ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
53     เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ (นอกจากฝ้าย) ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ  Export   Import 
  5301 /KGM           ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั้น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านลินิน (รวมถึงเศษด้ายและเส้นใยที่สางจากเศษวัตถุทําด้วยป่านลินิน)    
  530110 /KGM           - ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง    
  53011000 000/KGM           ป่านลินินดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง  Export   Import 
  53011000 002/KGM           ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงปอกระเจา ป่านลินิน ป่านแท้และป่านรามี) ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  53012100 000/KGM           ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ออก  Export   Import 
  53012900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  530130 /KGM           - เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านลินิน    
  53013000 000/KGM           เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านลินิน  Export   Import 
  5302 /KGM           ป่านแท้ (แคนนาบิสซาติวา) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั?น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป?านแท้ (รวมถึงเศษด้ายและ กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทําด้วยป?านแท้)    
  530210 /KGM           - ป่านแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง    
  53021000 000/KGM           ป่านแท้ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง  Export   Import 
  53029000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  5303 /KGM           ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ(ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทําด้วยเส้นใยดังกล่าว)    
  530310 /KGM     - ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ดิบหรือ ผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง  Export   Import 
  53031000 001/KGM           ปอกระเจา  Export   Import 
  53031000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  530390 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  53039000 001/KGM           เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปอกระเจา  Export   Import 
  53039000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  5305 /KGM           เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ป่านมนิลาหรือมูซาเทกซิไทลิสนี) ป่านรามีและเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั้น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสางหรือหวีและเศษของเส้นใยเหล่านี้(รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจา    
  53050000 000/KGM           เส้นใยมะพร้าวเส้นใยอะบากา(ป่านมนิลาหรือมูซาเทกซิไทลิสนี)ป่านรามีและเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่นเส้นใยที่ไม่ได้ขนาดเศษใยสางหรือหวีและเศษของเส้นใยเหล่านี้(รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัต  Export   Import 
  5306 /KGM           ด้ายป่านลินิน    
  53061000 000/KGM           เส้นเดี่ยว  Export   Import 
  53062000 000/KGM           ด้ายควบ(ด้ายเกลียว)หรือเคเบิล  Export   Import 
5307     ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทําด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภทที่ 53.03  Export   Import 
  530710 /KGM     - เส้นเดี่ยว  Export   Import 
  53071000 001/KGM           ทำจากปอกระเจา  Export   Import 
  53071000 002/KGM           ทำจากเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ  Export   Import 
  530720 /KGM     - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล  Export   Import 
  53072000 001/KGM           ทำจากปอกระเจา  Export   Import 
  53072000 002/KGM           ทำจากเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ  Export   Import 
5308     ด้ายทําด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ รวมทั้งด้ายกระดาษ  Export   Import 
  53081000 000/KGM           ด้ายใยมะพร้าว  Export   Import 
  530820 /KGM           - ด้ายป่านแท้    
  53082000 000/KGM           ด้ายป่านแท้  Export   Import 
  530890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  53089010 000/KGM           ด้ายกระดาษ  Export   Import 
  53089090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  53089090 001/KGM           ป่านรามี  Export   Import 
  53089090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  5309 /KGM           ผ้าทอทําด้วยป่านลินิน    
  530911 /KGM     ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  53091100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  530919 /KGM     ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผ่านกรรมวิธีอื่น ๆ (นอกจากไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว)  Export   Import 
  53091900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  530921 /KGM     ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  53092100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  530929 /KGM     ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผ่านกรรมวิธีอื่นๆ (นอกจากไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว)  Export   Import 
  53092900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5310     ผ้าทอทําด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภทที่ 53.03  Export   Import 
  531010 /KGM     - ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  53101000 001/KGM           ทำจากปอกระเจา  Export   Import 
  53101000 002/KGM           ทำจากเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ  Export   Import 
  531090 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  53109000 001/KGM           ทำจากปอกระเจา  Export   Import 
  53109000 002/KGM           ทำจากเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ  Export   Import 
5311     ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่น ๆ ผ้าทอทําด้วยด้ายกระดาษ  Export   Import 
  53110000 001/KGM           ผ้าทอด้วยป่านรามี  Export   Import 
  53110000 002/KGM           ผ้าทอด้วยวัตถุทอจากพืชอื่นๆหรือทอด้วยเส้นด้ายทำด้วยกระดาษ  Export   Import