ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
71     ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปน์  Export   Import 
7101     ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง  Export   Import 
  71011000 000/KGM           ไข่มุกธรรมชาติ  Export   Import 
  71012100 000/KGM           ไม่ได้ตกแต่ง  Export   Import 
  71012200 000/KGM           ตกแต่งแล้ว  Export   Import 
7102     เพชร จะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ประกอบกับตัวเรือน  Export   Import 
  71021000 000/CTM           ไม่ได้คัด  Export   Import 
  71022100 000/CTM           ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อยหรือทำให้แยก  Export   Import 
  71022900 000/CTM           อื่นๆ  Export   Import 
  71023100 000/CTM           ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อยหรือทำให้แยก  Export   Import 
  71023900 000/CTM           อื่นๆ  Export   Import 
7103     รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ จะตกแต่ง หรือคัดแล้ว หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง  Export   Import 
  710310 /KGM     - ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อยหรือทําเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ  Export   Import 
  71031000 001/KGM           หยก  Export   Import 
  71031000 002/KGM           โอปอล์  Export   Import 
  71031000 003/KGM           บุษราคัม  Export   Import 
  71031000 004/KGM           เพทาย  Export   Import 
  71031000 005/KGM           โกเมน  Export   Import 
  71031000 006/KGM           ทับทิม  Export   Import 
  71031000 007/KGM           แซบไฟร์  Export   Import 
  71031000 008/KGM           มรกต  Export   Import 
  71031000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ตกแต่งอย่างอื่น    
  710391 /CTM     - - ทับทิม แซปไฟร์และมรกต  Export   Import 
  71039100 001/CTM           ทับทิม  Export   Import 
  71039100 002/CTM           แซบไฟร์  Export   Import 
  71039100 003/CTM           มรกต  Export   Import 
  710399 /CTM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  71039900 001/CTM           หยก  Export   Import 
  71039900 002/CTM           โอปอล์  Export   Import 
  71039900 003/CTM           บุษราคัม  Export   Import 
  71039900 004/CTM           เพทาย  Export   Import 
  71039900 005/CTM           โกเมน  Export   Import 
  71039900 090/CTM           อื่นๆ  Export   Import 
7104     รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทําขึ้นใหม่จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้รัอยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทําขื้นใหม่ที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะ  Export   Import 
  710410 /KGM     พีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์  Export   Import 
  71041010 000/KGM           ไม่ได้ตกแต่ง  Export   Import 
  71041020 000/KGM           ตกแต่งแล้ว  Export   Import 
  710420 /KGM     - อื่น ๆ ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อยหรือทําเป็นรูปทรงอย่างหยาบๆ  Export   Import 
  71042000 001/KGM           เซอร์โคเนีย  Export   Import 
  71042000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  710490 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  71049000 001/KGM           เซอร์โคเนีย  Export   Import 
  71049000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7105     ฝุนและผงของรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์  Export   Import 
  71051000 000/CTM           ของเพชร  Export   Import 
  71059000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7106     เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคําหรือแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป(อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสําเร็จรูปหรือเป็นผง  Export   Import 
  71061000 000/KGM           เป็นผง  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  710691 /KGM     - - ยังไม่ได้ขึ้นรูป  Export   Import 
  71069100 001/KGM           เงิน  Export   Import 
  71069100 002/KGM           สารเจือเงิน  Export   Import 
  710692 /KGM     - - กึ่งสําเร็จรูป  Export   Import 
  71069200 001/KGM           สารเจือเงิน  Export   Import 
  71069200 002/KGM           เงินกึ่งสำเร็จรูปอื่นๆ  Export   Import 
  71070000 000/KGM           โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงินที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าขั้นกึ่งสำเร็จรูป  Export   Import 
7108     ทองคํา (รวมถึงทองคําชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสําเร็จรูปหรือเป็นผง  Export   Import 
  71081100 000/KGM           เป็นผง  Export   Import 
  710812 /KGM     อื่น ๆ ในลักษณะที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป  Export   Import 
  71081210 000/KGM           เป็นก้อนอินกอตหรือท่อนหล่อ  Export   Import 
  71081290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  71081300 000/KGM           อื่นๆในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป  Export   Import 
  71082000 000/KGM           เงินตรา  Export   Import 
  71083100 000/KGM           ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วยแพลทินัม) ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป ไม่ใช่เงินตรา  Export   Import 
  71090000 000/KGM           โลหะสามัญหรือเงินที่หุ้มติดด้วยทองคำไม่ได้ทำมากไปกว่าขั้นกึ่งสำเร็จรูป  Export   Import 
7110     แพลทินัม ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสําเร็จรูป หรือเป็นผง  Export   Import 
        แพลทินัม    
  711011 /KGM     ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง  Export   Import 
  71101110 000/KGM           เป็นก้อนอินกอตหรือท่อนหล่อผงหรือมีรูพรุน  Export   Import 
  71101190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  711019 /KGM     แพลทินัม ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป  Export   Import 
  71101900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        แพลเลเดียม    
  711021 /KGM     ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง  Export   Import 
  71102110 000/KGM           โลหะเจือที่มีแพลเลเดียมไม่ต่ำกว่าร้อยละ20ใช้ในการทำฟันปลอม  Export   Import 
  71102120 000/KGM           อื่นๆเป็นก้อนอินกอตท่อนหล่อผงหรือมีรูพรุน  Export   Import 
  71102190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  71102900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        โรเดียม    
  711031 /KGM     ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง  Export   Import 
  71103110 000/KGM           เป็นก้อนอินกอตหรือท่อนหล่อผงหรือมีรูพรุน  Export   Import 
  71103190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  71103900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อิริเดียม ออสเมียม และรูทีเนียม    
  711041 /KGM     ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง  Export   Import 
  71104110 000/KGM           เป็นก้อนอินกอตหรือท่อนหล่อผงหรือมีรูพรุน  Export   Import 
  71104190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  71104900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7111     โลหะสามัญ เงินหรือทองคํา ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม ที่ไม่ได้ทํามากไปกว่าขั้นกึ่งสําเร็จรูป  Export   Import 
  711100 /KGM     โลหะสามัญ เงินหรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัมที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าขั้นกึ่งสำเร็จรูป  Export   Import 
  71110010 000/KGM           เงินหรือทองคำที่หุ้มติดด้วยแพลตินัม  Export   Import 
  71110090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7112     เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทําด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า รวมทั้งเศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่นๆ ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่าชนิดที่ส่วนใหญ่ใช้สําหรับสกัดโลหะมีค่า  Export   Import 
  71123000 000/KGM           เถ้าที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า  Export   Import 
  71129100 000/KGM           ของทองคำรวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำแต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่นๆปนอยู่  Export   Import 
  71129200 000/KGM           ของแพลทินัมรวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัมแต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่นๆปนอยู่  Export   Import 
  711299 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  71129910 000/KGM           ของเงินรวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยเงินแต่ไม่รวมถึงเศษผงของเงินที่มีโลหะมีค่าอื่นๆปนอยู่  Export   Import 
  71129990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7113     เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทําด้วยโลหะมีค่า หรือทําด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
        ทําด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็    
  711311 /KGM     ทําด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  71131110 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  71131190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  711319 /-     ทําด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  71131910 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  71131990 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  71131990 001/GRM           ทำด้วยทอง  Export   Import 
  71131990 002/GRM           ทำด้วยสารเจือทอง  Export   Import 
  71131990 003/GRM           ทำด้วยแพลทินัม  Export   Import 
  71131990 090/KGM           ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ  Export   Import 
  711320 /KGM     ทําด้วยโลหะสามัญ ที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  71132010 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  71132090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7114     เครื่องทองหรือเครื่องเงินและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทําด้วยโลหะมีค่าหรือทําด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  71141100 000/KGM           ทำด้วยเงินจะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่นๆหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  711419 /KGM     - - ทําด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  71141900 001/KGM           ทำด้วยทองคำ  Export   Import 
  71141900 002/KGM           ทำด้วยสารเจือทอง  Export   Import 
  71141900 090/KGM           ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ  Export   Import 
  71142000 000/KGM           ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
7115     ของอื่น ๆ ทําด้วยโลหะมีค่าหรือทําด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  71151000 000/KGM           ตัวคะตะไลส์ที่มีลักษณะแบบผ้าหรือตะแกรงทำด้วยแพลทินัม  Export   Import 
  711590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  71159010 000/KGM           ทำด้วยทองคำหรือเงิน  Export   Import 
  71159020 000/KGM           ทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำหรือเงิน  Export   Import 
  71159090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  71159090 001/KGM           หม้อกลั่นชามและเครื่องประกอบทำด้วยทองคำขาวสำหรับใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์  Export   Import 
  71159090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7116     ของทําด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ทําด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์หรือทําขึ้นใหม่)  Export   Import 
  71161000 000/KGM           ทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง  Export   Import 
  71162000 000/KGM           ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ(ธรรมชาติสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่)  Export   Import 
7117     เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม  Export   Import 
        ทําด้วยโลหะสามัญ จะชุบด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม    
  711711 /KGM     กระดุมข้อมือเชิ้ต และสตัด  Export   Import 
  71171110 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  71171190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  711719 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  71171910 000/KGM           กำไล  Export   Import 
  71171920 000/KGM           เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียมอื่นๆ  Export   Import 
  71171990 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  711790 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  71179010 000/KGM           กำไล  Export   Import 
  71179020 000/KGM           เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียมอื่นๆ  Export   Import 
  71179090 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
7118     เหรียญกษาปน์  Export   Import 
  711810 /KGM     เหรียญกษาปน์ (นอกจากเหรียญทองคํา) ที่ใช้ชําระหนี้ตามกฎหมายไม่ได้  Export   Import 
  71181010 000/KGM           เหรียญเงิน  Export   Import 
  71181090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  711890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  71189010 000/KGM           เหรียญทองคำจะใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  71189020 000/KGM           เหรียญเงินที่ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้  Export   Import 
  71189090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import