ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
47     เยื่อไม้หรือเยื่อไม้ที่ได้จากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)  Export   Import 
  47010000 000/KGM           เยื่อไม้บด  Export   Import 
  47020000 000/KGM           เยื่อไม้เคมีชนิดละลายได้  Export   Import 
4703     เยื่อไม้เคมี ที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ซัลเฟตนอกจากชนิดละลายได้  Export   Import 
  47031100 000/KGM           ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  47031900 000/KGM           ไม่ใช่ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  47032100 000/KGM           ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  47032900 000/KGM           ไม่ใช่ไม้จำพวกสน  Export   Import 
4704     เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลไฟต์ นอกจากชนิดละลายได้  Export   Import 
  47041100 000/KGM           ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  47041900 000/KGM           ไม่ใช่ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  47042100 000/KGM           ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  47042900 000/KGM           ไม่ใช่ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  47050000 000/KGM           เยื่อไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทำเยื่อไม้เชิงกลร่วมกับกรรมวิธีทำเยื่อไม้เคมี  Export   Import 
4706     เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่นํากลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้) หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจําพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่นๆ  Export   Import 
  470610 /KGM           - เยื่อที่ได้จากใยฝ้าย    
  47061000 000/KGM           เยื่อที่ได้จากใยฝ้าย  Export   Import 
  47062000 000/KGM           เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก(เศษและของที่ใช้ไม่ได้)  Export   Import 
  47063000 000/KGM           อื่นๆจากไม้ไผ่  Export   Import 
  47069100 000/KGM           เยื่อบดเชิงกล  Export   Import 
  47069200 000/KGM           เยื่อเคมี  Export   Import 
  47069300 000/KGM           เยื่อกึ่งเคมี  Export   Import 
4707     กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นํากลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)  Export   Import 
  47071000 000/KGM           ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดกระดาษคราฟต์ที่ไม่ได้ฟอกหรือชนิดลูกฟูก  Export   Import 
  47072000 000/KGM           ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่ทำจากเยื่อเคมีที่ฟอกแล้วและไม่ได้ใส่สีในเนื้อทั่วทั้งแผ่น  Export   Import 
  47073000 000/KGM           ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งซึ่งส่วนใหญ่ทำจากเยื่อบดเชิงกล(เช่นหนังสือพิมพ์วารสารและสิ่งตีพิมพ์ที่คล้ายกัน)  Export   Import 
  47079000 000/KGM           อื่นๆรวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งไม่ได้คัดแยก  Export   Import