ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
40     ยางและของที่ทำด้วยยาง  Export   Import 
4001     ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่นแผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  400110 /KGM     น้ำยางธรรมชาติ จะผ่านกรรมวิธีพรีวัลแคไนซ์เซชันหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  40011011 000/KGM           สิ่งเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมุนเหวี่ยง  Export   Import 
  40011019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  40011021 000/KGM           สิ่งเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมุนเหวี่ยง  Export   Import 
  40011029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น    
  400121 /KGM     ยางแผ่นรมควัน  Export   Import 
  40012110 000/KGM           ยางแผ่นรมควันชั้น1  Export   Import 
  40012120 000/KGM           ยางแผ่นรมควันชั้น2  Export   Import 
  40012130 000/KGM           ยางแผ่นรมควันชั้น3  Export   Import 
  40012140 000/KGM           ยางแผ่นรมควันชั้น4  Export   Import 
  40012150 000/KGM           ยางแผ่นรมควันชั้น5  Export   Import 
  40012190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  40012190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  400122 /KGM     ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร์)  Export   Import 
  40012210 000/KGM           ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น10  Export   Import 
  40012220 000/KGM           ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น20  Export   Import 
  40012230 000/KGM           ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นแอล  Export   Import 
  40012240 000/KGM           ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นซีวี  Export   Import 
  40012250 000/KGM           ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นจีพี  Export   Import 
  40012290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  40012290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  400129 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  40012910 000/KGM           ยางแผ่นผึ่งแห้ง  Export   Import 
  40012920 000/KGM           ยางลาเท็กซ์เครพ  Export   Import 
  40012930 000/KGM           ยางโซลเครพ  Export   Import 
  40012940 000/KGM           ยางรีมิลด์เครพรวมถึงยางแฟลทบาร์กเครพ  Export   Import 
  40012950 000/KGM           ยางเครพอื่นๆ  Export   Import 
  40012960 000/KGM           ยางเอสพี  Export   Import 
  40012970 000/KGM           ยางสกิม  Export   Import 
  40012980 000/KGM           ยางก้อนจับตัว(ตามรอยกรีดตกตามพื้นหรือรมควัน)และยางก้นถ้วย  Export   Import 
  40012990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  40012990 001/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40012990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  400130 /KGM     บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน  Export   Import 
  40013011 000/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40013019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  40013091 000/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40013099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4002     ยางสังเคราะห์และแฟกติชที่ได้จากน้ำมัน ในลักษณะขั้นปฐมหรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ รวมทั้งของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทที่ 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆตามประเภทนี้ ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
        ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (เอสบีอาร์) ยางคาร์บอกซิเลเต็ด    
  400211 /KGM     - - น้ำยาง  Export   Import 
  40021100 001/KGM           น้ำยางสไตรีนบิวทาไดอีน  Export   Import 
  40021100 002/KGM           น้ำยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอีน  Export   Import 
  400219 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  40021900 001/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40021900 002/KGM           เป็นแผ่นแผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40021900 011/KGM             Export   Import 
  40021900 012/KGM             Export   Import 
  40021900 013/KGM             Export   Import 
  40021900 014/KGM             Export   Import 
  400220 /KGM     - ยางบิวทาไดอีน (บีอาร์)  Export   Import 
  40022000 001/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40022000 002/KGM           เป็นแผ่นแผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40022000 011/KGM             Export   Import 
  40022000 012/KGM             Export   Import 
        ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอไออาร์)    
  400231 /KGM     - - ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอไออาร์)  Export   Import 
  40023100 001/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40023100 002/KGM           เป็นแผ่นแผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  400239 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  40023900 001/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40023900 002/KGM           เป็นแผ่นแผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40024100 000/KGM           น้ำยาง  Export   Import 
  400249 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  40024900 001/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40024900 002/KGM           เป็นแผ่นแผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40025100 000/KGM           น้ำยาง  Export   Import 
  400259 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  40025900 001/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40025900 002/KGM           เป็นแผ่นแผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  400260 /KGM     ยางไอโซพรีน (ไออาร์)  Export   Import 
  40026010 000/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40026090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  400270 /KGM     - ยางเอทิลีน-โพรพิลิน-น็อน-คอนจุเกเต็ดไดอีน (อีพีดีเอ็ม)  Export   Import 
  40027000 001/KGM           ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40027000 002/KGM           เป็นแผ่นแผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  400280 /KGM     ของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทที่ 40.01ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้  Export   Import 
  40028010 000/KGM           ของผสมที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์  Export   Import 
  40028090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  400291 /KGM     น้ำยาง  Export   Import 
  40029110 000/KGM           ชนิดโพลิ(เมทิลเมทาคริเลต)ของยางธรรมชาติที่เพาะขึ้น  Export   Import 
  40029190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  40029190 011/KGM             Export   Import 
  40029190 090/KGM             Export   Import 
  400299 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  40029910 000/KGM           ชนิดโพลิ(เมทิลเมทาคริเลต)ของยางธรรมชาติที่เพาะขึ้น  Export   Import 
  40029990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  40029990 011/KGM             Export   Import 
  40029990 012/KGM             Export   Import 
  40029990 013/KGM             Export   Import 
  40029990 090/KGM           no descriptions  Export   Import 
  40030000 000/KGM           ยางปรับสภาพ(รีเคลม)ในลักษณะขั้นปฐมหรือเป็นแผ่นแผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40040000 000/KGM           เศษเศษตัดและของทื่ใช้ไม่ได้ที่เป็นยาง(นอกจากยางแข็ง)รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จากสิ่งดังกล่าว  Export   Import 
4005     ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัลแคไนซ์ในลักษณะขั้นปฐมหรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  400510 /KGM     ยางผสมที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา ชนิดอันวัลแคไนซ์ ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40051000 000/KGM           ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา  Export   Import 
  40052000 000/KGM           สารละลายรวมทั้งดิสเพอร์ชันนอกจากของตามประเภทย่อยที่4005.10  Export   Import 
  400591 /KGM     ยางผสมอื่นๆ (นอกจากยางผสมที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา และยางผสมที่มีสารละลายรวมทั้งดิสเปอร์ชัน) ชนิดอันวัลแคไนซ์ เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  40059100 000/KGM           เป็นแผ่นแผ่นบางและเป็นแถบ  Export   Import 
  400599 /KGM     ยางผสมอื่นๆ (นอกจากยางผสมที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา และยางผสมที่มีสารละลายรวมทั้งดิสเปอร์ชัน) ชนิดอันวัลแคไนซ์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  40059900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4006     ยางอันวัลแคไนซ์ในลักษณะอื่น (เช่น เส้น หลอดหรือท่อและรูปทรงโพรไฟล์) และที่เป็นของสําเร็จรูป (เช่น แผ่นกลม และวงแหวน)  Export   Import 
  40061000 000/KGM           แถบ“คาเมลแบล็ก”สำหรับหล่อดอกยางนอก  Export   Import 
  400690 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  40069000 001/KGM           ห่วงแผ่นกลมและวงแหวน  Export   Import 
  40069000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  40070000 000/KGM           ด้ายและด้ายชนิดคอร์ดทำด้วยยางวัลแคไนซ์  Export   Import 
4008     แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล์ ทําด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง  Export   Import 
        ทําด้วยยางเซลลูลาร์    
  400811 /KGM     - - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ  Export   Import 
  40081100 001/KGM           เฉพาะกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องปิดผนัง  Export   Import 
  40081100 002/KGM           เฉพาะแผ่นยางสำหรับปิดไม้ปิงปอง  Export   Import 
  40081100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  400819 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  40081900 001/KGM           เฉพาะกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องปิดผนัง  Export   Import 
  40081900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ทําด้วยยางน็อนเซลลูลาร์    
  400821 /KGM     - - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ  Export   Import 
  40082100 001/KGM           เฉพาะกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องปิดผนัง  Export   Import 
  40082100 002/KGM           เฉพาะแผ่นยางสำหรับปิดไม้ปิงปอง  Export   Import 
  40082100 003/KGM           เฉพาะฝายยาง  Export   Import 
  40082100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  400829 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  40082900 001/KGM           เฉพาะกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องปิดผนัง  Export   Import 
  40082900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  4009 /KGM           หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทําด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ ข้องอแป?นข้อต่อ)    
  40091100 000/KGM           ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  400912 /KGM     หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40091200 000/KGM           มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
        เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่โลหะอยู่ด้วยเท่านั้น    
  400921 /KGM     ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40092110 000/KGM           ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวข้นจากการทำเหมือง  Export   Import 
  40092190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  400922 /KGM     มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40092210 000/KGM           ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวข้นจากการทำเหมือง  Export   Import 
  40092290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่วัตถุทออยู่ด้วยเท่านั้น    
  400931 /KGM     ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40093110 000/KGM           ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวข้นจากการทำเหมือง  Export   Import 
  40093190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  400932 /KGM     มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40093210 000/KGM           ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวข้นจากการทำเหมือง  Export   Import 
  40093290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอื่นอยู่ด้วย    
  400941 /KGM     ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40094110 000/KGM           ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวข้นจากการทำเหมือง  Export   Import 
  40094190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  400942 /KGM     มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  40094210 000/KGM           ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวข้นจากการทำเหมือง  Export   Import 
  40094290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4010     สายพานลําเลียง สายพานส่งกําลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพานทําด้วยยางวัลแคไนซ์  Export   Import 
  401011 /KGM     สายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานลำเลียง ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะเท่านั้น  Export   Import 
  40101110 000/KGM           ที่มีความกว้างเกิน20เซนติเมตร  Export   Import 
  40101190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  401012 /KGM     เสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุทอเท่านั้น  Export   Import 
  40101210 000/KGM           ที่มีความกว้างเกิน20เซนติเมตร  Export   Import 
  40101290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  401019 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  40101910 000/KGM           ที่มีความกว้างเกิน20เซนติเมตร  Export   Import 
  40101990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  40103100 000/KGM           สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(สายพานรูปตัววี)สายพานหลายลิ่ม(วีริบด์)ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน60เซนติเมตรแต่ไม่เกิน180เซนติเมตร  Export   Import 
  40103200 000/KGM           สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(สายพานรูปตัววี)นอกจากสายพานหลายลิ่ม(วีริบด์)ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน60เซนติเมตรแต่ไม่เกิน180เซนติเมตร  Export   Import 
  40103300 000/KGM           สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(สายพานรูปตัววี)สายพานหลายลิ่ม(วีริบด์)ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน180เซนติเมตรแต่ไม่เกิน240เซนติเมตร  Export   Import 
  40103400 000/KGM           สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู(สายพานรูปตัววี)นอกจากสายพานหลายลิ่ม(วีริบด์)ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน180เซนติเมตรแต่ไม่เกิน240เซนติเมตร  Export   Import 
  40103500 000/KGM           สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน60เซนติเมตรแต่ไม่เกิน150เซนติเมตร  Export   Import 
  40103600 000/KGM           สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน150เซนติเมตรแต่ไม่เกิน198เซนติเมตร  Export   Import 
  40103900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4011     ยางนอกชนิดอัดลม ที่เป็นของใหม่  Export   Import 
  40111000 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง(รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)  Export   Import 
  401120 /C62     ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก  Export   Import 
  40112010 000/C62           ที่มีความกว้างไม่เกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40112090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  40112090 001/C62           เฉพาะที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า20นิ้วขึ้นไป  Export   Import 
  40112090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  40113000 000/C62           ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  40114000 000/C62           ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์  Export   Import 
  40115000 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน  Export   Import 
  401161 /C62           - - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสําหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้    
  40116100 000/C62           ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้  Export   Import 
  401162 /C62     ยางนอกชนิดอัดลม ที่เป็นของใหม่ มีดอกยางแบบเฮอร์ริงโบน หรือแบบที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อไม่เกิน 61 เซนติเมตร  Export   Import 
  40116200 000/C62           ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรมและมีขนาดขอบล้อไม่เกิน61เซนติเมตร  Export   Import 
  401163 /C62     ยางนอกชนิดอัดลม ที่เป็นของใหม่ มีดอกยางแบบเฮอร์ริงโบน หรือแบบที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อเกิน 61 เซนติเมตร  Export   Import 
  40116300 000/C62           ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรมและมีขนาดขอบล้อเกิน61เซนติเมตร  Export   Import 
  40116900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  401192 /C62           - - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสําหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้    
  40119200 000/C62           ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้  Export   Import 
  401193 /C62     ยางนอกชนิดอัดลมอื่น ๆ ที่เป็นของใหม่ (นอกจากที่มีดอกยางแบบเฮอร์ริงโบน หรือแบบที่คล้ายกัน) ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อไม่เกิน 61 เซนติเมตร  Export   Import 
  40119300 000/C62           ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรมและมีขนาดขอบล้อไม่เกิน61เซนติเมตร  Export   Import 
  401194 /C62     ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสําหรับใช้ในการ ก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อเกิน 61 เซนติเมตร  Export   Import 
  40119410 000/C62           ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรที่ใช้งานกับดิน  Export   Import 
  40119490 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  401199 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  40119910 000/C62           ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่นๆในตอนที่87  Export   Import 
  40119920 000/C62           ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรที่ใช้งานกับดิน  Export   Import 
  40119930 000/C62           อื่นๆที่มีความกว้างเกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40119990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
4012     ยางนอกชนิดอัดลม ที่หล่อดอกใหม่หรือที่ใช้แล้ว ยางตันหรือยางคูชัน ดอกยาง และยางรองยางใน  Export   Import 
  40121100 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง(รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)  Export   Import 
  401212 /C62     ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก  Export   Import 
  40121210 000/C62           ที่มีความกว้างไม่เกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40121290 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  40121290 001/C62           เฉพาะชนิดอัดลมที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า20นิ้วขึ้นไปเว้นแต่ที่ใช้กับของตามประเภทที่87.11  Export   Import 
  40121290 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  40121300 000/C62           ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  401219 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  40121910 000/C62           ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์  Export   Import 
  40121920 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน  Export   Import 
  40121930 000/C62           ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรที่ใช้งานกับดิน  Export   Import 
  40121940 000/C62           ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่นๆในตอนที่87  Export   Import 
  40121990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  40121990 001/C62           เฉพาะชนิดอัดลมที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า20นิ้วขึ้นไปเว้นแต่ที่ใช้กับของตามประเภทที่87.11  Export   Import 
  40121990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  401220 /C62     ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  40122010 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง(รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)  Export   Import 
  40122021 000/C62           ที่มีความกว้างไม่เกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40122029 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  40122030 /C62         ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  40122030 001/C62           เฉพาะยางนอกชนิดอัดลมสำหรับใช้กับอากาศยานที่ใช้แล้วและเหมาะสำหรับนำเข้ามาหล่อดอก  Export   Import 
  40122030 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  40122040 000/C62           ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์  Export   Import 
  40122050 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน  Export   Import 
  40122060 000/C62           ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรที่ใช้งานกับดิน  Export   Import 
  40122070 000/C62           ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่นๆในตอนที่87  Export   Import 
  40122091 000/C62           บัฟฟ์ไทร์  Export   Import 
  40122099 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  40122099 001/C62           เฉพาะยางนอกชนิดอัดลมสำหรับใช้กับอากาศยานที่ใช้แล้วและเหมาะสำหรับนำเข้ามาหล่อดอก  Export   Import 
  40122099 002/C62           เฉพาะชนิดอัดลมที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า20นิ้วขึ้นไปเว้นแต่ที่ใช้กับของตามประเภทที่87.11  Export   Import 
  40122099 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  401290 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  40129011 000/C62           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน100มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129012 000/C62           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน100มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน250มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129013 000/C62           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน250มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน450มิลลิเมตรใช้กับยานบกตามประเภทที่87.09  Export   Import 
  40129014 000/C62           ยางตันอื่นๆที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน250มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129015 000/C62           ยางตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน250มิลลิเมตรมีความกว้างเกิน450มิลลิเมตรใช้กับยานบกตามประเภทที่87.09  Export   Import 
  40129016 000/C62           ยางตันอื่นๆที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน250มิลลิเมตรมีความกว้างเกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  40129021 000/C62           ที่มีความกว้างไม่เกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129022 000/C62           ที่มีความกว้างเกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129029 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  40129070 000/C62           ดอกยางชนิดถอดเปลี่ยนได้ที่มีความกว้างไม่เกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40129080 000/KGM           ยางรองยางใน  Export   Import 
  40129090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4013     ยางใน  Export   Import 
  401310 /C62     ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)รถบัสหรือรถบรรทุก  Export   Import 
  40131011 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40131019 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40131021 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40131029 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40132000 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน  Export   Import 
  401390 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  40139011 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40139019 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40139020 000/C62           ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  40139031 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40139039 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40139040 000/C62           ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  40139091 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
  40139099 000/C62           ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน450มิลลิเมตร  Export   Import 
4014     ของใช้เพื่อการอนามัยหรือใช้ในทางเภสัชกรรม (รวมถึงหัวนม)ทําด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจาก ยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งที่ทําด้วยยางแข็ง  Export   Import 
  40141000 000/KGM           ถุงยางคุมกำเนิด  Export   Import 
  401490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  40149010 000/KGM           หัวนมสำหรับขวดนมและชนิดที่คล้ายกัน  Export   Import 
  40149040 000/KGM           จุกสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม  Export   Import 
  40149090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  40149090 001/KGM           ถุงน้ำแข็งและถุงน้ำร้อน  Export   Import 
  40149090 002/KGM           หลอดสำหรับฉีดยา  Export   Import 
  40149090 003/KGM           ถุงนิ้วมือยาง  Export   Import 
  40149090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4015     เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามทําด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง  Export   Import 
  40151100 000/PR           ใช้ในทางศัลยกรรม  Export   Import 
  40151900 000/PR           อื่นๆ  Export   Import 
  401590 /KGM     เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง (ไม่รวมถุงมือทุกชนิด)  Export   Import 
  40159000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4016     ของอื่น ๆ ทําด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง  Export   Import 
  401610 /KGM     - ทําด้วยยางเซลลูลาร์  Export   Import 
  40161000 001/KGM           เฉพาะกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  40161000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  401691 /KGM     สิ่งปูพื้นและเสื่อ  Export   Import 
  40169110 000/KGM           เสื่อ  Export   Import 
  40169190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  40169190 001/KGM           เฉพาะกระเบื้องปูพื้น  Export   Import 
  40169190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  401692 /KGM     ยางลบ  Export   Import 
  40169210 000/KGM           ปลายยางลบ  Export   Import 
  40169290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  401693 /KGM     ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่น ๆ  Export   Import 
  40169310 000/KGM           สิ่งกันรั่วสำหรับตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรไลติก  Export   Import 
  40169390 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  401694 /KGM           - - เครื่องป๋องกันการกระแทกของเรือหรืออู่เรือ จะอัดลมได้หรือไม่ก็ตาม    
  40169400 000/KGM           เครื่องป้องกันการกระแทกของเรือหรืออู่เรือจะอัดลมได้หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  40169500 000/KGM           ของอื่นๆที่อัดลมได้  Export   Import 
  401699 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  40169911 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.0287.0387.0487.05หรือ87.11  Export   Import 
  40169912 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.0987.1387.15หรือ87.16  Export   Import 
  40169917 000/KGM           สำหรับรถจักรยานตามประเภทที่87.12  Export   Import 
  40169919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  40169920 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของชูชีพปีกหมุนตามประเภทที่88.04  Export   Import 
  40169930 000/KGM           ยางรัด  Export   Import 
  40169951 000/KGM           ลูกกลิ้งยาง  Export   Import 
  40169959 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  40169960 000/KGM           ฐานรองราง  Export   Import 
  40169970 000/KGM           แบริ่งใช้กับสิ่งก่อสร้างรวมถึงแบริ่งใช้กับสะพาน  Export   Import 
  40169980 000/KGM           แหวนยางและปลอกยางหุ้มสำหรับชุดสายไฟรถยนต์  Export   Import 
  40169990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  40169990 001/KGM           กระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  40169990 002/KGM           ลูกกระสงสำหรับใช้ในการประมง  Export   Import 
  40169990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4017     ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ และของทําด้วยยางแข็ง  Export   Import 
  40170000 001/KGM           เฉพาะกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง  Export   Import 
  40170000 002/KGM           ลูกกระสงสำหรับใช้ในการประมง  Export   Import 
  40170000 003/KGM           หลอดและท่อ  Export   Import 
  40170000 004/KGM           ชิ้นแผ่นและแถบ  Export   Import 
  40170000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import