ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
73     ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
7301     ชีตไพลิงทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะรู ตอกรู หรือทําโดยการประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูปต่าง ๆ  Export   Import 
  730110 /KGM     - ชีตไพลิง  Export   Import 
  73011000 001/KGM           เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73011000 002/KGM           เหล็กกล้าเจืออื่นๆ  Export   Import 
  73011000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73012000 000/KGM           มุมรูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ  Export   Import 
  7302 /KGM           วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถรางทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าดังต่อไปนี้ ราง รางบังคับและรางที่ติดเฟ?องหวี ลิ้นประแจหลีกหัวตะเข้ คันยึดเครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่น ๆ หมอนหนุนรางเหล็กประกับราง แท่นจับราง ลิ่มยึดแท่นจับราง แผ่นรองรางเหล็กจับฐานราง แผ่นฐาน    
  73021000 000/KGM           ราง  Export   Import 
  73023000 000/KGM           ลิ้นประแจหลีกหัวตะเข้คันยึดเครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่นๆ  Export   Import 
  73024000 000/KGM           เหล็กประกับรางและแผ่นรองราง  Export   Import 
  730290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73029010 000/KGM           ไม้หมอนรถไฟ  Export   Import 
  73029090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7303     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ  Export   Import 
  730300 /KGM     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ  Export   Import 
  73030010 000/KGM           หลอดและท่อ  Export   Import 
  73030090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73031000 000/KGM           หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ  Export   Import 
7304     หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทําด้วยเหล็ก(นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73041100 000/KGM           ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73041900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73042200 000/KGM           ท่อเจาะทำด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  73042300 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73042400 000/KGM           อื่นๆที่ทำด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  73042900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทําด้วยเหล็กหรือ    
  730431 /KGM     ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)  Export   Import 
  73043110 000/KGM           ก้านเจาะท่อผนังบ่อ(เคสซิง)และท่อที่มีเกลียวนอกและเกลียวใน  Export   Import 
  73043190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  730439 /KGM     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวงไร้ตะเข็บ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม (นอกจากท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ ท่อผนังบ่อ หลอดและท่อเจาะชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ได้จากวิธีอื่น (นอกจากการดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์))  Export   Import 
  73043900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73044100 000/KGM           ดึงเย็นหรือรีดเย็น(โคลด์รีดิวส์)  Export   Import 
  73044900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทําด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ    
  730451 /KGM     ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)  Export   Import 
  73045110 000/KGM           ก้านเจาะท่อผนังบ่อ(เคสซิง)และท่อที่มีเกลียวนอกและเกลียวใน  Export   Import 
  73045190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73045900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  730490 /KGM     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวงอื่น ๆ ไร้ตะเข็บทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า (นอกจากที่ระบุไว้แล้วตามประเภทย่อย 7304.10 ถึง 7304.59)  Export   Import 
  73049000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7305     หลอดหรือท่ออื่น ๆ (เช่น ชนิดเชื่อมตะเข็บ ย้ําหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73051100 000/KGM           เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์กตามแนวยาว  Export   Import 
  730512 /KGM     ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73051200 000/KGM           อื่นๆเชื่อมตะเข็บตามแนวยาว  Export   Import 
  730519 /KGM     ท่ออื่น ๆ ชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ เชื่อมตะเข็บแบบอื่น ๆ (นอกจากเชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์กตามแนวยาว และเชื่อมตะเข็บตามแนวยาว) มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73051900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73052000 000/KGM           ท่อผนังบ่อ(เคสซิง)ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ  Export   Import 
        อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ    
  730531 /KGM     เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว  Export   Import 
  73053110 000/KGM           ท่อและหลอดเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73053190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  730539 /KGM     หลอดหรือท่ออื่นๆ (นอกจากท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ และท่อผนังบ่อชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ) เชื่อมตะเข็บแบบอื่น ๆ (นอกจากเชื่อมตะเข็บตามแนวยาว) มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73053900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73059000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7306     หลอดหรือท่อ และโพรไพล์กลวงอื่น ๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้ําหมุดหรือติดตะเข็บ ในลักษณะที่คล้ายกัน)ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  730611 /KGM     หลอดหรือท่อ และโพรไพล์กลวงอื่น ๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้ําหมุดหรือติดตะเข็บ ในลักษณะที่คล้ายกัน)ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73061100 000/KGM           ชนิดเชื่อมด้วยตะเข็บทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  730619 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73061900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73062100 000/KGM           ชนิดเชื่อมด้วยตะเข็บทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73062900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  730630 /KGM     อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  Export   Import 
  73063010 000/KGM           ท่อบอยเลอร์  Export   Import 
  73063020 000/KGM           ท่อเหล็กกล้าผนังชั้นเดียวหรือสองชั้นชุบทองแดงหรือเคลือบฟลูออโรเรซินหรือสังกะสีโครเมตมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน15มิลลิเมตร  Export   Import 
  73063030 000/KGM           ท่อที่ใช้เป็นเปลือกหุ้ม(ท่อทำความร้อน)สำหรับชิ้นส่วนทำความร้อนของแผ่นเตารีดไฟฟ้าหรือหม้อหุ้งข้าวไฟฟ้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน12มิลลิเมตร  Export   Import 
  73063090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  730640 /KGM     อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73064010 /KGM         ท่อบอยเลอร์  Export   Import 
  73064010 000/KGM           ท่อบอยเลอร์  Export   Import 
  73064020 /KGM         ท่อและหลอดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน105มิลลิเมตร  Export   Import 
  73064020 000/KGM           ท่อและหลอดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน105มิลลิเมตร  Export   Import 
  73064030 /KGM         ท่อและหลอดมีนิกเกิลอย่างน้อยร้อยละ30โดยน้ำหนักมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน10มิลลิเมตร  Export   Import 
  73064030 000/KGM           ท่อและหลอดมีนิกเกิลอย่างน้อยร้อยละ30โดยน้ำหนักมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน10มิลลิเมตร  Export   Import 
  73064090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  73064090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  730650 /KGM     อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมทําด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ  Export   Import 
  73065010 000/KGM           ท่อบอยเลอร์  Export   Import 
  73065090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  730661 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  73066100 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  Export   Import 
  730669 /KGM     - - ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม  Export   Import 
  73066900 001/KGM           เฉพาะที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมนอกจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า  Export   Import 
  73066900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  730690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73069010 000/KGM           ท่อและหลอดชนิดเชื่อมตะเข็บแบบบันดี  Export   Import 
  73069090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7307     อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอปลอกเลื่อน) ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  730711 /KGM     อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้  Export   Import 
  73071100 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้  Export   Import 
  73071900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  730721 /KGM     หน้าแปลน ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73072100 000/KGM           หน้าแปลน  Export   Import 
  730722 /KGM     ข้องอและปลอกเลื่อนที่มีเกลียวนอก ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73072200 000/KGM           ข้องอและปลอกเลื่อนที่มีเกลียวนอก  Export   Import 
  730723 /KGM     อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73072300 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน  Export   Import 
  730729 /KGM     อุปกรณ์ติดตั้งอื่น ๆ ของหลอดหรือท่อ (นอกจากหน้าแปลน ข้องอและปลอกเลื่อนที่มีเกลียวนอก อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน) ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73072900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  730791 /KGM     หน้าแปลน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (นอกจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม)  Export   Import 
  73079100 000/KGM           หน้าแปลน  Export   Import 
  730792 /KGM     ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (นอกจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม)  Export   Import 
  73079200 000/KGM           ข้องอและปลอกเลื่อนที่มีเกลียวนอก  Export   Import 
  730793 /KGM     อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (นอกจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม)  Export   Import 
  73079300 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน  Export   Import 
  730799 /KGM     อุปกรณ์ติดตั้งอื่น ๆ ของหลอดหรือท่อ (นอกจากหน้าแปลน ข้องอและปลอกเลื่อนที่มีกลียวนอก อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (นอกจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม)  Export   Import 
  73079900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7308     สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสําเร็จรูปตามประเภทที่ 94.06)และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพาน ประตูน้ำ หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตูบานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบพิลลาร์และคอลัม  Export   Import 
  730810 /KGM     สะพาน และส่วนของสะพาน  Export   Import 
  73081010 000/KGM           ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์  Export   Import 
  73081090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  730820 /KGM     หอคอย และเสาที่มีโครงประสานกัน  Export   Import 
            เสาที่มีโครงประสานกัน    
            เสาที่มีโครงประสานกัน    
  73082011 000/KGM           ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์  Export   Import 
  73082019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            เสาที่มีโครงประสานกัน    
  73082021 /KGM         ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์  Export   Import 
  73082021 001/KGM           เฉพาะเสาโครงเหล็ก(สตีลทาวเวอร์)สำหรับติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่66,000โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  73082021 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73082029 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  73082029 001/KGM           เฉพาะเสาโครงเหล็ก(สตีลทาวเวอร์)สำหรับติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่66,000โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  73082029 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73083000 000/KGM           ประตูหน้าต่างกรอบของประตูหน้าต่างและธรณีประตู  Export   Import 
  730840 /KGM     อุปกรณ์สําหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ําหรือสิ่งค้ํายันในการก่อสร้าง  Export   Import 
  73084010 000/KGM           ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์  Export   Import 
  73084090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  730890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73089020 000/KGM           ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์  Export   Import 
  73089030 000/KGM           แผ่นเหล็บชุบหรือเคลือบสังกะสีทำเป็นลูกฟูกโค้งหรืองอสำหรับประกอบเป็นท่อนำและท่อวางสายใต้ดิน  Export   Import 
  73089040 000/KGM           ส่วนประกอบของท่อหรืออุโมงค์ทำด้วยแผ่นลูกฟูกเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ขึ้นรูปและดัดโค้ง  Export   Import 
  73089050 000/KGM           รางสำหรับเรือ  Export   Import 
  73089090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7309     เรเซอวัวร์ แท้งก์ แว้ตและภาชนะที่คล้ายกันสําหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอ  Export   Import 
  73090000 001/KGM           เฉพาะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน  Export   Import 
  73090000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  7310 /KGM           แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบและภาชนะที่คล้ายกันสําหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อน    
  73100000 000/KGM           แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบและภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุป  Export   Import 
  731010 /KGM     แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบและภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กล  Export   Import 
  73101000 000/KGM           ที่มีความจุตั้งแต่50ลิตรขึ้นไป  Export   Import 
  73101090 000/KGM           สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริงอื่นๆ (นอกจากแหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว สปริงขดแบบก้นหอย) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
        ที่มีความจุน้อยกว่า 50 ลิตร    
  731021 /KGM           กระป๋องที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเม้มขอบ    
  73102110 000/KGM           ที่มีความจุน้อยกว่า1ลิตร  Export   Import 
  73102190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731029 /KGM     แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋องอื่น ๆ (นอกจากกระป๋องที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเม้มขอบ) หีบและภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุน้อยกว่า 50 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก  Export   Import 
  73102910 000/KGM           ที่มีความจุน้อยกว่า1ลิตร  Export   Import 
  73102990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7311     ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  731100 /KGM     ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73110011 /KGM         ที่มีความจุน้อยกว่า30ลิตร  Export   Import 
  73110011 001/KGM           เฉพาะถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  73110011 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73110019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  73110019 001/KGM           เฉพาะถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  73110019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73110091 /KGM         ที่มีความจุน้อยกว่า30ลิตร  Export   Import 
  73110091 001/KGM           เฉพาะถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  73110091 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73110099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  73110099 001/KGM           เฉพาะถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  73110099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  7312 /KGM           ลวดเกลียว โรป เคเบิล แถบถัก สลิง และของที่คล้ายกันทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า    
  731210 /KGM     ลวดเกลียว โรป และเคเบิล  Export   Import 
  73121010 000/KGM           ล็อคคอยล์แฟลทเทนสแตรนด์และน็อนโรเทติงไวร์โรป  Export   Import 
  73121020 000/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยทองเหลืองและมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระบุ(นอมินอล)ไม่เกิน3มิลลิเมตร  Export   Import 
  73121040 000/KGM           ลวดเกลียวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า3มิลลิเมตร  Export   Import 
  73121090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73129000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73130000 000/KGM           ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าแถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียวมีหรือไม่มีหนามและลวดคู่ตีเกลียวหลวมๆชนิดที่ใช้ทำรั้วทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
7314     ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทําด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า เอกซ์แพนเด็ดเมทัลทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73141200 000/KGM           แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักรทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73141400 000/KGM           ของอื่นๆที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  731419 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73141910 000/KGM           แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักรนอกจากทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73141990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  73141990 001/KGM           เฉพาะแถบที่เป็นของอื่นๆสำหรับใช้กับเครื่องจักร  Export   Import 
  73141990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73142000 000/KGM           ตะแกรงตาข่ายและรั้วที่เชื่อมตรงจุดตัดทำด้วยลวดที่มีขนาดภาคตัดขวางใหญ่ที่สุดตั้งแต่3มิลลิเมตรขึ้นไปและแต่ละช่องมีขนาดตั้งแต่100ตารางเซนติเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  73143100 000/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี  Export   Import 
  73143900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73144100 000/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี  Export   Import 
  73144200 000/KGM           เคลือบด้วยพลาสติก  Export   Import 
  73144900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73145000 000/KGM           เอกซ์แพนเด็ดเมทัล  Export   Import 
7315     โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
        โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อาร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ    
  731511 /KGM     โซ่แบบโรลเลอร์  Export   Import 
  73151111 000/KGM           โซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อ  Export   Import 
  73151112 000/KGM           โซ่สำหรับรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  73151119 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73151121 000/KGM           โซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อ  Export   Import 
  73151122 000/KGM           โซ่สำหรับรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  73151123 000/KGM           ชนิดส่งกำลังอื่นๆมีความยาวของพิตช์ไม่น้อยกว่า6มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน32มิลลิเมตร  Export   Import 
  73151129 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731512 /KGM     โซ่ชนิดใช้ข้อต่อต่อกันเป็นข้อๆ อื่นๆ (นอกจากโซ่แบบโรลเลอร์) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73151200 000/KGM           โซ่อื่นๆ  Export   Import 
  731519 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  73151911 000/KGM           ของโซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อ  Export   Import 
  73151912 000/KGM           ของโซ่สำหรับรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  73151919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73151991 000/KGM           ของโซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อ  Export   Import 
  73151992 000/KGM           ของโซ่สำหรับรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  73151999 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731520 /KGM     โซ่ชนิดสคิด  Export   Import 
  73152010 000/KGM           ทำด้วยเหล็กละมุน  Export   Import 
  73152090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        โซ่อื่น ๆ    
  731581 /KGM     แบบสตัดลิงก์  Export   Import 
  73158110 000/KGM           ทำด้วยเหล็กละมุน  Export   Import 
  73158190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731582 /KGM     อื่น ๆ แบบเวลเด็ดลิงก์  Export   Import 
  73158210 000/KGM           ทำด้วยเหล็กละมุน  Export   Import 
  73158290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731589 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73158911 000/KGM           โซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อ  Export   Import 
  73158912 000/KGM           โซ่สำหรับรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  73158919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73158921 000/KGM           โซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อ  Export   Import 
  73158922 000/KGM           โซ่สำหรับรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  73158929 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731590 /KGM     ส่วนประกอบอื่น ๆ  Export   Import 
  73159010 000/KGM           ทำด้วยเหล็กละมุน  Export   Import 
  73159090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73160000 000/KGM           สมอสมอเกาและส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
7317     ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวที่มีหัวทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  731700 /KGM     ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวที่มีหัวทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  73170010 000/KGM           ตะปูลวด  Export   Import 
  73170020 000/KGM           ตะปูสองขา  Export   Import 
  73170090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  7318 /KGM           ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยมตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ํา สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า    
  73181100 000/KGM           ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม  Export   Import 
  731812 /KGM     ตะปูควงอื่น ๆ สําหรับใช้กับไม้  Export   Import 
  73181210 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน16มิลลิเมตร  Export   Import 
  73181290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731813 /KGM     ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน  Export   Import 
  73181310 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน16มิลลิเมตร  Export   Import 
  73181390 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731814 /KGM     ตะปูควงชนิดทําเกลียวในได้ในตัว  Export   Import 
  73181410 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน16มิลลิเมตร  Export   Import 
  73181490 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731815 /KGM           ตะปูควงและสลักเกลียวอื่น ๆ จะมีแป้นเกลียวหรือแหวนรองหรือไม่ก็ตาม    
  73181511 000/KGM           ตะปูควงสำหรับโลหะ  Export   Import 
  73181512 000/KGM           สลักเกลียวสำหรับโลหะมีหรือไม่มีแป้นเกลียว  Export   Import 
  73181519 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73181591 000/KGM           ตะปูควงสำหรับโลหะ  Export   Import 
  73181592 000/KGM           สลักเกลียวสำหรับโลหะมีหรือไม่มีแป้นเกลียว  Export   Import 
  73181599 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731816 /KGM           แป้นเกลียว    
  73181610 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน16มิลลิเมตร  Export   Import 
  73181690 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731819 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73181910 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน16มิลลิเมตร  Export   Import 
  73181990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ของที่ไม่มีเกลียว    
  731821 /KGM     แหวนสปริง และแหวนล็อกอื่น ๆ  Export   Import 
  73182110 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน16มิลลิเมตร  Export   Import 
  73182190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731822 /KGM     แหวนรองอื่น ๆ  Export   Import 
  73182210 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน16มิลลิเมตร  Export   Import 
  73182290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731823 /KGM     หมุดย้ํา  Export   Import 
  73182310 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน16มิลลิเมตร  Export   Import 
  73182390 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731824 /KGM     สลักและสลักผ่า  Export   Import 
  73182410 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน16มิลลิเมตร  Export   Import 
  73182490 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  731829 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73182910 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน16มิลลิเมตร  Export   Import 
  73182990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7319     เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโครเชต์ เข็มเจาะรูเพื่อการปัก และของที่คล้ายกัน สําหรับใช้งานด้วยมือ ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งเข็มซ่อนปลายและเข็มอื่น ๆ ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  73192000 000/KGM           เข็มซ่อนปลาย  Export   Import 
  73193000 000/KGM           เข็มหมุดอื่นๆ  Export   Import 
  731990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73199000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7320     สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  732010 /KGM     แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว  Export   Import 
  73201010 000/KGM           สำหรับรถยนต์หรือเครื่องจักรที่ใช้งานกับดิน  Export   Import 
  73201090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  732020 /KGM     สปริงขดแบบก้นหอย  Export   Import 
  73202010 000/KGM           สำหรับรถยนต์หรือเครื่องจักรที่ใช้งานกับดิน  Export   Import 
  73202090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  732090 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73209010 000/KGM           สำหรับยานยนต์  Export   Import 
  73209090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  7321 /NUL           เตา เตาชุด เตาย่าง เตาที่มีภาชนะหุงต้มในตัว (รวมถึงเตาที่มีบอยเลอร์สําหรับการทําความร้อนจากส่วนกลาง) เตาบาร์บีคิวเตาบราเซียร์ หัวเตาแก๊ส แผ่นใช้สําหรับอุ่นอาหาร และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสําหรับใช้ในครอบครัว ไม่ใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทําด้วยเ    
  73211100 000/C62           ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิงหรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่นๆ  Export   Import 
  73211200 000/C62           ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว  Export   Import 
  73211900 000/C62            อื่นๆรวมทั้งเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง  Export   Import 
  73218100 000/C62           ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิงหรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่นๆ  Export   Import 
  73218200 000/C62           ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว  Export   Import 
  73218900 000/C62            อื่นๆรวมทั้งเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง  Export   Import 
  732190 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  73219010 000/KGM           ของหัวเตา(เบอร์นเนอร์)สำหรับเตาที่ใช้น้ำมันก๊าด  Export   Import 
  73219090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  7322 /KGM           เครื่องกระจายความร้อนสําหรับการทําความร้อนจากส่วนกลางไม่ได้ทําความร้อนด้วยไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เครื่องทําอากาศร้อนและเครื่องจ่ายอากาศร้อน (รวมถึงเครื่องที่จ่ายได้ทั้งอากาศธรรมชาติหรืออากาศที่ปรับสภาพแล้ว) ที่ไม่    
  73221100 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหล่อ  Export   Import 
  73221900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73229000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7323     ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่น ๆและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกัน สําหรับขัดหรือขัดถู ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73231000 000/KGM           ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้ารวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อแผ่นถุงมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  732391 /KGM     ทําด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทําให้ผิวมันด้วยเอนาเมล  Export   Import 
  73239110 000/KGM           เครื่องครัว  Export   Import 
  73239190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73239200 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหล่อเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล  Export   Import 
  732393 /KGM     ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73239310 000/KGM           เครื่องครัว  Export   Import 
  73239390 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73239400 000/KGM           ทำด้วยเหล็ก(นอกจากเหล็กหล่อ)หรือเหล็กกล้าเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล  Export   Import 
  732399 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73239910 000/KGM           เครื่องครัว  Export   Import 
  73239990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7324     เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าวทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  732410 /KGM     อ่างล้างชามและอ่างล้างหน้า ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73241000 000/KGM           อ่างล้างชามและอ่างล้างหน้าทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  732421 /KGM     อ่างอาบน้ำ ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  73242100 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหล่อจะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  73242900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  732490 /KGM     อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ  Export   Import 
  73249010 000/KGM           โถส้วมชักโครกหรือโถปัสสาวะ(ชนิดติดตั้งถาวร)  Export   Import 
  73249020 000/KGM           ภาชนะรองรับอุจจาระหรือปัสสาวะบนเตียงโถปัสสาวะ(ชนิดหิ้วได้)และภาชนะใช่ปัสสาวะในห้องนอน  Export   Import 
  73249090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7325     ของอื่น ๆ ที่ได้จากการหล่อ ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  732510 /KGM     ทําด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้  Export   Import 
  73251010 000/KGM           รางรับน้ำยางและถ้วยรับน้ำยาง  Export   Import 
  73251090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  73259100 000/KGM           ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด  Export   Import 
  732599 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73259910 000/KGM           รางรับน้ำยางและถ้วยรับน้ำยาง  Export   Import 
  73259990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7326     ของอื่น ๆ ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73261100 000/KGM           ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด  Export   Import 
  73261900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  732620 /KGM     ของทําด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า  Export   Import 
  73262020 000/KGM           กับดักหนู  Export   Import 
  73262050 000/KGM           กรงสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงทำด้วยลวดหรือสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  73262090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  73262090 001/KGM           ตะกร้าตะแกรงหรือสิ่งที่คล้ายกันหุ้มหรือเคลือบด้วยพลาสติก  Export   Import 
  73262090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  732690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73269010 000/KGM           หางเสือสำหรับเรือ  Export   Import 
  73269030 000/KGM           โล่และที่จับยึดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมประกอบกับปลอกยางสำหรับท่อเหล็กหล่อชนิดไม่มีดุมและอุปกรณ์ติดตั้งท่อ  Export   Import 
  73269040 000/KGM           รางรับน้ำยางและถ้วยรับน้ำยาง  Export   Import 
  73269050 000/KGM           กับดักหนู  Export   Import 
  73269070 000/KGM           เกือกม้าเดือยส้นรองเท้าขี่ม้า  Export   Import 
  73269090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  73269090 001/KGM           เฉพาะชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบในยานยนต์โดยสาร  Export   Import 
  73269090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import