ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
57     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ  Export   Import 
5701     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทําโดยวิธีผูกปม จะจัดทําแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  570110 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ทำโดยวิธีผูกปม จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  57011000 000/MTK           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  570190 /MTK     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  57019010 000/MTK           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  57019090 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
5702     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทําโดยวิธีทอ ไม่ได้ทําปุยแบบทัฟต์หรือแบบฟล็อก จะจัดทําแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึง “เคเลม”“ชูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  57021000 000/MTK           “เคเลม”“ชูแม็ก”“คารามานี”และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  57022000 000/MTK           สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว(กาบมะพร้าว)  Export   Import 
  57023100 000/MTK           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  57023200 000/MTK           ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์  Export   Import 
  570239 /MTK     ทําด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  57023910 000/MTK           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  57023990 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
  57024000 000/MTK           พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ วัตถุทอประดิษฐ์) ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือฟล็อก ที่ทำขนแบบไพล์ จัดทำแล้ว  Export   Import 
  570241 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือฟล็อก ที่ทำขนแบบไพล์ จัดทำแล้ว  Export   Import 
  57024100 000/MTK           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  570242 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือฟล็อก ที่ทำขนแบบไพล์ จัดทำแล้ว  Export   Import 
  57024200 000/MTK            ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์  Export   Import 
  570249 /MTK     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  57024910 000/MTK           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  57024920 000/MTK           ทำด้วยเส้นใยปอกระเจา  Export   Import 
  57024990 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
  570250 /MTK     อื่น ๆ ที่ไม่ทําขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จัดทํา  Export   Import 
  57025010 000/MTK           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  57025020 000/MTK           ทำด้วยเส้นใยปอกระเจา  Export   Import 
  57025090 /MTK         อื่นๆ  Export   Import 
  57025090 001/MTK           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  57025090 002/MTK           ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์  Export   Import 
  57025090 090/MTK           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  570291 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือฟล็อก ที่ไม่ทำขนแบบไพล์ จัดทำแล้ว  Export   Import 
  57029100 000/MTK           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  570292 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือฟล็อก ที่ไม่ทำขนแบบไพล์ จัดทำแล้ว  Export   Import 
  57029200 000/MTK           ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์  Export   Import 
  570299 /MTK     ทําด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  57029910 000/MTK           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  57029920 000/MTK           ทำด้วยเส้นใยปอกระเจา  Export   Import 
  57029990 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
5703     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทําปุยแบบทัฟต์ จะจัดทําแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  570310 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ทำปุยแบบทัฟต์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  57031000 000/MTK           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  570320 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้น ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ ทำปุยแบบทัฟต์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  57032000 000/MTK           ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ  Export   Import 
  570330 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ ทำปุยแบบทัฟต์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  57033000 000/MTK           ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์  Export   Import 
  570390 /MTK     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  57039010 000/MTK           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  57039020 000/MTK           ทำด้วยเส้นใยปอกระเจา  Export   Import 
  57039090 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
5704     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทําด้วยสักหลาด ไม่ได้ทําปุยแบบทัฟต์หรือแบบฟล็อก จะจัดทําแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  57041000 000/MTK           เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน0.3ตารางเมตร  Export   Import 
  57049000 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
5705     พรมอื่น ๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม (นอกจากพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 57.01 ถึง 57.04)  Export   Import 
  570500 /MTK     พรมอื่นๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม (นอกจากพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 57.01 ถึง 57.04)  Export   Import 
  57050010 000/MTK           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  57050020 000/MTK           ทำด้วยเส้นใยปอกระเจา  Export   Import 
  57050090 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import