ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
84     เครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว  Export   Import 
8401     เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ไดของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สําหรับการแยกไอโซโทป  Export   Import 
  84011000 000/C62           เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  Export   Import 
  84011000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84012000 000/C62           เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแยกไอโซโทปและส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  84012000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840130 /KGM     - แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้  Export   Import 
  84013000 001/KGM           แท่งเชื้อเพลิงชนิดอะเมริเซียม241/เบริลเลียมโดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า0.1GBq(2.7mCi)  Export   Import 
  84013000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84014000 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  Export   Import 
8402     บอยเลอร์กําเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ (นอกจากบอยเลอร์สําหรับการทําความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำความดันต่ําได้ด้วย) รวมทั้งบอยเลอร์ทําน้ำร้อนยิ่งยวด  Export   Import 
  840211 /-     บอยเลอร์หลอดน้ำ ที่ผลิตไอน้ำเกิน 45 ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
            บอยเลอร์กําเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ    
            บอยเลอร์กําเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ    
  84021110 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84021110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            บอยเลอร์กําเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ    
  84021120 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84021120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840212 /-     บอยเลอร์หลอดน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน 45 ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84021211 000/C62           บอยเลอร์ที่ผลิตไอน้ำเกิน15ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84021211 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84021219 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84021219 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84021221 000/C62           บอยเลอร์ที่ผลิตไอน้ำเกิน15ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84021221 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84021229 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84021229 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840219 /-     บอยเลอร์กําเนิดไออื่น ๆ รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม  Export   Import 
  84021911 000/C62           บอยเลอร์ที่ผลิตไอน้ำเกิน15ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84021911 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84021919 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84021919 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84021921 000/C62           บอยเลอร์ที่ผลิตไอน้ำเกิน15ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84021921 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84021929 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84021929 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840220 /-     บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด  Export   Import 
  84022010 /-         ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84022010 001/C62           เฉพาะที่ผลิตไอน้ำเกิน15ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84022010 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84022010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84022020 /-         ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84022020 001/C62           เฉพาะที่ผลิตไอน้ำเกิน15ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84022020 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84022020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840290 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84029010 000/KGM           ตัวถังหรือเปลือกของบอยเลอร์  Export   Import 
  84029090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8403     บอยเลอร์สําหรับการทําความร้อนจากส่วนกลาง นอกจากของตามประเภทที่ 84.02  Export   Import 
  84031000 000/C62           บอยเลอร์  Export   Import 
  84031000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840390 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84039010 000/KGM           ตัวถังหรือเปลือกของบอยเลอร์  Export   Import 
  84039090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8404 /NUL           เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสําหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภทที่ 84.02 หรือ 84.03 (เช่น เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง เครื่องทําไอดง เครื่องขจัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซเพื่อนํามาใหม่) เครื่องควบแน่นสําหรับหน่วยจ่ายกําลังไอน้ำหรือไออื่น ๆ    
  840410 /-     เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสําหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภทที่ 84.02 หรือ 84.03  Export   Import 
  84041010 000/C62           สำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภทที่84.02  Export   Import 
  84041010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84041020 000/C62           สำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภทที่84.03  Export   Import 
  84041020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84042000 000/C62           เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออื่นๆ  Export   Import 
  84042000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840490 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84049011 000/KGM           ตัวถังหรือเปลือกของบอยเลอร์  Export   Import 
  84049019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84049021 000/KGM           ตัวถังหรือเปลือกของบอยเลอร์  Export   Import 
  84049029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84049090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8405 /NUL           เครื่องกําเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก?าซ มีหรือไม่มีเครื่องทําให้ก๊าซบริสุทธิ์ รวมทั้งเครื่องกําเนิดก๊าซอะเซทิลีน แลเครื่องกําเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คลฝ้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทําใหก๊าซบริสุทธิ์    
  840510 /NUL           - เครื่องกําเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มีเครื่องทําให้ก๊าซบริสุทธิ์ เครื่องกําเนิดก๊าซอะเซทิลีน และเครื่องกําเนิดก๊าซ ชนิดใช้น้ำที่คลฝ้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทําให้ก๊าซบริสุทธิ์    
  84051000 000/C62           เครื่องกำเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซมีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์เครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกันมีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์  Export   Import 
  84051000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84059000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
8406     เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไออื่น ๆ  Export   Import 
  840610 /C62     - เครื่องกังหันสําหรับขับเคลื่อนเรือ  Export   Import 
  84061000 001/C62           เครื่องกังหันไอน้ำสำหรับขับเคลื่อนเรือ  Export   Import 
  84061000 002/C62           เฉพาะเครื่องกังหันที่มีกำลังตั้งแต่11,185กิโลวัตต์ขึ้นไป  Export   Import 
  84061000 090/C62           เครื่องกังหันอื่นๆสำหรับขับเคลื่อนเรือ  Export   Import 
        เครื่องกังหันอื่น ๆ    
  84068100 000/C62           ให้กำลังเกิน40เม็กกะวัตต์  Export   Import 
  84068200 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน40เม็กกะวัตต์  Export   Import 
  84069000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
8407     เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ  Export   Import 
  840710 /-     - เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยานนําเข้ามาเพื่อใช้แทนของเก่าหรือเพื่อใช้ซ่อม  Export   Import 
  84071000 001/C62           เฉพาะเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยานชนิดใช้ก๊าซหรือน้ำมันก๊าซโซลีนที่นำเข้ามาเพื่อใช้แทนของเก่าหรือเพื่อใช้ซ่อม  Export   Import 
  84071000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84071000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ    
  840721 /-     เครื่องยนต์ติดท้ายเรือสันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุน ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84072100 000/C62           เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ  Export   Import 
  84072100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840729 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84072910 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน750กิโลวัตต์  Export   Import 
  84072910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84072990 000/C62           ให้กำลังเกิน750กิโลวัตต์  Export   Import 
  84072990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องยนต์แบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87    
  84073100 000/C62           มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน50ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  84073100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840732 /-     เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87 (ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง) มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของขอ  Export   Import 
  84073200 000/C62           มีความจุของกระบอกสูบเกิน50ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน250ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  84073200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840733 /NUL           - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรรถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคลฝ้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่ 87.04    
  84073300 001/C62           เฉพาะที่ใช้สำหรับรถยนต์และยานยนต์ตามประเภทที่87.03รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่87.04  Export   Import 
  84073300 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84073300 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840734 /-     มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  84073410 000/C62           สำหรับแทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม(พีเดสเตรียลคอนโทรลแทรกเตอร์)มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน1,100ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  84073410 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073420 000/C62           สำหรับยานบกอื่นๆตามประเภทที่87.01  Export   Import 
  84073420 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073430 000/C62           สำหรับยานบกตามประเภทที่87.11  Export   Import 
  84073430 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073490 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84073490 001/C62           เฉพาะที่ใช้สำหรับรถยนต์และยานยนต์ตามประเภทที่87.03รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่87.04  Export   Import 
  84073490 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84073490 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840790 /-     เครื่องยนต์อื่น ๆ  Export   Import 
  84079010 /-         ให้กำลังไม่เกิน18.65กิโลวัตต์  Export   Import 
  84079010 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84079010 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84079010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84079020 /-         ให้กำลังเกิน18.65กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน22.38กิโลวัตต์  Export   Import 
  84079020 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84079020 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84079020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84079090 /-         ให้กำลังเกิน22.38กิโลวัตต์  Export   Import 
  84079090 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84079090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84079090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8408     เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด(เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)  Export   Import 
  840810 /-     เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ  Export   Import 
  84081040 /-         ให้กำลังไม่เกิน750กิโลวัตต์  Export   Import 
  84081040 001/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84081040 002/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84081040 801/C62             Export   Import 
  84081040 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84081090 /-         ให้กำลังเกิน750กิโลวัตต์  Export   Import 
  84081090 001/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84081090 002/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84081090 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84081090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840820 /-     เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87  Export   Import 
  84082011 /-         สำหรับยานบกตามประเภทย่อยที่8701.10  Export   Import 
  84082011 001/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84082011 002/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082011 801/C62             Export   Import 
  84082011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84082012 /C62         อื่นๆที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์  Export   Import 
  84082012 001/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84082012 002/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082012 003/C62           เฉพาะที่ใช้สำหรับรถยนต์และยานยนต์ตามประเภทที่87.03รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่87.04  Export   Import 
  84082012 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84082012 801/C62             Export   Import 
  84082019 /-         ที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างไม่สมบูรณ์  Export   Import 
  84082019 001/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84082019 002/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082019 003/C62           เฉพาะที่ใช้สำหรับรถยนต์และยานยนต์ตามประเภทที่87.03รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่87.04  Export   Import 
  84082019 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84082019 801/C62             Export   Import 
  84082019 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84082091 /-         สำหรับยานบกตามประเภทย่อยที่8701.10  Export   Import 
  84082091 001/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84082091 002/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082091 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84082091 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84082092 /C62         อื่นๆที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์  Export   Import 
  84082092 001/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84082092 002/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082092 003/C62           เฉพาะที่ใช้สำหรับรถยนต์และยานยนต์ตามประเภทที่87.03รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่87.04  Export   Import 
  84082092 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84082092 801/C62             Export   Import 
  84082099 /-         ที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างไม่สมบูรณ์  Export   Import 
  84082099 001/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84082099 002/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082099 003/C62           เฉพาะที่ใช้สำหรับรถยนต์และยานยนต์ตามประเภทที่87.03รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่87.04  Export   Import 
  84082099 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84082099 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840890 /-     เครื่องยนต์อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
            อื่น ๆ    
  84089010 /-         ให้กำลังไม่เกิน18.65กิโลวัตต์  Export   Import 
  84089010 001/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84089010 002/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84089010 801/C62             Export   Import 
  84089010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84089050 /-         ให้กำลังเกิน100กิโลวัตต์  Export   Import 
  84089050 001/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84089050 002/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84089050 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84089091 /-         สำหรับเครื่องจักรที่ใช้งานกับดิน  Export   Import 
  84089091 001/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84089091 002/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84089091 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84089091 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84089092 /-         สำหรับหัวรถจักรที่เดินบนรางรถไฟหรือยานที่เดินบนรางรถราง  Export   Import 
  84089092 001/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84089092 002/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84089092 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84089099 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84089099 001/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84089099 002/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84089099 801/C62             Export   Import 
  84089099 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8409     ส่วนประกอบที่เหมาะสําหรับใช้เฉพาะ หรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์ตามประเภทที่ 84.07 หรือ 84.08  Export   Import 
  84091000 000/KGM           สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  840991 /KGM     เหมาะสําหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ  Export   Import 
  84099111 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099112 000/KGM           เสื้อสูบ  Export   Import 
  84099113 000/KGM           ปลอกสูบ  Export   Import 
  84099114 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099115 000/KGM           ลูกสูบ  Export   Import 
  84099116 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099116 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099116 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099119 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099119 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099119 002/KGM           ลิ้นไอเสีย  Export   Import 
  84099119 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099121 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099122 000/KGM           เสื้อสูบ  Export   Import 
  84099123 000/KGM           ปลอกสูบ  Export   Import 
  84099124 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099125 000/KGM           ลูกสูบ  Export   Import 
  84099126 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099126 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099126 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099129 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099129 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099129 002/KGM           ลิ้นไอเสีย  Export   Import 
  84099129 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099141 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099142 000/KGM           เสื้อสูบห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099143 000/KGM           ปลอกสูบ  Export   Import 
  84099144 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099145 000/KGM           ลูกสูบ  Export   Import 
  84099146 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099146 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099146 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099149 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099149 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099149 002/KGM           ลิ้นไอเสีย  Export   Import 
  84099149 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099151 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099152 000/KGM           เสื้อสูบห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099153 000/KGM           ปลอกสูบ  Export   Import 
  84099154 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099155 000/KGM           ลูกสูบ  Export   Import 
  84099156 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099156 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099156 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099159 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099159 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099159 002/KGM           ลิ้นไอเสีย  Export   Import 
  84099159 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099161 000/KGM           เสื้อสูบห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099162 000/KGM           ลูกสูบ  Export   Import 
  84099163 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099163 001/KGM           คาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099163 002/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099163 003/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099163 004/KGM           ลิ้นไอเสีย  Export   Import 
  84099163 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099164 000/KGM           เสื้อสูบห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099165 000/KGM           ลูกสูบ  Export   Import 
  84099166 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099166 001/KGM           คาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099166 002/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099166 003/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099166 004/KGM           ลิ้นไอเสีย  Export   Import 
  84099166 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099171 /KGM         คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099171 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099171 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099172 /KGM         เสื้อสูบ  Export   Import 
  84099172 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099172 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099173 /KGM         ปลอกสูบ  Export   Import 
  84099173 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099173 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099174 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099174 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099174 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099175 /KGM         ลูกสูบ  Export   Import 
  84099175 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099175 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099176 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099176 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099176 002/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099176 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099179 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099179 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099179 002/KGM           ลิ้นไอเสีย  Export   Import 
  84099179 003/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099179 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  840999 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  84099911 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099912 000/KGM           เสื้อสูบ  Export   Import 
  84099913 000/KGM           ปลอกสูบ  Export   Import 
  84099914 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099915 000/KGM           ลูกสูบ  Export   Import 
  84099916 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099916 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099916 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099919 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099919 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099919 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099921 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099922 000/KGM           เสื้อสูบ  Export   Import 
  84099923 000/KGM           ปลอกสูบ  Export   Import 
  84099924 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099925 000/KGM           ลูกสูบ  Export   Import 
  84099926 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099926 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099926 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099929 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099929 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099929 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099941 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099942 000/KGM           เสื้อสูบห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099943 000/KGM           ปลอกสูบ  Export   Import 
  84099944 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099945 000/KGM           ลูกสูบ  Export   Import 
  84099946 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099946 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099946 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099949 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099949 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099949 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099951 000/KGM           เสื้อสูบห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099952 000/KGM           ลูกสูบ  Export   Import 
  84099953 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099953 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099953 002/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099953 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099954 000/KGM           เสื้อสูบห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099955 000/KGM           ลูกสูบ  Export   Import 
  84099956 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099956 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099956 002/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099956 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099961 /KGM         คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099961 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099961 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099962 /KGM         เสื้อสูบ  Export   Import 
  84099962 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099962 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099963 /KGM         ปลอกสูบ  Export   Import 
  84099963 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099963 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099964 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099964 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099964 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099965 /KGM         ลูกสูบ  Export   Import 
  84099965 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099965 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099966 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099966 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099966 002/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099966 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84099969 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099969 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099969 002/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84099969 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8410     เครื่องกังหันไดรอลิก ล้อน้ำ และเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์)ของเครื่องดังกล่าว  Export   Import 
        เครื่องกังหันไดรอลิกและล้อน้ำ    
  84101100 000/C62           มีกำลังไม่เกิน1,000กิโลวัตต์  Export   Import 
  84101100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84101200 000/C62           มีกำลังเกิน1,000กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน10,000กิโลวัตต์  Export   Import 
  84101200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84101300 000/C62           มีกำลังเกิน10,000กิโลวัตต์  Export   Import 
  84101300 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84109000 000/KGM           ส่วนประกอบรวมถึงเครื่องควบคุม(เรกูเลเตอร์)  Export   Import 
  8411 /NUL           เครื่องกังหันไอพ่น เครื่องกังหันใบพัดและเครื่องกังหันก๊าซอื่น    
        เครื่องกังหันไอพ่น    
  84111100 000/C62           มีแรงผลักดันไม่เกิน25กิโลนิวตัน  Export   Import 
  84111100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84111200 000/C62           มีแรงผลักดันเกิน25กิโลนิวตัน  Export   Import 
  84111200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องกังหันใบพัด    
  84112100 000/C62           มีกำลังไม่เกิน1,100กิโลวัตต์  Export   Import 
  84112100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84112200 000/C62           มีกำลังเกิน1,100กิโลวัตต์  Export   Import 
  84112200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84118 /NUL           เครื่องกังหันก๊าซอื่น ๆ    
  84118100 000/C62           มีกำลังไม่เกิน5,000กิโลวัตต์  Export   Import 
  84118100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84118200 000/C62           มีกำลังเกิน5,000กิโลวัตต์  Export   Import 
  84118200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        ส่วนประกอบ    
  84119100 000/KGM           ของเครื่องกังหันไอพ่นหรือเครื่องกังหันใบพัด  Export   Import 
  84119900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8412     เครื่องยนต์และมอเตอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  84121000 000/C62           เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา(รีแอ็กชันเอนจิน)นอกจากเครื่องกังหันไอพ่น  Export   Import 
  84121000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กําลังไดรอลิก    
  84122100 000/C62           เคลื่อนที่ในแนวตรง(กระบอกสูบ)  Export   Import 
  84122100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84122900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84122900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กําลังลม    
  84123100 000/C62           เคลื่อนที่ในแนวตรง(กระบอกสูบ)  Export   Import 
  84123100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84123900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84123900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84128000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84128000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841290 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84129010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8412.10  Export   Import 
  84129090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8413     เครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์สําหรับวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องตักยกของเหลว  Export   Import 
  841311 /NUL           - - เครื่องสูบสําหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่นชนิดที่ใช้ในปั้มน้ำมันหรืออู่ซ่อมรถ    
  84131100 000/C62           เครื่องสูบสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่นชนิดที่ใช้ในปั้มน้ำมันหรืออู่ซ่อมรถ  Export   Import 
  84131100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841319 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84131910 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84131910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84131920 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84131920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841320 /-     เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของตามประเภทย่อยที่8413.11 หรือ 8413.19  Export   Import 
  84132010 000/C62           เครื่องสูบน้ำ  Export   Import 
  84132010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84132090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84132090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841330 /-     เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทําความเย็นสําหรับ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ  Export   Import 
            สําหรับเครื่องจักรที่ใช้งานกับดินหรือยานยนต์    
            สําหรับเครื่องจักรที่ใช้งานกับดินหรือยานยนต์    
  84133011 000/C62           แบบเคลื่อนตรงหรือแบบหมุน  Export   Import 
  84133011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84133019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84133019 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            สําหรับเครื่องจักรที่ใช้งานกับดินหรือยานยนต์    
  84133091 /-         แบบเคลื่อนตรงหรือแบบหมุน  Export   Import 
  84133091 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84133091 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84133091 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84133099 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84133099 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84133099 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84133099 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841340 /-     เครื่องสูบคอนกรีต  Export   Import 
  84134010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84134010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84134020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84134020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841350 /-     เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่น ๆ  Export   Import 
  84135010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84135010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84135020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84135020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841360 /-     เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุนอื่น ๆ  Export   Import 
  84136010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84136010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84136020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84136020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841370 /NUL           เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล) อื่น ๆ    
  84137010 000/C62           เครื่องสูบน้ำตอนเดียวเครื่องสูบน้ำที่มีเพลาเดียวในแนวนอนเหมาะสำหรับขับเคลื่อนด้วยสายพานหรือเชื่อมต่อโดยตรงนอกจากเครื่องสูบที่มีเพลาร่วมกับเครื่องเริ่มแรง  Export   Import 
  84137010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84137022 000/C62           เครื่องสูบน้ำแบบอิมพัลส์เทอร์โบที่มีขนาดไม่เกิน100วัตต์ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84137022 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84137029 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84137029 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84137030 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
        เครื่องสูบอื่น ๆ รวมถึงเครื่องตักยกของเหลว    
  841381 /-     เครื่องสูบ  Export   Import 
  84138110 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84138110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84138120 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84138120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841382 /-     เครื่องตักยกของเหลว  Export   Import 
  84138210 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84138210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84138220 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84138220 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        ส่วนประกอบ    
  841391 /KGM     ของเครื่องสูบ  Export   Import 
  84139110 000/KGM           ของเครื่องสูบตามประเภทย่อยที่8413.20.10  Export   Import 
  84139120 000/KGM           ของเครื่องสูบตามประเภทย่อยที่8413.20.90  Export   Import 
  84139130 000/KGM           ของเครื่องสูบตามประเภทย่อยที่8413.70.10  Export   Import 
  84139140 000/KGM           ของเครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง(เซนติฟิวกัล)  Export   Import 
  84139150 000/KGM           ของเครื่องสูบอื่นๆที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84139190 000/KGM           ของเครื่องสูบอื่นๆที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  841392 /KGM     ของเครื่องตักยกของเหลว  Export   Import 
  84139210 000/KGM           ของเครื่องตักยกของเหลวที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84139220 000/KGM           ของเครื่องตักยกของเหลวที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  8414 /NUL           เครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆและพัดลม รวมทั้งเครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วยจะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม    
  841410 /-     เครื่องสูบสุญญากาศ  Export   Import 
  84141010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84141010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84141020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84141020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841420 /-     เครื่องสูบลมทํางานโดยใช้มือหรือเท้า  Export   Import 
  84142010 000/C62           เครื่องสูบลมจักรยาน  Export   Import 
  84142010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84142090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84142090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841430 /-     เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทําความเย็น  Export   Import 
  84143010 000/C62           ที่มีขนาดเกิน21กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงหรือที่มีปริมาตรการอัดต่อรอบตั้งแต่220ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  84143010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84143010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84143090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84143090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84143090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84144000 000/C62           เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีส์ที่มีล้อใช้สำหรับลากจูง  Export   Import 
  84144000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841451 /NUL           พัดลมแบบตั้งต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดานหรือ ติดหลังคาที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กําลังไม่เกิน125 วัตต์    
  84145110 000/C62           พัดลมแบบตั้งโต๊ะและพัดลมแบบกล่อง  Export   Import 
  84145110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84145190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84145190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841459 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84145910 /-         ที่มีกำลังไม่เกิน125กิโลวัตต์  Export   Import 
  84145910 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84145910 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84145910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84145990 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84145990 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84145990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84145990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841460 /C62     เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวนอน ยาวที่สุดไม่เกิน 120 เซนติเมตร  Export   Import 
  84146010 000/C62           มีตัวกรองติดอยู่ด้วย  Export   Import 
  84146090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  841480 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  84148011 000/C62           มีตัวกรองติดอยู่ด้วย  Export   Import 
  84148012 000/C62           ไม่มีตัวกรองติดอยู่ด้วยสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  84148019 000/C62           ไม่มีตัวกรองติดอยู่ด้วยนอกจากสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  84148030 000/C62           เครื่องกำเนิดกำลังชนิดลูกสูบลอย(ฟรีพิสตัน)สำหรับใช้กับเครื่องกังหันก๊าซ  Export   Import 
  84148041 /C62         โมดูลอัดก๊าซสำหรับใช้ในการเจาะน้ำมัน  Export   Import 
  84148041 001/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบสกรู  Export   Import 
  84148041 002/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบเวน  Export   Import 
  84148041 003/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบเทอร์โบ  Export   Import 
  84148041 004/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ  Export   Import 
  84148041 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84148042 /C62         อื่นๆที่มีขนาดเกิน21กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงหรือที่มีปริมาตรการอัดต่อรอบตั้งแต่220ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  84148042 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84148042 002/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบสกรู  Export   Import 
  84148042 003/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบเวน  Export   Import 
  84148042 004/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบเทอร์โบ  Export   Import 
  84148042 005/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ  Export   Import 
  84148042 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84148049 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  84148049 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84148049 002/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบสกรู  Export   Import 
  84148049 003/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบเวน  Export   Import 
  84148049 004/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบเทอร์โบ  Export   Import 
  84148049 005/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ  Export   Import 
  84148049 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84148051 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84148059 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84148091 /C62         ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84148091 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84148091 002/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84148091 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84148099 /C62         ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84148099 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84148099 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  841490 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84149011 /KGM         ของเครื่องสูบหรือเครื่องอัด  Export   Import 
  84149011 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84149011 002/KGM           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84149011 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84149012 /KGM         ของของตามประเภทย่อยที่8414.60และ8414.80  Export   Import 
  84149012 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84149012 002/KGM           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84149012 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84149019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84149019 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84149019 002/KGM           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84149019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84149091 /KGM         ของของตามประเภทย่อยที่8414.108414.20หรือ8414.40  Export   Import 
  84149091 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84149091 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84149099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84149099 001/KGM           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่86.02  Export   Import 
  84149099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8415     เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สําหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้  Export   Import 
  841510 /-     เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลม ซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้ แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง ที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัวหรือเป็น "ระบบแยกส่วน" และชิ้นส่วนครบชุ  Export   Import 
  84151000 000/C62           แบบติดหน้าต่างหรือติดผนังที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัวหรือเป็น“ระบบแยกส่วน”  Export   Import 
  84151000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84151000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841520 /C62           - ชนิดที่ใช้สําหรับบุคคลในยานยนต์ต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป๋าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที    
  84152000 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน72,000บี.ที.ยูต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84152000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84152000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  841581 /-     มีหน่วยทําความเย็นและมีวาล์วสําหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบร่วมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลีตปั๊ม)  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158111 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน21.10กิโลวัตต์  Export   Import 
  84158111 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158111 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158112 000/C62           ให้กำลังเกิน21.10กิโลวัตต์และที่มีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158112 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158112 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158119 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84158119 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158119 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158120 /-         สำหรับใช้ในรถที่เดินบนรางรถไฟ  Export   Import 
  84158120 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน72,000บี.ที.ยูต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96ลูกบาศก์ก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158120 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84158120 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158130 /-         ชนิดที่ใช้ในยานบกที่วิ่งบนถนนนอกจากของตามประเภทย่อยที่8415.20  Export   Import 
  84158130 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน72,000บี.ที.ยูต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96ลูกบาศก์ก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158130 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84158130 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158130 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158191 000/C62           ให้กำลังเกิน21.10กิโลวัตต์และที่มีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158191 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158191 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158199 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84158199 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158199 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841582 /-     อื่น ๆ มีหน่วยทําความเย็นประกอบร่วมอยู่ด้วย  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158211 000/C62           ให้กำลังเกิน21.10กิโลวัตต์และที่มีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158211 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158211 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158219 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84158219 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158219 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158220 /-         สำหรับใช้ในรถที่เดินบนรางรถไฟ  Export   Import 
  84158220 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน72,000บี.ที.ยูต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96ลูกบาศก์ก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158220 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84158220 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158220 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158230 /-         ชนิดที่ใช้ในยานบกที่วิ่งบนถนนนอกจากของตามประเภทย่อยที่8415.20  Export   Import 
  84158230 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน72,000บี.ที.ยูต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96ลูกบาศก์ก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158230 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84158230 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158230 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158290 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84158290 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน72,000บี.ที.ยูต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96ลูกบาศก์ก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158290 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84158290 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158290 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841583 /-     ไม่มีหน่วยทําความเย็นประกอบร่วมอยู่ด้วย  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158311 000/C62           ให้กำลังเกิน21.10กิโลวัตต์และที่มีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158311 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158311 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158319 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84158319 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158319 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158320 /-         สำหรับใช้ในรถที่เดินบนรางรถไฟ  Export   Import 
  84158320 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน72,000บี.ที.ยูต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96ลูกบาศก์ก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158320 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84158320 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158320 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158330 /-         ชนิดที่ใช้ในยานบกที่วิ่งบนถนนนอกจากของตามประเภทย่อยที่8415.20  Export   Import 
  84158330 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน72,000บี.ที.ยูต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96ลูกบาศก์ก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158330 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84158330 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158330 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158390 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84158390 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน72,000บี.ที.ยูต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน67.96ลูกบาศก์ก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158390 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84158390 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158390 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841590 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84159012 000/KGM           แชสซีส์หรือตู้ที่เชื่อมและทาสี  Export   Import 
  84159012 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84159019 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159021 000/KGM           แชสซีส์หรือตู้ที่เชื่อมและทาสี  Export   Import 
  84159021 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159022 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84159022 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159023 000/KGM           แชสซีส์หรือตู้ที่เชื่อมและทาสี  Export   Import 
  84159023 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84159029 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159031 000/KGM           แชสซีส์หรือตู้ที่เชื่อมและทาสี  Export   Import 
  84159031 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159032 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84159032 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159033 000/KGM           แชสซีส์หรือตู้ที่เชื่อมและทาสี  Export   Import 
  84159033 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159039 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84159039 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159041 000/KGM           แชสซีส์หรือตู้ที่เชื่อมและทาสี  Export   Import 
  84159041 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159042 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84159042 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159043 000/KGM           แชสซีส์หรือตู้ที่เชื่อมและทาสี  Export   Import 
  84159043 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159049 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84159049 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  8416 /NUL           เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา (เฟอร์เนซเบอร์เนอร์)สําหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว หรือเชื้อเพลิงป่นหรือก๊าซ เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขับขี้เถ้าที่เครื่องกล และเครื่องใช้ที่คลฝ้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว    
  841600 /-       Export   Import 
  84161000 000/C62           เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผาสำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว  Export   Import 
  84161000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84162000 000/C62           เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่นๆของเตาเผารวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม  Export   Import 
  84162000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84163000 000/C62           เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกลรวมถึงตะกรับเครื่องขับขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกลและเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว  Export   Import 
  84163000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84169000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
8417     เตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือตามห้องปฏิบัติการรวมถึงเตาเผาขยะ ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84171000 000/C62           เตาเผาและเตาอบสำหรับย่างหลอมหรือกรรมวิธีให้ความร้อนอื่นๆแก่สินแร่แก่ไพไรต์หรือโลหะ  Export   Import 
  84171000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84172000 000/C62           เตาอบเบเกอรี่รวมถึงเตาอบบิสกิต  Export   Import 
  84172000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84178000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84178000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84179000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
8418     ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สําหรับทําความเย็นหรือทําให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่นรวมทั้งฮิตปั๊มนอกจากเครื่องปรับอากาศ ตามประเภทที่ 84.15  Export   Import 
  841810 /-     ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกันโดยมีประตูนอกแยกกัน  Export   Import 
  84181010 000/C62           ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84181010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84181010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84181090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84181090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84181090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        ตู้เย็นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน    
  84182100 000/C62           แบบคอมเพรสชัน  Export   Import 
  84182100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84182100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84182900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84182900 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84182900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841830 /NUL           - ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 800 ลิตร    
  84183000 000/C62           ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้าความจุไม่เกิน800ลิตร  Export   Import 
  84183000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84183000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841840 /NUL           - ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน 900 ลิตร    
  84184000 000/C62           ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบนความจุไม่เกิน900ลิตร  Export   Import 
  84184000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84184000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841850 /-     เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ( ตู้ เคาน์เตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่ เหมือนกัน) สําหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทําความเย็นหรือทําให้เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  84185010 000/C62           ห้องสำหรับทำความเย็นความจุเกิน200ลิตร  Export   Import 
  84185010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84185010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84185090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84185090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84185090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องอุปกรณ์ทําความเย็นหรือทําให้เย็นจนแข็งอื่น ๆ รวมทั้งฮิตปั๊ม    
  841861 /NUL           - - ีตปั้มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภทที่ 84.15ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศทําความเย็นได้ 20 องศาเซลเซียส หรือเย็นมากกว่า    
  84186100 001/C62           เฉพาะฮีตปั๊มที่ธรรมดาไม่ได้ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84186100 002/C62           เฉพาะเครื่องทำความเย็นขนาดเกิน72,000บี.ที.ยูต่อชั่วโมงขึ้นไปที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ  Export   Import 
  84186100 003/C62           เฉพาะเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดตั้งแต่10ตันความเย็นขึ้นไปและทำความเย็นได้20องศาเซลเซียสหรือเย็นมากกว่า  Export   Import 
  84186100 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84186100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84186100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841869 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84186910 000/C62           เครื่องทำความเย็นสำหรับเครื่องดื่ม  Export   Import 
  84186910 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84186910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84186920 000/C62           เครื่องทำน้ำเย็นที่มีขนาด100,000ลิตรหรือมากกว่า  Export   Import 
  84186920 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84186920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84186930 000/C62           เครื่องทำความเย็นสำหรับน้ำดื่ม  Export   Import 
  84186930 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84186930 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84186950 000/C62           เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด  Export   Import 
  84186950 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84186950 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84186990 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84186990 001/C62           เฉพาะเครื่องทำความเย็นขนาดเกิน72,000บี.ที.ยู.ต่อชั่วโมงขึ้นไปที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ  Export   Import 
  84186990 002/C62           เฉพาะเครื่องถนอมอาหารชนิดแช่แข็งระบบไนโตรเจน  Export   Import 
  84186990 003/C62           เฉพาะเครื่องทำความเย็นสำหรับรถบรรทุก  Export   Import 
  84186990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84186990 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84186990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841891 /KGM     เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบสําหรับติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ทําความเย็นหรือทําให้เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  84189110 000/KGM           สำหรับของตามประเภทย่อยที่8418.108418.218418.298418.30หรือ8418.40  Export   Import 
  84189110 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84189190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84189190 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  841899 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  84189910 /KGM         อีแวโพเรเตอร์และคอนเดนเซอร์  Export   Import 
  84189910 001/KGM           เฉพาะอีแวโพเรเตอร์ชนิดมีครีบที่มีระยะห่างระหว่างครีบไม่ต่ำกว่า4มิลลิเมตร  Export   Import 
  84189910 002/KGM           เฉพาะคอนเดนเซอร์ชนิดอีแวโพเรทีฟคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า30,000กิโลแคลอรีต่อชั่วโมงที่ใช้กับเครื่องทำความเย็น  Export   Import 
  84189910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84189910 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84189910 890/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84189920 000/KGM           ตู้และประตูที่เชื่อมหรือทาสี  Export   Import 
  84189940 000/KGM           อะลูมิเนียมโรลบอนด์สำหรับประเภทย่อยที่8418.10.108418.21หรือ8418.29  Export   Import 
  84189990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84189990 001/KGM           เฉพาะเครื่องทำความเย็นขนาดเกิน72,000บี.ที.ยู.ต่อชั่วโมงขึ้นไปที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ  Export   Import 
  84189990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8419     เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ  Export   Import 
        เครื่องทําน้ำร้อนแบบทําน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทําน้ำร้อนเก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า    
  841911 /-     เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะ ที่ใช้ก๊าซ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84191110 000/C62           ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84191110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84191190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84191190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841919 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84191910 000/C62           ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84191910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84191990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84191990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84192000 000/C62           เครื่องสเตอร์รีไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ศัลยกรรมหรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ  Export   Import 
  84192000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องทําให้แห้ง    
  841931 /-     สําหรับผลิตภัณฑ์เกษตร  Export   Import 
  84193110 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84193110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84193120 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84193120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841932 /-     สําหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  84193210 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84193210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84193220 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84193220 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841939 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84193911 000/C62           เครื่องจักรสำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ร้อนสำหรับการผลิตแผงวรจรพิมพ์แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84193911 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84193919 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84193919 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84193920 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84193920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841940 /-     เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่นลําดับส่วน  Export   Import 
  84194010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84194010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84194020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84194020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841950 /-     เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  Export   Import 
  84195010 000/C62           หอทำความเย็น  Export   Import 
  84195010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84195020 000/C62           คอนเดนเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  84195020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84195030 000/C62           คอนเดนเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศอื่นๆ  Export   Import 
  84195030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84195040 000/C62           อื่นๆใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84195040 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84195090 000/C62           อื่นๆไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84195090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841960 /NUL           เครื่องจักรสําหรับทําอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว    
  84196010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84196010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84196020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84196020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ    
  841981 /-     สําหรับทําเครื่องดื่มร้อนหรือสําหรับหุงต้มหรืออุ่นอาหาร  Export   Import 
  84198110 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84198110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84198120 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84198120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841989 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84198911 000/C62           อีแวโพเรเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  84198911 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84198913 000/C62           เครื่องจักรสำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ร้อนสำหรับการผลิตแผงวรจรพิมพ์แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84198913 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84198919 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84198919 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84198920 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84198920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841990 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84199012 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ร้อนสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84199019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84199020 000/KGM           ของของที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
8420     เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง และลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว นอกจากเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว  Export   Import 
  842010 /-     เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง  Export   Import 
            สําหรับเครื่องรีดที่เหมาะสําหรับใช้ตามบ้านเรือน    
            สําหรับเครื่องรีดที่เหมาะสําหรับใช้ตามบ้านเรือน    
  84201010 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้งานกับฟิล์มไวแสงหรือน้ำยาไวแสงชั้นไวแสงเพสต์สำหรับใช้บัดกรีวัตถุสำหรับบัดกรีหรือวัตถุยึดติดบนแผ่นฐานแผงวงจรพิมพ์แผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
            สําหรับเครื่องรีดที่เหมาะสําหรับใช้ตามบ้านเรือน    
  84201021 000/C62           เครื่องรีดแบบลูกกลิ้ง  Export   Import 
  84201021 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84201029 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84201029 001/C62           เครื่องรีดยางแผ่น  Export   Import 
  84201029 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84201029 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            สําหรับเครื่องรีดที่เหมาะสําหรับใช้ตามบ้านเรือน    
  84201090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84201090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        ส่วนประกอบ    
  842091 /KGM     ลูกกลิ้ง  Export   Import 
  84209110 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้งานกับฟิล์มไวแสงหรือน้ำยาไวแสงชั้นไวแสงเพสต์สำหรับใช้บัดกรีวัตถุสำหรับบัดกรีหรือวัตถุยึดติดบนแผ่นฐานแผงวงจรพิมพ์แผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  84209120 000/KGM           สำหรับเครื่องรีดที่เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84209190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  842099 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  84209910 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้งานกับฟิล์มไวแสงหรือน้ำยาไวแสงชั้นไวแสงเพสต์สำหรับใช้บัดกรีวัตถุสำหรับบัดกรีหรือวัตถุยึดติดบนแผ่นฐานแผงวงจรพิมพ์แผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  84209990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8421 /NUL           เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทําให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยงเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทําให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์    
  84211 /NUL           เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทําให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง    
  84211100 000/C62           เครื่องแยกครีม  Export   Import 
  84211100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84211200 000/C62           เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้ง  Export   Import 
  84211200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842119 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84211910 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตน้ำตาล  Export   Import 
  84211910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84211990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84211990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842121 /-     เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84212111 000/C62           เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองสำหรับใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84212111 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212119 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84212119 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212121 000/C62           เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองสำหรับใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84212121 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212129 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84212129 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842122 /-     สําหรับกรองเครื่องดื่มหรือทําให้เครื่องดื่มบริสุทธิ์นอกจากน้ำ  Export   Import 
  84212210 000/C62           ที่มีความสามารถไม่เกิน500ลิตรต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84212210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212220 000/C62           ที่มีความสามารถเกิน500ลิตรต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84212220 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842123 /-     เครื่องกรองน้ำมันสําหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน  Export   Import 
  84212311 000/C62           เครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่น  Export   Import 
  84212311 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212319 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84212319 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212321 000/C62           เครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่น  Export   Import 
  84212321 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212329 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84212329 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212391 000/C62           เครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่น  Export   Import 
  84212391 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212399 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84212399 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842129 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84212910 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ  Export   Import 
  84212910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212920 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตน้ำตาล  Export   Import 
  84212920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212930 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน  Export   Import 
  84212930 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212940 000/C62           เครื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิง  Export   Import 
  84212940 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212950 000/C62           เครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่นนอกจากของตามประแภทย่อยที่8421.23  Export   Import 
  84212950 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84212990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84213 /NUL           เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองก๊าซหรือทําให้ก๊าซบริสุทธิ์    
  842131 /-     เครื่องกรองอากาศของท่อไอดีสําหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน  Export   Import 
  84213110 000/C62           สำหรับเครื่องจักรที่ใช้งานกับดิน  Export   Import 
  84213110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84213120 000/C62           สำหรับยานยนต์ในตอนที่87  Export   Import 
  84213120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84213190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84213190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842139 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84213910 000/C62           เครื่องกรองแบบลามินาร์โฟลว์  Export   Import 
  84213910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84213990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84213990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842191 /KGM           ของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทําให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง    
            อื่น ๆ    
            อื่น ๆ    
  84219110 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8421.12  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84219120 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8421.19.10  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84219190 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8421.11หรือ8421.19.90  Export   Import 
  842199 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
            อื่น ๆ    
  84219920 000/KGM           ไส้กรองของเครื่องกรองตามประเภทย่อยที่8421.23  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84219930 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8421.31  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84219991 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8421.29.20  Export   Import 
  84219992 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8421.21.11หรือ8421.21.21  Export   Import 
  84219993 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8421.318421.23.118421.23.198421.23.91หรือ8421.23.99  Export   Import 
  84219999 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8422     เครื่องล้างจาน เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง เครื่องจักรที่ใช้บรรจุ ปิด ผนึกหรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถุงหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มปลอกขวด กระปุก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้  Export   Import 
        เครื่องล้างจาน    
  842211 /-     ชนิดใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84221110 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84221110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84221190 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84221190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84221900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84221900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84222000 000/C62           เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆสะอาดหรือแห้ง  Export   Import 
  84222000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842230 /NUL           - เครื่องจักรสําหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลากขวดกระป๋อง กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ เครื่องจักรสําหรับหุ้ม ปลอกขวด กระปุก หลอดและภาชนะบรรจุที่คลฝ้ายกันรวมถึง เครื่องจักรสําหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลมกระป?อง, กล่อง, ถุงหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ    
  84223000 001/C62           เครื่องจักรสำหรับบรรจุปิดผนึกหุ้มปลอกหรือปิดป้ายสลากขวด,กระป๋อง,กล่อง,ถุงหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ  Export   Import 
  84223000 002/C62           เครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม  Export   Import 
  84223000 003/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84223000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84223000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842240 /-     - เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบีตชริงก์)  Export   Import 
  84224000 001/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84224000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84224000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842290 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84229010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8422.11  Export   Import 
  84229090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84229090 001/KGM           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84229090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84229090 999/KGM           Other  Export   Import 
8423     เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึงเครื่องชั่งที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า) รวมถึงเครื่องนับหรือตรวจสอบจํานวนโดยวิธีชั่ง และตุ้มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง  Export   Import 
  842310 /C62     เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้บ้านเรือน  Export   Import 
  84231010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84231020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  842320 /-     เครื่องชั่งสําหรับชั่งของบนเครื่องลําเลียงอย่างต่อเนื่อง  Export   Import 
  84232010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84232010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84232020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84232020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842330 /-     เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่ และเครื่องชั่งสําหรับถ่ายเทของ ตามน้ำหนักที่กําหนดลงในถุงหรือภาชนะ รวมถึงเครื่องชั่งแบบอปเปอร์  Export   Import 
  84233010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84233010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84233020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84233020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842381 /-     ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม  Export   Import 
            เครื่องชั่งอื่น ๆ    
            เครื่องชั่งอื่น ๆ    
  84238110 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84238110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องชั่งอื่น ๆ    
  84238120 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84238120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842382 /-     ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 5,000กิโลกรัม  Export   Import 
  84238211 000/C62           ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน1,000กิโลกรัม  Export   Import 
  84238211 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84238219 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84238219 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84238221 000/C62           ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน1,000กิโลกรัม  Export   Import 
  84238221 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84238229 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84238229 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842389 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84238910 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84238910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84238920 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84238920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842390 /KGM     ตุ้มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องชั่ง  Export   Import 
            ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องชั่ง    
            ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องชั่ง    
  84239010 000/KGM           ตุ้มน้ำหนักของเครื่องชั่ง  Export   Import 
            ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องชั่ง    
  84239021 000/KGM           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84239029 000/KGM           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
8424     เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่งเป็นลำ เป็นฝอยหรือเป็นละออง เครื่องดับเพลิงจะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน รวมทั้งเครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายก  Export   Import 
  842410 /-     เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  84241010 /-         ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  84241010 001/C62           เครื่องดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิง(ชาร์จ)ที่มีฮาลอน1211หรือฮาลอน1301หรือฮาลอน2402  Export   Import 
  84241010 002/C62           เครื่องดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิง(ชาร์จ)อื่นๆ  Export   Import 
  84241010 003/C62           เครื่องดับเพลิงที่ไม่ได้บรรจุสิ่งดับเพลิง(ชาร์จ)  Export   Import 
  84241010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84241090 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84241090 001/C62           เครื่องดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิง(ชาร์จ)ที่มีฮาลอน1211หรือฮาลอน1301หรือฮาลอน2402  Export   Import 
  84241090 002/C62           เครื่องดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิง(ชาร์จ)อื่นๆ  Export   Import 
  84241090 003/C62           เครื่องดับเพลิงที่ไม่ได้บรรจุสิ่งดับเพลิง(ชาร์จ)  Export   Import 
  84241090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842420 /C62     หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คลฝ้ายกัน  Export   Import 
  84242011 000/C62           ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน  Export   Import 
  84242019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84242021 000/C62           ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน  Export   Import 
  84242029 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  842430 /-     เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คลฝ้ายกันสําหรับฉีดพุ่งให้เป็นลํา  Export   Import 
  84243010 /-         ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84243010 001/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84243010 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84243010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84243020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84243020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องใช้อื่น ๆ    
  842481 /-     ใช้ในการเกษตรหรือการทําสวน  Export   Import 
  84248110 000/C62           ระบบการให้น้ำแบบหยด  Export   Import 
  84248110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84248120 000/C62           อื่นๆใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84248120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84248130 000/C62           เครื่องฉีดพ่นสารฆ่าแมลงที่ใช้แรงคน  Export   Import 
  84248130 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84248140 000/C62           อื่นๆไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84248140 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842489 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84248910 000/C62           เครื่องฉีดพ่นที่ใช้แรงคนชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนมีความจุไม่เกิน3ลิตร  Export   Import 
  84248910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84248920 000/C62           หัวฉีดที่มีหลอดจุ่ม  Export   Import 
  84248920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84248940 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับการขึ้นรูปแบบเปียกโดยการฉีดพ่นสารละลายทางเคมีหรือเคมีไฟฟ้าให้พุ่งเป็นลำเป็นฝอยหรือเป็นละอองลงบนแผ่นฐานแผงวงจรพิมพ์แผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพิมพ์เครื่องอุปกรณ์ฉีดพ่นเฉพาะที่โดยใช้ของเหลวเพสต์สำหรับใช้บัดกรีโซลเดอร์บอลล์สารยึดติดหรือซี  Export   Import 
  84248950 /-         อื่นๆใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84248950 001/C62           เฉพาะเครื่องดีแฟลช(deflashmachines)สำหรับทำความสะอาดกำจัดสารปนเปื้อนในขาโลหะ(metalleads)ของสารกึ่งตัวนำที่ประกอบแล้วก่อนทำการชุดด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  84248950 002/C62           เฉพาะเครื่องฉีดสเปรย์สำหรับการขึ้นรูปลอกหรือทำความสะอาดเวเฟอร์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  84248950 003/C62           เฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้กับยานยนต์สำหรับทำความสะอาดกระจกหน้าไฟฟน้าหรือหน้าต่าง  Export   Import 
  84248950 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84248950 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84248990 /-         อื่นๆไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84248990 001/C62           เฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้กับยานยนต์สำหรับทำความสะอาดกระจกหน้าไฟฟน้าหรือหน้าต่าง  Export   Import 
  84248990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84248990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842490 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84249011 000/KGM           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84249019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84249021 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8424.20.11  Export   Import 
  84249023 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84249024 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8424.20.21  Export   Import 
  84249029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84249031 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84249032 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84249091 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8424.81.10หรือ8424.81.20  Export   Import 
  84249092 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8424.81.30หรือ8421.81.40  Export   Import 
  84249099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84249099 001/KGM           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84249099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8425     เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอกนอกจากเครื่องชักรอกแบบสกิป เครื่องกว้านแบบนอนและแบบตั้ง แม่แรง  Export   Import 
        เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอกนอกจากเครื่องชักรอกแบบสกิปหรือเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้สําหรับยกยาน    
  84251100 000/C62           ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า  Export   Import 
  84251100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84251900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84251900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องกว้านแบบนอนอื่น ๆ รวมทั้งเครื่องกว้านแบบตั้ง    
  84253100 000/C62           ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า  Export   Import 
  84253100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84253900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84253900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        แม่แรง รวมทั้งเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้สําหรับยกยาน    
  84254100 000/C62           ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอู่ซ่อมรถ  Export   Import 
  84254100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842542 /-     แม่แรงและเครื่องชักรอกอื่น ๆ ที่ใช้ระบบไดรอลิก  Export   Import 
  84254210 000/C62           แม่แรงที่ใช้ในเครื่องกลไกยกกะบะหลังสำหรับรถบรรทุก  Export   Import 
  84254290 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84254290 001/C62           แม่แรง  Export   Import 
  84254290 002/C62           เครื่องชักรอก  Export   Import 
  84254290 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84254290 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842549 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84254910 /-         ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84254910 001/C62           แม่แรง  Export   Import 
  84254910 002/C62           เครื่องชักรอก  Export   Import 
  84254910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84254910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84254920 /-         ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84254920 001/C62           แม่แรง  Export   Import 
  84254920 002/C62           เครื่องชักรอก  Export   Import 
  84254920 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84254920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8426     ชิปส์เดอร์ริก ปั้นจั่นรวมถึงปั้นจั่นแบบเคเบิล รวมทั้งโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนยฝ้ายแบบสแตรดเดิล และรถใช้งาน (เวิร์กทรัก) ที่มีปั้นจั่นติดอยู่ด้วย  Export   Import 
        ปั้นจั่นแบบโอเวอร์เดทราเวลลิง แบบทรานสปอร์เตอร์แบบแกนทรี แบบบริดจ์ โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ และเครื่องขนยฝ้ายแบบสแตรดเดิ้ล    
  84261100 000/C62           ปั้นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิงติดตั้งบนฐานรองที่อยู่กับที่  Export   Import 
  84261100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84261200 000/C62           โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อและเครื่องขนย้ายแบบสแตรดเดิ้ล  Export   Import 
  84261200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842619 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84261910 000/C62           ปั้นจั่นแบบบริดจ์และแบบแกนทรี  Export   Import 
  84261910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84261990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84261990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842620 /NUL           - ปั้นจั่นแบบทาวเวอร์    
  84262000 000/C62           ปั้นจั่นแบบทาวเวอร์  Export   Import 
  84262000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842630 /NUL           - ปั้นจั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเดสทัล    
  84263000 000/C62           ปั้นจั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเดสทัล  Export   Import 
  84263000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว    
  84264100 000/C62           มีล้อ  Export   Import 
  84264100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84264900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84264900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักรอื่น ๆ    
  84269100 000/C62           ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยานบกที่วิ่งบนถนน  Export   Import 
  84269100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84269900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84269900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8427     รถฟอร์กลิฟต์ รวมทั้งรถใช้งาน (เวิร์กทรัก) อื่น ๆ ที่มีเครื่องอุปกรณ์สําหรับยกหรือขนยฝ้ายติดอยู่ด้วย  Export   Import 
  84271000 000/C62           รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า  Export   Import 
  84271000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84272000 000/C62           รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวอื่นๆ  Export   Import 
  84272000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84279000 000/C62           รถใช้งานอื่นๆ  Export   Import 
  84279000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8428     เครื่องจักรอื่น ๆ สําหรับยก ขนยฝ้าย บรรทุกหรือขนถ่าย (เช่นลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องลําเลียง เครื่องเทเลเฟอริก)  Export   Import 
  842810 /-     ลิฟต์ และเครื่องชักรอกแบบสกิป  Export   Import 
            ลิฟต์อื่น ๆ    
            ลิฟต์อื่น ๆ    
  84281010 000/C62           ลิฟต์สำหรับคนโดยสาร  Export   Import 
  84281010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ลิฟต์อื่น ๆ    
  84281021 000/C62           ชนิดที่ใช้ในอาคาร  Export   Import 
  84281021 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84281029 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84281029 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ลิฟต์อื่น ๆ    
  84281090 000/C62           เครื่องชักรอกแบบสกิป  Export   Import 
  84281090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842820 /-     เครื่องยกและเครื่องลําเลียงแบบนิวเมติก  Export   Import 
  84282010 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  84282010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84282020 000/C62           เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้ายขนย้ายและจัดเก็บแผงวงจรพิมพ์แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84282020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84282090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84282090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องยกและเครื่องลําเลียงอื่น ๆ ที่ทํางานอย่างต่อเนื่องสําหรับขนส่งของหรือวัตถุ    
  84283100 000/C62           ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน  Export   Import 
  84283100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842832 /-     อื่น ๆ แบบบักเกต  Export   Import 
  84283210 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  84283210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84283290 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84283290 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842833 /-     อื่น ๆ แบบสายพาน  Export   Import 
  84283310 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  84283310 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84283320 000/C62           เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้ายขนย้ายและจัดเก็บแผงวงจรพิมพ์แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84283320 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84283390 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84283390 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842839 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84283910 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  84283910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84283930 000/C62           เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้ายขนย้ายและจัดเก็บแผงวงจรพิมพ์แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84283930 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84283990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84283990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84284000 000/C62           บันไดเลื่อนและทางเลื่อน  Export   Import 
  84284000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842860 /NUL           - เครื่องเทเลเฟอริก แชร์ลิฟต์ สกีแดรกไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกฉุดลากสําหรับเครื่องฟิวนิคิวลาร์    
  84286000 000/C62           เครื่องเทเลเฟอริกแชร์ลิฟต์สกีแดรกไลน์รวมทั้งเครื่องกลไกฉุดลากสำหรับเครื่องฟิวนิคิวลาร์  Export   Import 
  84286000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842890 /-     เครื่องจักรอื่น ๆ  Export   Import 
  84289020 000/C62           เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้ายขนย้ายและจัดเก็บแผงวงจรพิมพ์แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84289020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84289090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84289090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8429     บูลโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขูดเครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด เครื่องตักยฝ้าย เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว  Export   Import 
        บูลโดเซอร์ และแองเกิลโดเซอร์    
  84291100 000/C62           แบบตีนตะขาบ  Export   Import 
  84291100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84291900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84291900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84292000 000/C62           เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย  Export   Import 
  84292000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84293000 000/C62           เครื่องขูด  Export   Import 
  84293000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842940 /-     เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน  Export   Import 
  84294010 000/C62           เครื่องบดถนน  Export   Import 
  84294010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84294030 000/C62           เครื่องกระทุ้ง  Export   Import 
  84294030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และเครื่องตักยฝ้าย    
  84295100 000/C62           เครื่องตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์  Export   Import 
  84295100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84295200 000/C62           เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้360องศา  Export   Import 
  84295200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84295900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84295900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  8430 /NUL           เครื่องจักรอื่น ๆ สําหรับเคลื่อนยฝ้าย เกรด เกลี่ย ขูด ขุด กระทุ้อัดแน่น สกัด หรือเจาะคว้าน ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่รวมทั้งเครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องถอนเสาเข็ม เครื่องกวาดหิมะและเป่าหิมะ    
  84301000 000/C62           เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม  Export   Import 
  84301000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843020 /NUL           - เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ    
  84302000 000/C62           เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ  Export   Import 
  84302000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องตัดถ่านหินหรือหิน และเครื่องจักรสําหรับขุดอุโมงค์    
  84303100 000/C62           ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว  Export   Import 
  84303100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84303900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84303900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักรอื่น ๆ สําหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ    
  84304100 000/C62           ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว  Export   Import 
  84304100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843049 /-     เครื่องจักรสำหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวไม่ได้ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84304900 000/C62           เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ (นอกจากเครื่องจักรดังกล่าวชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว)  Export   Import 
  84304910 000/C62           แท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมและแท่นรวมกระบวนการผลิตปิโตรเลียมสำหรับใช้ในการเจาะ  Export   Import 
  84304910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84304990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84304990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84305000 000/C62           เครื่องจักรอื่นๆชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว  Export   Import 
  84305000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนในตัวไม่ได้    
  84306100 000/C62           เครื่องจักรสำหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น  Export   Import 
  84306100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84306900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84306900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8431     ส่วนประกอบที่เหมาะสําหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.25 ถึง 84.30  Export   Import 
  843110 /KGM     ของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.25  Export   Import 
  84311013 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8425.198425.39หรือ8425.49  Export   Import 
  84311019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84311022 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8425.118425.318425.41หรือ8425.42  Export   Import 
  84311029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84312000 000/KGM           ของเครื่องจักรตามประเภทที่84.27  Export   Import 
        ของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.28    
  843131 /KGM     ของลิฟต์ ของเครื่องชักรอกแบบสกิปหรือบันไดเลื่อน  Export   Import 
  84313110 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8428.10.218428.10.29หรือ8428.10.90  Export   Import 
  84313120 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8428.10.10หรือ8428.40.00  Export   Import 
  843139 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  84313910 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8428.20.108428.32.108428.33.10หรือ8428.39.10  Export   Import 
  84313920 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8428.90  Export   Import 
  84313940 000/KGM           ของเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้ายขนย้ายและจัดเก็บแผงวงจรพิมพ์แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84313990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.26 84.29 หรือ 84.30    
  843141 /KGM     บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ  Export   Import 
  84314100 000/KGM           บักเกตที่ตักที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ  Export   Import 
  84314200 000/KGM           ใบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์  Export   Import 
  84314300 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะตามประเภทย่อยที่8430.41หรือ8430.49  Export   Import 
  843149 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  84314910 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องจักรตามประเภทที่84.26  Export   Import 
  84314920 000/KGM           ขอบตัดหรือคมตัดสำหรับเครื่องขูดเครื่องเกรดหรือเครื่องเกลี่ย  Export   Import 
  84314930 000/KGM           ของเครื่องบดถนน  Export   Import 
  84314990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8432 /NUL           เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การทําสวนหรือการป่าไม้ สําหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก เครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีฬา    
  84321000 000/C62           เครื่องไถ  Export   Import 
  84321000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องคราด เครื่องพรวนดิน เครื่องกําจัดตอ เครื่องกําจัดวัชพืชและเครื่องขุด    
  84322100 000/C62           เครื่องคราดแบบจาน  Export   Import 
  84322100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84322900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84322900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84323000 000/C62           เครื่องหว่านเมล็ดเครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า  Export   Import 
  84323000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843240 /NUL           - เครื่องหว่านปุ๋ย    
  84324000 000/C62           เครื่องหว่านปุ๋ย  Export   Import 
  84324000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843280 /-     เครื่องจักรอื่น ๆ  Export   Import 
  84328010 000/C62           ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน  Export   Import 
  84328010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84328020 000/C62           เครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีฬา  Export   Import 
  84328020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84328090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84328090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843290 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84329010 000/KGM           ของเครื่องจักรตามประเภทย่อยที่8432.80.90  Export   Import 
  84329020 000/KGM           ของเครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีฬา  Export   Import 
  84329090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8433 /NUL           เครื่องจักรสําหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด รวมถึงเครื่องทําฟ้อนฟางหรือฟ้อนหญ้า เครื่องตัดหญ้า รวมทั้งเครื่องจักรสําหรับทําความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่น ๆ ทางการเกษตร นอกจากเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.37    
        เครื่องตัดหญ้าสําหรับสนามหญ้า สวนสาธารณะหรือสนามกีฬา    
  84331100 000/C62           ขับด้วยมอเตอร์มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุนตามแนวนอน  Export   Import 
  84331100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843319 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84331910 000/C62           ควบคุมด้วยแรงงานคน  Export   Import 
  84331910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84331990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84331990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84332000 000/C62           เครื่องตัดหญ้าอื่นๆรวมถึงแผ่นตัด(คัตเตอร์บาร์)สำหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์  Export   Import 
  84332000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84333000 000/C62           เครื่องจักรอื่นๆสำหรับจัดทำหญ้าแห้ง  Export   Import 
  84333000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843340 /NUL           - เครื่องทําฟ้อนฟางหรือฟ้อนหญ้า รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่มีเครื่องเก็บ    
  84334000 000/C62           เครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้ารวมถึงเครื่องดังกล่าวที่มีเครื่องเก็บ  Export   Import 
  84334000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักรอื่น ๆ สําหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสําหรับนวด    
  84335100 000/C62           เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด  Export   Import 
  84335100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84335200 000/C62           เครื่องจักรอื่นๆสำหรับนวด  Export   Import 
  84335200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84335300 000/C62           เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช  Export   Import 
  84335300 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843359 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84335910 000/C62           เครื่องเก็บฝ้ายและเครื่องหีบฝ้าย  Export   Import 
  84335910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84335990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84335990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843360 /-     เครื่องจักรสําหรับทําความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้หรือผลิตผลอื่น ๆ ทางการเกษตร  Export   Import 
  84336010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84336010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84336020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84336020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843390 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84339010 000/KGM           ลูกล้อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง(รวมถึงยางล้อ)เกิน100มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน250มิลลิเมตรหากว่าความกว้างของขอบล้อหรือยางที่ประกอบนั้นเกิน30มิลลิเมตร  Export   Import 
  84339020 000/KGM           อื่นๆของของตามประเภทย่อยที่8433.11หรือ8433.19.90  Export   Import 
  84339030 000/KGM           อื่นๆของของตามประเภทย่อยที่8433.19.10  Export   Import 
  84339090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8434     เครื่องรีดนมและเครื่องจักรทําผลิตภัณฑ์นม  Export   Import 
  843410 /-     เครื่องรีดนม  Export   Import 
  84341010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84341010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84341020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84341020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843420 /-     เครื่องจักรทําผลิตภัณฑ์นม  Export   Import 
  84342010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84342010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84342020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84342020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843490 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84349010 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84349020 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
8435     เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คลฝ้ายกัน ใช้ในการผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คลฝ้ายกัน  Export   Import 
  843510 /-     เครื่องจักร  Export   Import 
  84351010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84351010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84351020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84351020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843590 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84359010 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84359020 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  8436 /NUL           เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการเกษตร การทําสวน การป่าไม้การเลี้ยงสัตว์ป?กเลี้ยง หรือการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงเครื่องเพาะชําทีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนติดอยู่ด้วยรวมทั้งเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง    
  843610 /-     เครื่องจักรสําหรับเตรียมอาหารสัตว์  Export   Import 
  84361010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84361010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84361020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84361020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84362 /NUL           เครื่องจักรสําหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง รวมถึงเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง    
  843621 /-     เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84362110 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84362110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84362120 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84362120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843629 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84362910 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84362910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84362920 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84362920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843680 /-     เครื่องจักรอื่น ๆ  Export   Import 
  84368011 000/C62           ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน  Export   Import 
  84368011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84368019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84368019 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84368021 000/C62           ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน  Export   Import 
  84368021 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84368029 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84368029 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843691 /KGM           ของเครื่องจักรสําหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงหรือเครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปักเลี้ยง    
  84369110 000/KGM           ของเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84369120 000/KGM           ของเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  843699 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  84369911 000/KGM           ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน  Export   Import 
  84369919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84369921 000/KGM           ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน  Export   Import 
  84369929 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8437     เครื่องจักรสําหรับทําความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืชเมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว รวมทั้งเครื่องจักร ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการโม่สี หรือที่ใช้กับเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว นอกจากเครื่องจักรแบบที่ใช้ในฟาร์ม  Export   Import 
  843710 /-     เครื่องจักรสําหรับทําความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืชเมล็ดธัญญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว  Export   Import 
  84371010 000/C62           สำหรับใช้กับเมล็ดธัญญพืชที่ใช้ทำขนมปังที่ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งเครื่องฝัดและเครื่องทำความสะอาดที่คล้ายกันที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84371010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84371020 000/C62           สำหรับใช้กับเมล็ดธัญญพืชที่ใช้ทำขนมปังที่ไม่ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งเครื่องฝัดและเครื่องทำความสะอาดที่คล้ายกันที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84371020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84371030 000/C62           อื่นๆใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84371030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84371040 000/C62           อื่นๆไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84371040 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843780 /-     เครื่องจักรอื่น ๆ  Export   Import 
  84378010 000/C62           เครื่องกะเทาะเปลือกข้าวและเครื่องขัดขาวทรงกรวยที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84378010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84378020 000/C62           เครื่องกะเทาะเปลือกข้าวและเครื่องขัดขาวทรงกรวยที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84378020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84378030 000/C62           เครื่องสีเมล็ดกาแฟและข้าวโพดชนิดที่ใช้ทางอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84378030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84378040 000/C62           เครื่องสีเมล็ดกาแฟและข้าวโพดชนิดที่ใช้ทางอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84378040 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84378051 000/C62           เครื่องขัดมันข้าวเครื่องจักรสำหรับร่อนและแร่งเครื่องทำความสะอาดรำข้าวและเครื่องกะเทาะเปลือก  Export   Import 
  84378051 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84378059 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84378059 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84378061 000/C62           เครื่องขัดมันข้าวเครื่องจักรสำหรับร่อนและแร่งเครื่องทำความสะอาดรำข้าวและเครื่องกะเทาะเปลือก  Export   Import 
  84378061 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84378069 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84378069 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843790 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84379011 000/KGM           ของเครื่องจักรตามประเภทย่อยที่8437.10  Export   Import 
  84379019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84379021 000/KGM           ของเครื่องจักรตามประเภทย่อยที่8437.10  Export   Import 
  84379029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8438     เครื่องจักรที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ สําหรับใช้ในอุตสาหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม นอกจากเครื่องจักรสําหรับใช้สกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันสัตว์ หรือไขมันหรือน้ำมันพืชชนิดระเหยยาก  Export   Import 
  843810 /-     เครื่องจักรทําเบเกอรี่ และเครื่องจักรสําหรับการผลิตมักกะโรนี สปาเก็ตตี หรือผลิตภัณฑ์ที่คลฝ้ายกัน  Export   Import 
  84381010 /-         ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84381010 001/C62           เครื่องจักรทำเบเกอรี่  Export   Import 
  84381010 002/C62           เครื่องจักรสำหรับการผลิตมักกะโรนีสปาเก็ตตี้หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  84381010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84381020 /-         ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84381020 001/C62           เครื่องจักรทำเบเกอรี่  Export   Import 
  84381020 002/C62           เครื่องจักรสำหรับการผลิตมักกะโรนีสปาเก็ตตี้หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  84381020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843820 /-     เครื่องจักรสําหรับการผลิตลูกกวาด โกโก้หรือช็อกโกแลต  Export   Import 
  84382010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84382010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84382020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84382020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843830 /-     เครื่องจักรสําหรับการผลิตน้ำตาล  Export   Import 
  84383010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84383010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84383020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84383020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843840 /-     เครื่องจักรทําเบียร์  Export   Import 
  84384010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84384010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84384020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84384020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843850 /NUL           เครื่องจักรสําหรับการปรุงแต่งเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง    
  84385010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84385010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84385020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84385020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843860 /-     เครื่องจักรสําหรับการปรุงแต่งผลไม้ ลูกนัตหรือพืชผัก  Export   Import 
  84386010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84386010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84386020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84386020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843880 /-     เครื่องจักรอื่น ๆ  Export   Import 
  84388011 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84388011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84388012 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84388012 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84388091 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84388091 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84388092 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84388092 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843890 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84389011 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8438.30.10  Export   Import 
  84389012 000/KGM           ของเครื่องบดกาแฟให้ละเอียด  Export   Import 
  84389019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84389021 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8438.30.20  Export   Import 
  84389022 000/KGM           ของเครื่องบดกาแฟให้ละเอียด  Export   Import 
  84389029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8439     เครื่องจักรสําหรับทําเยื่อจากวัตถุจําพวกเส้นใยเซลลูโลส หรือสําหรับทําหรือตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  84391000 000/C62           เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลส  Export   Import 
  84391000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84392000 000/C62           เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  84392000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84393000 000/C62           เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  84393000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        ส่วนประกอบ    
  843991 /KGM     ของเครื่องจักรสําหรับทําเยื่อจากวัตถุจําพวกเส้นใยเซลลูโลส  Export   Import 
  84399110 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84399120 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  843999 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  84399910 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84399920 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
8440     เครื่องจักรสําหรับเข้าเล่มหนังสือ รวมถึงเครื่องจักรเย็บหนังสือ  Export   Import 
  844010 /-     เครื่องจักร  Export   Import 
  84401010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84401010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84401020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84401020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  844090 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84409010 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84409020 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
8441     เครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่องตัดทุกชนิด สําหรับจัดทําของจากเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  844110 /-     เครื่องตัด  Export   Import 
  84411010 /-         ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84411010 001/C62           เฉพาะเครื่องจักรที่ใช้ตัดกระดาษ  Export   Import 
  84411010 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84411010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84411020 /-         ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84411020 001/C62           เฉพาะเครื่องจักรที่ใช้ตัดกระดาษ  Export   Import 
  84411020 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84411020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  844120 /-     เครื่องจักรสําหรับทําถุงหรือซอง  Export   Import 
  84412010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84412010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84412020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84412020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  844130 /-     เครื่องจักรสําหรับทํากล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ดรัมหรือภาชนะบรรจุที่คลฝ้ายกัน นอกจากที่ทําโดยการอัดแบบ  Export   Import 
  84413010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84413010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84413020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84413020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  844140 /-     เครื่องจักรสําหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งให้เป็นของ  Export   Import 
  84414010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84414010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84414020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84414020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  844180 /-     เครื่องจักรอื่น ๆ  Export   Import 
  84418010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84418010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84418020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84418020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  844190 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84419010 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84419020 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
8442     เครื่องจักร และเครื่องอุปกรณ์ (นอกจากเครื่องมือกลตามประเภทที่ 84.56 ถึง 84.65) สำหรับหล่อตัวพิมพ์หรือเรียงพิมพ์ สำหรับเตรียมหรือทำบล็อก เพลต ลูกกลิ้ง หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งตัวพิมพ์ บล็อก เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิ  Export   Import 
  844230 /-     เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์  Export   Import 
  84423010 /-         ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84423010 001/C62           เครื่องจักรหล่อตัวพิมพ์  Export   Import 
  84423010 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84423010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84423020 /-         ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84423020 001/C62           เครื่องจักรหล่อตัวพิมพ์  Export   Import 
  84423020 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84423020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  844240 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น  Export   Import 
  84424010 000/KGM           ของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84424020 000/KGM           ของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84425000 000/KGM           เพลตลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆที่ทำรอยพิมพ์แล้วรวมทั้งเพลตลูกกลิ้งและหินพิมพ์ภาพที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์(เช่นทำให้เรียบทำเป็นลายเม็ดหรือขัดมัน)  Export   Import 
8443     เครื่องพิมพ์ใช้สําหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทํารอยพิมพ์แล้ว ตามประเภทที่ 84.42เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทําสําเนา และเครื่องโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
        เครื่องพิมพ์ใช้สําหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทํารอยพิมพ์แล้ว ตามประเภทที่84.42    
  84431100 000/C62           เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน  Export   Import 
  84431100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  844312 /NUL           - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ต ที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสํานักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน 36 เซนติเมตร)    
  84431200 000/C62           เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่นชนิดที่ใช้ในสำนักงาน(ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน22เซนติเมตรและอีกด้านหนึ่งไม่เกิน36เซนติเมตร)  Export   Import 
  84431200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84431300 000/C62           เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตอื่นๆ  Export   Import 
  84431300 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  844314 /NUL           - - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิกที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน    
  84431400 000/C62           เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิกที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน  Export   Import 
  84431400 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  844315 /NUL           - - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิกนอกจากที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน    
  84431500 000/C62           เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิกนอกจากที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน  Export   Import 
  84431500 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  844316 /NUL           - - เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิก    
  84431600 000/C62           เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิก  Export   Import 
  84431600 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84431700 000/C62           เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย  Export   Import 
  84431700 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84431900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  844331 /-     เครื่องจักรซึ่งทําหน้าที่ได้ตั้งแต่ 2 หน้าที่ขึ้นไป เกี่ยวกัการพิมพ์ การทําสําเนา หรือการส่งโทรสาร ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย  Export   Import 
            เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทําสําเนา และเครื่องโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม    
            เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทําสําเนา และเครื่องโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม    
  84433110 000/C62           เครื่องพิมพ์เครื่องทำสำเนาที่พิมพ์โดยกรรมวิธีอิงค์เจ็ต  Export   Import 
  84433110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทําสําเนา และเครื่องโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม    
  84433120 000/C62           เครื่องพิมพ์เครื่องทำสำเนาที่พิมพ์โดยกรรมวิธีเลเซอร์  Export   Import 
  84433120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทําสําเนา และเครื่องโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม    
  84433130 000/C62           เครื่องพิมพ์เครื่องทำสำเนาเครื่องโทรสารที่อยู่รวมกัน  Export   Import 
  84433130 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทําสําเนา และเครื่องโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม    
  84433190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  844332 /-     อื่น ๆ ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย  Export   Import 
  84433210 000/C62           เครื่องพิมพ์แบบจุด  Export   Import 
  84433210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84433220 000/C62           เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต  Export   Import 
  84433220 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84433230 000/C62           เครื่องพิมพ์เลเซอร์  Export   Import 
  84433230 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84433240 000/C62           เครื่องโทรสาร  Export   Import 
  84433240 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84433250 000/C62           เครื่องพิมพ์สกรีนสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์หรือแผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  84433250 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84433290 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84433290 001/C62           เครื่องจักรสำหรับพิมพ์  Export   Import 
  84433290 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84433290 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  844339 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84433911 000/C62           สี  Export   Import 
  84433911 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84433919 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84433919 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84433920 000/C62           เครื่องทำสำเนาโดยใช้แสงแบบอิเล็กโทรสแตติกทำงานโดยวิธีถ่ายแบบต้นฉบับลงบนสำเนาโดยผ่านตัวกลาง(กรรมวิธีทางอ้อม)ทำงานโดยการแปรรูปเอกสารต้นฉบับให้เป็นรหัสดิจิตัล  Export   Import 
  84433920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84433930 000/C62           เครื่องทำสำเนาโดยใช้แสงอื่นๆที่มีระบบทางทัศนศาสตร์ประกอบร่วมอยู่  Export   Import 
  84433930 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84433940 000/C62           เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต  Export   Import 
  84433940 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84433990 /-         อื่นๆ