรโคนาโซล  Export   Import 
  38089200 226/KGM           ไดคลอโรเฟน  Export   Import 
  38089200 227/KGM           ไดโคลแรน  Export   Import 
  38089200 228/KGM           ไดเฟโนโคนาโซล  Export   Import 
  38089200 229/KGM           ไดเมโทมอร์พ  Export   Import 
  38089200 230/KGM           ไดไนโคนาโซล  Export   Import 
  38089200 231/KGM           ไดโนแคพ  Export   Import 
  38089200 232/KGM           ไดทาลิมฟอส  Export   Import 
  38089200 233/KGM           ไดไทอะนอน  Export   Import 
  38089200 234/KGM           โดเดมอร์ฟ  Export   Import 
  38089200 235/KGM           โดเดมอร์ฟอะซีเทต  Export   Import 
  38089200 236/KGM           โดดีน  Export   Import 
  38089200 237/KGM           อีดิเฟนฟอส  Export   Import 
  38089200 238/KGM           อีพอกซิโคนาโซล  Export   Import 
  38089200 239/KGM           อีไตรไดอะโซล  Export   Import 
  38089200 240/KGM           เฟนามิโนซัลฟ์  Export   Import 
  38089200 241/KGM           เฟนาริมอล  Export   Import 
  38089200 242/KGM           เฟนพิโคลนิล  Export   Import 
  38089200 243/KGM           เฟนติน  Export   Import 
  38089200 244/KGM           เฟนตินอะซิเทต  Export   Import 
  38089200 245/KGM           เฟนตินไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  38089200 246/KGM           เฟอร์แบม  Export   Import 
  38089200 247/KGM           ฟลูซิลาซอล  Export   Import 
  38089200 248/KGM           ฟลูโตลานิล  Export   Import 
  38089200 249/KGM           ฟอลเพต  Export   Import 
  38089200 250/KGM           โฟซีทิล  Export   Import 
  38089200 251/KGM           โฟซีทิลอะลูมิเนียม  Export   Import 
  38089200 252/KGM           ฟธาไลด์  Export   Import 
  38089200 253/KGM           กัวซาทีน  Export   Import 
  38089200 254/KGM           กัวซาทีนอะซีเทต  Export   Import 
  38089200 255/KGM           เฮกซะโคนาโซล  Export   Import 
  38089200 256/KGM           ไฮเมกซะซอล  Export   Import 
  38089200 257/KGM           อิมาซาลิล  Export   Import 
  38089200 258/KGM           อิมาซาลิลไฮโดรเจนซัลเฟต  Export   Import 
  38089200 259/KGM           อิมาซาลิลไนเตรต  Export   Import 
  38089200 260/KGM           อิโพรเบนฟอส(ไอบีพี)  Export   Import 
  38089200 261/KGM           อิโพรไดโอน  Export   Import 
  38089200 262/KGM           อิโพรวาลิคาร์บ  Export   Import 
  38089200 263/KGM           ไอโซโพรไทโอเลน  Export   Import 
  38089200 264/KGM           คาซูกาไมซิน  Export   Import 
  38089200 265/KGM           คาซูกาไมซินโมโนไฮโดรคลอไรด์  Export   Import 
  38089200 266/KGM           แมนโคเซบ  Export   Import 
  38089200 267/KGM           มาเนบ  Export   Import 
  38089200 268/KGM           เมโพรนิล  Export   Import 
  38089200 269/KGM           เมตาแลกซิล  Export   Import 
  38089200 270/KGM           เมตาแลกซิลเอ็ม  Export   Import 
  38089200 271/KGM           เมแทม  Export   Import 
  38089200 272/KGM           เมแทมโซเดียมเมแทมโซเดียมไดไฮเดรต  Export   Import 
  38089200 273/KGM           เมทิแรม  Export   Import 
  38089200 274/KGM           เมทซัลโฟแวกซ์  Export   Import 
  38089200 275/KGM           ไมโคลบูตานิล  Export   Import 
  38089200 276/KGM           โอฟูเรซ  Export   Import 
  38089200 277/KGM           ออกซะดิกซิล  Export   Import 
  38089200 278/KGM           ออกซีนคอปเปอร์  Export   Import 
  38089200 279/KGM           ออกซิคาร์บอกซิน  Export   Import 
  38089200 280/KGM           เพนโคนาโซล  Export   Import 
  38089200 281/KGM           เพนไซคิวรอน  Export   Import 
  38089200 282/KGM           โพลิออกซินบี  Export   Import 
  38089200 283/KGM           โพรคลอเรซ  Export   Import 
  38089200 284/KGM           โพรไซมิโดน  Export   Import 
  38089200 285/KGM           โพรพาโมคาร์บ  Export   Import 
  38089200 286/KGM           โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์  Export   Import 
  38089200 287/KGM           โพรพิโคนาโซล  Export   Import 
  38089200 288/KGM           โพรพิเนบ  Export   Import 
  38089200 289/KGM           กรดโพรพิโอนิก  Export   Import 
  38089200 290/KGM           โพรไทโอคาร์บ  Export   Import 
  38089200 291/KGM           โพรไทโอคาร์บไฮโดรคลอไรด์  Export   Import 
  38089200 292/KGM           ไพราคาร์บอลิด  Export   Import 
  38089200 293/KGM           ไพราโซฟอส  Export   Import 
  38089200 294/KGM           ไพโรควิลอน  Export   Import 
  38089200 295/KGM           ควินโตซีน  Export   Import 
  38089200 296/KGM           ซัลเฟอร์  Export   Import 
  38089200 297/KGM           เทบูโคนาโซล  Export   Import 
  38089200 298/KGM           เตตระโคนาโซล  Export   Import 
  38089200 299/KGM           ไทอะเบนดาโซล  Export   Import 
  38089200 300/KGM           ไทโอฟาเนต  Export   Import 
  38089200 301/KGM           ไทโอฟาเนตเมทิล  Export   Import 
  38089200 302/KGM           ไทแรม  Export   Import 
  38089200 303/KGM           โทลโคลฟอสเมทิล  Export   Import 
  38089200 304/KGM           2(ไทโอไซยาโนเมทิลไทโอ)เบนโซไทอะโซล(ทีซีเอ็มทีบี)  Export   Import 
  38089200 305/KGM           ไตรอะไดเมฟอน  Export   Import 
  38089200 306/KGM           ไตรอะไดเมนอล  Export   Import 
  38089200 307/KGM           ไตรเบสิกคอปเปอร์ซัลเฟต  Export   Import 
  38089200 308/KGM           ไตรไซคลาโซล  Export   Import 
  38089200 309/KGM           ไตรเดมอร์ฟ  Export   Import 
  38089200 310/KGM           ไตรโฟรีน  Export   Import 
  38089200 311/KGM           วาลิดาไมซิน  Export   Import 
  38089200 312/KGM           วินโคลโซลิน  Export   Import 
  38089200 313/KGM           ซิเนบ  Export   Import 
  38089200 314/KGM           คลอรานิล  Export   Import 
  38089200 315/KGM           คอปเปอร์อาร์เซเนตไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  38089200 318/KGM           4ไนโตรไดฟีนิล  Export   Import 
  38089200 320/KGM           2,4,5ทีซีพี(2,4,5ไตรคลอโรฟีนอล)  Export   Import 
  38089200 321/KGM           2,4,5ทีซีพีโพแทสเซียม(2,4,5ไตรคลอโรฟีเนตโพแทสเซียม)  Export   Import 
  38089200 322/KGM           ที่มีสารโบรโมมีเทน(เมทิลโบรไมด์)หรือโบรโมคลอโรมีเทน  Export   Import 
  38089200 399/KGM           อื่นๆที่มีสารออกฤทธิ์1ชนิด  Export   Import 
  38089200 400/KGM           สารฆ่าราที่มีสารออกฤทธิ์2ชนิด  Export   Import 
  38089200 500/KGM           สารฆ่าราที่มีสารออกฤทธิ์3ชนิด  Export   Import 
  38089200 920/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  380893 /KGM           - - สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป๋องกันการงอกของพืชและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเฉพาะสารฆ่าวัชพืชที่มิได้บรรจุกระป?องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว    
  38089300 001/KGM           เฉพาะสารฆ่าวัชพืชที่บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว  Export   Import 
  38089300 301/KGM           2,4ดี  Export   Import 
  38089300 302/KGM           2,4ดีบิวโททิล  Export   Import 
  38089300 303/KGM           2,4ดีบิวทิล  Export   Import 
  38089300 304/KGM           2,4ดีไดเมทิลอะมีน  Export   Import 
  38089300 305/KGM           2,4ดีไดเมทิลแอมโมเนียม  Export   Import 
  38089300 306/KGM           2,4ดีโดลามีน  Export   Import 
  38089300 307/KGM           2,4ดีไอโซบิวทิล  Export   Import 
  38089300 308/KGM           2,4ดีไอซอกทิล  Export   Import 
  38089300 309/KGM           2,4ดีไอโซโพรพิล  Export   Import 
  38089300 310/KGM           2,4ดีโอลามีน  Export   Import 
  38089300 311/KGM           2,4ดีโพลีเอทิลีนไกลคอล  Export   Import 
  38089300 312/KGM           2,4ดีโซเดียม  Export   Import 
  38089300 313/KGM           2,4ดีโทรลามีน  Export   Import 
  38089300 314/KGM           2,3,6ทีบีเอ  Export   Import 
  38089300 316/KGM           อะซีโตคลอร์  Export   Import 
  38089300 317/KGM           อะซิฟลูออร์เฟน  Export   Import 
  38089300 318/KGM           อะซิฟลูออร์เฟนโซเดียม  Export   Import 
  38089300 319/KGM           อะลาคลอร์  Export   Import 
  38089300 320/KGM           อะเมตริน  Export   Import 
  38089300 321/KGM           อะมิโทรล  Export   Import 
  38089300 322/KGM           อะนิโลฟอส  Export   Import 
  38089300 323/KGM           อะซูแลม  Export   Import 
  38089300 324/KGM           อะซูแลมโซเดียม  Export   Import 
  38089300 325/KGM           อะตราซีน  Export   Import 
  38089300 326/KGM           เบนฟิวรีเสต  Export   Import 
  38089300 327/KGM           เบนซัลฟิวรอน  Export   Import 
  38089300 328/KGM           เบนซัลฟิวรอนเมทิล  Export   Import 
  38089300 329/KGM           เบนซูไลด์  Export   Import 
  38089300 330/KGM           เบนทาโซน  Export   Import 
  38089300 331/KGM           ไบเฟนอกซ์  Export   Import 
  38089300 332/KGM           บิสไพริแบกโซเดียม  Export   Import 
  38089300 333/KGM           โบรมาซิล(5โบรโม3เซคัลดารีบิวทิล6เมทิลยูราซิล)  Export   Import 
  38089300 334/KGM           บิวตาคลอร์  Export   Import 
  38089300 335/KGM           บิวตระลิน  Export   Import 
  38089300 336/KGM           บิวทิเลต  Export   Import 
  38089300 337/KGM           แคลเซียมอาร์เซเนต  Export   Import 
  38089300 338/KGM           แคลเซียมบิส(ไฮโดรเจนเมทิลอาร์โซเนต)  Export   Import 
  38089300 339/KGM           คลอริมิวรอน  Export   Import 
  38089300 340/KGM           คลอริมิวรอนเอทิล  Export   Import 
  38089300 341/KGM           คลอร์ไนโตรเฟน(ซีเอ็นพี)  Export   Import 
  38089300 342/KGM           คลอร์ซัลฟิวรอน  Export   Import 
  38089300 343/KGM           คลอร์ทัล  Export   Import 
  38089300 344/KGM           คลอร์ทัลไดเมทิล  Export   Import 
  38089300 345/KGM           ซินเมทิลิน  Export   Import 
  38089300 346/KGM           ซิโนซัลฟิวรอน  Export   Import 
  38089300 347/KGM           คลีฟอกซิดิม  Export   Import 
  38089300 348/KGM           คลีโทดิม  Export   Import 
  38089300 349/KGM           โคลมาโซน  Export   Import 
  38089300 350/KGM           โคลไพราลิด  Export   Import 
  38089300 351/KGM           โคลไพราลิดโอลามีน  Export   Import 
  38089300 352/KGM           ไซยานาซีน  Export   Import 
  38089300 353/KGM           ไซโคลเอต  Export   Import 
  38089300 354/KGM           ไซโคลซัลฟามิวรอน  Export   Import 
  38089300 355/KGM           ไซคลอกซิดิม  Export   Import 
  38089300 356/KGM           ไซฮาโลฟอพบิวทิล  Export   Import 
  38089300 357/KGM           ดาลาพอน  Export   Import 
  38089300 358/KGM           ดาลาพอนโซเดียม  Export   Import 
  38089300 359/KGM           ไดแคมบา  Export   Import 
  38089300 360/KGM           ไดแคมบาไดเมทิลแอมโมเนียม  Export   Import 
  38089300 361/KGM           ไดแคมบาโพแทสเซียม  Export   Import 
  38089300 362/KGM           ไดแคมบาโซเดียม  Export   Import 
  38089300 363/KGM           ไดคลอร์พรอพ(2,4ดีพี)  Export   Import 
  38089300 364/KGM           ไดโคลฟอพ  Export   Import 
  38089300 365/KGM           ไดโคลฟอพเมทิล  Export   Import 
  38089300 366/KGM           ไดฟลูเฟนิแคน  Export   Import 
  38089300 367/KGM           ไดเมฟิวรอน  Export   Import 
  38089300 368/KGM           ไดเมพิเพอเรต  Export   Import 
  38089300 369/KGM           ไดเมทามีตริน  Export   Import 
  38089300 370/KGM           ไดไนตระมีน  Export   Import 
  38089300 372/KGM           ไดโนเทิร์บ(2เทอร์เทียรีบิวทิล4,6ไดไนโตรฟีนอล)  Export   Import 
  38089300 373/KGM           ไดฟีนามิด  Export   Import 
  38089300 374/KGM           ไดไทโอไพร์  Export   Import 
  38089300 375/KGM           ไดยูรอน  Export   Import 
  38089300 376/KGM           ดีเอสเอ็มเอ(ไดโซเดียมเมทิลอาร์โซเนต)  Export   Import 
  38089300 377/KGM           อีพีทีซี  Export   Import 
  38089300 378/KGM           เอทอกซิซัลฟิวรอน  Export   Import 
  38089300 379/KGM           เฟโนพรอพ(2,4,5ทีพีซิลเวกซ์)  Export   Import 
  38089300 380/KGM           ฟีนอกซะพรอพ(ฟีนอกซะพรอพพี)  Export   Import 
  38089300 381/KGM           ฟีนอกซะพรอพเอทิล(ฟีนอกซะพรอพพีเอทิล)  Export   Import 
  38089300 382/KGM           ฟีนอกซะพรอพพีเทฟูริล  Export   Import 
  38089300 383/KGM           เฟนตระซาไมด์  Export   Import 
  38089300 384/KGM           ฟีนูรอน  Export   Import 
  38089300 385/KGM           ฟีนูรอนทีซีเอ  Export   Import 
  38089300 386/KGM           แฟลมพรอพเอ็ม  Export   Import 
  38089300 387/KGM           ฟลูอะซิฟอพ(ฟลูอะซิฟอพพี)  Export   Import 
  38089300 388/KGM           ฟลูอะซิฟอพบิวทิล(ฟลูอะซิฟอพพีบิวทิล)  Export   Import 
  38089300 389/KGM           ฟลูเฟนาเซต  Export   Import 
  38089300 390/KGM           ฟลูมิโคลแรกเพนทิล  Export   Import 
  38089300 391/KGM           ฟลูโอเมทูรอน  Export   Import 
  38089300 392/KGM           ฟลูรอกซิไพร์  Export   Import 
  38089300 393/KGM           ฟลูรอกซิไพร์เมพทิล  Export   Import 
  38089300 394/KGM           โฟเมซาเฟน  Export   Import 
  38089300 395/KGM           โฟซามีน  Export   Import 
  38089300 396/KGM           โฟซามีนแอมโมเนียม  Export   Import 
  38089300 397/KGM           กลูโฟซิเนต  Export   Import 
  38089300 398/KGM           กลูโฟซิเนตแอมโมเนียม  Export   Import 
  38089300 399/KGM           ไกลโฟเสต  Export   Import 
  38089300 400/KGM           ไกลโฟเสตไตรมีเซียม  Export   Import 
  38089300 401/KGM           ไกลโฟเสตไอโซโพรพิลแอมโมเนียม  Export   Import 
  38089300 402/KGM           ไกลโฟเสตเซสควิโซเดียม  Export   Import 
  38089300 403/KGM           ฮาลอกซิฟอพ  Export   Import 
  38089300 404/KGM           ฮาลอกซิฟอพอีโททิล  Export   Import 
  38089300 405/KGM           ฮาลอกซิฟอพเมทิล(ฮาลอกซิฟอพพีเมทิล)  Export   Import 
  38089300 406/KGM           เฮกซะซิโนน  Export   Import 
  38089300 407/KGM           อิมาซะพิก  Export   Import 
  38089300 408/KGM           อิมาซะไพร์  Export   Import 
  38089300 409/KGM           อิมาซะไพร์ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม  Export   Import 
  38089300 410/KGM           อิมาซะควิน  Export   Import 
  38089300 411/KGM           อิมาซะควินแอมโมเนียม  Export   Import 
  38089300 412/KGM           อิมาเซทาไพร์  Export   Import 
  38089300 413/KGM           ไอออกซินิล  Export   Import 
  38089300 414/KGM           ไอออกซินิลออกตะโนเอต  Export   Import 
  38089300 415/KGM           ไอออกซินิลโซเดียม  Export   Import 
  38089300 416/KGM           ไอโซโพรทูรอน  Export   Import 
  38089300 417/KGM           ไอซอกซะฟลูโทล  Export   Import 
  38089300 418/KGM           แลกโตเฟน  Export   Import 
  38089300 419/KGM           ลีนาซิล  Export   Import 
  38089300 420/KGM           ไลนูรอน  Export   Import 
  38089300 421/KGM           เอ็มซีพีเอ  Export   Import 
  38089300 422/KGM           เอ็มซีพีเอไทโอเอทิล(ฟีโนไทออล)  Export   Import 
  38089300 423/KGM           เอ็มซีพีบี  Export   Import 
  38089300 424/KGM           เมโคพรอพ  Export   Import 
  38089300 425/KGM           เมตาซาคลอร์  Export   Import 
  38089300 426/KGM           เมทาเบนซ์ไทอะซูรอน  Export   Import 
  38089300 427/KGM           เมทิลคลอไรด์(คลอโรมีเทน)  Export   Import 
  38089300 428/KGM           กรดเมทิลอาร์โซนิก  Export   Import 
  38089300 429/KGM           เมโตโบรมูรอน  Export   Import 
  38089300 430/KGM           เมโตลาคลอร์  Export   Import 
  38089300 431/KGM           เมไตรบิวซิน  Export   Import 
  38089300 432/KGM           เมทซัลฟิวรอน  Export   Import 
  38089300 433/KGM           เมทซัลฟิวรอนเมทิล  Export   Import 
  38089300 434/KGM           โมลิเนต  Export   Import 
  38089300 435/KGM           โมโนไนโตรฟีนอล  Export   Import 
  38089300 436/KGM           เอ็มเอสเอ็มเอ(โมโนโซเดียมเมทิลอาร์โซเนต)  Export   Import 
  38089300 437/KGM           นาโพรพาไมด์  Export   Import 
  38089300 438/KGM           นิโคซัลฟิวรอน  Export   Import 
  38089300 439/KGM           ไนโตรเฟน  Export   Import 
  38089300 440/KGM           โอริซะลิน  Export   Import 
  38089300 441/KGM           ออกซะไดอาร์จิล  Export   Import 
  38089300 442/KGM           ออกซะไดอะซอน  Export   Import 
  38089300 443/KGM           ออกซะซัลฟิวรอน  Export   Import 
  38089300 444/KGM           ออกซิฟลูโอเฟน  Export   Import 
  38089300 445/KGM           พาราควอต  Export   Import 
  38089300 446/KGM           พาราควอตบิส(เมทิลซัลเฟต)  Export   Import 
  38089300 447/KGM           พาราควอตไดคลอไรด์  Export   Import 
  38089300 448/KGM           พีบูเลต  Export   Import 
  38089300 449/KGM           เพนไดเมทาลิน  Export   Import 
  38089300 450/KGM           เพอร์ฟลูอิโดน  Export   Import 
  38089300 451/KGM           พิโคลแรม(กรด4อะมิโน3,5,6ไตรคลอโรพิโคลินิก)  Export   Import 
  38089300 452/KGM           เกลือพิโคลแรมโพแทสเซียม  Export   Import 
  38089300 453/KGM           พิเพอโรฟอส  Export   Import 
  38089300 454/KGM           พรีติลาคลอร์  Export   Import 
  38089300 455/KGM           โพรพาคลอร์  Export   Import 
  38089300 456/KGM           โพรพานิล  Export   Import 
  38089300 457/KGM           โพรพาควิซาฟอพ  Export   Import 
  38089300 458/KGM           โพรพิโซคลอร์  Export   Import 
  38089300 459/KGM           ไพราโซซัลฟิวรอน  Export   Import 
  38089300 460/KGM           ไพราโซซัลฟิวรอนเอทิล  Export   Import 
  38089300 461/KGM           ไพริเดต  Export   Import 
  38089300 462/KGM           ควินโคลแรก  Export   Import 
  38089300 463/KGM           ควิซาโลฟอพ(ควิซาโลฟอพพี)  Export   Import 
  38089300 464/KGM           ควิซาโลฟอพเอทิล(ควิซาโลฟอพพีเอทิล)  Export   Import 
  38089300 465/KGM           ควิซาโลฟอพพีเทฟูริล  Export   Import 
  38089300 466/KGM           ซีทอกซิดิม[2[1(เอทอกซิอะมิโน)บิวทิลิดีน]5[2(เอทิลไทโอ)โพรพิล]1,3ไซโคลเฮกเซนไดโอน]  Export   Import 
  38089300 467/KGM           ซิมาซีน  Export   Import 
  38089300 468/KGM           โซเดียมคลอเรต  Export   Import 
  38089300 469/KGM           ซัลโคไตรโอน  Export   Import 
  38089300 470/KGM           ซัลเฟนทราโซน  Export   Import 
  38089300 471/KGM           เทอร์บิวทิลาซีน  Export   Import 
  38089300 472/KGM           เทอร์บิวตริน  Export   Import 
  38089300 473/KGM           ไทโอเบนคาร์บ  Export   Import 
  38089300 474/KGM           ไตรเบนยูรอน  Export   Import 
  38089300 475/KGM           ไตรเบนยูรอนเมทิล  Export   Import 
  38089300 476/KGM           ไตรโคลไพร์  Export   Import 
  38089300 477/KGM           ไตรโคลไพร์บิวทอกซีเอทิลเอสเทอร์(ไตรโคลไพร์บิวโททิล)  Export   Import 
  38089300 478/KGM           ไตรฟลูราลิน  Export   Import 
  38089300 479/KGM           ที่มีสารโบรโมมีเทน(เมทิลโบรไมด์)หรือโบรโมคลอโรมีเทน  Export   Import 
  38089300 599/KGM           อื่นๆที่มีสารออกฤทธิ์1ชนิด  Export   Import 
  38089300 601/KGM           สารฆ่าวัชพืชที่มีสารออกฤทธิ์2ชนิด  Export   Import 
  38089300 701/KGM           สารฆ่าวัชพืชที่มีสารออกฤทธิ์3ชนิด  Export   Import 
  38089300 801/KGM           6เบนซิลอะมิโนพิวรีน  Export   Import 
  38089300 802/KGM           คลอร์เมควอต  Export   Import 
  38089300 803/KGM           คลอร์เมควอตคลอไรด์  Export   Import 
  38089300 804/KGM           กรด2คลอโรเอทิลฟอสโฟนิก(อีเทฟอน)  Export   Import 
  38089300 805/KGM           ดามิโนไซด์  Export   Import 
  38089300 806/KGM           ไดเมทิพิน  Export   Import 
  38089300 807/KGM           กรดกิบเบเรลลิก  Export   Import 
  38089300 808/KGM           ไฮโดรเจนไซยานาไมด์(ไซยานาไมด์)  Export   Import 
  38089300 809/KGM           อินาเบนไฟด์  Export   Import 
  38089300 810/KGM           กรดอินโดล3อิลอะซีติก(ไอเอเอ)  Export   Import 
  38089300 811/KGM           กรดอินโดล3อิลบิวทีริก(ไอบีเอ)  Export   Import 
  38089300 812/KGM           ลีโดซิงก์  Export   Import 
  38089300 813/KGM           มาเลอิกไฮดราไซด์(1,2ไดไฮโดร3,6ไพริดาซีนไดโอน6ไฮดรอกซิ3(2เอช)ไพริดาซิโนน)  Export   Import 
  38089300 814/KGM           มาเลอิกไฮดราไซด์โพแทสเซียม  Export   Import 
  38089300 815/KGM           มาเลอิกไฮดราไซด์โซเดียม  Export   Import 
  38089300 816/KGM           เมพิควอต  Export   Import 
  38089300 817/KGM           เมพิควอตคลอไรด์  Export   Import 
  38089300 818/KGM           (2แนพทิลออกซี)อะซิติกแอซิด  Export   Import 
  38089300 819/KGM           1แนพทิลอะซีเทตเอทิล  Export   Import 
  38089300 820/KGM           1แนพทิลอะซีติกแอซิด(เอ็นเอเอ)  Export   Import 
  38089300 821/KGM           พาโคลบิวทราโซล  Export   Import 
  38089300 822/KGM           ไทโอยูเรีย  Export   Import 
  38089300 823/KGM           ไตรเนกซาแพกเอทิล  Export   Import 
  38089300 824/KGM           คอลชิซีน  Export   Import 
  38089300 931/KGM           สารฆ่าวัชพืชอื่นๆ  Export   Import 
  38089300 932/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  380894 /KGM     - - สารทําลายเชื้อ  Export   Import 
  38089400 001/KGM           เฉพาะชนิดที่มีกรดน้ำมันดินปนกับด่างแอลคาไล  Export   Import 
  38089400 002/KGM           เฉพาะที่บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว  Export   Import 
  38089400 401/KGM           คลอโรฟีนอล  Export   Import 
  38089400 402/KGM           เฟนามิโนซัลฟ์  Export   Import 
  38089400 403/KGM           โซเดียมไฮโปคลอไรต์  Export   Import 
  38089400 404/KGM           แซฟโรล  Export   Import 
  38089400 405/KGM           ที่มีสารโบรโมมีเทน(เมทิลโบรไมด์)หรือโบรโมคลอโรมีเทน  Export   Import 
  38089400 501/KGM           ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค  Export   Import 
  38089400 940/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  380899 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  38089910 /KGM         สารรักษาเนื้อไม้ที่มีสารฆ่าแมลงหรือสารฆ่ารา  Export   Import 
  38089910 001/KGM           เฉพาะที่บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว  Export   Import 
  38089910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  38089990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  38089990 001/KGM           เฉพาะสารเบื่อหนู  Export   Import 
  38089990 002/KGM           เฉพาะที่บรรจุกระป๋องที่มีเครื่องฉีดด้วยความดันซึ่งอัดไว้ในตัว  Export   Import 
  38089990 003/KGM           ชุดและธูปกันยุง  Export   Import 
  38089990 004/KGM           แนปธาลีนบอลล์(ลูกเหม็นกันสัตว์)ยากันแมลง  Export   Import 
  38089990 005/KGM           ยาทากันแมลง  Export   Import 
  38089990 201/KGM           อะครินาทริน  Export   Import 
  38089990 202/KGM           อัลฟาคลอโรไฮดริน  Export   Import 
  38089990 203/KGM           อะมิทราซ  Export   Import 
  38089990 204/KGM           เอเอ็นทียู(อัลฟาแนฟทิลไทโอยูเรีย)  Export   Import 
  38089990 205/KGM           อะราไมต์  Export   Import 
  38089990 207/KGM           อะโซไซโคลติน  Export   Import 
  38089990 208/KGM           เบนซอกซิเมต  Export   Import 
  38089990 210/KGM           โบรดิฟาคูม  Export   Import 
  38089990 211/KGM           โบรมาไดโอโลน  Export   Import 
  38089990 212/KGM           โบรโมโพรไพเลต  Export   Import 
  38089990 213/KGM           คาดูซาฟอส  Export   Import 
  38089990 214/KGM           ชิโนเมไทโอแนต  Export   Import 
  38089990 217/KGM           โคลเฟนทีซีน  Export   Import 
  38089990 218/KGM           ทองแดงซัลเฟต  Export   Import 
  38089990 219/KGM           คูมาเตตระลิล  Export   Import 
  38089990 220/KGM           ไซเฮกซะติน  Export   Import 
  38089990 221/KGM           ดาโซเมต  Export   Import 
  38089990 222/KGM           ดีบีซีพี(1,2ไดโบรโม3คลอโรโพรเพน)  Export   Import 
  38089990 223/KGM           ไดโคฟอล  Export   Import 
  38089990 224/KGM           ไดเฟไทอะโลน  Export   Import 
  38089990 225/KGM           ไดเมฟอกซ์  Export   Import 
  38089990 226/KGM           ไดโนบูตัน  Export   Import 
  38089990 227/KGM           ไดออกซะไทออน  Export   Import 
  38089990 228/KGM           ไดฟาซิโนน  Export   Import 
  38089990 229/KGM           ไดซัลโฟตอน  Export   Import 
  38089990 231/KGM           อีโทโพรฟอส  Export   Import 
  38089990 232/KGM           เฟนามิฟอส  Export   Import 
  38089990 233/KGM           เฟนาซาควิน  Export   Import 
  38089990 234/KGM           เฟนบิวตาตินออกไซด์  Export   Import 
  38089990 235/KGM           เฟโนไทโอคาร์บ  Export   Import 
  38089990 236/KGM           เฟนโพรพาทริน  Export   Import 
  38089990 237/KGM           เฟนพิรอกซิเมต  Export   Import 
  38089990 238/KGM           โฟลคูมาเฟน  Export   Import 
  38089990 240/KGM           ฟลูออโรอะซีเทตโซเดียม  Export   Import 
  38089990 241/KGM           ฮาลเฟนพรอกซ์  Export   Import 
  38089990 242/KGM           เฮกซีไทอะซอกซ์  Export   Import 
  38089990 243/KGM           เมทัลดีไฮด์(โฮโมโพลีเมอร์เตตระเมอร์)  Export   Import 
  38089990 244/KGM           เมไทโอคาร์บ  Export   Import 
  38089990 245/KGM           นิโคลซาไมด์  Export   Import 
  38089990 246/KGM           พินโดน  Export   Import 
  38089990 247/KGM           โพรพาร์ไกต์  Export   Import 
  38089990 248/KGM           โพรโทเอต  Export   Import 
  38089990 249/KGM           ไพริดาเบน  Export   Import 
  38089990 250/KGM           ซิค์ลลิโรไซด์  Export   Import 
  38089990 251/KGM           โซเดียมอาร์เซไนต์  Export   Import 
  38089990 252/KGM           ซัลฟาควินอกซะลีน  Export   Import 
  38089990 253/KGM           เทบูเฟนไพราด  Export   Import 
  38089990 254/KGM           ทีอีพีพี  Export   Import 
  38089990 255/KGM           เตตระไดฟอน  Export   Import 
  38089990 256/KGM           วอร์ฟาริน  Export   Import 
  38089990 257/KGM           สังกะสีฟอสไฟด์  Export   Import 
  38089990 258/KGM           โคเลแคลซิเฟอรอล  Export   Import 
  38089990 259/KGM           แนฟทิลอะมีน  Export   Import 
  38089990 260/KGM           นิโคลซาไมด์โอลามีน(โคลนิทราลิด)  Export   Import 
  38089990 261/KGM           ไพรินิวรอน(ไพริมินิลวาคอร์)  Export   Import 
  38089990 262/KGM           ที่มีสารโบรโมมีเทน(เมทิลโบรไมด์)หรือโบรโมคลอโรมีเทน  Export   Import 
  38089990 299/KGM           สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์อื่นๆ  Export   Import 
  38089990 990/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3809     ฟินิชชิ่งเอเจนต์ ไดย์แคร์ริเออร์ที่ใช้เร่งการย้อมสีหรือเร่งการติดของสี รวมทั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ (เช่น สารตกแต่งและสารช่วยสีติด) ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอกระดาษ หนัง หรือในอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  38091000 000/KGM           ที่มีสารจำพวกอะมิเลเชียสเป็นหลัก  Export   Import 
  380991 /KGM     ฟินิชชิ่งเอเจนต์ ไดย์แคร์ริเออร์ที่ใช้เร่งการย้อมสีหรือเร่งการติดของสี รวมทั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ (เช่น สารตกแต่งหรือสารช่วยสีติด เป็นต้น) ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  38099100 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน  Export   Import 
  38099200 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน  Export   Import 
  38099300 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนังหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน  Export   Import 
  3810 /KGM           สิ่งปรุงแต่งสําหรับกัดล้างผิวโลหะ ฟลักซ์และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆที่ใช้ช่วยในการบัดกรี เป๋าแล่นหรือการเชื่อม ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่น ๆ สําหรับใช้ในการบัดกรีเป๋าแล่น หรือการเชื่อม สิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้เป็นไส้ หรือใช้เคลือบลวดเชื่อมหรือลวดเชื่    
  381010 /KGM           - สิ่งปรุงแต่งสําหรับกัดล้างผิวโลหะ ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่น ๆ สําหรับใช้ในการบัดกรี เป๋าแล่นหรือ การเชื่อม    
  38101000 001/KGM           สิ่งปรุงแต่งสำหรับกัดหรือแต่งผิวโลหะ  Export   Import 
  38101000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  381090 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  38109000 001/KGM           ฟลักซ์และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ช่วยในการบัดกรีเป่าแล่นหรือการเชื่อม  Export   Import 
  38109000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3811     สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์เคาะ ตัวยับยั้งออกซิเดชันตัวยับยั้งกัม ตัวปรับความหนืด สิ่งปรุงแต่งกันการกัดกร่อนและสารเติมแต่ง (แอดดิทิฟ) อื่น ๆ ที่ปรุงแต่งแล้ว สําหรับใช้เติมน้ำมันแร่ (รวมถึงแกสโซลิน) หรือใช้เติมของเหลวอื่น ๆที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียว  Export   Import 
        สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์เคาะ    
  381111 /KGM     - - ที่มีสารประกอบของตะกั่วเป็นหลัก  Export   Import 
  38111100 001/KGM           เตตระเอทิลเลด  Export   Import 
  38111100 002/KGM           เตตระเมทิลเลด  Export   Import 
  38111100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  38111900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        สารเติมแต่งสําหรับน้ำมันหล่อลื่น    
  381121 /KGM     ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส  Export   Import 
  38112110 000/KGM           จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  38112190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  38112900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  381190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  38119010 000/KGM           สารป้องกันสนิมและตัวยับยั้งการกัดกร่อน  Export   Import 
  38119090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3812     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสําหรับยาง คอมพาวนด์พลาสติไซเซอร์สําหรับยางหรือพลาสติกที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์สเตบิไลเซอร์อื่น ๆ สําหรับยางหรือพลาสติก  Export   Import 
  38121000 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยาง  Export   Import 
  38122000 000/KGM           คอมพาวนด์พลาสติไซเซอร์สำหรับยางหรือพลาสติก  Export   Import 
  381230 /KGM     สิ่งปรุงแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์สเตบิไลเซอร์อื่น ๆ สําหรับยางหรือพลาสติก  Export   Import 
  38123010 000/KGM           ไวต์คาร์บอน  Export   Import 
  38123090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3813     สิ่งปรุงแต่งและสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) สําหรับเครื่องดับเพลิงลูกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิงแล้ว  Export   Import 
  38130000 001/KGM           ที่มีสารฮาลอน1211หรือฮาลอน1301หรือฮาลอน2402  Export   Import 
  38130000 002/KGM           ทีมีสารมีเทนอีเทนหรือโพรเพนไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(สารเอชซีเอฟซี)  Export   Import 
  38130000 003/KGM           ที่มีสารโบรโมคลอโรมีเทน  Export   Import 
  38130000 004/KGM           ที่มีสารมีเทนอีเทนหรือโพรเพนไฮดรโบรโมฟลูออโรคาร์บอน(สารเอชบีเอฟซี)  Export   Import 
  38130000 005/KGM           ที่มีสารโบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทนโบรโมไตรฟลูออโรมีเทนหรือไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน  Export   Import 
  38130000 006/KGM           ที่มีสารมีเทนอีเทนหรือโพรเพนคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(สารซีเอฟซี)จะมีสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(สารเอชซีเอฟซี)หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  38130000 007/KGM           ที่มีสารคาร์บอนเตตระคลอไรด์โบรโมคลอโรมีเทนหรือ1,1,1ไตรคลอโรอีเทน(เมทิลคลอโรฟอร์ม)  Export   Import 
  38130000 090/KGM           สิ่งปรุงแต่งและสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) อื่นๆ สำหรับเครื่องดับเพลิง ลูกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิงแล้ว  Export   Import 
3814     ตัวทําละลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ผสม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ลอกสีหรือลอกวาร์นิช  Export   Import 
  38140000 001/KGM           ตัวทำละลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ผสมที่มีเมทิลเอทิลคีโทนมากกว่าร้อยละ50โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  38140000 002/KGM           ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อละลายสารเคมีที่ใช้ลบหรือแก้คำผิด  Export   Import 
  38140000 003/KGM           ที่มีสารมีเทนอีเทนหรือโพรเพนคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(สารซีเอฟซี)จะมีสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(สารเอชซีเอฟซี)หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  38140000 004/KGM           ที่มีสารมีเทนอีเทนหรือโพรเพนไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(สารเอชซีเอฟซี)แต่ไม่มีสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(สารซีเอฟซี)  Export   Import 
  38140000 005/KGM           ที่มีสารคาร์บอนเตตระคลอไรด์โบรโมคลอโรมีเทนหรือ1,1,1ไตรคลอโรอีเทน(เมทิลคลอโรฟอร์ม)  Export   Import 
  38140000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3815     ตัวก่อปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาและสิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  38151100 000/KGM           ที่มีนิกเกิลหรือสารประกอบของนิกเกิลเป็นสารกัมมันต์  Export   Import 
  38151200 000/KGM           ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่าเป็นสารกัมมันต์  Export   Import 
  38151900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  38159000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3816     ซีเมนต์ มอร์ทาร์ คอนกรีต และของที่มีส่วนผสมคล้ายกัน ที่ทนไฟ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 38.01 (กราไฟต์เทียม กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ สิ่งปรุงแต่งที่มีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ เป็นหลัก)  Export   Import 
  381600 /KGM     ซีเมนต์ มอร์ทาร์ คอนกรีต และของที่มีส่วนผสมคล้ายกัน ที่ทนไฟนอกจากผลิตภัณฑ์ ตามประเภทที่ 38.01 (กราไฟต์เทียม กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ สิ่งปรุงแต่งที่มีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ เป็นหลัก)  Export   Import 
  38160010 000/KGM           ซีเมนต์ที่ทนไฟ  Export   Import 
  38160090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  38170000 000/KGM           แอลคิลเบนซีนผสมและแอลคิลแนฟทาลีนผสมนอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่27.07หรือ29.02  Export   Import 
  38180000 000/KGM           ธาตุเคมีที่โด๊ปแล้วสำหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเป็นแผ่นกลมเป็นเวเฟอร์หรือลักษณะที่คล้ายกันสารประกอบเคมีที่โด๊ปแล้วสำหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์  Export   Import 
  38190000 000/KGM           น้ำมันเบรกไฮดรอลิกและของเหลวปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้สำหรับการส่งกำลังไฮดรอลิกที่ไม่มีหรือมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันจากแร่บิทูมินัสน้อยกว่าร้อยละ70โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  38200000 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งกันการเยือกแข็งและของเหลวปรุงแต่งขจัดน้ำแข็ง  Export   Import 
3821      Export   Import 
  382100 /KGM       Export   Import 
  38210010 000/KGM           อาหารเพาะเชื้อปรุงแต่งสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์  Export   Import 
  38210090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3822      Export   Import 
  382200 /KGM       Export   Import 
  38220010 000/KGM           แผ่นแผ่นบางฟิล์มฟอยล์และแถบทำด้วยพลาสติกอาบซึมหรือเคลือบด้วยรีเอเจนต์สำหรับใช้ในการวินิจฉัยหรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ  Export   Import 
  38220020 000/KGM           กระดาษแข็งเซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อทำด้วยเส้นใยเซลลูโลสอาบซึมหรือเคลือบด้วยรีเอเจนต์สำหรับใช้ในการวินิจฉัยหรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ  Export   Import 
  38220030 000/KGM           แถบเทปสำหรับชี้บอกการสเตอรีไลซ์  Export   Import 
  38220090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3823     โมโนคาร์บอกซิลิกแฟตตี้แอซิดที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมแอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน รวมทั้งแฟตตี้แอลกออล์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  38231100 000/KGM           สเตียริกแอซิด  Export   Import 
  38231200 000/KGM           โอเลอิกแอซิด  Export   Import 
  38231300 000/KGM           ทอลออยล์แฟตตี้แอซิด  Export   Import 
  382319 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  38231910 000/KGM           แอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน  Export   Import 
  38231990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  382370 /KGM     แฟตตี้แอลกออล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  38237010 000/KGM           ในลักษณะที่เป็นไข  Export   Import 
  38237090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3824     สารยึดปรุงแต่งสําหรับทําแบบหล่อหรือแกนหล่อ เคมีภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน (รวมถึงเคมีภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งที่ประกอบด้วยของผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  38241000 000/KGM           สารยึดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกนหล่อ  Export   Import 
  38243000 000/KGM           เมทัลคาร์ไบด์ที่ผสมเข้าด้วยกันหรือที่ผสมกับสารยึดที่มีโลหะซึ่งไม่ได้เกาะหรือติดรวมกัน  Export   Import 
  382440 /KGM     - สารเติมแต่งที่ปรุงแต่งแล้วสําหรับใช้กับซีเมนต์ มอร์ทาร์หรือคอนกรีต  Export   Import 
  38244000 001/KGM           สารเติมแต่งที่ปรุงแต่งแล้วสำหรับกันการเพิ่มแอซิดในการทำซีเมนต์  Export   Import 
  38244000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  38245000 000/KGM           มอร์ทาร์และคอนกรีตชนิดไม่ทนไฟ  Export   Import 
  38246000 000/KGM           ซอร์บิทอลนอกจากของตามประเภทย่อยที่2905.44  Export   Import 
        ของผสมที่มีอนุพันธ์ชนิดาโลเจเนเต็ดของมีเทน อีเทนหรือโพรเพน    
  382471 /KGM      ที่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) จะมีไโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี)เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  38247100 000/KGM           ที่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารซีเอฟซี)จะมีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารเอชซีเอฟซี)เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารพีเอฟซี)หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารเอชเอฟซี)หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  38247200 000/KGM           ที่มีโบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทนโบรโมไตรฟลูออโรมีเทนหรือไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน  Export   Import 
  38247300 000/KGM           ที่มีไฮโดรโบรโมฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารเอชบีเอฟซี)  Export   Import 
  382474 /KGM      ที่มีไโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี)จะมี เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไโดร ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี)หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารซีเอฟซี)  Export   Import 
  38247400 000/KGM           ที่มีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารเอชซีเอฟซี)จะมีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารพีเอฟซี)หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารเอชเอฟซี)หรือไม่ก็ตามแต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารซีเอฟซี)  Export   Import 
  38247500 000/KGM           ที่มีคาร์บอนเตตระคลอไรด์  Export   Import 
  38247600 000/KGM           ที่มี1,1,1ไตรคลอโรอีเทน(เมทิลคลอโรฟอร์ม)  Export   Import 
  38247700 000/KGM           ที่มีโบรโมมีเทน(เมทิลโบรไมด์)หรือโบรโมคลอโรมีเทน  Export   Import 
  38247800 000/KGM           ที่มีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารพีเอฟซี)หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารเอชเอฟซี)แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารซีเอฟซี)หรือไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(กลุ่มสารเอชซีเอฟซี)  Export   Import 
  38247900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  38248 /KGM           ของผสมและสิ่งปรุงแต่งที่มีออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์)โพลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีบี)โพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี)โพลิคลอริเนเต็ดเทอฟ?นิล (กลุ่มสารพีซีที)หรือทริส (2, 3ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต    
  38248100 000/KGM           ที่มีออกซิเรน(เอทิลีนออกไซด์)  Export   Import 
  382482 /KGM           - - ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี)โพลิคลอริเนเต็ดเทอฟีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือโพลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีบี)    
  38248200 000/KGM           ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนิล(กลุ่มสารพีซีบี)โพลิคลอริเนเต็ดเทอร์ฟีนิล(กลุ่มสารพีซีที)หรือโพลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล(กลุ่มสารพีบีบี)  Export   Import 
  38248300 000/KGM           ที่มีทริส(2,3ไดโบรโมโพรพิล)ฟอสเฟต  Export   Import 
  382490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  38249010 000/KGM           ยาลบหมึกน้ำยาลบกระดาษไขของเหลวอื่นๆที่ใช้ลบหรือแก้ไขคำผิดที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  38249020 000/KGM           ของผสมที่ได้จากเคมีภัณฑ์ชนิดที่ใช้ในการผลิตอาหาร  Export   Import 
  38249030 000/KGM           เพสต์อัดสำเนาที่มีเยลาตินเป็นหลักไม่ว่าจะนำเข้ามาเป็นของกองหรือใช้ได้ทันที(เช่นมีสิ่งรองรับทำด้วยกระดาษหรือสิ่งทอ)  Export   Import 
  38249040 000/KGM           ตัวทำละลายที่เป็นสารอนินทรีย์ผสม  Export   Import 
  38249050 000/KGM           น้ำมันอะซีโทน  Export   Import 
  38249060 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งหรือของผสมที่มีโมโนโซเดียมกลูตาเมต  Export   Import 
  38249090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  38249090 001/KGM           พลาสเตอร์ที่ใช้ในการทำฟัน  Export   Import 
  38249090 002/KGM           ยาดับกลิ่น  Export   Import 
  38249090 003/KGM           สิ่งผสมกันสนิม  Export   Import 
  38249090 004/KGM           ผลิตภัณฑ์กันการเป็นสนิม  Export   Import 
  38249090 005/KGM           โซดาไลม์  Export   Import 
  38249090 006/KGM           ตะกั่วออกไซด์สีดำ(เลดซับออกไซด์)  Export   Import 
  38249090 007/KGM           ของผสมที่ใช้เป็นสารทำความเย็น  Export   Import 
  38249090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3825     ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ขยะเทศบาลตะกอนจากน้ำเสีย ของเสียอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ (6)ของตอนนี้  Export   Import 
  38251000 000/KGM           ขยะเทศบาล  Export   Import 
  38252000 000/KGM           ตะกอนจากน้ำเสีย  Export   Import 
  382530 /KGM     ของเสียจากสถานพยาบาล  Export   Import 
  38253000 000/KGM           ของเสียจากสถานพยาบาล  Export   Import 
        ของเสียที่เป็นตัวทําละลายอินทรีย์    
  38254100 000/KGM           ชนิดฮาโลเจเนเต็ด  Export   Import 
  38254900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  38255000 000/KGM           ของเสียที่เป็นของเหลวกัดล้างโลหะน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเบรคและของเหลวกันการเยือกแข็ง  Export   Import 
        ของเสียอื่น ๆ จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน    
  38256100 000/KGM           ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์  Export   Import 
  38256900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  38259000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import