ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
67     ขนแข็งและขนอ่อนสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว และของทำด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม ของทำด้วยผมคน  Export   Import 
  6701 /KGM           000/KGM หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติด ขนแข็งส่วนของขนแข็ง ขนอ่อน และของทําด้วยของดังกล่าว (นอกจากของตามประเภทที่ 05.05 และก้านขนนกที่จัดทําแล้ว)    
  67010000 000/KGM           หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติดขนแข็งส่วนของขนแข็งขนอ่อนและของทำด้วยของดังกล่าว(นอกจากของตามประเภทที่05.05และก้านขนนกที่จัดทำแล้ว)  Export   Import 
6702     ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของของดังกล่าวรวมทั้งของทําด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้เทียมหรือผลไม้เทียม  Export   Import 
  67021000 000/KGM           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  670290 /KGM     ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของทำด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม หรือผลไม้เทียม ทำด้วยวัตถุอื่นๆ (นอกจากพลาสติก)  Export   Import 
  67029000 000/KGM           ทำด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
6703     ผมคนที่ตกแต่ง สาง ฟอก หรือจัดทําอย่างอื่น รวมทั้งขนแกะขนสัตว์อื่นๆ หรือวัตถุทออื่น ๆ ที่จัดเตรียมเพื่อใช้ทําผมปลอมหรือของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  67030000 001/KGM           ผมคน  Export   Import 
  67030000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6704     ผมปลอม เคราปลอม ขนคิ้วปลอมและขนตาปลอม แผงผมและของที่คล้ายกัน ทําด้วยผมคน ขนสัตว์ หรือทําด้วยวัตถุทอรวมทั้งของทําด้วยผมคนที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  67041100 000/KGM           ผมปลอมสวมทั้งหัว  Export   Import 
  67041900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  67042000 000/KGM           ทำด้วยผมคน  Export   Import 
  67049000 000/KGM           ทำด้วยวัตถุอื่น  Export   Import