ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
72     เหล็กและเหล็กกล้า  Export   Import 
7201     เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ  Export   Import 
  72011000 000/KGM           เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ0.5หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72012000 000/KGM           เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อยละ0.5โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72015000 000/KGM           เหล็กถลุงเจือรวมทั้งเหล็กสปิเกล  Export   Import 
7202     สารเจือเหล็ก (เฟอโรแอลลอย)  Export   Import 
  72021100 000/KGM           ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ2โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72021900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72022100 000/KGM           ที่มีซิลิคอนมากกว่าร้อยละ55โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72022900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72023000 000/KGM           เฟอโรซิลิโคแมงกานีส  Export   Import 
  72024100 000/KGM           ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ4โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72024900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72025000 000/KGM           เฟอโรซิลิโคโครเมียม  Export   Import 
  72026000 000/KGM           เฟอโรนิกเกิล  Export   Import 
  72027000 000/KGM           เฟอโรโมลิบดีนัม  Export   Import 
  72028000 000/KGM           เฟอโรทังสเตนและเฟอโรซิลิโคทังสเตน  Export   Import 
  72029100 000/KGM           เฟอโรไทเทเนียมและเฟอโรซิลิโคไทเทเนียม  Export   Import 
  72029200 000/KGM           เฟอโรวาเนเดียม  Export   Import 
  72029300 000/KGM           เฟอโรไนโอเบียม  Export   Import 
  72029900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7203     ผลิตภัณฑ์จําพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีไดเร็กรีดักชันและผลิตภัณฑ์จําพวกเหล็กอื่น ๆ ที่มีเนื้อพรุนเป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทั้งเหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 99.94 โดยน้ำหนัก เป็นก้อนเป็นเพลเลตหรือลักษณะที่คล้ายกัน  Export   Import 
  72031000 000/KGM           ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีไดเร็กรีดักชัน  Export   Import 
  72039000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7204     เศษและของที่ใช้ไม่ได้จําพวกเหล็ก รวมทั้งอินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  72041000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหล่อ  Export   Import 
  72042100 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  72042900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72043000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ชุบหรือเคลือบดีบุก  Export   Import 
  720441 /KGM     - - เศษที่ได้จากการกลึง เศษที่ได้จากการไส ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเศษขูดผิวขี้เลื่อย ขี้ตะไบ เศษที่ได้จากการแต่งขอบเศษที่ได้จากการตอกพิมพ์ จะมัด หรือห่อหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  72044100 020/KGM           เศษเหล็กมัดหรือห่อหรืออัดเป็นก้อน  Export   Import 
  72044100 090/KGM           เศษเหล็กอื่นๆ  Export   Import 
  72044900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72045000 000/KGM           อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้  Export   Import 
7205     เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปิเกล ของเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  72051000 000/KGM           เม็ด  Export   Import 
  72052100 000/KGM           ของเหล็กกล้าเจือ  Export   Import 
  72052900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7206     เหล็ก และเหล็กกล้าไม่เจือ เป็นอินกอตหรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ (ไม่รวมถึงเหล็กตามประเภทที่ 72.03)  Export   Import 
  720610 /KGM     อินกอต  Export   Import 
  72061010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72061090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72069000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7207     ผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  720711 /KGM     - - มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา  Export   Import 
  72071100 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.08โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071100 020/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.08แต่ไม่เกินร้อยละ0.10โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071100 030/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.10แต่ไม่เกินร้อยละ0.18โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071100 040/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.18โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  720712 /KGM     อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)  Export   Import 
  72071200 010/KGM           ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส) มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071200 020/KGM           ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจ้ตุรัส) มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.08 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071200 030/KGM           ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส) มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071200 040/KGM           ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส) มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071210 /KGM         แผ่นหนา  Export   Import 
  72071210 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.08โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071210 020/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.08แต่ไม่เกินร้อยละ0.10โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071210 030/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.10แต่ไม่เกินร้อยละ0.18โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071210 040/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.18โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72071290 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.08โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071290 020/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.08แต่ไม่เกินร้อยละ0.10โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071290 030/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.10แต่ไม่เกินร้อยละ0.18โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071290 040/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.18โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  720719 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  72071900 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.08โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071900 020/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.08แต่ไม่เกินร้อยละ0.10โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071900 030/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.10แต่ไม่เกินร้อยละ0.18โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72071900 040/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.18โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  720720 /KGM     ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72072011 000/KGM           แผ่นหนา  Export   Import 
  72072019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72072019 051/KGM           ภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา  Export   Import 
  72072019 061/KGM           ภาคตัดขวางเป็นรูปวงกลม  Export   Import 
  72072019 071/KGM           ภาคตัดขวางเป็นรูปอื่น  Export   Import 
  72072091 /KGM         แผ่นหนา  Export   Import 
  72072091 000/KGM           แผ่นหนา  Export   Import 
  72072091 010/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72072091 020/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72072099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72072099 052/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยม จัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา  Export   Import 
  72072099 053/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา  Export   Import 
  72072099 062/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปวงกลม  Export   Import 
  72072099 063/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปวงกลม  Export   Import 
  72072099 072/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.60 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปอื่น  Export   Import 
  72072099 073/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ภาคตัดขวางเป็นรูปอื่น  Export   Import 
7208     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติดไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ  Export   Import 
  720810 /KGM     - เป็นม้วน ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย  Export   Import 
  72081000 010/KGM           มีความหนาเกิน13มิลลิเมตร  Export   Import 
  72081000 020/KGM           มีความหนาตั้งแต่6มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน13มิลลิเมตร  Export   Import 
  72081000 030/KGM           มีความหนาตั้งแต่3มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า6มิลลิเมตร  Export   Import 
  72081000 040/KGM           มีความหนาตั้งแต่1.8มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า3มิลลิเมตร  Export   Import 
  72081000 050/KGM           มีความหนาน้อยกว่า1.8มิลลิเมตร  Export   Import 
  72081000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดร้อน ที่ผ่าน    
  720825 /KGM     ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72082510 000/KGM           เป็นม้วนสำหรับการรีดซ้ำ  Export   Import 
  72082510 011/KGM           มีความหนาเกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082510 012/KGM           มีความหนาเกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082510 013/KGM           มีความหนาเกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082510 014/KGM           มีความหนาเกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082510 021/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082510 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082510 023/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082510 024/KGM           มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082510 031/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082510 032/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082510 033/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082510 034/KGM           มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082510 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72082590 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72082590 011/KGM           มีความหนาเกิน13มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082590 012/KGM           มีความหนาเกิน13มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082590 013/KGM           มีความหนาเกิน13มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082590 014/KGM           มีความหนาเกิน13มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082590 021/KGM           มีความหนาตั้งแต่6มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน13มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082590 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่6มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน13มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082590 023/KGM           มีความหนาตั้งแต่6มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน13มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082590 024/KGM           มีความหนาตั้งแต่6มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน13มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082590 031/KGM           มีความหนาน้อยกว่า6มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082590 032/KGM           มีความหนาน้อยกว่า6มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082590 033/KGM           มีความหนาน้อยกว่า6มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082590 034/KGM           มีความหนาน้อยกว่า6มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082590 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720826 /KGM     - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า4.75 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72082600 011/KGM           มีความหนาตั้งแต่4มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 012/KGM           มีความหนาตั้งแต่4มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 013/KGM           มีความหนาตั้งแต่4มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 014/KGM           มีความหนาตั้งแต่4มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 021/KGM           มีความหนาน้อยกว่า4มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 022/KGM           มีความหนาน้อยกว่า4มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 023/KGM           มีความหนาน้อยกว่า4มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 024/KGM           มีความหนาน้อยกว่า4มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082600 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720827 /KGM     - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72082700 011/KGM           มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082700 012/KGM           มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082700 013/KGM           มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082700 014/KGM           มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082700 021/KGM           มีความหนาตั้งแต่1.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า2มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082700 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่1.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า2มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082700 023/KGM           มีความหนาตั้งแต่1.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า2มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082700 024/KGM           มีความหนาตั้งแต่1.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า2มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082700 031/KGM           มีความหนาน้อยกว่า1.2มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082700 032/KGM           มีความหนาน้อยกว่า1.2มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082700 033/KGM           มีความหนาน้อยกว่า1.2มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082700 034/KGM           มีความหนาน้อยกว่า1.2มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72082700 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดร้อน    
  720836 /KGM     - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72083600 011/KGM           มีความหนาเกิน19มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 012/KGM           มีความหนาเกิน19มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 013/KGM           มีความหนาเกิน19มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 014/KGM           มีความหนาเกิน19มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 021/KGM           มีความหนาตั้งแต่13มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน19มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่13มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน19มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 023/KGM           มีความหนาตั้งแต่13มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน19มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 024/KGM           มีความหนาตั้งแต่13มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน19มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 031/KGM           มีความหนาน้อยกว่า13มิลลิเมตรมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 032/KGM           มีความหนาน้อยกว่า13มิลลิเมตรมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 033/KGM           มีความหนาน้อยกว่า13มิลลิเมตรมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 034/KGM           มีความหนาน้อยกว่า13มิลลิเมตรมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 041/KGM           มีความหนาน้อยกว่า13มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 042/KGM           มีความหนาน้อยกว่า13มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 043/KGM           มีความหนาน้อยกว่า13มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 044/KGM           มีความหนาน้อยกว่า13มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083600 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720837 /KGM     - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน10 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72083700 011/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 012/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 013/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 021/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 022/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 023/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 041/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 042/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 043/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 044/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 051/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่6มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 052/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่6มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 053/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่6มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 054/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่6มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 071/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า6มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 072/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า6มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 073/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า6มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 074/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า6มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083700 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720838 /KGM     - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า4.75 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72083800 011/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 012/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 013/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 021/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่4มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 022/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่4มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 023/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่4มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 031/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า4มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 032/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า4มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 033/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า4มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 041/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 042/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 043/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 044/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 051/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่4มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 052/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่4มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 053/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่4มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 054/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่4มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 071/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า4มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 072/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า4มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 073/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า4มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 074/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า4มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083800 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720839 /KGM     - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72083900 011/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 012/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 013/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 021/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 022/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 023/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 031/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า2มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 032/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า2มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 033/KGM           สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อชั้นคุณภาพอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า2มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 041/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 042/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 043/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 044/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 051/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 052/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 053/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 054/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 071/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่1.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 072/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่1.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 073/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่1.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 074/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาตั้งแต่1.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 081/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า1.2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 082/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า1.2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 083/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า1.2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 084/KGM           สำหรับการใช้งานอื่นๆที่มีความหนาน้อยกว่า1.2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72083900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720840 /KGM     - ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย  Export   Import 
  72084000 010/KGM           มีความหนาเกิน13มิลลิเมตร  Export   Import 
  72084000 020/KGM           มีความหนาตั้งแต่6มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน13มิลลิเมตร  Export   Import 
  72084000 030/KGM           มีความหนาตั้งแต่3มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า6มิลลิเมตร  Export   Import 
  72084000 040/KGM           มีความหนาตั้งแต่1.8มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า3มิลลิเมตร  Export   Import 
  72084000 050/KGM           มีความหนาน้อยกว่า1.8มิลลิเมตร  Export   Import 
  72084000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดร้อน    
  720851 /KGM     - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72085100 011/KGM           มีความกว้างเกิน3048มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 012/KGM           มีความกว้างเกิน3048มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 013/KGM           มีความกว้างเกิน3048มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 014/KGM           มีความกว้างเกิน3048มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 021/KGM           มีความกว้างตั้งแต่1828มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3048มิลลิเมตรและมีความหนาเกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 022/KGM           มีความกว้างตั้งแต่1828มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3048มิลลิเมตรและมีความหนาเกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 023/KGM           มีความกว้างตั้งแต่1828มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3048มิลลิเมตรและมีความหนาเกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 024/KGM           มีความกว้างตั้งแต่1828มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3048มิลลิเมตรและมีความหนาเกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 031/KGM           มีความกว้างตั้งแต่1828มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3048มิลลิเมตรและมีความหนาไม่เกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 032/KGM           มีความกว้างตั้งแต่1828มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3048มิลลิเมตรและมีความหนาไม่เกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 033/KGM           มีความกว้างตั้งแต่1828มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3048มิลลิเมตรและมีความหนาไม่เกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 034/KGM           มีความกว้างตั้งแต่1828มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3048มิลลิเมตรและมีความหนาไม่เกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 041/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1828มิลลิเมตรและมีความหนาเกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 042/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1828มิลลิเมตรและมีความหนาเกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 043/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1828มิลลิเมตรและมีความหนาเกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 044/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1828มิลลิเมตรและมีความหนาเกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 051/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1828มิลลิเมตรและมีความหนาไม่เกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 052/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1828มิลลิเมตรและมีความหนาไม่เกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 053/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1828มิลลิเมตรและมีความหนาไม่เกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 054/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1828มิลลิเมตรและมีความหนาไม่เกิน50มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720852 /KGM     - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน10 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72085200 011/KGM           มีความกว้างเกิน3048มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 012/KGM           มีความกว้างเกิน3048มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 013/KGM           มีความกว้างเกิน3048มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 014/KGM           มีความกว้างเกิน3048มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 021/KGM           มีความกว้างตั้งแต่1828มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3048มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 022/KGM           มีความกว้างตั้งแต่1828มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3048มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 023/KGM           มีความกว้างตั้งแต่1828มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3048มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 024/KGM           มีความกว้างตั้งแต่1828มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3048มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 031/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1828มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 032/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1828มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 033/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1828มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 034/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1828มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720853 /KGM     - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า4.75 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72085300 011/KGM           มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 012/KGM           มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 013/KGM           มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 014/KGM           มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 021/KGM           มีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 022/KGM           มีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 023/KGM           มีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 024/KGM           มีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085300 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720854 /KGM     - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72085400 011/KGM           มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 012/KGM           มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 013/KGM           มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 014/KGM           มีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 021/KGM           มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 022/KGM           มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 023/KGM           มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 024/KGM           มีความหนาตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 041/KGM           มีความหนาตั้งแต่1.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 042/KGM           มีความหนาตั้งแต่1.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 043/KGM           มีความหนาตั้งแต่1.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 044/KGM           มีความหนาตั้งแต่1.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 051/KGM           มีความหนาน้อยกว่า1.2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.03โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 052/KGM           มีความหนาน้อยกว่า1.2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.03ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 053/KGM           มีความหนาน้อยกว่า1.2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 054/KGM           มีความหนาน้อยกว่า1.2มิลลิเมตรมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72085400 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720890 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  72089000 010/KGM           ผ่านการกัดล้างแล้ว  Export   Import 
  72089000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7209     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น(โคลด์รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ  Export   Import 
  72090700 031/KGM           ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างเกิน 1,550 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ เป็นม้วน ไม่ได้ทำไปมากกว่าการรีดเย็น (โคลด์รีดิวซ์) มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  Export   Import 
        เป็นม้วน ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)    
  720915 /KGM     - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091500 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีความหนาเกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีความหนาไม่เกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 021/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 022/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปแต่น้อยกว่า590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)และมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 023/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 031/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 032/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 041/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 042/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีความหนาเกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 043/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีความหนาไม่เกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 051/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 052/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15แต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 053/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091500 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720916 /KGM     - - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 021/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 022/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปแต่น้อยกว่า590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)และมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 023/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 031/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 032/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 041/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 042/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 051/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 052/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15แต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 053/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091600 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720917 /KGM     - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 021/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 022/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปแต่น้อยกว่า590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)และมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 023/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 031/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 032/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 041/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 042/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 051/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 052/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15แต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 053/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 061/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 062/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091700 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720918 /KGM     ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091800 041/KGM           ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างเกิน 1,550 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำไปมากกว่าการรีดเย็น (โคลด์รีดิวซ์) มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยล  Export   Import 
  72091810 /KGM         ทินมิลล์แบล็คเพลต(ทีเอ็มบีพี)  Export   Import 
  72091810 011/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72091810 012/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 มีความกว้างไม่เกิน 1100 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091810 013/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์ T3 T4 หรือ T5 มีความกว้างเกิน 1100 มิลลิเมตร หรือมีความหนาน้อยกว่า 0.17 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091810 014/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี รีดเดี่ยว ชั้นเทมเปอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  72091810 015/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพี รีดซ้ำ  Export   Import 
  72091810 071/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีรีดเดี่ยวชั้นเทมเปอร์T3T4หรือT5และอบอ่อนแบบแบ็ช  Export   Import 
  72091810 072/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีรีดเดี่ยวชั้นเทมเปอร์T3T4หรือT5มีความกว้างไม่เกิน1100มิลลิเมตรและมีความหนาตั้งแต่0.17มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091810 073/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีรีดเดี่ยวชั้นเทมเปอร์T3T4หรือT5มีความกว้างเกิน1100มิลลิเมตรหรือมีความหนาน้อยกว่า0.17มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091810 074/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีรีดเดี่ยวชั้นเทมเปอร์อื่นๆ  Export   Import 
  72091810 075/KGM           ชั้นคุณภาพเหล็กทีเอ็มบีพีรีดซ้ำ  Export   Import 
  72091810 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72091820 /KGM         มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา0.17มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72091820 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091820 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091820 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 021/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 022/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปแต่น้อยกว่า590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)และมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 023/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 031/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 032/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 051/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 052/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15แต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 053/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 061/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 062/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091820 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72091890 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72091890 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091890 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091890 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 021/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 022/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปแต่น้อยกว่า590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)และมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 023/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 031/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 032/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72091890 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 051/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 052/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15แต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 053/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 061/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 062/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72091890 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)    
  720925 /KGM     - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092500 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีความหนาเกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีความหนาไม่เกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 021/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 022/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปแต่น้อยกว่า590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)และมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 023/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 031/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 032/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 041/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 042/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีความหนาเกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 043/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตรและมีความหนาไม่เกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 051/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 052/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15แต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 053/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092500 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720926 /KGM     - - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 021/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 022/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปแต่น้อยกว่า590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)และมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 023/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 031/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 032/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 041/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 042/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 051/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 052/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15แต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 053/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092600 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720927 /KGM     - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 021/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 022/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปแต่น้อยกว่า590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)และมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 023/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 031/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 032/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 041/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 042/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 051/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 052/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15แต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 053/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 061/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 062/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092700 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720928 /KGM     ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 /KGM         มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา0.17มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72092810 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092810 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092810 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 021/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 022/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปแต่น้อยกว่า590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)และมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 023/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 031/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 032/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 051/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 052/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15แต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 053/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 061/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 062/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092810 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72092890 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72092890 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 021/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 022/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปแต่น้อยกว่า590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)และมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 023/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 031/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 032/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72092890 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 051/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 052/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15แต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 053/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 061/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความกว้างเกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 062/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความกว้างไม่เกิน1550มิลลิเมตร  Export   Import 
  72092890 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  720990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72099010 000/KGM           เป็นลูกฟูก  Export   Import 
  72099090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7210     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ  Export   Import 
        ชุบหรือเคลือบ ด้วยดีบุก    
  721011 /KGM     ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72101110 /KGM         มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72101110 000/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72101190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72101190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721012 /KGM     ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72101210 /KGM         มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72101210 002/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข25ขึ้นไปหรือตั้งแต่2.8/2.8กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72101210 003/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข25หรือน้อยกว่า2.8/2.8กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  72101290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72101290 002/KGM           ความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข25ขึ้นไปหรือตั้งแต่2.8/2.8กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72101290 003/KGM           ความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข25หรือน้อยกว่า2.8/2.8กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  721020 /KGM     ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต  Export   Import 
  72102010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72102090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721030 /KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า    
  72103010 /KGM         ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72103010 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่35กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปต่อ1หน้า  Export   Import 
  72103010 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า35กรัมต่อตารางเมตรต่อ1หน้า  Export   Import 
  72103090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72103090 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่35กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปต่อ1หน้า  Export   Import 
  72103090 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า35กรัมต่อตารางเมตรต่อ1หน้า  Export   Import 
        ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น    
  721041 /KGM     เป็นลูกฟูก  Export   Import 
  72104110 000/KGM           ที่มีความหนาไม่เกิน1.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104120 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72104190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721049 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72104910 000/KGM           ที่มีความหนาไม่เกิน1.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104910 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.8 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72104910 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104910 022/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104910 023/KGM             Export   Import 
  72104910 024/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104910 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104910 032/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104910 033/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104910 034/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104910 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตร ขึ้นไป  Export   Import 
  72104910 051/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104910 052/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72104920 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72104920 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104920 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104920 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104920 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104920 051/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104920 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72104990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72104990 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104990 019/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72104990 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104990 029/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72104990 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104990 039/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก  Export   Import 
  72104990 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104990 049/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นกัลวานีล  Export   Import 
  72104990 051/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72104990 059/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72104990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721050 /KGM     - ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์  Export   Import 
  72105000 001/KGM           มีความหนาตั้งแต่0.5มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72105000 002/KGM           มีความหนาน้อยกว่า0.5มิลลิเมตร  Export   Import 
        ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม    
  721061 /KGM     ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี  Export   Import 
  72106110 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72106110 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106110 012/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106110 013/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106110 014/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106110 015/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และผิวมีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106110 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106110 022/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และผิวไม่มีลายดอกมีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106110 023/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106110 024/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106110 025/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72106190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72106190 019/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72106190 029/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และผิวไม่มีลายดอก  Export   Import 
  72106190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721069 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72106910 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72106990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721070 /KGM     ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก  Export   Import 
  72107010 /KGM         ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72107010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72107010 001/KGM           เหล็กที่เคลือบด้วยพลาสติก และมีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 012/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 013/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.18 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 014/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 022/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 023/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 024/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107010 025/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72107090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72107090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72107090 019/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  Export   Import 
  72107090 029/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72107090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721090 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72109010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72109090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7211     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ  Export   Import 
  721113 /KGM     รีดทั้งสี่ด้านหรือรีดผ่านโคลสบ็อกซ์ มีความกว้างเกิน150 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตรไม่เป็นม้วน และไม่มีลวดลาย  Export   Import 
  72111310 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างมากกว่า150มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72111320 000/KGM           ทำเป็นลูกฟูกมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72111390 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721114 /KGM     อื่น ๆ มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72111410 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72111410 010/KGM           ผ่านการกัดล้างแล้ว  Export   Import 
  72111410 020/KGM           ยังไม่ผ่านการกัดล้าง  Export   Import 
  72111410 030/KGM           มีลวดลาย  Export   Import 
  72111410 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72111420 000/KGM           ทำเป็นลูกฟูกมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72111490 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72111490 010/KGM           ผ่านการกัดล้างแล้ว  Export   Import 
  72111490 020/KGM           ยังไม่ผ่านการกัดล้าง  Export   Import 
  72111490 030/KGM           มีลวดลาย  Export   Import 
  72111490 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721119 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72111910 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72111910 010/KGM           ผ่านการกัดล้างแล้ว  Export   Import 
  72111910 020/KGM           ยังไม่ผ่านการกัดล้าง  Export   Import 
  72111910 030/KGM           มีลวดลาย  Export   Import 
  72111910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72111920 000/KGM           ทำเป็นลูกฟูกมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72111930 /KGM         อื่นๆมีความหนา0.17มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72111930 010/KGM           ผ่านการกัดล้างแล้ว  Export   Import 
  72111930 020/KGM           ยังไม่ผ่านการกัดล้าง  Export   Import 
  72111930 030/KGM           มีลวดลาย  Export   Import 
  72111930 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72111990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)    
  721123 /KGM     ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112310 /KGM         ทำเป็นลูกฟูก  Export   Import 
  72112310 000/KGM           ทำเป็นลูกฟูก  Export   Import 
  72112310 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน  Export   Import 
  72112310 021/KGM           เหล็กความต้านแรงดึงสูง  Export   Import 
  72112310 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอน น้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112310 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอน ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกิน 0.15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112310 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอน มากกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112310 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72112320 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาเกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาตั้งแต่3มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาเกิน1มิลลิเมตรแต่น้อยกว่า3มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาตั้งแต่0.5มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน1มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาตั้งแต่0.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า0.5มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 016/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาตั้งแต่0.14มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า0.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 017/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาน้อยกว่า0.14มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 021/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปแต่น้อยกว่า590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร)  Export   Import 
  72112320 022/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป  Export   Import 
  72112320 031/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.01โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112320 041/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักมีความหนาเกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 042/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักมีความหนาตั้งแต่3มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 043/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักมีความหนาเกิน1มิลลิเมตรแต่น้อยกว่า3มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 044/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักมีความหนาตั้งแต่0.5มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน1มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 045/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักมีความหนาตั้งแต่0.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า0.5มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 046/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.01ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ0.15โดยน้ำหนักมีความหนาน้อยกว่า0.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112320 051/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.15โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112320 061/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112320 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72112330 /KGM         อื่นๆมีความหนา0.17มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72112330 000/KGM           อื่นๆมีความหนา0.17มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72112330 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72112330 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112330 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 390 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร)  Export   Import 
  72112330 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป  Export   Import 
  72112330 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112330 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112330 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112330 061/KGM           เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112330 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72112390 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72112390 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72112390 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 390 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร)  Export   Import 
  72112390 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป  Export   Import 
  72112390 031/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112390 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112390 051/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112390 061/KGM           เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112390 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721129 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72112910 /KGM         ทำเป็นลูกฟูก  Export   Import 
  72112910 000/KGM           ทำเป็นลูกฟูก  Export   Import 
  72112910 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน  Export   Import 
  72112910 021/KGM           เหล็กความต้านแรงดึงสูง  Export   Import 
  72112910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72112920 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาเกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาตั้งแต่3มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน3.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาเกิน1มิลลิเมตรแต่น้อยกว่า3มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาตั้งแต่0.5มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน1มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาตั้งแต่0.2มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า0.5มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 016/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาตั้งแต่0.14มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า0.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 017/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อนมีความหนาน้อยกว่า0.14มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 021/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่390เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไปแต่น้อยกว่า590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร)  Export   Import 
  72112920 022/KGM           ผ่านการอบอ่อนเหล็กความต้านแรงดึงสูงมีความต้านแรงดึงตั้งแต่590เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป  Export   Import 
  72112920 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112920 051/KGM           ผ่านการอบอ่อนมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112920 061/KGM           เหล็กกล้าอิเล็กทริกชนิดที่มีผลึกไม่เรียงตัวกันที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112920 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72112930 /KGM         อื่นๆมีความหนา0.17มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72112930 000/KGM           อื่นๆมีความหนา0.17มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72112930 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72112930 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112930 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 390 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร)  Export   Import 
  72112930 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป  Export   Import 
  72112930 061/KGM           เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112930 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72112990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72112990 000/KGM           อื่นๆที่เป็นแถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 011/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 012/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 013/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 014/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 015/KGM           ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 021/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 390 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร)  Export   Import 
  72112990 022/KGM           ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 590 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)ขึ้นไป  Export   Import 
  72112990 041/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 042/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 043/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 044/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 045/KGM           ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72112990 061/KGM           เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72112990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72119010 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72119020 000/KGM           ทำเป็นลูกฟูกมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72119030 000/KGM           อื่นๆมีความหนา0.17มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72119090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7212     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ  Export   Import 
  721210 /KGM     ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก  Export   Import 
  72121010 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72121010 001/KGM           มีความหนาตั้งแต่0.5มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72121010 002/KGM           มีความหนาน้อยกว่า0.5มิลลิเมตรและความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข25ขึ้นไปหรือตั้งแต่2.8/2.8กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72121010 003/KGM           มีความหนาน้อยกว่า0.5มิลลิเมตรและความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข25หรือน้อยกว่า2.8/2.8กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  72121090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72121090 001/KGM           มีความหนาตั้งแต่0.5มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72121090 002/KGM           มีความหนาน้อยกว่า0.5มิลลิเมตรและความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข25ขึ้นไปหรือตั้งแต่2.8/2.8กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72121090 003/KGM           มีความหนาน้อยกว่า0.5มิลลิเมตรและความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข25หรือน้อยกว่า2.8/2.8กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  721220 /KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า    
  72122010 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72122010 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่35กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปต่อ1หน้า  Export   Import 
  72122010 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า35กรัมต่อตารางเมตรต่อ1หน้า  Export   Import 
  72122020 /KGM         อื่นๆมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72122020 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่35กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปต่อ1หน้า  Export   Import 
  72122020 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า35กรัมต่อตารางเมตรต่อ1หน้า  Export   Import 
  72122090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72122090 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่35กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปต่อ1หน้า  Export   Import 
  72122090 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า35กรัมต่อตารางเมตรต่อ1หน้า  Export   Import 
  721230 /KGM     ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น  Export   Import 
  72123010 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนและผิวมีลายดอกมีความหนาเกิน1.6มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 012/KGM           เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนและผิวมีลายดอกมีความหนาตั้งแต่0.8มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน1.6มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 019/KGM           อื่นๆของเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่ผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72123010 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนและผิวมีลายดอกมีความหนาเกิน1.6มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 022/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนและผิวมีลายดอกมีความหนาเกิน0.95มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน1.6มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 023/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนและผิวมีลายดอกมีความหนาตั้งแต่0.18มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน0.95มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 024/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนและผิวมีลายดอกมีความหนาน้อยกว่า0.18มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 029/KGM           อื่นๆของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่ผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72123010 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนและผิวไม่มีลายดอกมีความหนาเกิน1.6มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 032/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนและผิวไม่มีลายดอกมีความหนาเกิน0.95มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน1.6มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 033/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนและผิวไม่มีลายดอกมีความหนาตั้งแต่0.18มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน0.95มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 034/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 039/KGM           อื่นๆของเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่ผิวไม่มีลายดอก  Export   Import 
  72123010 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีลมีความหนาเกิน1.6มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 042/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีลมีความหนาเกิน0.18มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน1.6มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 049/KGM           อื่นๆของเหล็กแผ่นกัลวานีล  Export   Import 
  72123010 051/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 052/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123010 059/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72123010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72123020 /KGM         อื่นๆมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72123020 000/KGM           อื่นๆมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72123020 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.8 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 019/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72123020 020/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 022/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 023/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 024/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 029/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72123020 030/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 032/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 033/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 034/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 039/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก  Export   Import 
  72123020 040/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 049/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นกัลวานีล  Export   Import 
  72123020 050/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 051/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 052/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123020 059/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72123020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72123090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72123090 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123090 019/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72123090 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123090 029/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวมีลายดอก  Export   Import 
  72123090 031/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123090 039/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน และผิวไม่มีลายดอก  Export   Import 
  72123090 041/KGM           เหล็กแผ่นกัลวานีล มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123090 049/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นกัลวานีล  Export   Import 
  72123090 051/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72123090 059/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72123090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721240 /KGM     ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก  Export   Import 
  72124010 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124010 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีมีความหนาเกิน1.6มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124010 012/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีมีความหนาเกิน0.95มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน1.6มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124010 013/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีมีความหนาตั้งแต่0.18มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน0.95มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124010 014/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีมีความหนาน้อยกว่า0.18มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124010 019/KGM           อื่นๆของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  Export   Import 
  72124010 020/KGM           เฉพาะที่เคลือบด้วยพลาสติก  Export   Import 
  72124010 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124010 022/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124010 023/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124010 024/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124010 025/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124010 029/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72124010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72124020 /KGM         อื่นๆมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72124020 000/KGM           อื่นๆมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72124020 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124020 012/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.53 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.95 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124020 013/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.18 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.53 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124020 014/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124020 019/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  Export   Import 
  72124020 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124020 022/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124020 023/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124020 024/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124020 025/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124020 029/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72124020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72124090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72124090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72124090 011/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124090 019/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  Export   Import 
  72124090 021/KGM           เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72124090 029/KGM           อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72124090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721250 /KGM     ชุบหรือเคลือบอย่างอื่น  Export   Import 
  72125010 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72125010 001/KGM           มีความหนาตั้งแต่0.5มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72125010 002/KGM           มีความหนาน้อยกว่า0.5มิลลิเมตรและความหนาดีบุกตั้งแต่หมายเลข25ขึ้นไปหรือตั้งแต่2.8/2.8กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72125010 090/KGM           มีความหนาน้อยกว่า0.5มิลลิเมตรและความหนาดีบุกน้อยกว่าหมายเลข25หรือน้อยกว่า2.8/2.8กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  72125010 990/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72125020 000/KGM           อื่นๆมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72125020 001/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์ มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72125020 002/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์ มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72125020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72125090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721260 /KGM     หุ้มติด  Export   Import 
  72126010 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72126020 000/KGM           อื่นๆมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนักและมีความหนา1.5มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  72126090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7213     ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  721310 /KGM     - ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่น ๆ ที่ทําขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด  Export   Import 
  72131000 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.08โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72131000 020/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.08แต่ไม่เกินร้อยละ0.10โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72131000 030/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.10แต่ไม่เกินร้อยละ0.18โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72131000 040/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.18แต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72131000 050/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.60โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72131000 060/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.60ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.80โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72131000 070/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.80ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72132000 000/KGM           อื่นๆทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย  Export   Import 
  721391 /KGM     - - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า14 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72139100 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.08โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139100 020/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.08แต่ไม่เกินร้อยละ0.10โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139100 030/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.10แต่ไม่เกินร้อยละ0.18โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139100 040/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.18แต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139100 050/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.60โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139100 060/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.60ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.80โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139100 070/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.80ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  721399 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  72139900 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.08โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139900 020/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.08แต่ไม่เกินร้อยละ0.10โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139900 030/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.10แต่ไม่เกินร้อยละ0.18โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139900 040/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.18แต่น้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139900 050/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.60โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139900 060/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.60ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.80โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72139900 070/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.80ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
7214     ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทํามากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อนหรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังกล่าวที่บิดตัวหลังจากการรีด  Export   Import 
  721410 /KGM     ตี  Export   Import 
  72141011 000/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72141019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72141021 000/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72141029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721420 /KGM     ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นที่ทําขึ้นในระหว่างกรรมวิธี รีดหรือบิดตัวหลังจากการรีด  Export   Import 
  72142011 /KGM         มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72142011 041/KGM           มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72142011 051/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.60โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72142019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72142019 041/KGM           มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72142019 051/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.60โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72142021 000/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72142029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72143000 000/KGM           อื่นๆทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย  Export   Import 
  721491 /KGM     ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)  Export   Import 
  72149110 /KGM         มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149110 041/KGM           มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149110 051/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.60โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72149120 000/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  721499 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72149910 000/KGM           มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนักนอกจากที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72149990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72149990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7215     ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  72151000 000/KGM           ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่ายไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น  Export   Import 
  721550 /KGM     อื่น ๆ ไม่ได้ทํามากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น  Export   Import 
  72155010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.6ขึ้นไปโดยน้ำหนักนอกจากที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72155090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721590 /KGM     ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ (นอกจากที่ได้ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 7215.10 หรือ 7215.50 และประเภทที่ 72.13 หรือ 72.14)  Export   Import 
  72159000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7216     มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  721610 /KGM     - หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทํามากไปกว่า รีดร้อน ดึงร้อนหรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72161000 081/KGM           หน้าตัดรูปU  Export   Import 
  72161000 082/KGM           หน้าตัดรูปI  Export   Import 
  72161000 083/KGM           หน้าตัดรูปH  Export   Import 
  72162100 000/KGM           หน้าตัดรูปL  Export   Import 
  72162200 000/KGM           หน้าตัดรูปT  Export   Import 
  72163100 000/KGM           หน้าตัดรูปU  Export   Import 
  72163200 000/KGM           หน้าตัดรูปI  Export   Import 
  72163300 000/KGM           หน้าตัดรูปH  Export   Import 
  721640 /KGM     - หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อนหรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร ขึ้นไป  Export   Import 
  72164000 091/KGM           หน้าตัดรูปL  Export   Import 
  72164000 092/KGM           หน้าตัดรูปT  Export   Import 
  721650 /KGM     มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ อย่างอื่นไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด  Export   Import 
  72165010 000/KGM           ที่มีความสูงน้อยกว่า80มิลลิเมตร  Export   Import 
  72165090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72166100 000/KGM           ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด  Export   Import 
  72166900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72169100 000/KGM           ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็นได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด  Export   Import 
  72169900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7217     ลวดทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  721710 /KGM     ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
            ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนักแต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6    
            ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนักแต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6    
  72171010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
            ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนักแต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6    
  72171022 /KGM         ลวดขอบยางรีดไวร์แบนทำด้วยเหล็กกล้าที่แข็งลวดเหล็กกล้าคอนกรีตอัดแรงลวดเหล็กกล้าตัดง่าย  Export   Import 
  72171022 052/KGM           ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.60โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72171022 053/KGM           อื่นๆที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ0.60โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72171029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนักแต่น้อยกว่าร้อยละ 0.6    
  72171031 /KGM         ลวดที่ใช้ทำซี่ล้อลวดขอบยางรีดไวร์แบนทำด้วยเหล็กกล้าที่แข็งลวดเหล็กกล้าคอนกรีตอัดแรงรวมทั้งลวดเหล็กกล้าตัดง่าย  Export   Import 
  72171031 062/KGM           ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.60ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72171031 063/KGM           อื่นๆที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.60ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72171039 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721720 /KGM     ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี  Export   Import 
  72172010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72172020 000/KGM           ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปโดยน้ำหนักแต่น้อยกว่าร้อยละ0.45  Export   Import 
  72172091 000/KGM           ลวดแกนทำด้วยเหล็กล้าคาร์บอนสูงสำหรับตัวนำอะลูมิเนียมเสริมเหล็กกล้า  Export   Import 
  72172099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721730 /KGM     ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่น ๆ  Export   Import 
  72173010 000/KGM           ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ0.25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72173020 000/KGM           ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ0.25ขึ้นไปโดยน้ำหนักแต่น้อยกว่าร้อยละ0.6  Export   Import 
  72173031 000/KGM           ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนสูงเคลือบด้วยทองแดงเจือชนิดที่ใช้ผลิตยางนอกชนิดอัดลม(ลวดขอบยาง)  Export   Import 
  72173039 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721790 /KGM     ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจืออื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้แล้วตามประเภทย่อยที่ 7217.10 ถึง 7217.30)  Export   Import 
  72179000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72179010 000/KGM           ที่มีซิลิคอนไม่น้อยกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและชุบด้วยสังกะสีโดยมีชั้นสังกะสีหนักไม่น้อยกว่า240กรัมต่อตารางเมตรและเคลือบชั้นนอกด้วยโพลิ(ไวนิลคลอไรด์)  Export   Import 
  72179090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7218     เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่เป็นอินกอตหรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  72181000 000/KGM           อินกอตและลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ  Export   Import 
  72189100 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า(นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)  Export   Import 
  72189900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7219     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72191100 000/KGM           ที่มีความหนาเกิน10มิลลิเมตร  Export   Import 
  72191200 000/KGM           ที่มีความหนาตั้งแต่4.75มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน10มิลลิเมตร  Export   Import 
  72191300 000/KGM           ที่มีความหนาตั้งแต่3มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า4.75มิลลิเมตร  Export   Import 
  72191400 000/KGM           ที่มีความหนาน้อยกว่า3มิลลิเมตร  Export   Import 
  72192100 000/KGM           ที่มีความหนาเกิน10มิลลิเมตร  Export   Import 
  72192200 000/KGM           ที่มีความหนาตั้งแต่4.75มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน10มิลลิเมตร  Export   Import 
  72192300 000/KGM           ที่มีความหนาตั้งแต่3มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า4.75มิลลิเมตร  Export   Import 
  72192400 000/KGM           ที่มีความหนาน้อยกว่า3มิลลิเมตร  Export   Import 
  72193100 000/KGM           ที่มีความหนาตั้งแต่4.75มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  721932 /KGM     - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า4.75 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72193200 010/KGM           ความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.03โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ7.5โดยน้ำหนักและมีโครเมียมมากกว่าร้อยละ19โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193200 030/KGM           ชั้นคุณภาพ2xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ4แต่น้อยกว่าร้อยละ15.5โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193200 031/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ18แต่ไม่เกินร้อยละ26โดยน้ำหนักและมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ19ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ26โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193200 032/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72193200 033/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72193200 034/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72193200 035/KGM           ชั้นคุณภาพ3xxยกเว้น304xx316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้น  Export   Import 
  72193200 036/KGM           ชั้นคุณภาพ3xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ19โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193200 037/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72193200 038/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72193200 039/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72193200 050/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193200 051/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193200 052/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193200 053/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193200 054/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72193200 055/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72193200 056/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72193200 057/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.02โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักและมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ20ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193200 070/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721933 /KGM     - - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72193300 010/KGM           ความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.03โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ7.5โดยน้ำหนักและมีโครเมียมมากกว่าร้อยละ19โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193300 030/KGM           ชั้นคุณภาพ2xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ4แต่น้อยกว่าร้อยละ15.5โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193300 031/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ18แต่ไม่เกินร้อยละ26โดยน้ำหนักและมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ19ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ26โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193300 032/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72193300 033/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72193300 034/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72193300 035/KGM           ชั้นคุณภาพ3xxยกเว้น304xx316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้น  Export   Import 
  72193300 036/KGM           ชั้นคุณภาพ3xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ19โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193300 037/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72193300 038/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72193300 039/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72193300 050/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193300 051/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193300 052/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193300 053/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193300 054/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72193300 055/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72193300 056/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72193300 057/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.02โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักและมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ20ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193300 070/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193300 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721934 /KGM     - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน1 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72193400 010/KGM           ความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.03โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ7.5โดยน้ำหนักและมีโครเมียมมากกว่าร้อยละ19โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193400 030/KGM           ชั้นคุณภาพ2xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ4แต่น้อยกว่าร้อยละ15.5โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193400 031/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ18แต่ไม่เกินร้อยละ26โดยน้ำหนักและมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ19ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ26โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193400 032/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72193400 033/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวAB  Export   Import 
  72193400 034/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72193400 035/KGM           ชั้นคุณภาพ3xxยกเว้น304xx316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้น  Export   Import 
  72193400 036/KGM           ชั้นคุณภาพ3xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ19โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193400 037/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72193400 038/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72193400 039/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72193400 050/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193400 051/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193400 052/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193400 053/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193400 054/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72193400 055/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72193400 056/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72193400 057/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.02โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักและมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ20ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193400 070/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193400 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721935 /KGM     - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72193500 010/KGM           ความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.03โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ7.5โดยน้ำหนักและมีโครเมียมมากกว่าร้อยละ19โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193500 030/KGM           ชั้นคุณภาพ2xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ4แต่น้อยกว่าร้อยละ15.5โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193500 031/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ18แต่ไม่เกินร้อยละ26โดยน้ำหนักและมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ19ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ26โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193500 032/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72193500 033/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72193500 034/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72193500 035/KGM           ชั้นคุณภาพ3xxยกเว้น304xx316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้น  Export   Import 
  72193500 036/KGM           ชั้นคุณภาพ3xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ19โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193500 037/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72193500 038/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72193500 039/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72193500 050/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193500 051/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193500 052/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193500 053/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0  Export   Import 
  72193500 054/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72193500 055/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72193500 056/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72193500 057/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.02โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักและมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ20ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193500 070/KGM           มีความกว้างน้อยกว่า1500มิลลิเมตรมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72193500 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  721990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72199010 000/KGM           ที่มีความหนาตั้งแต่1.5มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน125มิลลิเมตรมีลวดลายที่ได้จากการรีดหรือจากการปรุรูทำเป็นลูกฟูกหรือขัดมัน  Export   Import 
  72199020 000/KGM           ที่มีความหนาน้อยกว่า1.5มิลลิเมตรไม่มีลวดลายที่ได้จากการรีดหรือจากการปรุรูทำเป็นลูกฟูกหรือขัดมัน  Export   Import 
  72199090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7220     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร  Export   Import 
        ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดร้อน    
  722011 /KGM     ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72201110 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72201190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722012 /KGM     ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร  Export   Import 
  72201210 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72201290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722020 /KGM     ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)  Export   Import 
  72202010 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72202010 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.03โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ7.5โดยน้ำหนักและมีโครเมียมมากกว่าร้อยละ19โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202010 030/KGM           ชั้นคุณภาพ2xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ4แต่น้อยกว่าร้อยละ15.5โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202010 031/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ18แต่ไม่เกินร้อยละ26โดยน้ำหนักและมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ19ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ26โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202010 032/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72202010 033/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72202010 034/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72202010 035/KGM           ชั้นคุณภาพ3xxยกเว้น304xx316xxและ317xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202010 036/KGM           ชั้นคุณภาพ3xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ19โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202010 037/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72202010 038/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72202010 039/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72202010 050/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2D  Export   Import 
  72202010 051/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72202010 052/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72202010 053/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72202010 054/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72202010 055/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72202010 056/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72202010 057/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.02โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักและมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ20ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202010 070/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72202090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72202090 010/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.03โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ7.5โดยน้ำหนักและมีโครเมียมมากกว่าร้อยละ19โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202090 030/KGM           ชั้นคุณภาพ2xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ4แต่น้อยกว่าร้อยละ15.5โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202090 031/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ18แต่ไม่เกินร้อยละ26โดยน้ำหนักและมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ19ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ26โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202090 032/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72202090 033/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72202090 034/KGM           ชั้นคุณภาพ304xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72202090 035/KGM           ชั้นคุณภาพ3xxยกเว้น304xx316xxและ317xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202090 036/KGM           ชั้นคุณภาพ3xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ19โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202090 037/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72202090 038/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72202090 039/KGM           ชั้นคุณภาพ316xxและ317xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.25โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72202090 050/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2D  Export   Import 
  72202090 051/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72202090 052/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72202090 053/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนักและมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ0.1ขึ้นไปโดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72202090 054/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิว2B  Export   Import 
  72202090 055/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิวBA  Export   Import 
  72202090 056/KGM           ชั้นคุณภาพ4xxมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02แต่ไม่เกินร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักผิวอื่นๆ  Export   Import 
  72202090 057/KGM           มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.02โดยน้ำหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนักและมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ20ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202090 070/KGM           มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.1โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  72202090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722090 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72209010 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72209090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72210000 000/KGM           ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อนขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
7222     ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม รวมทั้งมุมรูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  72221100 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72221900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722220 /KGM     ท่อนและเส้น ไม่ได้ทํามากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น  Export   Import 
  72222010 /KGM         ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72222010 011/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน31.8มิลลิเมตร  Export   Import 
  72222010 012/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน4.7มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน31.8มิลลิเมตร  Export   Import 
  72222010 013/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน4.7มิลลิเมตร  Export   Import 
  72222010 020/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นหกเหลี่ยม  Export   Import 
  72222010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72222090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72222090 011/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน31.8มิลลิเมตร  Export   Import 
  72222090 012/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน4.7มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน31.8มิลลิเมตร  Export   Import 
  72222090 013/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน4.7มิลลิเมตร  Export   Import 
  72222090 020/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นหกเหลี่ยม  Export   Import 
  72222090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722230 /KGM     ท่อนและเส้นอื่น ๆ  Export   Import 
  72223010 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72223090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722240 /KGM     มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  72224000 000/KGM           มุมรูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ  Export   Import 
7223     ลวดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  722300 /KGM     ลวดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  72230010 /KGM         ที่มีขนาดภาคตัดขวางเกิน13มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230010 011/KGM           ไม่มีสารเคลือบผิวมีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน5.1มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230010 012/KGM           ไม่มีสารเคลือบผิวมีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน0.25มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน5.1มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230010 013/KGM           ไม่มีสารเคลือบผิวมีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน0.25มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230010 014/KGM           มีสารเคลือบผิวชนิดนิกเกิลมีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน5.1มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230010 015/KGM           มีสารเคลือบผิวชนิดนิกเกิลมีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน0.25มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน5.1มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230010 016/KGM           มีสารเคลือบผิวชนิดนิกเกิลมีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน0.25มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230010 017/KGM           มีสารเคลือบผิวชนิดอื่นๆมีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72230010 021/KGM           ลวดแบนมีความหนาเกิน1.5มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230010 022/KGM           ลวดแบนมีความหนาไม่เกิน1.5มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230010 030/KGM           มุมรูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ  Export   Import 
  72230010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72230090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72230090 011/KGM           ไม่มีสารเคลือบผิวมีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน5.1มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230090 012/KGM           ไม่มีสารเคลือบผิวมีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน0.25มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน5.1มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230090 013/KGM           ไม่มีสารเคลือบผิวมีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน0.25มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230090 014/KGM           มีสารเคลือบผิวชนิดนิกเกิลมีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน5.1มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230090 015/KGM           มีสารเคลือบผิวชนิดนิกเกิลมีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน0.25มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน5.1มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230090 016/KGM           มีสารเคลือบผิวชนิดนิกเกิลมีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน0.25มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230090 017/KGM           มีสารเคลือบผิวชนิดอื่นๆมีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72230090 021/KGM           ลวดแบนมีความหนาเกิน1.5มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230090 022/KGM           ลวดแบนมีความหนาไม่เกิน1.5มิลลิเมตร  Export   Import 
  72230090 030/KGM           มุมรูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ  Export   Import 
  72230090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7224     เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ ที่เป็นอินกอตหรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปทําด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ  Export   Import 
  72241000 000/KGM           อินกอตและลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ  Export   Import 
  72249000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7225     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทําด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีความกว้างตั้งแต่600 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  72251100 000/KGM           ที่มีผลึกเรียงตัวกัน  Export   Import 
  72251900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722530 /KGM      ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  72253000 000/KGM           อื่นๆไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อนเป็นม้วน  Export   Import 
  722540 /KGM     ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  Export   Import 
  72254000 000/KGM           อื่นๆไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อนไม่เป็นม้วน  Export   Import 
  722550 /KGM      ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม  Export   Import 
  72255000 000/KGM           อื่นๆไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น(โคลด์รีดิวส์)  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  722591 /KGM           - - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า    
  72259100 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่35กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปต่อ1หน้า  Export   Import 
  72259100 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า35กรัมต่อตารางเมตรต่อ1หน้า  Export   Import 
  72259100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722592 /KGM     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทําด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีความกว้างตั้งแต่600 มิลลิเมตรขึ้นไป- อื่น ๆ- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น  Export   Import 
  72259200 000/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  722599 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72259900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7226     ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทําด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร  Export   Import 
        ทําด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก    
  722611 /KGM     ที่มีผลึกเรียงตัวกัน  Export   Import 
  72261110 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72261190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722619 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72261910 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72261990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722620 /KGM     ทําด้วยเหล็กกล้ารอบสูง  Export   Import 
  72262010 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72262090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  722691 /KGM     ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดร้อน  Export   Import 
  72269110 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72269110 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72269190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72269190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722692 /KGM     ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)  Export   Import 
  72269210 000/KGM           แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72269290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  72269290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722699 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72269910 /KGM         แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน400มิลลิเมตร  Export   Import 
  72269910 011/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่35กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปต่อ1หน้า  Export   Import 
  72269910 012/KGM           มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า35กรัมต่อตารางเมตรต่อ1หน้า  Export   Import 
  72269910 013/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่นๆ  Export   Import 
  72269910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72269990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72269990 011/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดบวิธีใช้ไฟฟ้า มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีตั้งแต่ 35 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72269990 012/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า มีมวลของการชุบหรือเคลือบของสังกะสีน้อยกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตรต่อ 1 หน้า  Export   Import 
  72269990 013/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่นๆ  Export   Import 
  72269990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7227     ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทําด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ  Export   Import 
  72271000 000/KGM           ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง  Export   Import 
  72272000 000/KGM           ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส  Export   Import 
  722790 /KGM     ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ (นอกจากเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส เหล็กกล้ารอบสูง)  Export   Import 
  72279000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7228     ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทําด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ ทําด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะทําด้วยเหล็กกล้าเจือหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  722810 /KGM     ท่อนและเส้น ทําด้วยเหล็กกล้ารอบสูง  Export   Import 
  72281010 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72281090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722820 /KGM     ท่อนและเส้น ทําด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส  Export   Import 
  72282010 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72282090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722830 /KGM     ท่อนและเส้นอื่น ๆ ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อนหรืออัดรีด  Export   Import 
  72283010 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72283090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722840 /KGM     ท่อนและเส้นอื่น ๆ ไม่ได้ทํามากไปกว่าการตี  Export   Import 
  72284010 /KGM         ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72284010 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72284090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722850 /KGM     ท่อนและเส้นอื่น ๆ ไม่ได้ทํามากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น  Export   Import 
  72285010 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72285090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722860 /KGM     ท่อนและเส้นอื่น ๆ  Export   Import 
  72286010 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72286090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  722870 /KGM     มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ  Export   Import 
  72287000 000/KGM           มุมรูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ  Export   Import 
  722880 /KGM     ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ  Export   Import 
  72288011 000/KGM           มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  Export   Import 
  72288019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  72288090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7229     ลวดทําด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ  Export   Import 
  72292000 000/KGM           ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส  Export   Import 
  722990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  72299000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import