ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
39     พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
3901     โพลิเมอร์ของเอทิลีน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  390110 /KGM     โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจําเพาะน้อยกว่า 0.94  Export   Import 
  39011030 /KGM         ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39011030 001/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39011030 002/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  39011030 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39011090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39011090 001/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39011090 002/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  39011090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390120 /KGM     - โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจําเพาะตั้งแต่ 0.94 ขึ้นไป  Export   Import 
  39012000 001/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39012000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390130 /KGM     เอทิลีนไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์  Export   Import 
  39013030 /KGM         ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39013030 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39013030 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39013090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39013090 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39013090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39019030 /KGM         ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39019030 001/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนโคโพลีเมอร์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39019030 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39019090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39019090 001/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนโคโพลีเมอร์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39019090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3902     โพลิเมอร์ของโพรพิลีนหรือของโอลีฟินอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  390210 /KGM     โพลิโพรพิลีน  Export   Import 
  39021010 /KGM         เป็นผง  Export   Import 
  39021010 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39021010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39021020 /KGM         เป็นเม็ด  Export   Import 
  39021020 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39021020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39021090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39021090 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39021090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390220 /KGM     โพลิไอโซบิวทิลีน  Export   Import 
  39022030 /KGM         ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39022030 001/KGM           เฉพาะโพลีไอโซบิวทีลีนที่นำเข้ามาผลิตน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์2จังหวะชนิดลดควันขาว  Export   Import 
  39022030 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39022090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39022090 001/KGM           เฉพาะโพลีไอโซบิวทีลีนที่นำเข้ามาผลิตน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์2จังหวะชนิดลดควันขาว  Export   Import 
  39022090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390230 /KGM     โพรพิลีนโคโพลิเมอร์  Export   Import 
  39023030 /KGM         ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39023030 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39023030 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39023090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39023090 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39023090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39029030 000/KGM           ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39029090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3903     โพลิเมอร์ของสไตรีน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  390311 /KGM     โพลิสไตรีนชนิดเอกซแพนซิเบิล ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39031100 000/KGM           ชนิดเอกซแพนซิเบิล  Export   Import 
  390319 /KGM     โพลิสไตรีนอื่นๆ (นอกจากโพลิสไตรีนชนิดเอกซแพนซิเบิล) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39031900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390320 /KGM     สไตรีนอะคริโลไนไทรล์ (เอสเอเอ็น) โคโพลิเมอร์  Export   Import 
  39032030 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39032090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390330 /KGM     อะคริโลไนไทรล์บิวทาไดอีนสไตรีน (เอบีเอส)โคโพลิเมอร์  Export   Import 
  39033030 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39033090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39039030 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39039090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3904     โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของาโลเจเนเต็ดโอลีฟินอื่น ๆในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  390410 /KGM     โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ที่ไม่ได้ผสมกับสารอื่นใด  Export   Import 
  39041010 000/KGM           โฮโมโพลิเมอร์ชนิดแขวนลอย  Export   Import 
  39041090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390421 /KGM     โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ชนิดน็อนพลาสติไซด์ ที่ผสมกับสารอื่น ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39042100 000/KGM           ชนิดน็อนพลาสติไซด์  Export   Import 
  390422 /KGM     โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ชนิดพลาสติไซด์ ที่ผสมกับสารอื่น ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39042200 000/KGM           ชนิดพลาสติไซด์  Export   Import 
  390430 /KGM     ไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39043000 000/KGM           ไวนิลคลอไรด์ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์  Export   Import 
  390440 /KGM     ไวนิลคลอไรด์โคโพลิเมอร์อื่นๆ (นอกจากไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39044000 000/KGM           ไวนิลคลอไรด์โคโพลิเมอร์อื่นๆ  Export   Import 
  390450 /KGM     ไวนิลิดีนคลอไรด์โพลิเมอร์  Export   Import 
  39045040 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39045090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390461 /KGM     โพลิเตตระฟลูโอโรเอทิลีน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39046100 000/KGM           โพลิเตตระฟลูโอโรเอทิลีน  Export   Import 
  390469 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39046930 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39046990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39049030 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39049090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3905     โพลิเมอร์ของไวนิลอะซีเทตหรือของไวนิลเอสเทอร์อื่น ๆในลักษณะขั้นปฐม รวมทั้งไวนิลโพลิเมอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39051200 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ  Export   Import 
  390519 /KGM     โพลิ (ไวนิลอะซีเทต) ที่ไม่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39051900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39052100 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ  Export   Import 
  39052900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390530 /KGM     โพลิ (ไวนิลแอลกออล์) จะมีหมู่อันไโดรไลส์อะซีเทตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  39053010 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39053090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390591 /KGM     โคโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39059100 000/KGM           โคโพลิเมอร์  Export   Import 
  390599 /KGM     ไวนิลโพลิเมอร์อื่น ๆ (นอกจากโคโพลิเมอร์ และที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 3905.12 - 3905.30) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39059900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3906     อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  390610 /KGM     โพลิ (เมทิลเมทาคริเลต)  Export   Import 
  39061010 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39061090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39069011 /KGM         ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39069011 001/KGM           เฉพาะคาร์บอนซิโพลิเมทิลีน  Export   Import 
  39069011 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39069019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39069019 001/KGM           เฉพาะคาร์บอนซิโพลิเมทิลีน  Export   Import 
  39069019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39069091 /KGM         ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39069091 001/KGM           เฉพาะคาร์บอนซิโพลิเมทิลีน  Export   Import 
  39069091 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39069099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39069099 001/KGM           เฉพาะคาร์บอนซิโพลิเมทิลีน  Export   Import 
  39069099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3907     โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอร์อื่น ๆ และอีพอกไซด์เรซิน ในลักษณะขั้นปฐม โพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร์และโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39071000 000/KGM           โพลิอะซีทัล  Export   Import 
  390720 /KGM     - โพลิอีเทอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  39072000 001/KGM           เฉพาะโพลิเตตราเมทิลีนอีเทอร์ไกลคอล  Export   Import 
  39072000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390730 /KGM     อีพอกไซด์เรซิน  Export   Import 
  39073020 000/KGM           ที่เป็นผงเคลือบ  Export   Import 
  39073030 000/KGM           ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39073090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39074000 000/KGM           โพลิคาร์บอเนต  Export   Import 
  390750 /KGM     แอลคิดเรซิน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39075000 000/KGM           แอลคิดเรซิน  Export   Import 
  390760 /KGM     โพลิ (เอทิลีนเทเรฟทาเลต)  Export   Import 
  39076010 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39076090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39077000 000/KGM           โพลิ(แล็กติกแอซิด)  Export   Import 
        โพลิเอสเทอร์อื่น ๆ    
  390791 /KGM     ชนิดไม่อิ่มตัว  Export   Import 
  39079120 000/KGM           ในลักษณะเป็นชิ้น(ชิป)  Export   Import 
  39079190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390799 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39079940 000/KGM           ผงเคลือบที่มีโพลิเอสเทอร์เป็นหลัก  Export   Import 
  39079990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3908     โพลิอะไมด์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  390810 /KGM     โพลิอะไมด์-6 โพลิอะไมด์-11 โพลิอะไมด์-12 โพลิอะไมด์-6, 6 โพลิอะไมด์-6, 9 โพลิอะไมด์-6, 10 หรือโพลิอะไมด์-6, 12 ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39081010 000/KGM           โพลิอะไมด์6  Export   Import 
  39081090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39089000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  3909 /KGM           อะมิโนเรซิน ฟีโนลิกเรซิน และโพลิยูรีเทน ในลักษณะขั้นปฐม    
  390910 /KGM     ยูเรียเรซิน และไทโอยูเรียเรซิน  Export   Import 
  39091010 000/KGM           สารประกอบที่ใช้อัดแบบ  Export   Import 
  39091090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390920 /KGM     เมลามีนเรซิน  Export   Import 
  39092010 000/KGM           สารประกอบที่ใช้อัดแบบ  Export   Import 
  39092090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390930 /KGM     อะมิโนเรซินอื่น ๆ  Export   Import 
  39093010 000/KGM           สารประกอบที่ใช้อัดแบบ  Export   Import 
  39093090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  390940 /KGM           ฟีโนลิกเรซิน    
  39094010 000/KGM           สารประกอบที่ใช้อัดแบบนอกจากฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์  Export   Import 
  39094090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39095000 000/KGM           โพลิยูรีเทน  Export   Import 
3910     ซิลิโคน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  391000 /KGM     ซิลิโคน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39100020 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชันหรือในลักษณะของสารละลาย  Export   Import 
  39100090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3911     ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรนอินดีนเรซิน โพลิเทอร์พีนโพลิซัลไฟด์ โพลิซัลโฟน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  391110 /KGM     ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรน อินดีนหรือคิวมาโรนอินดีนเรซิน และโพลิเทอร์พีน  Export   Import 
  39111010 000/KGM           ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39111090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39119000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3912     เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39121100 000/KGM           ชนิดน็อนพลาสติไซด์  Export   Import 
  39121200 000/KGM           ชนิดพลาสติไซด์  Export   Import 
  391220 /KGM     เซลลูโลสไนเทรต (รวมถึงคอลโลเดียน)  Export   Import 
  39122011 000/KGM           ไนโตรเซลลูโลสกึ่งสำเร็จรูปที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ  Export   Import 
  39122019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39122020 000/KGM           ชนิดพลาสติไซด์  Export   Import 
  391231 /KGM     - - คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส และเกลือของคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส  Export   Import 
  39123100 001/KGM           โซเดียมคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส  Export   Import 
  39123100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39123900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  391290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39129020 000/KGM           ในลักษณะเป็นเม็ด  Export   Import 
  39129090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3913     โพลิเมอร์ธรรมชาติ (เช่น กรดแอลจินิก) และโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้าง (เช่น โปรตีนแข็ง อนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  391310 /KGM     - กรดแอลจินิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแอลจินิก  Export   Import 
  39131000 001/KGM           โซเดียมแอลจิเนต  Export   Import 
  39131000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  391390 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  39139000 001/KGM           โปรตีนแข็ง  Export   Import 
  39139000 002/KGM           อนุพันธ์ของยางธรรมชาติ  Export   Import 
  39139000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3914     ไอออนเอกซ์เซนเจอร์ ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.13 เป็นหลัก ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  391400 /KGM     ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.13 เป็นหลัก ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39140010 000/KGM           ชนิดที่ใช้จับปรอทหรือโลหะอื่นจากน้ำเสีย  Export   Import 
  39140090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3915     เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก  Export   Import 
  391510 /KGM     เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน  Export   Import 
  39151000 000/KGM           ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน  Export   Import 
  391520 /KGM     เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก ของโพลิเมอร์ของสไตรีน  Export   Import 
  39152000 000/KGM           ของโพลิเมอร์ของสไตรีน  Export   Import 
  391530 /KGM     เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39153000 000/KGM           ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  391590 /KGM     ของพลาสติกอื่น ๆ  Export   Import 
  39159010 000/KGM           ทำด้วยโคโพลิเมอร์ของไวนิลอะซีเทตและไวนิลคลอไรด์ซึ่งมีไวนิลอะซีเทตโมโนเมอร์มากกว่า  Export   Import 
  39159090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3916     ใยยาวเดี่ยวทําด้วยพลาสติก ที่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน1 มิลลิเมตร เส้น แท่ง และรูปทรงโพรไฟล์ทําด้วยพลาสติกจะแต่งผิวหรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ทํามากไปกว่านี้  Export   Import 
  391610 /KGM     ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน  Export   Import 
  39161010 000/KGM           ใยยาวเดี่ยว  Export   Import 
  39161020 000/KGM           เส้นแท่งและรูปทรงโพรไฟล์  Export   Import 
  391620 /KGM     ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39162010 000/KGM           ใยยาวเดี่ยว  Export   Import 
  39162020 000/KGM           เส้นแท่งและรูปทรงโพรไฟล์  Export   Import 
  391690 /KGM     ของพลาสติกอื่น ๆ  Export   Import 
  39169040 000/KGM           ทำด้วยโปรตีนแข็ง  Export   Import 
  39169090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  3917 /KGM           หลอดหรือท่อและท่ออ่อน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งของของดังกล่าว (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป?นข้อต่อ) ทําด้วยพลาสติก    
  391710 /KGM     ไส้เทียม (ปลอกไส้กรอก) ทําด้วยโปรตีนแข็งหรือวัตถุจําพวกเซลลูโลส  Export   Import 
  39171010 000/KGM           ทำด้วยโปรตีนแข็ง  Export   Import 
  39171090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39172100 000/KGM           ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน  Export   Import 
  39172200 000/KGM           ทำด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน  Export   Import 
  39172300 000/KGM           ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39172900 000/KGM           ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ  Export   Import 
  39173100 000/KGM           หลอดหรือท่อและท่ออ่อนที่อ่อนงอได้มีความต้านทานแรงดันต่ำสุด27.6เมกะปาสกาล  Export   Import 
  391732 /KGM     อื่น ๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วยไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  39173210 000/KGM           ปลอกไส้กรอกหรือปลอกหมูแฮม  Export   Import 
  39173290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39173300 000/KGM           อื่นๆที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วยมีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  39173900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39174000 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
3918     พลาสติกปูพื้นจะเป็นชนิดยึดติดได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือมีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง รวมทั้งพลาสติกปิดผนังหรือเพดาน ตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 9 ของตอนนี้  Export   Import 
  391810 /KGM     ทําด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
            สิ่งปูพื้น    
            สิ่งปูพื้น    
  39181011 /KGM         แผ่นกระเบื้อง  Export   Import 
  39181011 001/KGM           ทำด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39181011 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39181019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39181019 001/KGM           ทำด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39181019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            สิ่งปูพื้น    
  39181090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39181090 001/KGM           ทำด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39181090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  391890 /KGM     ทําด้วยพลาสติกอื่น ๆ  Export   Import 
  39189011 000/KGM           แผ่นกระเบื้องทำด้วยโพลิเอทิลีน  Export   Import 
  39189013 000/KGM           อื่นๆทำด้วยโพลิเอทิลีน  Export   Import 
  39189019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39189091 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอทิลีน  Export   Import 
  39189099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3919     แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบ และรูปทรงแบนอื่น ๆชนิดยึดติดได้ในตัว ทําด้วยพลาสติก จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  391910 /KGM     เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร  Export   Import 
  39191010 /KGM         ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39191010 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39191010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39191021 000/KGM           เทปชนิดที่ใช้ในการผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39191029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39191090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39191090 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39191090 002/KGM           เฉพาะที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสเตอร์ปิดแผล  Export   Import 
  39191090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  391990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39199010 /KGM         ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39199010 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39199010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39199090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39199090 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39199090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3920     แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทําด้วยพลาสติกที่ไม่ทําเป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้นไม่เสริมรองหรือไม่ประกบโดยวิธีที่คล้ายกัน ด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
  392010 /KGM     - ทําด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน  Export   Import 
  39201000 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39201000 002/KGM           แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์และแถบชนิดอื่น (ไม่ใช่ชนิดยึดติดได้ในตัว) ทำด้วยพลาสติก ซึ่งทำด้วยโพลิเอทิลีน ที่ไม่ทำเป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้น ไม่เสริมรองหรือไม่ประกบ โดยวิธีที่คล้ายกันด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
  39201000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392020 /KGM     - ทําด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน  Export   Import 
  39202000 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน10ไมครอน  Export   Import 
  39202000 002/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39202000 003/KGM           แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์และแถบชนิดอื่น (ไม่ใช่ชนิดยึดติดได้ในตัว) ทำด้วยพลาสติก ซึ่งทำด้วยโพลิโพรพิลีน ที่ไม่ทำเป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้น ไม่เสริมรองหรือไม่ประกบ โดยวิธีที่คล้ายกันด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
  39202000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392030 /KGM     ทําด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน  Export   Import 
  39203010 /KGM         ชนิดที่ใช้เป็นสารยึดติดโดยการหลอม  Export   Import 
  39203010 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39203010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39203090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39203090 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39203090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ทําด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์    
  392043 /KGM     - - มีพลาสติไซเซอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  39204300 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39204300 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392049 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  39204900 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39204900 002/KGM           แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบ ชนิดอื่น (ไม่ใช่ชนิดยึดติดได้ในตัว) ทำด้วยพลาสติก ซี่งทำด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ ที่ไม่ทำเป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้น ไม่เสริมรองหรือไม่ประกบ โดยวิธีที่คล้ายกัน ด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
  39204900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ทําด้วยอะคริลิกโพลิเมอร์    
  392051 /KGM     - - ทําด้วยโพลิ(เมทิลเมทาคริเลต)  Export   Import 
  39205100 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39205100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392059 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  39205900 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39205900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ทําด้วยโพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร์    
  392061 /KGM     - - ทําด้วยโพลิคาร์บอเนต  Export   Import 
  39206100 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39206100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392062 /KGM     ทําด้วยโพลิ(เอทิลีนเทเรฟทาเลต)  Export   Import 
  39206210 /KGM         ฟิล์ม  Export   Import 
  39206210 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39206210 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39206290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39206290 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39206290 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39206300 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์ที่ไม่อิ่มตัว  Export   Import 
  392069 /KGM     - - ทําด้วยโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  39206900 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39206900 002/KGM           แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น (ไม่ใช่ชนิดยึดติดได้ในตัว) ทำด้วยพลาสติก ซึ่งทำด้วยโพลิเอสเทอร์เรซินที่อิ่มตัว ที่ไม่ทำเป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้น ไม่เสริมรองหรือไม่ประกบ โดยวิธีที่คล้ายกันด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
  39206900 003/KGM           Coated with magnetic substances of a kind used for makingvideo tape  Export   Import 
  39206900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ทําด้วยเซลลูโลสหรืออนุพันธ์ทางเคมีของเซลลูโลส    
  392071 /KGM     ทําด้วยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส  Export   Import 
  39207110 000/KGM           เซลโลเฟนฟิล์ม  Export   Import 
  39207120 000/KGM           ริบบิ้นที่ฉีกได้ทำด้วยวิสโคสรวมทั้งฟอยล์  Export   Import 
  39207190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39207300 000/KGM           ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเทต  Export   Import 
  392079 /KGM     ทำด้วยอนุพันธ์อื่น ๆ ของเซลลูโลส  Export   Import 
  39207900 000/KGM           ทำด้วยอนุพันธ์อื่นๆของเซลลูโลส  Export   Import 
  39207900 001/KGM           ทำด้วยเซลลูโสสไนเตรด  Export   Import 
  39207900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ทําด้วยพลาสติกอื่น ๆ    
  392091 /KGM     ทําด้วยโพลิ (ไวนิลบิวทิรัล)  Export   Import 
  39209110 000/KGM           ฟิล์มชนิดที่ใช้ในกระจกนิรภัยมีความหนาเกิน0.38มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน0.76มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน2เมตร  Export   Import 
  39209190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392092 /KGM     ทําด้วยโพลิอะไมด์  Export   Import 
  39209210 /KGM         ทำด้วยโพลิอะไมด์6  Export   Import 
  39209210 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39209210 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39209220 /KGM         ชนิดที่ใช้เป็นสารยึดติดโดยการหลอม  Export   Import 
  39209220 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39209220 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39209290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39209290 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39209290 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392093 /KGM     ทําด้วยอะมิโนเรซิน  Export   Import 
  39209310 000/KGM           ชนิดที่ใช้เป็นสารยึดติดโดยการหลอม  Export   Import 
  39209390 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392094 /KGM           ทําด้วยฟีโนลิกเรซิน    
  39209410 000/KGM           แผ่นบางทำด้วยฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์(เบคะไลต์)  Export   Import 
  39209490 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392099 /KGM     - - ทําด้วยพลาสติกอื่น ๆ  Export   Import 
  39209900 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39209900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3921     แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทําด้วยพลาสติก  Export   Import 
        ชนิดเซลลูลาร์    
  392111 /KGM     ทําด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน  Export   Import 
  39211110 /KGM         เป็นแผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  39211110 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39211110 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39211190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39211190 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39211190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392112 /KGM     - - ทําด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39211200 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39211200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392113 /KGM     - - ทําด้วยโพลิยูรีเทน  Export   Import 
  39211300 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39211300 002/KGM           เฉพาะที่เสริมให้แข็งแรงอัดเป็นชั้นเสริมรองหรือประกบโดยวิธีที่คล้ายกันด้วยวัตถุทอและนำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้าและของตามประเภทที่42.02  Export   Import 
  39211300 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392114 /KGM     ทําด้วยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส  Export   Import 
  39211410 000/KGM           เป็นแผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  39211490 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392119 /KGM     ทําด้วยพลาสติกอื่น ๆ  Export   Import 
  39211910 /KGM         เป็นแผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  39211910 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39211910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39211990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39211990 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39211990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39219020 /KGM         เป็นแผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  39219020 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน10ไมครอน  Export   Import 
  39219020 002/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39219020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39219090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39219090 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน10ไมครอน  Export   Import 
  39219090 002/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39219090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3922     อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า บิเดโถส้วม ที่รองนั่งและฝาปิดโถส้วม ถังน้ำชักโครกและเครื่องสุขภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทําด้วยพลาสติก  Export   Import 
  392210 /KGM     อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  39221000 000/KGM           อ่างอาบน้ำที่อาบน้ำชนิดฝักบัวอ่างล้างชามอ่างล้างหน้า  Export   Import 
  392220 /KGM     ที่รองนั่งและฝาปิดโถส้วม  Export   Import 
  39222010 000/KGM           ฝาปิดโถส้วม  Export   Import 
  39222020 000/KGM           ที่รองนั่ง  Export   Import 
  392290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39229011 000/KGM           ส่วนประกอบของถังน้ำชักโครก  Export   Import 
  39229019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39229090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3923     ของที่ใช้ลําเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า รวมทั้งจุก ฝา และที่ปิดครอบอื่น ๆ ทําด้วยพลาสติก  Export   Import 
  392310 /KGM     กล่อง หีบ หีบโปร่งและของที่คล้ายกัน ที่ใช้ลำเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  39231000 000/KGM           กล่องหีบหีบโปร่งและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
        กระสอบและถุง (รวมถึงกรวย)    
  392321 /KGM     ทําด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน  Export   Import 
  39232110 /KGM         ถุงปลอดเชื้อที่เสริมให้แข็งแรงด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม(นอกจากถุงรีทอร์ต)  Export   Import 
  39232110 001/KGM           เฉพาะถุงพลาสติกปลอดเชื้อเคลือบอะลูมิเนียมและมีฝาปิด  Export   Import 
  39232110 002/KGM           เฉพาะถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม  Export   Import 
  39232110 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39232190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39232190 001/KGM           เฉพาะถุงพลาสติกปลอดเชื้อเคลือบอะลูมิเนียมและมีฝาปิด  Export   Import 
  39232190 002/KGM           เฉพาะถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม  Export   Import 
  39232190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392329 /KGM     - - ทําด้วยพลาสติกอื่น ๆ  Export   Import 
  39232900 001/KGM           เฉพาะถุงพลาสติกปลอดเชื้อที่เสริมให้แข็งแรงด้วยฟอยล์อลูมิเนียม(นอกจากถุงรีทอร์ต)  Export   Import 
  39232900 002/KGM           เฉพาะถุงพลาสติกปลอดเชื้อเคลือบอะลูมิเนียมและมีฝาปิด  Export   Import 
  39232900 003/KGM           Plastic bags coated by aluminium  Export   Import 
  39232900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392330 /KGM     ขวดขนาดใหญ่ ขวด ขวดคอคอด และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  39233010 000/KGM           หลอดยาสีฟัน  Export   Import 
  39233090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392340 /KGM     แกนม้วน กรวยม้วน กระสวยและของรองรับที่คล้ายกัน ที่ใช้ลำเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  39234000 000/KGM           แกนม้วนกรวยม้วนกระสวยและของรองรับที่คล้ายกัน  Export   Import 
  39235000 000/KGM           จุกฝาและที่ปิดครอบอื่นๆ  Export   Import 
  392390 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  39239000 001/KGM           เฉพาะถังบรรจุก๊าชธรรมชาติอัดทำจากวัสดุผสม(คอมโพสิท)เป็นหลักซึ่งประกอบด้วยวัสดุผสมเสริมแรงด้วยใยแก้ว(เรนฟอร์ดไฟเบอร์กลาส)และหุ้มด้วยพลาสติกเรซิน(อีพอกซีเรซิน)  Export   Import 
  39239000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3924     เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆและของใช้เพื่อสุขลักษณะหรือใช้ในห้องน้ำ ทําด้วยพลาสติก  Export   Import 
  392410 /KGM     - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และเครื่องครัว  Export   Import 
  39241000 001/KGM           ทำด้วยเมลามีน  Export   Import 
  39241000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  392490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39249010 000/KGM           ภาชนะสำหรับอุจจาระหรือปัสสาวะบนเตียงภาชนะรับปัสสาวะ(ชนิดหิ้วได้)และภาชนะสำหรับใส่ปัสสาวะในห้องนอน  Export   Import 
  39249090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39249090 001/KGM           ผ้าปูโต๊ะผ้าม่าน  Export   Import 
  39249090 002/KGM           มู่ลี่กันแดด  Export   Import 
  39249090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3925     เครื่องประกอบของอาคาร ทําด้วยพลาสติก ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  39251000 000/KGM           เรเซอร์วัวร์แท็งก์แว้ตและภาชนะสำหรับบรรจุที่คล้ายกันมีความจุเกิน300ลิตร  Export   Import 
  39252000 000/KGM           ประตูหน้าต่างและกรอบของของดังกล่าวรวมทั้งธรณีประตู  Export   Import 
  39253000 000/KGM           บานเลื่อนฉากบังตาหรือมู่ลี่(รวมถึงบานเกล็ดนอน)และของที่คล้ายกันรวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  39259000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3926     ของอื่น ๆ ทําด้วยพลาสติก และของที่ทําด้วยวัตถุอื่น ๆตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.14  Export   Import 
  39261000 000/KGM           ของใช้สำนักงานหรือโรงเรียน  Export   Import 
  392620 /KGM     เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย(รวมถึงถุงมือทุกชนิด)  Export   Import 
  39262060 000/KGM           เครื่องแต่งกายสำหรับใช้ป้องกันสารเคมีป้องกันรังสีหรือใช้สำหรับผจญเพลิง  Export   Import 
  39262090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39262090 001/KGM           เฉพาะแผ่นรองในเครื่องรัดทรง(คอร์เซทบัสก์)  Export   Import 
  39262090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39263000 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับเฟอร์นิเจอร์สำหรับตัวถังรถยนต์หรือสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  392640 /KGM           - รูปปีนขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ    
  39264000 000/KGM           รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ  Export   Import 
  392690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39269010 000/KGM           ทุ่นสำหรับอวน  Export   Import 
  39269020 000/KGM           พัดทั้งที่พับได้และพับไม่ได้โครงและด้ามของพัดดังกล่าวและส่วนประกอบของโครงและด้าม  Export   Import 
  39269032 000/KGM           แบบพลาสติกที่พิมพ์รอยฟันแล้ว  Export   Import 
  39269039 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39269041 000/KGM           โล่กำบังสำหรับตำรวจ  Export   Import 
  39269042 000/KGM           หน้ากากที่ใช้เพื่อการป้องกันและของที่คล้ายกันสำหรับใช้ในงานเชื่อมและงานที่คล้ายกัน  Export   Import 
  39269044 000/KGM           เบาะรองรับการตกจากที่สูงเพื่อช่วยชีวิต  Export   Import 
  39269045 000/KGM           ตะปูสะท้อนแสง  Export   Import 
  39269049 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39269049 001/KGM           เฉพาะครอบหูกันเสียงสิ่งอุดหูลดเสียงอุปกรณ์วัดไอของสารอินทรีย์หรือวัดไอของปรอทบรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย  Export   Import 
  39269049 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39269053 000/KGM           สายพานส่งกำลังสายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพาน  Export   Import 
  39269055 000/KGM           ตะขอรูปตัวเจและบันช์บล็อกทำด้วยพลาสติกสำหรับเชื้อปะทุ  Export   Import 
  39269059 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  39269060 000/KGM           อุปกรณ์สำหรับให้อาหารสัตว์ปีกเลี้ยง  Export   Import 
  39269070 000/KGM           แผ่นรองในเครื่องรัดทรงและสิ่งพยุงที่คล้ายกันสำหรับเครื่องแต่งกายหรือของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  39269080 000/KGM           แผ่นรองสำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณหรือของประดับกายชิ้นเล็กๆลูกปัดหุ่นทำรองเท้า  Export   Import 
  39269090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39269090 001/KGM           ตะกร้าตะแกรงและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  39269090 002/KGM           เฉพาะทุ่นกักน้ำมัน  Export   Import 
  39269090 003/KGM           เฉพาะตาขอห่วงและตัวล็อคที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้าและของตามประเภทที่42.02  Export   Import 
  39269090 004/KGM           For oil spill booms  Export   Import 
  39269090 005/KGM           For hooks, hoops, and locks imported to use in themanufacture of footwear and products in heading 42.02  Export   Import 
  39269090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import