ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
58     ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยแบบทัฟต์ ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก  Export   Import 
5801     ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์ นอกจากผ้าตามประเภทที่58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  580110 /KGM     ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์ ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58011000 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  580121 /KGM     ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน ทำด้วยฝ้าย นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58012100 000/KGM           ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน  Export   Import 
  580122 /KGM     ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว ทำด้วยฝ้าย นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58012200 000/KGM           ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว  Export   Import 
  580123 /KGM     ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน (นอกจากผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว) ทำด้วยฝ้าย นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58012300 000/KGM           ผ้าทออื่นๆชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน  Export   Import 
  58012400 000/KGM           ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายยืนส่วนที่ลอยพ้นผ้าให้เป็นขน  Export   Import 
  58012500 000/KGM           ผ้าทอชนิดที่ตัดด้ายยืนส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน  Export   Import 
  580126 /KGM     ผ้าทอแบบเชนิลล์ ทำด้วยฝ้าย นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58012600 000/KGM           ผ้าทอแบบเชนิลล์  Export   Import 
  580131 /KGM     ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58013100 000/KGM           ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน  Export   Import 
  580132 /KGM     ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58013200 000/KGM           ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว  Export   Import 
  580133 /KGM     ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน (นอกจากผ้าคอร์คูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว) ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58013300 000/KGM           ผ้าทออื่นๆชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน  Export   Import 
  58013400 000/KGM           ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายยืนส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน  Export   Import 
  58013500 000/KGM           ผ้าทอชนิดที่ตัดด้ายยืนส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน  Export   Import 
  580136 /KGM     ผ้าทอแบบเชนิลล์ ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58013600 000/KGM           ผ้าทอแบบเชนิลล์  Export   Import 
  580190 /KGM     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  58019010 000/KGM           ทำด้วยไหม  Export   Import 
  58019090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5802     ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกันนอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภทที่ 58.06 ผ้าสิ่งทอที่ทําปุยแบบทัฟต์นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 57.03  Export   Import 
  58021100 000/KGM           ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  58021900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  58022000 000/KGM           ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  580230 /KGM     ผ้าสิ่งทอทำปุยแบบทัฟต์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 57.03 (พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำปุยแบบทัฟต์)  Export   Import 
  58023000 000/KGM           ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยแบบทัฟต์  Export   Import 
5803     ผ้าโปร่งนอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภทที่ 58.06  Export   Import 
  580300 /KGM       Export   Import 
  58030010 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  58030090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  58030090 001/KGM           ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  58030090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5804     ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ ไม่รวมถึงผ้าทอและผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบหรือเป็นลวดลายสําหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภทที่60.02 ถึง 60.06  Export   Import 
  580410 /KGM     ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ  Export   Import 
  58041010 000/KGM           ทำด้วยไหม  Export   Import 
  58041020 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  58041090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  580421 /KGM     ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลายสำหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภท 60.02 ถึง 60.06 (ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ และผ้าถักแบบวาร์พนิต)  Export   Import 
  58042100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  580429 /KGM     ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากเส้นใยประดิษฐ์) เป็นผืน เป็นแถบหรือเป็นลวดลายสำหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภท 60.02 ถึง 60.06 (ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ และผ้าถักแบบวาร์พนิต)  Export   Import 
  58042900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  58043000 000/KGM           ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ  Export   Import 
5805     เทเพสทรีทอด้วยมือชนิดโกบีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรีที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์ แบบครอสสติตซ์ เป็นต้น) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  580500 /KGM     เทเพสทรีทอด้วยมือชนิดโกบีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรีที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์ แบบครอสสติตซ์ เป็นต้น) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  58050010 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  58050090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5806     ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภทที่ 58.07 ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด(บอลดัก)  Export   Import 
  580610 /KGM     ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเชนิลล์  Export   Import 
  58061010 000/KGM           ทำด้วยไหม  Export   Import 
  58061020 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  58061090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  580620 /KGM     ผ้าทอหน้าแคบ ที่มีด้ายยืดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก (นอกจากของตามประเภทที่ 58.07)  Export   Import 
  58062000 000/KGM           ผ้าทออื่นๆที่มีด้ายยืดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ5ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
        ผ้าทออื่น ๆ    
  580631 /KGM           ทําด้วยฝ้าย    
  58063110 000/KGM           ผ้าทอหน้าแคบเหมาะสำหรับผลิตริบบินชนิดมีหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน  Export   Import 
  58063120 000/KGM           แผ่นรองรับสำหรับกระดาษที่เป็นฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
  58063130 000/KGM           ริบบิ้นที่มีความกว้างไม่เกิน12มิลลิเมตรสำหรับทำซิปหรือของที่ใช้รูดปิด  Export   Import 
  58063140 000/KGM           เวบบิงใช้ในการหุ้มท่อเสาและที่คล้ายกัน  Export   Import 
  58063190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  58063190 001/KGM           ริบบิ้น  Export   Import 
  58063190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  580632 /KGM     ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  58063210 000/KGM           ผ้าหน้าแคบเหมาะสำหรับผลิตริบบิ้นชนิดมีหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องจักรที่คล้ายกันผ้าสำหรับเข็มขัดรัดตัวกับที่นั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย  Export   Import 
  58063220 000/KGM           ริบบิ้นที่มีความกว้างไม่เกิน12มิลลิเมตรสำหรับทำซิปหรือของที่ใช้รูดปิด  Export   Import 
  58063230 000/KGM           เวบบิงใช้ในการหุ้มท่อเสาและที่คล้ายกัน  Export   Import 
  58063290 000/KGM           ริบบิ้น  Export   Import 
  58063290 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  580639 /KGM     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  58063910 000/KGM           ทำด้วยไหม  Export   Import 
  58063990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  58064000 000/KGM           ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด(บอลดัก)  Export   Import 
  5807 /KGM           ป้าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทําด้วยวัตถุทอเป็นผืน เป็นแถบตัดเป็นรูปทรงหรือตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก    
  58071000 000/KGM           ทอ  Export   Import 
  58079000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  5808 /KGM           แถบถักแบบเป้ยเป็นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปักและไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ พู่ ตุ้มและของที่คล้ายกัน    
  580810 /KGM           แถบถักแบบเป้ยเป็นผืน    
  58081010 000/KGM           ที่มีด้ายยางประกอบ  Export   Import 
  58081090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  580890 /KGM     ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปัก และไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้งพู่ ตุ้ม และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  58089000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  58090000 000/KGM           ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภทที่56.05ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกายใช้เป็นผ้าตกแต่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
5810     ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแถบหรือเป็นชิ้นลวดลาย  Export   Import 
  58101000 000/KGM           ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า  Export   Import 
  581091 /KGM           - - ทําด้วยฝ้าย    
  58109100 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  58109200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  58109900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
5811     ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวม เป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป ประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภทที่ 58.10 (ผ้าปักเป็นผืน เป็นแถบหรือเป็นชิ้นลวดลาย)  Export   Import 
  58110000 000/KGM           ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืนมีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่นนอกจากผ้าปักตามประเภทที่58.10  Export   Import