ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
76     อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
7601     อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  Export   Import 
  760110 /KGM     - อะลูมิเนียมไม่เจือ  Export   Import 
  76011000 001/KGM           ท่อนที่ใช้ทำลวด  Export   Import 
  76011000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  760120 /KGM     - อะลูมิเนียมเจือ  Export   Import 
  76012000 001/KGM           ท่อนที่ใช้ทำลวด  Export   Import 
  76012000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  76020000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม  Export   Import 
7603     ผงอะลูมิเนียม และเกล็ดอะลูมิเนียม  Export   Import 
  76031000 000/KGM           ผงที่มีโครงสร้างแบบน็อนลาเมลลา  Export   Import 
  76032000 000/KGM           ผงที่มีโครงสร้างแบบลาเมลลารวมทั้งเกล็ด  Export   Import 
7604     ท่อน เส้นและโพรไฟล์ ทําด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  760410 /KGM     ทําด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ  Export   Import 
  76041010 000/KGM           ท่อนและเส้น  Export   Import 
  76041090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ทําด้วยอะลูมิเนียมเจือ    
  760421 /KGM     โพรไฟล์กลวง  Export   Import 
  76042110 000/KGM           โพรไฟล์ชนิดที่เป็นท่อปรุรูสำหรับทำอีแวโพเรเตอร์คอยล์ของเครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  76042190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  760429 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  76042910 000/KGM           ท่อนและเส้นที่อัดรีดแล้ว  Export   Import 
  76042930 000/KGM           โพรไฟล์รูปYสำหรับทำซิปเป็นม้วน  Export   Import 
  76042990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  76042990 001/KGM           โพรไฟล์อื่นๆ  Export   Import 
  76042990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7605     ลวดอะลูมิเนียม  Export   Import 
  76051100 000/KGM           ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน7มิลลิเมตร  Export   Import 
  760519 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  76051910 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน0.0508มิลลิเมตร  Export   Import 
  76051990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  76051990 001/KGM           เฉพาะเส้นลวดอะลูมิเนียมซึ่งมีเนื้อสารเป็นอะลูมิเนียมร้อยละ99และมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน0.002นิ้ว  Export   Import 
  76051990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  76052100 000/KGM           ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน7มิลลิเมตร  Export   Import 
  760529 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  76052910 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน0.254มิลลิเมตร  Export   Import 
  76052990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7606     แผ่น แผ่นบางและแถบ ทําด้วยอะลูมิเนียม มีความหนาเกิน0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  760611 /KGM     แผ่น แผ่นบางและแถบทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76061100 000/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ  Export   Import 
  760612 /KGM     ทําด้วยอะลูมิเนียมเจือ  Export   Import 
  76061210 /KGM         แผ่นสำหรับทำกระป๋องรวมถึงเอนสต็อกและแผ่นโลหะเล็กๆสำหรับใช้ทำจุกเป็นม้วน  Export   Import 
  76061210 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน0.50มิลลิเมตรตามประเภท30043104320450425082และ5182ตามมาตรฐานAAหรือเทียบเท่า  Export   Import 
  76061210 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  76061231 /KGM         ทำด้วยอลูมิเนียมเจือชนิด5082หรือ5182มีความกว้างเกิน1,000มิลลิเมตรเป็นม้วน  Export   Import 
  76061231 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน0.50มิลลิเมตร  Export   Import 
  76061231 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  76061239 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  76061239 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน0.50มิลลิเมตรตามประเภท30043104320450425082และ5182ตามมาตรฐานAAหรือเทียบเท่า  Export   Import 
  76061239 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  76061240 /KGM         อื่นๆไม่มีลวดลายหรือทำลวดลายโดยการรีดหรืออัดแต่ไม่ผ่านการปรับสภาพผิวอย่างอื่น  Export   Import 
  76061240 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน0.50มิลลิเมตรตามประเภท30043104320450425082และ5182ตามมาตรฐานAAหรือเทียบเท่า  Export   Import 
  76061240 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  76061290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  76061290 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน0.50มิลลิเมตรตามประเภท30043104320450425082และ5182ตามมาตรฐานAAหรือเทียบเท่า  Export   Import 
  76061290 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  760691 /KGM     ทําด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ  Export   Import 
  76069120 /KGM         ไม่มีลวดลายหรือทำลวดลายโดยการรีดหรืออัดแต่ไม่ผ่านการปรับสภาพผิวอย่างอื่น  Export   Import 
  76069120 001/KGM           แผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  76069120 002/KGM           แถบ  Export   Import 
  76069190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  76069190 003/KGM           แผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  76069190 004/KGM           แถบ  Export   Import 
  76069190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  760692 /KGM     ทําด้วยอะลูมิเนียมเจือ  Export   Import 
  76069230 /KGM         ไม่มีลวดลายหรือทำลวดลายโดยการรีดหรืออัดแต่ไม่ผ่านการปรับสภาพผิวอย่างอื่น  Export   Import 
  76069230 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน0.50มิลลิเมตรตามประเภท30043104320450425082และ5182ตามมาตรฐานAAหรือเทียบเท่า  Export   Import 
  76069230 002/KGM           แผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  76069230 003/KGM           แถบ  Export   Import 
  76069230 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  76069290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  76069290 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน0.50มิลลิเมตรตามประเภท30043104320450425082และ5182ตามมาตรฐานAAหรือเทียบเท่า  Export   Import 
  76069290 002/KGM           แผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  76069290 003/KGM           แถบ  Export   Import 
  76069290 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7607     ฟอยล์อะลูมิเนียม (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษกระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน 0.2มิลลิเมตร  Export   Import 
  76071100 000/KGM           รีดแต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้  Export   Import 
  760719 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  76071910 000/KGM           ฟอยล์ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือเอ1075หรือเอ3903  Export   Import 
  76071990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  76071990 001/KGM           เฉพาะที่มีความกว้างเกินกว่า1,200มิลลิเมตรและความยาวเกินกว่า28,000เมตรที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  76071990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  760720 /KGM     มีวัตถุรองรับ  Export   Import 
  76072040 000/KGM           ทองหรือเงินที่เป็นของเทียม  Export   Import 
  76072090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7608     หลอดหรือท่อ ทําด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  76081000 000/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ  Export   Import 
  76082000 000/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ  Export   Import 
  76090000 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้งทำด้วยอะลูมิเนียมของหลอดหรือท่อ(เช่นข้อต่อข้องอปลอกเลื่อน)  Export   Import 
7610     สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสําเร็จรูปตามประเภทที่ 94.06)และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพาน หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคาประตูหน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่างและธรณีประตู ระเบียงเสาชนิดพิลลาร์และคอลัมน์) ทําด้วยอะลูมิเนี  Export   Import 
  76101000 000/KGM           ประตูหน้าต่างกรอบของประตูหน้าต่างและธรณีประตู  Export   Import 
  761090 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  76109010 000/KGM           สะพานและส่วนของสะพานหอคอยเสาที่มีโครงประสานกัน  Export   Import 
  76109090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  76110000 000/KGM           เรเซอวัวร์แท้งก์แว้ตและภาชนะที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม(นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว)ทำด้วยอะลูมิเนียมที่มีความจุเกิน300ลิตรจะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย  Export   Import 
  7612 /KGM           คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบ และภาชนะที่คล้ายกัน (รวมถึงภาชนะรูปทรงกระบอกแบบแข็งหรือแบบบีบพับได้) สําหรับบรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทําด้วยอะลูมิเนียมที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอ    
  76121000 000/KGM           ภาชนะรูปทรงกระบอกแบบบีบพับได้  Export   Import 
  761290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  76129010 000/KGM           ภาชนะไร้ตะเข็บสำหรับบรรจุนมดิบ  Export   Import 
  76129090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7613     ภาชนะอะลูมิเนียม สําหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว  Export   Import 
  76130000 001/KGM           เฉพาะถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  76130000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  7614 /KGM           ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คล้ายกัน ทําด้วยอะลูมิเนียม ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า    
  761410 /KGM     ที่มีแกนทําด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  76141011 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางวงกลมไม่เกิน500ตารางมิลลิเมตร  Export   Import 
  76141012 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางวงกลมเกิน500ตารางมิลลิเมตรแต่ไม่เกิน630ตารางมิลลิเมตร  Export   Import 
  76141019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  76141090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  761490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  76149011 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางวงกลมไม่เกิน500ตารางมิลลิเมตร  Export   Import 
  76149012 000/KGM           ที่มีภาคตัดขวางวงกลมเกิน500ตารางมิลลิเมตรแต่ไม่เกิน630ตารางมิลลิเมตร  Export   Import 
  76149019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  76149090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7615     ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทําด้วยอะลูมิเนียมของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกันสําหรับขัดมันหรือขัดถู ทําด้วยอะลูมิเนียม เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ทําด้วยอะลูมิเนี  Export   Import 
  76151100 000/KGM           ของที่ใช้ขัดหม้อแผ่นถุงมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู  Export   Import 
  76151900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  761520 /KGM     เครื่องสุขภัณฑ์ และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  76152010 000/KGM           ภาชนะสำหรับอุจจาระหรือปัสสาวะบนเตียงกระโถนปัสสาวะ(ชนิดหิ้วได้)และภาชนะใส่ปัสสาวะในห้องนอน  Export   Import 
  76152090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7616     ของอื่น ๆ ทําด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  761610 /KGM           ตะปู ตะปูไม่มีหัว ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภทที่83.05) ตะปูควง สลักเกลียว แป?นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ํา สลัก สลักผ่า แหวนรอง และของที่คล้ายกัน    
  76161010 000/KGM           ตะปู  Export   Import 
  76161020 000/KGM           ตะปูสองขาและตะขอสลักเกลียวและแป้นเกลียว  Export   Import 
  76161090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  76169100 000/KGM           ของที่มีลักษณะแบบผ้าตะแกรงตาข่ายและรั้วทำด้วยลวดอะลูมิเนียม  Export   Import 
  761699 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  76169920 000/KGM           ปลอกหุ้มสำหรับใช้ในการผลิตดินสอ  Export   Import 
  76169930 000/KGM           อะลูมิเนียมหล่อรูปทรงกลมมีความหนาเกินหนึ่งในสิบของเส้นผ่าศูนย์กลาง  Export   Import 
  76169940 000/KGM           กระสวยแกนม้วนหลอดและสิ่งรองรับที่คล้ายกันสำหรับด้ายสิ่งทอ  Export   Import 
  76169960 000/KGM           รางรับน้ำยางและถ้วยรับน้ำยาง  Export   Import 
  76169990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  76169990 001/KGM           เอ๊กซ์แพนเด็ดเมทัล  Export   Import 
  76169990 002/KGM           เฉพาะชุดคันชักพร้อมล้อสำหรับติดตั้งกับกระเป๋าเดินทาง  Export   Import 
  76169990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import