ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
54     ใยยาวประดิษฐ์  Export   Import 
5401     ด้ายเย็บทําด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  540110 /KGM     ด้ายเย็บทำด้วยใยยาวสังเคราะห์  Export   Import 
  54011000 000/KGM           ทำด้วยใยยาวสังเคราะห์  Export   Import 
  540120 /KGM     ด้ายเย็บทำด้วยใยยาวเทียม  Export   Import 
  54012000 000/KGM           ทำด้วยใยยาวเทียม  Export   Import 
5402     ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์  Export   Import 
  54021100 000/KGM           ทำด้วยอะรามิดส์  Export   Import 
  54021900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  54022000 000/KGM           ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  54023100 000/KGM           ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆและด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน50เทกซ์  Export   Import 
  54023200 000/KGM           ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆและด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้เกิน50เทกซ์  Export   Import 
  54023300 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  54023400 000/KGM           ทำด้วยโพลิโพรพิลีน  Export   Import 
  54023900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  54024400 000/KGM           ด้ายยืด  Export   Import 
  54024500 000/KGM           ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ  Export   Import 
  54024600 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์ชนิด“พาร์เชียลลีโอเรียนเต็ด”  Export   Import 
  54024700 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์อื่นๆ  Export   Import 
  54024800 000/KGM           ทำด้วยโพลิโพรพิลีนอื่นๆ  Export   Import 
  54024900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  54025100 000/KGM           ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ  Export   Import 
  54025200 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  540259 /KGM     ด้ายใยยาวสังเคราะห์อื่น ๆ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่รวมด้ายใยยาวสังเคราะห์ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ หรือโพลิเอสเทอร์ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ตีเกลียวเกิน 50 รอบต่อเมตร ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์  Export   Import 
  54025900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  54026100 000/KGM           ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ  Export   Import 
  54026200 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  540269 /KGM     ด้ายใยยาวสังเคราะห์อื่นๆ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่รวมด้ายใยยาวสังเคราะห์ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ หรือโพลิเอสเทอร์ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  54026900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5403     ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์  Export   Import 
  54031000 000/KGM           ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน  Export   Import 
  540331 /KGM     กลุ่มใยยาวสังเคราะห์- อื่น ๆ  Export   Import 
  54033100 000/KGM           ทำด้วยวิสโคสเรยอนไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน120รอบต่อเมตร  Export   Import 
  540332 /KGM      ผ้าทออื่น ๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  54033200 000/KGM           ทำด้วยวิสโคสเรยอนตีเกลียวเกิน120รอบต่อเมตร  Export   Import 
  540333 /KGM     ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  54033300 000/KGM           ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเทต  Export   Import 
  540339 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  54033900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  540341 /KGM      ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  54034100 000/KGM           ทำด้วยวิสโคสเรยอน  Export   Import 
  540342 /KGM     ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  54034200 000/KGM           ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเทต  Export   Import 
  540349 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  54034900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5404     ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไปและไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทําด้วยวัตถุทอสังเคราะห์ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  54041100 000/KGM           ด้ายยืด  Export   Import 
  54041200 000/KGM           ทำด้วยโพลิโพรพิลีนอื่นๆ  Export   Import 
  54041900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  54049000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  54050000 000/KGM           ใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดตั้งแต่67เดซิเทกซ์ขึ้นไปและไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน1มิลลิเมตรรวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน(เช่นฟางเทียม)ทำด้วยวัตถุทอเทียมที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน5มิลลิเมตร  Export   Import 
5406     ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  54060000 001/KGM           ด้ายใยยาวทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  54060000 002/KGM           ด้ายใยยาวทำด้วยไนลอน  Export   Import 
  54060000 003/KGM           ด้ายใยยาวทำด้วยไวไนลอน  Export   Import 
  54060000 004/KGM           ด้ายใยยาวทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  54060000 005/KGM           ด้ายใยยาวทำด้วยเรยอน  Export   Import 
  54060000 090/KGM           ด้ายใยยาวเทียมอื่น  Export   Import 
5407     ผ้าทอทําด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามประเภทที่ 54.04  Export   Import 
  540710 /KGM     ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์ อื่น ๆ หรือโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  54071011 000/KGM           ผ้าทอใช้ผลิตยางนอกและผลิตสายพานลำเลียง  Export   Import 
  54071019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  54071091 000/KGM           ผ้าทอใช้ผลิตยางนอกและผลิตสายพานลำเลียง  Export   Import 
  54071099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  54072000 000/KGM           ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  54073000 000/KGM           ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ9ของหมวด11  Export   Import 
        ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ    
  540741 /KGM     ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54074110 000/KGM           ผ้าทอตาข่ายไนลอนทำด้วยด้ายใยยาวไม่ตีเกลียวเหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุที่เสริมให้แข็งแรงสำหรับผ้าใบคลุมของ  Export   Import 
  54074190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  54074200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54074300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  54074400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  54075100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54075200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54075300 000/KGM           ทอจากด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  54075400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  54076100 000/KGM           ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัสตั้งแต่ร้อยละ85ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  54076900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  54077100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54077200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54077300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  54077400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  54078100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54078200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54078300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  54078400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  54079100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54079200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54079300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  54079400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
5408     ผ้าทอทําด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามประเภทที่ 54.05  Export   Import 
  540810 /KGM     ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทําด้วยวิสโคสเรยอน  Export   Import 
  54081010 000/KGM           ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  54081090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  54082100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54082200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54082300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  54082400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  54083100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54083200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54083300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  540834 /KGM     - - พิมพ์  Export   Import 
  54083400 001/KGM           เศษที่เหลือของผ้าทอในตอนที่54  Export   Import 
  54083400 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  54183400 090/KGM           ผ้าทอ ทำด้วยด้ายใยยาวเทียมอื่นๆ (นอกจากผ้าทอทำด้วยใยยาวเทียมที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 5408.10 หรือ 5408.24 หรือตามรหัสสถิติที่ 5408.340.104) รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามประเภทที่ 54.05 พิมพ์  Export   Import