ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
82     เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ ส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
8201     เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ดังต่อไปนี้ คือ เสียม พลั่ว แมตทอกอีเต้อ จอบ สามง่ามและคราด ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสําหรับตัดที่คล้ายกัน รวมทั้งกรรไกรตัดลิดและกรรไกรตัดเล็มทุกชนิด เคียวด้ามยาว เคียวเกี่ยวข้าว มีดตัดหญ้า กรรไกรแต่งพุ่มไม้ ลิ่มผ่าไม้ และเครื่อ  Export   Import 
  82011000 000/KGM           เสียมและพลั่ว  Export   Import 
  82012000 000/KGM           สามง่าม  Export   Import 
  820130 /KGM     แมตทอก อีเต้อ จอบและคราด  Export   Import 
  82013010 000/KGM           จอบหรือคราด  Export   Import 
  82013090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  820140 /KGM     ขวาน มีดขอและเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน ที่ใช้งานด้วยมือ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวนหรือป่าไม้  Export   Import 
  82014000 001/KGM           ขวาน  Export   Import 
  82014000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  820150 /KGM           - กรรไกรตัดลิด กรรไกรตัดเล็ม และกรรไกรที่คล้ายกันชนิดใช้มือเดียว (รวมถึงกรรไกรตัดขนสัตว์ปีกเลี้ยง)    
  82015000 000/KGM           กรรไกรตัดลิดกรรไกรตัดเล็มและกรรไกรที่คล้ายกันชนิดใช้มือเดียว(รวมถึงกรรไกรตัดขนสัตว์ปีกเลี้ยง)  Export   Import 
  82016000 000/KGM           กรรไกรแต่งพุ่มไม้กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ชนิดใช้สองมือและกรรไกรที่คล้ายกันชนิดใช้สองมือ  Export   Import 
  820190 /KGM           - เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมืออื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตรการทําสวน หรือการป่าไม้    
  82019000 000/KGM           เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมืออื่นๆชนิดที่ใช้ในการเกษตรการทำสวนหรือการป่าไม้  Export   Import 
8202     เลื่อยมือ ใบเลื่อยทุกชนิด (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สําหรับเฉือนทําร่อง หรือใบเลื่อยที่ไม่มีฟัน)  Export   Import 
  820210 /KGM     - เลื่อยมือ  Export   Import 
  82021000 001/KGM           เลื่อยตัดโลหะ  Export   Import 
  82021000 090/KGM           เลื่อยมืออื่นๆ  Export   Import 
  820220 /KGM     ใบเลื่อยสายพาน  Export   Import 
  82022000 000/KGM           ใบเลื่อยสายพาน  Export   Import 
  820231 /KGM     ใบเลื่อยวงเดือน (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับเฉือนหรือทำร่อง) ที่มีส่วนที่ใช้งานทำด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  82023100 000/KGM           ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  82023900 000/KGM           อื่นๆรวมถึงส่วนประกอบ  Export   Import 
  82024000 000/KGM           ใบเลื่อยสายโซ่  Export   Import 
        ใบเลื่อยอื่น ๆ    
  820291 /KGM     - - ใบเลื่อยชนิดตรงสําหรับใช้งานกับโลหะ  Export   Import 
  82029100 001/KGM           ใบเลื่อยตัดโลหะ  Export   Import 
  82029100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  820299 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  82029910 000/KGM           ใบเลื่อยชนิดตรง  Export   Import 
  82029990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8203     ตะไบ บุ้ง คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ กรรไกรตัดโลหะ เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกรู และเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  82031000 000/KGM           ตะไบบุ้งและเครื่องมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  82032000 000/KGM           คีม(รวมถึงคีมตัด)คีมปากนกแก้วปากคีบและเครื่องมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  82033000 000/KGM           กรรไกรตัดโลหะและเครื่องมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  82034000 000/KGM           เครื่องมือตัดท่อเครื่องมือตัดสลักเครื่องมือตอกรูและเครื่องมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
8204     ประแจปากตายและประแจเลื่อนที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงประแจทอร์ก แต่ไม่รวมถึงด้ามจับดอกกัดเกลียวใน) รวมทั้งประแจบ๊อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ  Export   Import 
  82041100 000/KGM           ปรับไม่ได้  Export   Import 
  82041200 000/KGM           ปรับได้  Export   Import 
  82042000 000/KGM           ประแจบ๊อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้มีหรือไม่มีด้ามจับ  Export   Import 
  8205 /KGM           เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือติดกากเพชรใช้สําหรับตัดกระจก) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ตะเกียงฟู?ปากกาจับ ที่จับยึด และของที่คล้ายกัน(นอกจากอุปกรณ์ประกอบและส่วนประกอบของเครื่องมือกล) ทั่ง เตาเผาโลหะชนิดหิ้วได้ จานเจียระไนที่ประกอบกับโ    
  82051000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับเจาะทำเกลียวนอกหรือทำเกลียวใน  Export   Import 
  82052000 000/KGM           ฆ้อนและฆ้อนหัวใหญ่(สเลดจ์แฮมเมอร์)  Export   Import 
  82053000 000/KGM           กบไสไม้สิ่วสิ่วเล็บมือและเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกันสำหรับใช้งานกับไม้  Export   Import 
  82054000 000/KGM           ไขควง  Export   Import 
        เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือ    
  820551 /KGM     เครื่องมือที่ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  82055110 000/KGM           เตารีด  Export   Import 
  82055190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  82055900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  820560 /KGM           - ตะเกียงฟู่    
  82056000 000/KGM           ตะเกียงฟู่  Export   Import 
  82057000 000/KGM           ปากกาจับเหล็กที่จับยึดและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  82058000 000/KGM           ทั่งเตาเผาโลหะชนิดหิ้วได้จานเจียระไนที่ประกอบกับโครงที่ใช้งานด้วยมือหรือเท้า  Export   Import 
  82059000 000/KGM           ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภทย่อยข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป  Export   Import 
  82060000 000/KGM           เครื่องมือตามประเภทที่82.02ถึง82.05ตั้งแต่สองประเภทพิกัดขึ้นไปที่จัดทำขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
8207     เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สําหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ซึ่งจะขับด้วยกําลังอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม หรือสําหรับเครื่องมือกล (เช่น สําหรับอัด ตอกพิมพ์ ตอกรู ทําเกลียวในทําเกลียวนอก เจาะ คว้าน ตกแต่ง ขูดผิว กลึงหรือไขตะปูควง)รวมถึงแม่พิมพ์ (ดาย) สําห  Export   Import 
  82071300 000/KGM           ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเซอร์เมต  Export   Import 
  82071900 000/KGM           อื่นๆรวมถึงส่วนประกอบ  Export   Import 
  82072000 000/KGM           แม่พิมพ์(ดาย)สำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ  Export   Import 
  82073000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับอัดตอกพิมพ์หรือตอกรู  Export   Import 
  82074000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับทำเกลียวในหรือทำเกลียวนอก  Export   Import 
  82075000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับเจาะนอกจากที่ใช้เจาะหิน  Export   Import 
  82076000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับคว้านหรือตกแต่งรูเจาะ  Export   Import 
  82077000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับขูดผิว  Export   Import 
  82078000 000/KGM           เครื่องมือสำหรับกลึง  Export   Import 
  82079000 000/KGM           เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้อื่นๆ  Export   Import 
8208     มีดและใบมีด สําหรับใช้กับเครื่องจักรหรือเครื่องใช้กล  Export   Import 
  82081000 000/KGM           สำหรับงานโลหะ  Export   Import 
  82082000 000/KGM           สำหรับงานไม้  Export   Import 
  82083000 000/KGM           สำหรับใช้กับเครื่องใช้ในครัวหรือใช้กับเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  Export   Import 
  820840 /KGM           - สําหรับใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตร การทําสวนหรือการป่าไม้    
  82084000 000/KGM           สำหรับใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตรการทำสวนหรือการป่าไม้  Export   Import 
  82089000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  82090000 000/KGM           แผ่นแท่งปลายและของที่คล้ายกันทำด้วยเซอร์เมตที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ  Export   Import 
  82100000 000/KGM           เครื่องใช้กลที่ใช้แรงคนมีน้ำหนัก10กิโลกรัมหรือน้อยกว่าใช้ในการเตรียมหรือทำอาหารหรือเครื่องดื่ม  Export   Import 
8211     มีดที่มีใบมีด มีลักษณะเป็นฟันหรือไม่ก็ตาม (รวมถึงมีดที่ใช้ตัดแต่งต้นไม้) และใบมีดสําหรับมีดดังกล่าว นอกจากมีดตามประเภทที่ 82.08  Export   Import 
  82111000 000/C62           ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  821191 /C62     - - มีดใช้บนโต๊ะอาหาร ที่มีใบมีดติดถาวร  Export   Import 
  82119100 001/C62           ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  82119100 002/C62           ทำด้วยทองแดงลงหินหรือทองเหลือง  Export   Import 
  82119100 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  821192 /C62     มีดอื่น ๆ ที่มีใบมีดติดถาวร  Export   Import 
  82119250 000/C62           มีดที่ใช้ในการเกษตรการทำสวนหรือการป่าไม้  Export   Import 
  82119290 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  821193 /C62     มีดนอกจากมีดที่มีใบมีดติดถาวร  Export   Import 
  82119320 000/C62           มีดที่ใช้ในการเกษตรการทำสวนหรือการป่าไม้  Export   Import 
  82119390 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  821194 /KGM     ใบมีด  Export   Import 
  82119400 000/KGM           ใบมีด  Export   Import 
  82119500 000/KGM           ด้ามจับทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
8212     มีดโกนและใบมีดโกน (รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป)  Export   Import 
  821210 /C62     - มีดโกน  Export   Import 
  82121000 001/C62           มีดโกนนิรภัย  Export   Import 
  82121000 090/C62           มีดโกนอื่นๆ  Export   Import 
  821220 /C62     ใบมีดโกนนิรภัย รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป  Export   Import 
  82122010 000/C62           ใบมีดโกนที่มีสองคม  Export   Import 
  82122090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  82129000 000/KGM           ส่วนประกอบอื่นๆ  Export   Import 
  82130000 000/KGM           กรรไกรกรรไกรสำหรับช่างตัดเสื้อและกรรไกรที่คล้ายกันรวมทั้งใบกรรไกร  Export   Import 
8214     ของมีคมอื่น ๆ (เช่น ปัตตาเลี่ยน มีดสําหรับคนขายเนื้อหรือสําหรับใช้ในครัวเพื่อใช้ผ่า สับ หรือสับให้ละเอียดมีดตัดกระดาษ) รวมทั้งชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สําหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)  Export   Import 
  82141000 000/KGM           มีดตัดกระดาษที่เปิดจดหมายมีดขูดกบเหลาดินสอและใบมีดของของดังกล่าว  Export   Import 
  82142000 000/KGM           ชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า(รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)  Export   Import 
  82149000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8215     ช้อน ส้อม ทัพพี ทัพพีโปร่ง มีดเสริฟเค้ก มีดปลา มีดเนยคีมคีบน้ำตาล และเครื่องครัวหรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่คล้ายกัน  Export   Import 
  82151000 000/KGM           ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิดมีของอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ชุบด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  82152000 000/KGM           ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิดอื่นๆ  Export   Import 
  82159100 000/KGM           ชุบด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  821599 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  82159900 001/KGM           ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  82159900 002/KGM           ทำด้วยทองแดงลงหินหรือทองเหลือง  Export   Import 
  82159900 003/KGM           ทำด้วยดีบุกหรือดีบุกเจือ  Export   Import 
  82159900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import