ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
78     ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว  Export   Import 
7801     ตะกั่วที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  Export   Import 
  78011000 000/KGM           ตะกั่วบริสุทธิ์  Export   Import 
  78019100 000/KGM           ที่มีธาตุอื่นอยู่ด้วยโดยมีพลวงเป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  780199 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  78019910 000/KGM           ตะกั่วไม่บริสุทธิ์  Export   Import 
  78019990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  78019990 001/KGM           โลหะเจือที่มีตะกั่วและดีบุก  Export   Import 
  78019990 090/KGM           ตะกั่วเจืออื่นๆ  Export   Import 
  78020000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว  Export   Import 
7804     แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์ ทําด้วยตะกั่ว รวมทั้งผงตะกั่วและเกล็ดตะกั่ว  Export   Import 
  780411 /KGM     - - แผ่นบาง แถบและฟอยล์ ที่มีความหนาไม่เกิน0.2 มิลลิเมตร (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ)  Export   Import 
  78041100 001/KGM           ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ  Export   Import 
  78041100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  78041900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  780420 /KGM     - ผงและเกล็ด  Export   Import 
  78042000 001/KGM           ผงตะกั่ว  Export   Import 
  78042000 002/KGM           เกล็ดตะกั่ว  Export   Import 
7806      Export   Import 
  780600 /KGM       Export   Import 
  78060020 000/KGM           ท่อนเส้นโพรไฟล์และลวดทำด้วยตะกั่ว  Export   Import 
  78060030 000/KGM           หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ(เช่นข้อต่อข้องอปลอกเลื่อน)ทำด้วยตะกั่ว  Export   Import 
  78060090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  78060090 001/KGM           ของชนิดที่ตามธรรมดาใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  78060090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import