ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
52     ฝ้าย  Export   Import 
  5201 /KGM           ฝ้าย ไม่ได้สางหรือหวี    
  52010000 000/KGM           ฝ้ายไม่ได้สางหรือหวี  Export   Import 
  5202 /KGM           เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทําด้วยฝ?าย)    
  52021000 000/KGM           เศษด้าย(รวมถึงเศษเส้นด้าย)  Export   Import 
  520291 /KGM           - - กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทําด้วยฝ้าย    
  52029100 000/KGM           กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  52029900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  5203 /KGM           ฝ้าย สางหรือหวีแล้ว    
  52030000 000/KGM           ฝ้ายสางหรือหวีแล้ว  Export   Import 
  5204 /KGM           ด้ายเย็บทําด้วยฝ้าย จะจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม    
  520411 /KGM           - - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก    
  52041100 000/KGM           ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ85ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  52041900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  52042000 000/KGM           จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  5205 /KGM           ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก    
  52051100 000/KGM           วัดได้ตั้งแต่714.29เดซิเทกซ์ขึ้นไป(ไม่เกิน14เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52051200 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า714.29เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์(เกิน14เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน43เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52051300 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์(เกิน43เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน52เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52051400 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(เกิน52เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52051500 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(เกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52052100 000/KGM           วัดได้ตั้งแต่714.29เดซิเทกซ์ขึ้นไป(ไม่เกิน14เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52052200 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า714.29เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์(เกิน14เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน43เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52052300 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์(เกิน43เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน52เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52052400 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(เกิน52เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52052600 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า125เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า106.38เดซิเทกซ์(เกิน80เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน94เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52052700 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า106.38เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า83.33เดซิเทกซ์(เกิน94เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน120เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52052800 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า83.33เดซิเทกซ์(เกิน120เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52053100 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่714.29เดซิเทกซ์ขึ้นไป(แต่ละเส้นไม่เกิน14เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52053200 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า714.29เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน14เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน43เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52053300 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน43เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน52เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52053400 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน52เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52053500 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52054100 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่714.29เดซิเทกซ์ขึ้นไป(แต่ละเส้นไม่เกิน14เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52054200 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า714.29เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน14เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน43เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52054300 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน43เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน52เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52054400 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน52เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52054600 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า125เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า106.38เดซิเทกซ์(ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน80เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน94เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52054700 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า106.38เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า83.33เดซิเทกซ์(ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน94เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน120เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52054800 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า83.33เดซิเทกซ์(ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน120เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  5206 /KGM           ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่า ร้อยละ 85โดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก    
  52061100 000/KGM           วัดได้ตั้งแต่714.29เดซิเทกซ์ขึ้นไป(ไม่เกิน14เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52061200 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า714.29เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์(เกิน14เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน43เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52061300 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์(เกิน43เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน52เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52061400 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(เกิน52เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52061500 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(เกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52062100 000/KGM           วัดได้ตั้งแต่714.29เดซิเทกซ์ขึ้นไป(ไม่เกิน14เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52062200 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า714.29เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์(เกิน14เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน43เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52062300 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์(เกิน43เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน52เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52062400 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(เกิน52เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52062500 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(เกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52063100 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่714.29เดซิเทกซ์ขึ้นไป(แต่ละเส้นไม่เกิน14เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52063200 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า714.29เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน14เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน43เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52063300 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน43เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน52เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52063400 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน52เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52063500 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52064100 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่714.29เดซิเทกซ์ขึ้นไป(แต่ละเส้นไม่เกิน14เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52064200 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า714.29เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน14เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน43เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52064300 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า232.56เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน43เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน52เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52064400 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า192.31เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน52เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52064500 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า125เดซิเทกซ์(แต่ละเส้นเกิน80เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  5207 /KGM           ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก    
  520710 /KGM           - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก    
  52071000 000/KGM           ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ85ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  52079000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  5208 /KGM           ผ้าทอทําด้วยฝ้ายที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนักและหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร    
  52081100 000/KGM           ทอลายขัดหนักไม่เกิน100กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52081200 000/KGM           ทอลายขัดหนักเกิน100กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52081300 000/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52081900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  52082100 000/KGM           ทอลายขัดหนักไม่เกิน100กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52082200 000/KGM           ทอลายขัดหนักเกิน100กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52082300 000/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52082900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  52083100 000/KGM           ทอลายขัดหนักไม่เกิน100กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52083200 000/KGM           ทอลายขัดหนักเกิน100กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52083300 000/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52083900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  52084100 000/KGM           ทอลายขัดหนักไม่เกิน100กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52084200 000/KGM           ทอลายขัดหนักเกิน100กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52084300 000/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52084900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  520851 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก พิมพ์ ทอลายขัด มีน้ำหนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52085100 000/KGM           ทอลายขัดหนักไม่เกิน100กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  520852 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก พิมพ์ ทอลายขัด มีน้ำหนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52085200 000/KGM           ทอลายขัดหนักเกิน100กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  520859 /KGM     - - ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  52085900 001/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52085900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  5209 /KGM           ผ้าทอทําด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนักและหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร    
  52091100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52091200 000/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52091900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  52092100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52092200 000/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52092900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  52093100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52093200 000/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52093900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  52094100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52094200 000/KGM           เดนิม  Export   Import 
  52094300 000/KGM           ผ้าอื่นๆทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52094900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  520951 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก พิมพ์ ทอลายขัด มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52095100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  520952 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก พิมพ์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52095200 000/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  520959 /KGM     ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยฝ้าย (นอกจากผ้าทอทำด้วยฝ้ายทอลายขัด และทอลายสองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก พิมพ์ มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52095900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  5210 /KGM           ผ้าทอทําด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนักผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน200 กรัมต่อตารางเมตร    
  52101100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  521019 /KGM     - - ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  52101900 001/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52101900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  52102100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  521029 /KGM     - - ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  52102900 001/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52102900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  52103100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52103200 000/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52103900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  52104100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  521049 /KGM     - - ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  52104900 001/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52104900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  521051 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ พิมพ์ ทอลายขัด มีน้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52105100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  521059 /KGM     - - ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  52105900 001/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52105900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  5211 /KGM           ผ้าทอทําด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนักผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่และหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร    
  52111100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52111200 000/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52111900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  521120 /KGM     - ฟอกแล้ว  Export   Import 
  52112000 001/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52112000 002/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52112000 090/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  52113100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52113200 000/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52113900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  52114100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52114200 000/KGM           เดนิม  Export   Import 
  52114300 000/KGM           ผ้าอื่นๆทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52114900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  521151 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ พิมพ์ ทอลายขัด มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52115100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  521152 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ พิมพ์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึง ทอลายสองแบบครอส มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52115200 000/KGM           ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  521159 /KGM     ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยฝ้าย (นอกจากผ้าทอทำด้วยฝ้ายทอลายขัด และทอลายสองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ พิมพ์ มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52115900 000/KGM           ผ้าอื่นๆ  Export   Import 
  5212 /KGM           ผ้าทออื่น ๆ ทําด้วยฝ้าย    
  52121100 000/KGM           ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  52121200 000/KGM           ฟอกแล้ว  Export   Import 
  52121300 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  52121400 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  521215 /KGM     ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยฝ้าย พิมพ์ มีน้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 5208.51 ถึง 5208.59 หรือ 5210.51 ถึง 5210.59)  Export   Import 
  52121500 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  52122100 000/KGM           ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  52122200 000/KGM           ฟอกแล้ว  Export   Import 
  52122300 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  52122400 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  521225 /KGM     ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยฝ้าย พิมพ์ มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 5209.51 ถึง 5209.59 หรือ 5211.51 ถึง 5211.59)  Export   Import 
  52122500 000/KGM           พิมพ์  Export   Import