ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
48     กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ หรือทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
4801     กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  480100 /KGM     กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48010010 /KGM         กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น น้ำหนักไม่เกิน 55 กรัมต่อหนึ่งตารางเมตร  Export   Import 
  48010010 000/KGM           หนักไม่เกินห้าสิบห้ากรัมต่อหนึ่งตารางเมตร  Export   Import 
  48010090 /KGM         ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  48010090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4802     กระดาษและกระดาษแข็ง ที่ไม่เคลือบ ชนิดที่ใช้สําหรับเขียน พิมพ์หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก บัตรเจาะและกระดาษที่ใช้ทําเทปเจาะที่ยังไม่ปรุรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม (นอกจากกระดาษตามประเภทที่48.01 หรือ  Export   Import 
  48021000 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทำด้วยมือ  Export   Import 
  480220 /KGM           - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สําหรับทํากระดาษไวแสงไวความร้อนหรือไวต่อไฟฟ้า    
  48022000 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษไวแสงไวความร้อนหรือไวต่อไฟฟ้า  Export   Import 
  480240 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็ง ที่ไม่เคลือบ ใช้สำหรับทำกระดาษปิดผนัง  Export   Import 
  48024000 000/KGM           ที่ใช้สำหรับทำกระดาษปิดผนัง  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธี    
  480254 /KGM     หนักน้อยกว่า 40 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48025410 000/KGM           กระดาษที่ใช้สำหรับทำกระดาษคาร์บอนมีน้ำหนักน้อยกว่า20กรัมต่อตารางเมตรเป็นม้วนมีความกว้างเกิน15เซนติเมตรหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาวตั้งแต่36เซนติเมตรขึ้นไปและอีกด้านหนึ่งยาวตั้งแต่15เซนติเมตรขึ้นไปเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48025490 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  480255 /KGM     หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วน  Export   Import 
  48025521 000/KGM           เป็นม้วนที่มีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  48025529 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48025590 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  480256 /KGM     หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน297 มิลลิเมตรเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48025621 000/KGM           เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48025629 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48025690 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  480257 /KGM      กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธี อื่น ๆ หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน150 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48025700 000/KGM           อื่นๆหนักตั้งแต่40กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน150กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  480258 /KGM     หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48025821 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48025829 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48025890 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งมีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธี    
  480261 /KGM     เป็นม้วน  Export   Import 
  48026110 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซีรวมถึงที่มีลายน้ำที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิตที่มีลายเป็นเส้นใยที่มีลายเป็นจุดหรือที่แต่งผิวแบบแอนทีคเวลลัมเป็นม้วนที่มีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  48026120 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซีรวมถึงที่มีลายน้ำที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิตที่มีลายเป็นเส้นใยที่มีลายเป็นจุดหรือที่แต่งผิวแบบแอนทีคเวลลัมอื่นๆ  Export   Import 
  48026190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  48026190 001/KGM           กระดาษพิมพ์หนังสือมีความกว้างไม่เกิน36เซนติเมตรหนักไม่เกิน55กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48026190 002/KGM           กระดาษพิมพ์หนังสือมีความกว้างไม่เกิน36เซนติเมตรหนักเกิน55กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48026190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  480262 /KGM     เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48026210 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซีรวมถึงที่มีลายน้ำที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิตที่มีลายเป็นเส้นใยที่มีลายเป็นจุดหรือที่แต่งผิวแบบแอนทีคเวลลัมเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซ  Export   Import 
  48026220 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซีรวมถึงที่มีลายน้ำที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิตที่มีลายเป็นเส้นใยที่มีลายเป็นจุดหรือที่แต่งผิวแบบแอนทีคเวลลัมอื่นๆ  Export   Import 
  48026290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48026900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4803     กระดาษชนิดที่ใช้สําหรับทํากระดาษชําระหรือกระดาษเช็ดหน้า ทํากระดาษเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดปาก และทํากระดาษที่คล้ายกันชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส จะทําให้ย่น ทําเป็นลอนหรือเป็นจีบทําลายดุน ปรุรู แต่งสี  Export   Import 
  480300 /KGM     กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษชำระหรือกระดาษเช็ดหน้า ทำกระดาษเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดปาก และทำกระดาษที่คล้ายกันชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48030030 /KGM         ทำด้วยเซลลูโลสแวดดิ้งหรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส  Export   Import 
  48030030 000/KGM           เซลลูโลสแวดดิ้งที่ไม่ทำมากไปกว่าแต่งสีหรือทำเป็นลายหินอ่อนทั่วทั้งแผ่น  Export   Import 
  48030030 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48030090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4804     กระดาษคราฟต์ ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษ ตามประเภทที่ 48.02 หรือ 48.03  Export   Import 
        คราฟต์ไลเนอร์    
  480411 /KGM     ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  48041110 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในการผลิตยิปซัมบอร์ด  Export   Import 
  48041190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  480419 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48041910 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในการผลิตยิปซัมบอร์ด  Export   Import 
  48041990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        กระดาษแซคคราฟต์    
  480421 /KGM     ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  48042110 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับการทำถุงซีเมนต์  Export   Import 
  48042191 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในการผลิตยิปซัมบอร์ด  Export   Import 
  48042199 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  480429 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48042910 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในการผลิตยิปซัมบอร์ด  Export   Import 
  48042990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือ    
  480431 /KGM     ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  48043110 000/KGM           กระดาษคราฟต์ที่เป็นฉนวนชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า  Export   Import 
  48043130 000/KGM           ที่มีความแข็งแรงเมื่อเปียก40กรัมถึง60กรัมชนิดที่ใช้ในการผลิตแถบยึดติดไม้อัดพลายวูด  Export   Import 
  48043190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  480439 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48043910 000/KGM           ที่มีความแข็งแรงเมื่อเปียก40กรัมถึง60กรัมชนิดที่ใช้ในการผลิตแถบยึดติดไม้อัดพลายวูด  Export   Import 
  48043990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร    
  480441 /KGM     ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  48044110 000/KGM           กระดาษคราฟต์ที่เป็นฉนวนชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า  Export   Import 
  48044190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48044200 000/KGM           ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีมากกว่าร้อยละ95โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด  Export   Import 
  480449 /KGM     กระดาษคราฟต์อื่นๆ (นอกจากกระดาษคราฟต์ไลเนอร์ และที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 4804.41 หรือ 4804.42) ที่ไม่เคลือบ มีน้ำหนักมากกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48044900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป    
  480451 /KGM     ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  48045110 000/KGM           กระดาษคราฟต์ที่เป็นฉนวนชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า  Export   Import 
  48045190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  480452 /KGM     ฟอกทั่วเนื้ออย่างสมำาเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมี มากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด  Export   Import 
  48045210 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในการผลิตยิปซัมบอร์ด  Export   Import 
  48045290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48045900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4805     กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นไม่ได้จัดทําหรือผ่านกรรมวิธีมากไปกว่าที่ระบุไว้ตามหมายเหตุ 3ในตอนนี้  Export   Import 
  48051100 000/KGM           กระดาษฟลูติ้งกึ่งเคมี  Export   Import 
  480512 /KGM     กระดาษฟลูติ้งทําด้วยฟาง  Export   Import 
  48051210 000/KGM           หนักมากกว่า150กรัมต่อตารางเมตรแต่น้อยกว่า225กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48051290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  480519 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48051910 000/KGM           หนักมากกว่า150กรัมต่อตารางเมตรแต่น้อยกว่า225กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48051990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48052400 000/KGM           หนัก150กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  48052400 005/KGM           กระดาษเทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด) ที่ไม่เคลือบ มีน้ำหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตร หรือน้อยกว่า เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  480525 /KGM     หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48052510 000/KGM           หนักน้อยกว่า225กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48052590 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  480530 /KGM     ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์  Export   Import 
  48053010 000/KGM           กระดาษสำหรับห่อกล่องไม้ขีดมีสี  Export   Import 
  48053090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48054000 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง  Export   Import 
  48055000 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษสักหลาด  Export   Import 
        อื่นๆ    
  480591 /KGM     หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  48059110 000/KGM           กระดาษชนิดที่ใช้เป็นแผ่นคั่นสำหรับการบรรจุกระจกแผ่นเรียบที่มีส่วนผสมของเรซินโดยน้ำหนักไม่เกินร้อยละ0.6  Export   Import 
  48059190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  480592 /KGM     หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48059210 000/KGM           กระดาษหลายชั้นและกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48059290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  480593 /KGM     หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  48059310 000/KGM           กระดาษหลายชั้นและกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48059390 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4806     พาร์ชเมนต์ที่ทําจากพืช กระดาษชนิดกันน้ำมัน กระดาษลอกลายกระดาษแก้วและกระดาษมันอื่น ๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48061000 000/KGM           พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช  Export   Import 
  48062000 000/KGM           กระดาษชนิดกันน้ำมัน  Export   Import 
  48063000 000/KGM           กระดาษลอกลาย  Export   Import 
  48064000 000/KGM           กระดาษแก้วและกระดาษมันอื่นๆชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง  Export   Import 
  48070000 000/KGM           กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัด(ทำโดยการติดกระดาษหรือกระดาษแข็งที่เป็นแผ่นเรียบเข้าด้วยกันเป็นชั้นด้วยสารยึดติด)ไม่เคลือบผิวหรืออาบซึมจะเสริมข้างในให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตามเป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
4808     กระดาษและกระดาษแข็ง ทําเป็นลูกฟูก (จะติดกับแผ่นเรียบด้วยสารยึดติดหรือไม่ก็ตาม) ทําให้ย่น ทําให้เป็นลอนหรือเป็นจีบทําลายดุนหรือปรุรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษชนิดที่ระบุไว้ในประเภทที่ 48.03  Export   Import 
  48081000 000/KGM           กระดาษและกระดาษแข็งทำเป็นลูกฟูกจะปรุรูหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  48082000 000/KGM           กระดาษแซคคราฟต์ทำให้ย่นหรือทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบจะทำลายดุนหรือปรุรูหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  48083000 000/KGM           กระดาษคราฟต์อื่นๆทำให้ย่นหรือทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบจะทำลายดุนหรือปรุรูหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  480890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48089010 000/KGM           กระดาษทำลายดุนรวมถึงกระดาษแฟนซีชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตกระดาษที่ใช้ในการเขียนพิมพ์บุสันและทำปก  Export   Import 
  48089090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4809     กระดาษคาร์บอน กระดาษทําสําเนาในตัว และกระดาษอื่นๆ ที่ใช้ทําสําเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (รวมถึงกระดาษที่เคลือบหรืออาบซึมสําหรับใช้ทํากระดาษไขหรือแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต)จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  Export   Import 
  48092000 000/KGM           กระดาษทำสำเนาในตัว  Export   Import 
  480990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48099000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4810     กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว(ไชน่าเคลย์) หรือด้วยสารอนินทรีย์อย่างอื่น จะมีสารยึดหรือไม่ก็ตามและไม่ได้เคลือบด้วยสิ่งอื่นอีก จะแต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิวหรือจะพิมพ์ด้วยหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงส  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สําหรับเขียน พิมพ์ หรือ    
  481013 /KGM     เป็นม้วน  Export   Import 
  48101340 000/KGM           กระดาษที่ใช้แสดงผลของเครื่องบันทึกคลื่นหัวใจเครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงมาตรอากาศหายใจและเครื่องตรวจคลื่นสมองที่มีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  48101350 000/KGM           อื่นๆที่มีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  48101390 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  48101390 001/KGM           เฉพาะที่หนักเกิน150กรัมต่อตารางเมตรและนำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  48101390 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  481014 /KGM     เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48101450 000/KGM           กระดาษที่ใช้แสดงผลของเครื่องบันทึกคลื่นหัวใจเครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงมาตรอากาศหายใจและเครื่องตรวจคลื่นสมองที่มีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  48101460 000/KGM           อื่นๆที่มีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  48101490 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  481019 /KGM     - - อื่นๆ  Export   Import 
  48101900 001/KGM           เฉพาะที่หนักเกิน150กรัมต่อตารางเมตรและนำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  48101900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สําหรับเขียน พิมพ์ หรือ    
  481022 /KGM     กระดาษเคลือบน้ำหนักเบา  Export   Import 
  48102230 000/KGM           กระดาษที่ใช้แสดงผลของเครื่องบันทึกคลื่นหัวใจเครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงมาตรอากาศหายใจและเครื่องตรวจคลื่นสมองที่มีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและ  Export   Import 
  48102240 000/KGM           อื่นๆเป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48102290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  481029 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48102940 000/KGM           กระดาษที่ใช้แสดงผลของเครื่องบันทึกคลื่นหัวใจเครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงมาตรอากาศหายใจและเครื่องตรวจคลื่นสมองที่มีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและ  Export   Import 
  48102950 000/KGM           อื่นๆเป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48102990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  481031 /KGM     ฟอกทั่วเนื้ออย่างสมำาเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมดและหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  48103120 000/KGM           กระดาษที่ใช้เป็นแผ่นคั้นสำหรับแยกแผ่นแบตเตอรี่ในกระบวนการผลิตเป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48103130 000/KGM           อื่นๆเป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48103190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  481032 /KGM     ฟอกทั่วเนื้ออย่างสมำาเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมดและหนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48103220 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48103290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  48103290 900/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  481039 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48103920 000/KGM           กระดาษที่ใช้เป็นแผ่นคั้นสำหรับแยกแผ่นแบตเตอรี่ในกระบวนการผลิตเป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48103930 000/KGM           อื่นๆเป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48103990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ    
  481092 /KGM     ชนิดหลายชั้น  Export   Import 
  48109210 000/KGM           เกร์ยแบ๊กบอร์ด  Export   Import 
  48109230 000/KGM           อื่นๆเป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48109290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  481099 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48109920 000/KGM           กระดาษที่ใช้เป็นแผ่นคั้นสำหรับแยกแผ่นแบตเตอรี่ในกระบวนการผลิตเป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48109930 000/KGM           อื่นๆเป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48109990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4811     กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลสที่เคลือบ อาบซึม หุ้ม แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิวหรือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ขนาดเท่าใดก็ตาม นอกจากของชนิดที่ระบุไว้ในประเภทที่ 48.0348.09 หรือ 48.1  Export   Import 
  481110 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็งที่มีทาร์ มีบิทูเมนหรือแอสฟัลต์  Export   Import 
  48111010 /KGM         เป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48111010 001/KGM           เฉพาะสิ่งปูพื้นที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเป็นฐาน  Export   Import 
  48111010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48111090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  48111090 001/KGM           เฉพาะสิ่งปูพื้นที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเป็นฐาน  Export   Import 
  48111090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่มีกัมหรือสารยึดติด    
  481141 /KGM     ชนิดยึดติดได้ในตัว  Export   Import 
  48114110 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48114190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  481149 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48114910 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48114990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึมหรือหุ้มด้วยพลาสติก    
  481151 /KGM     ที่ฟอกแล้ว หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  48115110 000/KGM           กระดาษแข็งเคลือบโพลิเอทิลีนชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตที่รองก้นของถ้วยกระดาษเป็นม้วนมีความกว้างน้อยกว่า10เซนติเมตร  Export   Import 
  48115120 /KGM         อื่นๆเป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48115120 001/KGM           เฉพาะสิ่งปูพื้นที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเป็นฐาน  Export   Import 
  48115120 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48115190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  48115190 001/KGM           เฉพาะสิ่งปูพื้นที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเป็นฐาน  Export   Import 
  48115190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  481159 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48115910 000/KGM           กระดาษแข็งเคลือบโพลิเอทิลีนชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตที่รองก้นของถ้วยกระดาษเป็นม้วนมีความกว้างน้อยกว่า10เซนติเมตร  Export   Import 
  48115920 /KGM         กระดาษและกระดาษแข็งหุ้มทั้งสองด้านด้วยแผ่นพลาสติกใสและบุภายในด้วยฟอยล์อลูมิเนียมใช้สำหรับทำภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของเหลว  Export   Import 
  48115920 001/KGM           เฉพาะที่เคลือบด้วยโพลิเอทิลีนที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  48115920 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48115930 /KGM         อื่นๆเป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48115930 001/KGM           เฉพาะสิ่งปูพื้นที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเป็นฐาน  Export   Import 
  48115930 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48115990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  48115990 001/KGM           เฉพาะสิ่งปูพื้นที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเป็นฐาน  Export   Import 
  48115990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  481160 /KGM     กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม หรือหุ้ม ด้วยไขไขพาราฟิน สเตียรีน น้ำมัน หรือกลีเซอรอล  Export   Import 
  48116010 /KGM         เป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48116010 001/KGM           เฉพาะสิ่งปูพื้นที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเป็นฐาน  Export   Import 
  48116010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48116090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  48116090 001/KGM           เฉพาะสิ่งปูพื้นที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเป็นฐาน  Export   Import 
  48116090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  481190 /KGM     กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส อื่น ๆ  Export   Import 
  48119030 /KGM         เป็นม้วนมีความกว้าง15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)ที่มีด้านหนึ่งยาว36เซนติเมตรหรือน้อยกว่าและอีกด้านหนึ่งยาว15เซนติเมตรหรือน้อยกว่าเมื่อคลี่ออก  Export   Import 
  48119030 001/KGM           เฉพาะสิ่งปูพื้นที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเป็นฐาน  Export   Import 
  48119030 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48119090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  48119090 001/KGM           เฉพาะสิ่งปูพื้นที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเป็นฐาน  Export   Import 
  48119090 002/KGM           เฉพาะกระดาษและกระดาษแข็งที่เคลือบหรือหุ้มด้านในด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  48119090 003/KGM           เฉพาะกระดาษและกระดาษแข็งที่เคลือบหรือหุ้มด้านในด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชทีที่พิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความแล้ว  Export   Import 
  48119090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48120000 000/KGM           แท่งกรองและแผ่นกรองทำด้วยเยื่อกระดาษ  Export   Import 
4813     กระดาษมวนบุหรี่ จะตัดตามขนาด หรือทําเป็นเล่มเล็ก หรือเป็นหลอด หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  48131000 000/KGM           เป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด  Export   Import 
  48132000 000/KGM           เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน5เซนติเมตร  Export   Import 
  481390 /KGM     กระดาษมวนบุหรี่ ตัดตามขนาด  Export   Import 
  48139000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4814     กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน กระดาษโปร่งใสใช้ติดกระจก  Export   Import 
  48141000 000/KGM           กระดาษ"อินเกรน"  Export   Import 
  48142000 000/KGM           กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกันประกอบด้วยกระดาษที่เคลือบหรือหุ้มผิวด้านหน้าด้วยชั้นของพลาสติกที่ทำเป็นเม็ดลายดุนแต่งสีพิมพ์ลวดลายหรือตกแต่งด้วยวิธีอื่น  Export   Import 
  481490 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  48149000 001/KGM           กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกันประกอบด้วยกระดาษที่หุ้มผิวด้านหน้าด้วยวัตถุถักสานที่ยึดติดเข้าด้วยกันตามแนวขนานหรือทอหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  48149000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4816     กระดาษคาร์บอน กระดาษทําสําเนาในตัว และกระดาษอื่นๆ ที่ใช้ทําสําเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (นอกจากกระดาษตามประเภทที่48.09) กระดาษไขและแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต ทําด้วยกระดาษ จะบรรจุกล่องหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  481620 /KGM     กระดาษทำสำเนาในตัว (นอกจากกระดาษตามประเภทที่ 48.09)  Export   Import 
  48162000 000/KGM           กระดาษทำสำเนาในตัว  Export   Import 
  481690 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  48169000 001/KGM           กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษทำสำเนาที่คล้ายกัน  Export   Import 
  48169000 002/KGM           กระดาษไข  Export   Import 
  48169000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  4817 /KGM           ซองจดหมาย ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตรและบัตรเขียนจดหมายทําด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง รวมทั้งกล่อง กระเป๋า ซอง และแฟ?มทําด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ที่มีกระดาษจําพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย    
  48171000 000/KGM           ซองจดหมาย  Export   Import 
  48172000 000/KGM           ไปรษณียบรรณไปรษณียบัตรและบัตรเขียนจดหมาย  Export   Import 
  481730 /KGM           - กล่อง กระเป๋า ซอง และแฟ้ม ทําด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งมีกระดาษจําพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย    
  48173000 000/KGM           กล่องกระเป๋าซองและแฟ้มทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งมีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย  Export   Import 
4818     กระดาษชําระและกระดาษที่คล้ายกัน เซลลูโลสแวดดิ้งหรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัยเป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 36 เซนติเมตรหรือตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งกระดาษเช็ดหน้า กระดาษทําความสะอาดกระดาษเช็ดมือ กระดาษปูโต๊  Export   Import 
  48181000 000/KGM           กระดาษชำระ  Export   Import 
  48182000 000/KGM           กระดาษเช็ดหน้ากระดาษทำความสะอาดและกระดาษเช็ดมือ  Export   Import 
  481830 /KGM     กระดาษปูโต๊ะ กระดาษเช็ดปาก  Export   Import 
  48183000 000/KGM           กระดาษปูโต๊ะและกระดาษเช็ดปาก  Export   Import 
  481840 /KGM     กระดาษอนามัยและกระดาษแทมปอน กระดาษผ้าอ้อมและกระดาษบุในผ้าอ้อม และของใช้ที่คล้ายกันเพื่อการอนามัย  Export   Import 
  48184011 000/KGM           กระดาษบุในผ้าอ้อม  Export   Import 
  48184019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48184020 000/KGM           กระดาษอนามัยกระดาษแทมปอนและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  48185000 000/KGM           เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  48189000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  4819 /KGM           หีบ กล่อง ซอง ถุงและภาชนะบรรจุอื่นๆ ทําด้วยกระดาษกระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง หรือทําด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส แฟ้มชนิดกล่อง ถาดใส่จดหมาย และของที่คล้ายกันชนิดที่ใช้ในสํานักงาน ร้านค้าหรือสถานที่ที่คล้ายกัน ทําด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง    
  48191000 000/KGM           หีบกล่องและซองทำด้วยกระดาษและกระดาษแข็งชนิดลูกฟูก  Export   Import 
  481920 /KGM     - หีบ กล่อง และซอง ที่พับได้ ทําด้วยกระดาษและกระดาษแข็งที่ไม่ใช่ชนิดลูกฟูก  Export   Import 
  48192000 001/KGM           เฉพาะที่เคลือบด้วยโพลิเอทิลีนที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  48192000 002/KGM           เฉพาะกระดาษและกระดาษแข็งที่เคลือบหรือหุ้มด้านในด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  48192000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  481930 /KGM     - กระสอบและถุง ที่มีฐานกว้างตั้งแต่ 40 เซนติเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  48193000 001/KGM           ถุงบรรจุซีเมนต์  Export   Import 
  48193000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48194000 000/KGM           กระสอบและถุงอื่นๆรวมถึงกรวย  Export   Import 
  48195000 000/KGM           ภาชนะบรรจุอื่นๆรวมถึงซองใส่แผ่นเสียง  Export   Import 
  481960 /KGM           - แฟเมชนิดกล่อง ถาดจดหมาย กล่องเก็บของ และของที่คล้ายกันชนิดที่ใช้ในสํานักงาน ร้านค้าหรือสถานที่ที่คล้ายกัน    
  48196000 000/KGM           แฟ้มชนิดกล่องถาดจดหมายกล่องเก็บของและของที่คล้ายกันชนิดที่ใช้ในสำนักงานร้านค้าและสถานที่ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  4820 /KGM           สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจําไดอารี่และของที่คล้ายกัน สมุดแบบฝึกหัด กระดาษซับ ปกชนิดไบน์เดอร์ (สําหรับแผ่นปลิวหรืออย่างอื่น) ปกพับ แฟ้ม แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบ ชุดกระดาษที่มี    
  48201000 000/KGM           สมุดทะเบียนสมุดบัญชีสมุดบันทึกสมุดสั่งของสมุดใบเสร็จรับเงินสมุดฉีกเขียนจดหมายสมุดฉีกบันทึกความจำไดอารี่และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  482020 /KGM           - สมุดแบบฝึกหัด    
  48202000 000/KGM           สมุดแบบฝึกหัด  Export   Import 
  482030 /KGM           - ปกชนิดไบน์เดอร์(นอกจากปกหนังสือ) ปกพับและแฟ้ม    
  48203000 000/KGM           ปกชนิดไบน์เดอร์(นอกจากปกหนังสือ)ปกพับและแฟ้ม  Export   Import 
  48204000 000/KGM           แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบและชุดกระดาษที่มีกระดาษคาร์บอนแทรก  Export   Import 
  48205000 000/KGM           อัลบั้มสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม  Export   Import 
  48209000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  4821 /KGM           ป้ายทุกชนิดทําด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม    
  482110 /KGM     พิมพ์แล้ว  Export   Import 
  48211010 000/KGM           ป้ายชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณรวมทั้งของประดับกายหรือของใช้ประจำตัวที่ปกติพกติดกระเป๋ากระเป๋าถือหรือนำติดตัว  Export   Import 
  48211090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  482190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48219010 000/KGM           ป้ายชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณรวมทั้งของประดับกายหรือของใช้ประจำตัวที่ปกติพกติดกระเป๋ากระเป๋าถือหรือนำติดตัว  Export   Import 
  48219090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4822     กระสวย แกนม้วน กรวยม้วน และของรองรับที่คล้ายกัน ทําด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง (จะปรุรูหรือทําให้แข็งหรือไม่ก็ตาม)  Export   Import 
  482210 /KGM     กระสวย หลอด กรวย และสิ่งรองรับที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับม้วนด้ายสิ่งทอ ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48221000 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับม้วนด้ายสิ่งทอ  Export   Import 
  482290 /KGM     กระสวย หลอด กรวย และสิ่งรองรับที่คล้ายกันอื่นๆ (นอกจากชนิดที่ใช้สำหรับม้วนด้ายสิ่งทอ) ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  48229000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4823     กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผ่นเยื่อทําด้วยเส้นใยเซลลูโลสชนิดอื่น ๆ ที่ตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง ของอื่น ๆทําด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทําด้วยเซลลูโลสแวดดิ้งหรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส  Export   Import 
  482320 /KGM     - กระดาษกรอง  Export   Import 
  48232000 001/KGM           เป็นแถบหรือม้วนมีความกว้างไม่เกิน36เซนติเมตร  Export   Import 
  48232000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  482340 /KGM     ม้วน แผ่นบางและแผ่นกลม ที่พิมพ์ขึ้นสําหรับใช้กับเครื่องอุปกรณ์ ที่บันทึกได้ในตัว  Export   Import 
  48234010 000/KGM           กระดาษบันทึกแบบคาร์ดิโอกราฟ  Export   Import 
  48234090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48236100 000/KGM           ทำด้วยไม้ไผ่  Export   Import 
  48236900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  48237000 000/KGM           ของที่ได้จากการหล่อหรือการอัดทำด้วยเยื่อกระดาษ  Export   Import 
  482390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  48239010 000/KGM           โครงรังไหมสำหรับตัวไหม  Export   Import 
  48239020 000/KGM           แผ่นรองโชว์ชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณรวมทั้งของประดับกายหรือของใช้ประจำตัวที่ปกติพกติดกระเป๋ากระเป๋าถือหรือนำติดตัว  Export   Import 
  48239030 000/KGM           กระดาษแข็งแบบดายคัทที่เคลือบด้วยโพลิเอทิลีนชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตถ้วยกระดาษ  Export   Import 
  48239040 000/KGM           ชุดหลอดกระดาษชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตดอกไม้ไฟ  Export   Import 
  48239050 000/KGM           กระดาษคราฟต์เป็นม้วนมีความกว้าง209มิลลิเมตรชนิดที่ใช้เป็นกระดาษห่อสำหรับแท่งไดนาไมต์  Export   Import 
  48239060 000/KGM           แผ่นแบบเจาะสำหรับใช้กับเครื่องแจ๊กการ์ด  Export   Import 
  48239070 000/KGM           พัดทั้งที่พับได้และพับไม่ได้  Export   Import 
  48239090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  48239090 001/KGM           เครื่องไหว้เจ้า  Export   Import 
  48239090 002/KGM           เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลสที่เพียงแต่แต่งสีหรือทำลายหินอ่อนทั่วเนื้อ  Export   Import 
  48239090 003/KGM           เฉพาะของทำด้วยกระดาษที่เหมาะเฉพาะใช้ในการเพาะพันธุ์พืช  Export   Import 
  48239090 004/KGM           เฉพาะชุดตรวจปัสสาวะหรือโลหิตสำหรับวินิจฉัยทางการแพทย์  Export   Import 
  48239090 005/KGM           เฉพาะกระดาษขึ้นรูปเป็นรังผึ้งทำจากเยื่อกระดาษที่ได้จากเซลลูโลสเคลือบสารฟีโนลิกเรซินมีขนาด4”x12”x72”หรือขนาด6”x12”x72”  Export   Import 
  48239090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import