ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
85     เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว  Export   Import 
  8501 /C62           มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า)    
  850110 /C62     มอเตอร์ที่ให้กําลังไม่เกิน 37.5 วัตต์  Export   Import 
  85011011 000/C62           มอเตอร์แบบขั้น  Export   Import 
  85011012 000/C62           มอเตอร์แบบสปินเดิล  Export   Import 
  85011019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85011091 000/C62           มอเตอร์แบบขั้น  Export   Import 
  85011092 000/C62           มอเตอร์แบบสปินเดิล  Export   Import 
  85011099 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  850120 /C62     มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกระแสสลับ/กระแสตรงที่ให้กําลังเกิน 37.5 วัตต์  Export   Import 
  85012011 000/C62           ให้กำลังเกิน746วัตต์  Export   Import 
  85012019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85012020 000/C62           ให้กำลังเกิน1กิโลวัตต์  Export   Import 
  85013 /C62           มอเตอร์กระแสตรงอื่น ๆ รวมทั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง    
  850131 /C62     ให้กําลังไม่เกิน 750 วัตต์  Export   Import 
  85013110 000/C62           มอเตอร์  Export   Import 
  85013120 000/C62           เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  Export   Import 
  850132 /C62     - - ให้กําลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกิน 75 กิโลวัตต์  Export   Import 
  85013200 001/C62           มอเตอร์กระแสตรง  Export   Import 
  85013200 002/C62           เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  Export   Import 
  850133 /C62     - - ให้กําลังเกิน 75 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 375 กิโลวัตต์  Export   Import 
  85013300 001/C62           มอเตอร์กระแสตรง  Export   Import 
  85013300 002/C62           เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  Export   Import 
  850134 /C62     - - ให้กําลังเกิน 375 กิโลวัตต์  Export   Import 
  85013400 001/C62           มอเตอร์กระแสตรง  Export   Import 
  85013400 002/C62           เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  Export   Import 
  850140 /C62     มอเตอร์กระแสสลับอื่น ๆ ชนิดเฟสเดียว  Export   Import 
  85014010 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน1กิโลวัตต์  Export   Import 
  85014020 000/C62           ให้กำลังเกิน1กิโลวัตต์  Export   Import 
  850151 /C62     มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดหลายเฟส ที่ให้กำลังไม่เกิน 750 วัตต์  Export   Import 
  85015100 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน750วัตต์  Export   Import 
  850152 /C62     ให้กําลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกิน 75 กิโลวัตต์  Export   Import 
  85015210 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน1กิโลวัตต์  Export   Import 
  85015220 000/C62           ให้กำลังเกิน1กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน37.5กิโลวัตต์  Export   Import 
  85015230 000/C62           ให้กำลังเกิน37.5กิโลวัตต์  Export   Import 
  85015300 000/C62           ให้กำลังเกิน75กิโลวัตต์  Export   Import 
  85016 /C62           เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์)    
  850161 /C62     ให้กําลังไม่เกิน 75 เควีเอ  Export   Import 
  85016110 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน12.5เควีเอ  Export   Import 
  85016120 000/C62           ให้กำลังเกิน12.5เควีเอ  Export   Import 
  850162 /C62     ให้กําลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เควีเอ  Export   Import 
  85016210 000/C62           ให้กำลังเกิน75เควีเอแต่ไม่เกิน150เควีเอ  Export   Import 
  85016290 000/C62           ให้กำลังเกิน150เควีเอแต่ไม่เกิน375เควีเอ  Export   Import 
  85016300 000/C62           ให้กำลังเกิน375เควีเอแต่ไม่เกิน750เควีเอ  Export   Import 
  85016400 000/C62           ให้กำลังเกิน750เควีเอ  Export   Import 
  8502 /NUL           ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน (โรตารี่คอนเวอร์เตอร์)    
  85021100 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน75เควีเอ  Export   Import 
  85021100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850212 /-     ให้กําลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เควีเอ  Export   Import 
  85021210 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน125เควีเอ  Export   Import 
  85021210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85021290 000/C62           ให้กำลังเกิน125เควีเอ  Export   Import 
  85021290 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850213 /-     ให้กําลังเกิน 375 เควีเอ  Export   Import 
  85021310 000/C62           ให้กำลังตั้งแต่12,500เควีเอ(10,000กิโลวัตต์)ขึ้นไป  Export   Import 
  85021310 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85021390 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85021390 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850220 /NUL           ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ    
  85022010 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน75เควีเอ  Export   Import 
  85022010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85022020 000/C62           ให้กำลังเกิน75เควีเอแต่ไม่เกิน100เควีเอ  Export   Import 
  85022020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85022030 000/C62           ให้กำลังเกิน100เควีเอแต่ไม่เกิน10,000เควีเอ  Export   Import 
  85022030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85022041 000/C62           ให้กำลังตั้งแต่12,500เควีเอ(10,000กิโลวัตต์)ขึ้นไป  Export   Import 
  85022041 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85022049 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85022049 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85023 /NUL           ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอื่น ๆ    
  850231 /-     ขับด้วยกําลังลม  Export   Import 
  85023110 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน10,000เควีเอ  Export   Import 
  85023110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85023190 /-         ให้กำลังเกิน10,000เควีเอ  Export   Import 
  85023190 001/C62           เฉพาะที่ให้กำลังตั้งแต่10,000กิโลวัตต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85023190 002/C62           Other  Export   Import 
  85023190 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85023190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850239 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  85023910 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน10เควีเอ  Export   Import 
  85023910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85023920 000/C62           ให้กำลังเกิน10เควีเอแต่ไม่เกิน10,000เควีเอ  Export   Import 
  85023920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85023931 000/C62           ให้กำลังตั้งแต่12,500เควีเอ(10,000กิโลวัตต์)ขึ้นไป  Export   Import 
  85023931 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85023939 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85023939 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850240 /C62           - เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน    
  85024000 000/C62           เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน  Export   Import 
8503     ส่วนประกอบที่เหมาะสําหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักร ตาม  Export   Import 
  850300 /KGM     ส่วนประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทที่ 85.01 (มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) หรือ 85.02 (ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน)  Export   Import 
  85030011 000/KGM           สเตเตอร์สำหรับพัดลมเพดาน  Export   Import 
  85030012 000/KGM           ส่วนประกอบของมอเตอร์ที่ให้กำลังน้อยกว่า1.5กิโลวัตต์หรือมากกว่า75กิโลวัตต์  Export   Import 
  85030013 000/KGM           ส่วนประกอบของมอเตอร์ที่ให้กำลังมากกว่า1.5กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน75กิโลวัตต์  Export   Import 
  85030019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  85030090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8504 /NUL           หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่(สแตติกคอนเวอร์เตอร์)(เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า) และตัวเหนี่ยวนํา    
  850410 /C62           - บัลลาสต์ สําหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ    
  85041000 001/C62           บัลลาสต์สำหรับฟลูออเรสเซนต์  Export   Import 
  85041000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85042 /NUL           หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว    
  850421 /-     ขนาดกําลังจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ  Export   Import 
  85042110 000/C62           ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบขั้นรวมทั้งหม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัดที่มีขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน5เควีเอ  Export   Import 
  85042110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85042191 000/C62           ขนาดกำลังจ่ายเกิน10เควีเอที่มีความดันด้านสูงตั้งแต่60,000โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85042191 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85042199 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85042199 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850422 /-     ขนาดกําลังจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ไม่เกิน 10,000 เควีเอ  Export   Import 
  85042211 000/C62           ที่มีความดันด้านสูงตั้งแต่60,000โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85042211 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85042219 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85042219 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85042291 000/C62           ที่มีความดันด้านสูงตั้งแต่60,000โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85042291 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85042299 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85042299 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850423 /C62     ขนาดกําลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ  Export   Import 
  85042310 000/C62           ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน15,000เควีเอ  Export   Import 
  85042321 000/C62           ไม่เกิน20,000เควีเอ  Export   Import 
  85042329 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85043 /C62           หม้อแปลงไฟฟ้าอื่น ๆ    
  850431 /C62     ขนาดกําลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ  Export   Import 
  85043110 000/C62           หม้อแปลงศักย์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือวัด  Export   Import 
  85043120 000/C62           หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือวัด  Export   Import 
  85043130 000/C62           หม้อแปลงแบบฟลายแบ็ก  Export   Import 
  85043140 000/C62           หม้อแปลงแบบความถี่กลาง  Export   Import 
  85043150 000/C62           หม้อแปลงแบบสเต็ปอัพ/สเต็ปดาวน์แบบสไสด์เรกูเลเตอร์แบบสเตบิไลเซอร์  Export   Import 
  85043190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  850432 /C62     ขนาดกําลังจ่ายเกิน 1 เควีเอ แต่ไม่เกิน 16 เควีเอ  Export   Import 
  85043211 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043219 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85043220 000/C62           ชนิดที่ใช้กับของเล่นหุ่นจำลองย่อขนาดหรือหุ่นจำลองที่คล้ายกันเพื่อนันทนาการ  Export   Import 
  85043230 000/C62           อื่นๆที่มีความถี่สูง  Export   Import 
  85043241 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043249 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85043251 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043259 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  850433 /C62     ขนาดกําลังจ่ายเกิน 16 เควีเอ แต่ไม่เกิน 500 เควีเอ  Export   Import 
  85043311 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043319 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85043391 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043399 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  850434 /C62     ขนาดกําลังจ่ายเกิน 500 เควีเอ  Export   Import 
  85043411 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043412 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85043413 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043414 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85043421 000/C62           แมชชิ่งทรานฟอร์มเมอร์  Export   Import 
  85043429 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  850440 /C62           เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่    
  85044011 000/C62           เครื่องจ่ายไฟสำรอง(ยูพีเอส)  Export   Import 
  85044019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85044020 000/C62           เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่มีพิกัดเกิน100เควีเอ  Export   Import 
  85044030 000/C62           เครื่องกลับกระแสฟ้าอื่นๆ  Export   Import 
  85044040 000/C62           เครื่องผกผัน(อินเวอร์เตอร์)  Export   Import 
  85044090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  850450 /C62     ตัวเหนี่ยวนําอื่น ๆ  Export   Import 
  85045010 000/C62           ตัวเหนี่ยวนำสำหรับแหล่งจ่ายกำลังสำหรับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยของเครื่องดังกล่าวและเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม  Export   Import 
  85045020 000/C62           ตัวเหนี่ยวนำค่าคงที่แบบชิพ  Export   Import 
  85045091 000/C62           ขนาดกำลังจ่ายเกิน2,500เควีเอแต่ไม่เกิน10,000เควีเอ  Export   Import 
  85045092 000/C62           ขนาดกำลังจ่ายเกิน10,000เควีเอ  Export   Import 
  85045093 000/C62           ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน2,500เควีเอ  Export   Import 
  850490 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85049010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8504.10  Export   Import 
  85049020 000/KGM           แผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)สำหรับของตามประเภทย่อยที่8504.40.108504.40.19หรือ8504.50.11  Export   Import 
  85049031 000/KGM           แผงระบายความร้อนรวมทั้งชุดระบายความร้อนชนิดท่อแบนสำหรับหม้อแปลงจ่ายไฟฟ้าและหม้อแปลงกำลัง  Export   Import 
  85049039 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85049041 000/KGM           แผงระบายความร้อนรวมทั้งชุดระบายความร้อนชนิดท่อแบนสำหรับหม้อแปลงจ่ายไฟฟ้าและหม้อแปลงกำลัง  Export   Import 
  85049049 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85049050 000/KGM           อื่นๆสำหรับตัวเหนี่ยวนำขนาดไม่เกิน2,500เควีเอ  Export   Import 
  85049060 000/KGM           อื่นๆสำหรับตัวเหนี่ยวนำขนาดเกิน2,500เควีเอ  Export   Import 
  85049090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8505 /KGM           แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรและของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวร หลังจากผ่านการทําให้เป็นแม่เหล็ก หัวจับ แคลป์ และอุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกัน ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร ประกับ คลัตช์และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า    
  85051100 000/KGM           ทำด้วยโลหะ  Export   Import 
  85051900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  850520 /KGM           - ประกับ คลัตช์และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า    
  85052000 000/KGM           ประกับคลัตช์และเบรกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า  Export   Import 
  850590 /KGM     อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ  Export   Import 
  85059010 000/KGM           หัวจับแคลป์และอุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกันที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร  Export   Import 
  85059020 000/KGM           ส่วนประกอบของของตามประเภทย่อยที่8505.20  Export   Import 
  85059090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8506     เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ  Export   Import 
  850610 /C62     แมงกานีสไดออกไซด์  Export   Import 
  85061010 000/C62           ปริมาตรภายนอกไม่เกิน300ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  85061010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85061090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85061090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85063000 000/C62           ปรอทออกไซด์  Export   Import 
  85063000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85064000 000/C62           เงินออกไซด์  Export   Import 
  85064000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85065000 000/C62           ลิเทียม  Export   Import 
  85065000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850660 /C62     เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ ชนิดอากาศ-สังกะสี  Export   Import 
  85066000 000/C62           อากาศสังกะสี  Export   Import 
  85066000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850680 /C62     เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่น ๆ  Export   Import 
  85068010 000/C62           สังกะสีคาร์บอนปริมาตรภายนอกไม่เกิน300ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  85068010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85068020 000/C62           สังกะสีคาร์บอนปริมาตรภายนอกเกิน300ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  85068020 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85068090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85068090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85069000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  8507 /NUL           หม้อสะสมไฟฟ้ารวมถึงแผ่นกั้นของของดังกล่าวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม    
  850710 /C62     เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สําหรับสตาร์ตเครื่องยนต์แบบลูกสูบ  Export   Import 
  85071010 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  85071010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85071090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85071090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850720 /C62           หม้อสะสมไฟฟ้าเลดแอซิดอื่น ๆ    
  85072010 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  85072010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85072090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85072090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850730 /C62     หม้อสะสมไฟฟ้าชนิดนิกเกิลแคดเมียม  Export   Import 
  85073000 000/C62           นิกเกิลแคดเมียม  Export   Import 
  85073000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850740 /C62     หม้อสะสมไฟฟ้าชนิดนิกเกิลเหล็ก  Export   Import 
  85074000 000/C62           นิกเกิลเหล็ก  Export   Import 
  85074000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850780 /C62           หม้อสะสมไฟฟ้าอื่น ๆ    
  85078011 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ชนิดแล็ปท็อป(รวมถึงโน้ตบุกและซับโน้ตบุก)  Export   Import 
  85078011 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85078019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85078019 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85078020 000/C62           อื่นๆชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  85078020 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85078090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85078090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  850790 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85079011 /KGM         ของของตามประเภทย่อยที่8507.10.90  Export   Import 
  85079011 001/KGM           แผ่นตะกั่ว  Export   Import 
  85079011 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85079012 /KGM         ชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  85079012 001/KGM           แผ่นตะกั่ว  Export   Import 
  85079012 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85079019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85079019 001/KGM           แผ่นตะกั่ว  Export   Import 
  85079019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85079091 /KGM         ชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  85079091 001/KGM           เปลือกหม้อเก็บไฟฟ้า  Export   Import 
  85079091 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85079092 000/KGM           แผ่นกั้นแบตเตอรี่ที่เป็นแผ่นเป็นม้วนหรือตัดตามขนาดทำด้วยวัตถุนอกจากโพลี(ไวนิลคลอไรด์)  Export   Import 
  85079093 /KGM         อื่นๆของของตามประเภทย่อยที่8507.10.90  Export   Import 
  85079093 001/KGM           เปลือกหม้อเก็บไฟฟ้า  Export   Import 
  85079093 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85079099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85079099 001/KGM           เปลือกหม้อเก็บไฟฟ้า  Export   Import 
  85079099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8508     เครื่องดูดฝุน  Export   Import 
  85081100 000/C62           ที่มีกำลังไม่เกิน1,500วัตต์และมีถุงหรือภาชนะอื่นสำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน20ลิตร  Export   Import 
  85081100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850819 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  85081900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85081900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85086000 000/C62           เครื่องดูดฝุ่นอื่นๆ  Export   Import 
  85086000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850870 /KGM      ใช้ตัวกลางที่ใช้แม่เหล็ก ใช้แสง หรือใช้สารกึ่งตัวนํา  Export   Import 
  85087000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  8509 /NUL           เครื่องใช้กลไฟฟ้าสําหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุนตามประเภทที่ 85.08    
  850940 /-     - เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้  Export   Import 
  85094000 001/C62           เครื่องบดอาหารและเครื่องผสมอาหาร  Export   Import 
  85094000 002/C62           เครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้  Export   Import 
  85094000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850980 /-     เครื่องใช้อื่น ๆ  Export   Import 
  85098010 000/C62           เครื่องขัดพื้น  Export   Import 
  85098010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85098090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85098090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  850990 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85099010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8509.80.10  Export   Import 
  85099020 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8509.40.00หรือ8509.80.90  Export   Import 
  8510 /NUL           เครื่องโกนหนวด ปัตตาเลี่ยนและเครื่องขจัดขน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว    
  85101000 000/C62           เครื่องโกนหนวด  Export   Import 
  85102000 000/C62           ปัตตาเลี่ยน  Export   Import 
  85103000 000/C62           เครื่องขจัดขน  Export   Import 
  85109000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  8511 /NUL           เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ตเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด (เช่น แมกนีโตจุดระเบิดแมกนีโตไดนาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ตเตอร์มอเตอร์)รวมทั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกําเนิดไฟฟ้    
  851110 /C62     หัวเทียน  Export   Import 
  85111010 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  85111090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851120 /C62     แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดมาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล  Export   Import 
  85112000 000/C62           แมกนีโตจุดระเบิดแมกนีโตไดนาโมรวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล  Export   Import 
  851130 /C62     จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด  Export   Import 
  85113020 000/C62           จานจ่ายไฟและคอยล์จุดระเบิดที่ยังไม่ได้ประกอบแต่ไม่รวมถึงชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  85113090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851140 /C62           สตาร์ตเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ตเตอร์และเครื่องกําเนิดไฟฟ้า    
  85114010 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  85114020 000/C62           สตาร์ตเตอร์มอเตอร์อื่นๆที่ยังไม่ได้ประกอบ  Export   Import 
  85114030 000/C62           สตาร์ตเตอร์มอเตอร์สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.01ถึง87.05  Export   Import 
  85114090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851150 /C62           เครื่องกําเนิดไฟฟ้าอื่น ๆ    
  85115010 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  85115020 000/C62           เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ(อัลเทอร์เนเตอร์)อื่นๆที่ยังไม่ได้ประกอบ  Export   Import 
  85115030 000/C62           เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ(อัลเทอร์เนเตอร์)อื่นๆสำหรับยานยนต์ตามประเภทที่87.01ถึง87.05  Export   Import 
  85115090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851180 /C62     - เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  85118000 001/C62           โกลว์ปลั๊ก  Export   Import 
  85118000 002/C62           คัทเอาท์ไดนาโม(เช่นเรคกูเรเตอร์)  Export   Import 
  85118000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851190 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ตเครื่องยนต์ ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด (เช่น หัวเทียน จานจ่ายไฟ เป็นต้น) รวมถึงส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ เป็นต้น) และคัทเอาท  Export   Import 
  85119000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  8512 /NUL           เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 85.39) เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกําจัดฝ้าชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์    
  85121000 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ  Export   Import 
  851220 /C62     เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สําหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้  Export   Import 
  85122010 000/C62           สำหรับรถยนต์ที่ประกอบแล้ว  Export   Import 
  85122020 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ที่ยังไม่ได้ประกอบ  Export   Import 
  85122090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851230 /C62     เครื่องอุปกรณ์สําหรับให้สัญญาณเสียง  Export   Import 
  85123010 000/C62           แตรและไซเรนที่ประกอบแล้ว  Export   Import 
  85123020 000/C62           เครื่องอุปกรณ์ให้สัญญาณเสียงที่ยังไม่ได้ประกอบ  Export   Import 
  85123090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851240 /C62           - เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกําจัดฝ้า    
  85124000 000/C62           เครื่องปัดน้ำฝนเครื่องละลายน้ำแข็งและเครื่องกำจัดฝ้า  Export   Import 
  851290 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85129010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8512.10  Export   Import 
  85129020 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8512.208512.30หรือ8512.40  Export   Import 
  8513 /NUL           โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทํางานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว (เช่นแบตเตอรี่แห้ง หม้อสะสมไฟฟ?า แมกนีโต) นอกจากเครื่องอุปกรณ์สําหรับให้แสงสว่างตามประเภทที่ 85.12    
  851310 /C62     โคม  Export   Import 
  85131010 000/C62           โคมบนหมวกสำหรับคนงานในเหมือง  Export   Import 
  85131020 000/C62           โคมสำหรับคนงานเหมืองหิน  Export   Import 
  85131090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85131090 001/C62           ไฟฉาย  Export   Import 
  85131090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851390 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85139030 000/KGM           ตัวสะท้อนสำหรับไฟฉายตัวเลื่อนปิดเปิดพลาสติกสำหรับไฟฉาย  Export   Import 
  85139090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8514 /NUL           เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ(รวมถึงของเหล่านั้นที่ทํางานโดยการเหนี่ยวนําหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ สําหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนําหร    
  85141000 000/C62           เตาเผาและเตาอบแบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน  Export   Import 
  851420 /C62     เตาเผาและเตาอบที่ทํางานโดยการเหนี่ยวนําหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก  Export   Import 
  85142020 000/C62           เตาเผาไฟฟ้าหรือเตาอบไฟฟ้าสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)  Export   Import 
  85142090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851430 /C62     เตาเผาและเตาอบอื่น ๆ  Export   Import 
  85143020 000/C62           เตาเผาไฟฟ้าหรือเตาอบไฟฟ้าสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)  Export   Import 
  85143090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85144000 000/C62           เครื่องอุปกรณ์อื่นๆสำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก  Export   Import 
  851490 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85149020 000/KGM           ส่วนประกอบของเตาเผาหรือเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)  Export   Import 
  85149090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8515 /NUL           เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สําหรับบัดกรี เป๋าแล่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า(รวมถึงใช้ก๊าซที่ทําให้ร้อนด้วยไฟฟ้า) ใช้ลําแสงเลเซอร์หรือลําแสงอื่น ๆโฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใช้แมกนีติกพัลส์หรือพลาสมาอาร์กไม่ว่าจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่อ    
  851511 /C62           - - หัวแร้งบัดกรีและปืนบัดกรี    
  85151100 000/C62           หัวแร้งบัดกรีและปืนบัดกรี  Export   Import 
  851519 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  85151910 000/C62           เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรีองค์ประกอบบนแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  85151990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85152100 000/C62           อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ  Export   Import 
  85152900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85153100 000/C62           อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ  Export   Import 
  851539 /C62     เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบอาร์ก (การเชื่อมโลหะโดยใช้ไฟฟ้า) (รวมถึงพลาสมาอาร์ก) อื่น ๆ (นอกจากชนิดอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ)  Export   Import 
  85153900 000/C62           เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบอาร์ก (รวมถึงพลาสมาอาร์ก) อื่นๆ (นอกจากชนิดอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ)  Export   Import 
  85153910 000/C62           เครื่องเชื่อมแบบอาร์กกระแสสลับชนิดมีหม้อแปลง  Export   Import 
  85153990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851580 /C62     เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  85158010 000/C62           เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์แบบซินเตอร์  Export   Import 
  85158090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851590 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85159010 000/KGM           ของเครื่องเชื่อมแบบอาร์กกระแสสลับชนิดมีหม้อแปลง  Export   Import 
  85159020 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรีองค์ประกอบบนแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  85159090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8516 /NUL           เครื่องทําน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทําน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทําน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทําความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม เครื่องอุปกรณ์ทําความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทําความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน เครื่องอุปกรณ์แต่งผม(เช่น เครื่องเป่า    
  851610 /C62           เครื่องทําน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทําน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทําน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทําความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม    
  85161010 000/C62           เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำความร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบสะสม  Export   Import 
  85161010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85161030 000/C62           เครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม  Export   Import 
  85161030 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85162100 000/C62           เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม  Export   Import 
  85162900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851631 /C62           - - เครื่องเป่าผม    
  85163100 000/C62           เครื่องเป่าผม  Export   Import 
  85163200 000/C62           เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่นๆ  Export   Import 
  851633 /C62           - - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง    
  85163300 000/C62           เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง  Export   Import 
  851640 /C62           เตารีดไฟฟ้า    
  85164010 000/C62           ชนิดที่ออกแบบเพื่อใช้ไอน้ำจากบอยเลอร์ทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  85164090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85165000 000/C62           เตาอบไมโครเวฟ  Export   Import 
  85165000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  851660 /C62     เตาอบอื่น ๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสําหรับหุงต้ม บอยลิงริงเตาย่างและเตาอบย่าง  Export   Import 
  85166010 000/C62           หม้อหุงข้าว  Export   Import 
  85166010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85166090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85166090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85167100 000/C62           เครื่องต้มกาแฟหรือชา  Export   Import 
  851672 /C62           - - เครื่องปิ้งขนมปัง    
  85167200 000/C62           เครื่องปิ้งขนมปัง  Export   Import 
  85167200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  851679 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  85167910 000/C62           กาต้มน้ำ  Export   Import 
  85167910 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85167990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85167990 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  851680 /C62           ตัวต้านทานสําหรับทําความร้อนด้วยไฟฟ้า    
  85168010 000/C62           สำหรับเครื่องจักรหล่อตัวพิมพ์หรือเรียงพิมพ์รวมทั้งสำหรับเตาทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  85168020 000/C62           แผ่นร้อนแบบหุ้มปิดสำหรับเครื่องใช้ที่ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  85168030 000/C62           อื่นๆสำหรับเครื่องใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  85168090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85168090 001/C62           เฉพาะสำหรับความร้อนตั้งแต่1,4002,300องศาเซลเซียส  Export   Import 
  85168090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851690 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85169020 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8516.338516.508516.608516.71หรือประเภทย่อยที่8516.79.10  Export   Import 
  85169030 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8516.10  Export   Import 
  85169090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8517     เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สําหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสําหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆสําหรับการส่งหรือการรับเสียงภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆรวมถึงเครื่องอุปกรณ์สําหรับการสื่อสารในระบบเครื่อข่ายทางสายหรือไร้สาย(เช่น เครือข่ายเฉพาะกล  Export   Import 
  85171100 000/C62           เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง(แฮนด์เซต)ไร้สาย  Export   Import 
  85171100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85171100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85171200 000/C62           เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ  Export   Import 
  85171200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85171200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85171800 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85171800 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85176100 000/C62           สถานีแม่  Export   Import 
  851762 /-     เครื่องจักรสําหรับการรับ การเปลี่ยน และการส่ง หรือการสร้าง เสียงภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176210 000/C62           เครื่องส่งวิทยุและเครื่องรับวิทยุชนิดที่ใช้สำหรับการแปลภาษาในทันทีของการประชุมที่ใช้หลายภาษา  Export   Import 
  85176210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176221 000/C62           หน่วยควบคุมและหน่วยตัวปรับต่อรวมถึงเกตเวย์บริดจ์และอุปกรณ์จัดเส้นทาง  Export   Import 
  85176221 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85176229 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85176229 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176230 000/C62           เครื่องอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณสำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข  Export   Import 
  85176230 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176241 000/C62           โมเด็มรวมถึงเคเบิลโมเด็มและโมเด็มการ์ด  Export   Import 
  85176241 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85176242 000/C62           ตัวรวมช่องสัญญาณหรือตัวมัลติเพลกซ์  Export   Import 
  85176242 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85176249 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85176249 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176251 000/C62           แลนไร้สาย  Export   Import 
  85176252 000/C62           เครื่องส่งและเครื่องรับชนิดที่ใช้สำหรับการแปลภาษาในทันทีของการประชุมที่ใช้หลายภาษา  Export   Import 
  85176253 000/C62           เครื่องส่งอื่นๆสำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข  Export   Import 
  85176259 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85176259 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176261 000/C62           สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข  Export   Import 
  85176269 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85176269 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176290 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851769 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176910 000/C62           เครื่องรับแบบพกพาสำหรับใช้รับการเรียกรับสัญญาณเตือนหรือรับเพจและอุปกรณ์เตือนการรับเพจรวมถึงวิทยุติดตามตัว(เพจเจอร์)  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176920 000/C62           สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข  Export   Import 
            เครื่องส่งอื่น ๆ    
  85176990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851770 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85177010 000/KGM           ของหน่วยควบคุมและหน่วยตัวปรับต่อรวมถึงเกตเวย์บริดจ์และอุปกรณ์จัดเส้นทาง  Export   Import 
  85177021 000/KGM           สำหรับเซลลูลาร์โฟน  Export   Import 
  85177029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85177031 000/KGM           สำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข  Export   Import 
  85177032 000/KGM           สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข  Export   Import 
  85177039 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85177040 000/KGM           สายอากาศชนิดที่ใช้กับเครื่องอุปกรณ์สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข  Export   Import 
  85177091 000/KGM           สำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข  Export   Import 
  85177092 000/KGM           สำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข  Export   Import 
  85177099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8518 /NUL           ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลําโพงจะติดตั้งในตู้ลําโพงหรือไม่ก็ตาม หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลําโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปเครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง ชุดเครื    
  851810 /C62     ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน  Export   Import 
  85181011 000/C62           ไมโครโฟนที่มีความถี่ในช่วง300เฮิร์ตซ์ถึง3,400เฮิร์ตซ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน10มิลลิเมตรและมีความสูงไม่เกิน3มิลลิเมตรชนิดที่ใช้งานทางโทรคมนาคม  Export   Import 
  85181019 /C62         ไมโครโฟนอื่นๆจะมีขาตั้งไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  85181019 001/C62           เฉพาะไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน15มิลลิเมตร  Export   Import 
  85181019 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85181090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85181090 001/C62           ขาตั้งไมโครโฟน  Export   Import 
  85181090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  851821 /-     ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตู้ลำโพง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85182100 000/C62           ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตู้ลำโพง  Export   Import 
  85182100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851822 /-     ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตู้ลำโพงเดียวกัน และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  85182200 000/C62           ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตู้ลำโพงเดียวกัน  Export   Import 
  85182200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851829 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  85182910 000/C62           ชุดลำโพงแบบกล่อง  Export   Import 
  85182910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85182920 000/C62           ลำโพงที่ปราศจากตัวกล่องที่มีความถี่ในช่วง300เฮิร์ตซ์ถึง3,400เฮิร์ตซ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน50มิลลิเมตรชนิดใช้งานทางโทรคมนาคม  Export   Import 
  85182920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85182990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85182990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851830 /-     หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลําโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป  Export   Import 
  85183010 000/C62           หูฟ้งชนิดครอบหัว  Export   Import 
  85183010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85183020 000/C62           หูฟ้งชนิดเสียบ  Export   Import 
  85183020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85183031 000/C62           ชุดปากพูดหูฟัง(แฮนด์เซต)สำหรับเครื่องอุปกรณ์โทรศัพท์  Export   Import 
  85183031 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85183039 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85183039 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85183040 000/C62           เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สาย  Export   Import 
  85183040 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85183090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85183090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851840 /NUL           เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง    
  85184010 000/C62           ที่มีสายสัญญาณเข้าตั้งแต่6สายขึ้นไปมีหรือไม่มีชิ้นส่วนสำหรับเครื่องขยายกำลัง  Export   Import 
  85184010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85184020 000/C62           ที่ใช้เป็นเครื่องทวนสัญญาณในโทรศัพท์แบบใช้สาย  Export   Import 
  85184020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85184030 000/C62           ที่ใช้เป็นเครื่องทวนสัญญาณในโทรศัพท์นอกจากโทรศัพท์แบบใช้สาย  Export   Import 
  85184030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85184090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85184090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851850 /NUL           - ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า    
  85185000 000/C62           ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  85185000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851890 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85189010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8518.10.118518.29.208518.30.40หรือ8518.40.20รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)  Export   Import 
  85189020 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8518.40.10  Export   Import 
  85189090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8519     เครื่องอุปกรณ์สําหรับบันทึกเสียงหรือเครื่องอุปกรณ์สําหรับถอดเสียง  Export   Import 
  851920 /C62     ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย  Export   Import 
  85192000 000/C62           เครื่องอุปกรณ์ที่ทำงานโดยใช้เหรียญธนบัตรบัตรธนาคารเหรียญที่ใช้แทนเงินหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ  Export   Import 
  85193000 000/C62           เครื่องหมุนแผ่นเสียง(เรกคอร์ดเดก)  Export   Import 
  85193000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85195000 000/C62           เครื่องตอบรับโทรศัพท์  Export   Import 
  85195000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85195000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ    
  851981 /-     ใช้ตัวกลางที่ใช้แม่เหล็ก ใช้แสง หรือใช้สารกึ่งตัวนํา  Export   Import 
  85198110 000/C62           เครื่องบันทึกเทปคาสเซ็ตขนาดกระเป่าที่มีขนาดไม่เกิน170มิลลิเมตรx100มิลลิเมตรx45มิลลิเมตร  Export   Import 
  85198110 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198120 000/C62           เครื่องบันทึกเทปคาสเซ็ตที่มีเครื่องขยายเสียงติดตั้งถาวรและลำโพงติดตั้งถาวรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปทำงานได้เฉพาะที่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก  Export   Import 
  85198120 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198130 000/C62           เครื่องเล่นแผ่นซีดี  Export   Import 
  85198130 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198140 000/C62           เครื่องทรานสไครบิง  Export   Import 
  85198140 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198150 000/C62           เครื่องสั่งงานที่ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก  Export   Import 
  85198150 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198150 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85198160 000/C62           เครื่องบันทึกเทปแม่เหล็กที่มีเครื่องอุปกรณ์สำหรับถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วยแบบออดิโอดิจิตัล  Export   Import 
  85198160 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198160 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85198170 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับถอดเสียงแบบคาสเซ็ต  Export   Import 
  85198170 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198170 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85198190 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  85198190 001/C62           เฉพาะที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์  Export   Import 
  85198190 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85198190 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  851989 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  85198911 000/C62           สำหรับฟิล์มที่มีความกว้างน้อยกว่า16มิลลิเมตร  Export   Import 
  85198911 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198912 000/C62           สำหรับฟิล์มที่มีความกว้างตั้งแต่16มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  85198912 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198920 000/C62           เครื่องเล่นแผ่นเสียงมีหรือไม่มีลำโพง  Export   Import 
  85198920 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85198990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85198990 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8521     เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับวิดีโอประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  852110 /-     - แบบเทปแม่เหล็ก  Export   Import 
  85211000 001/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้กับเครื่องส่งโทรทัศน์  Export   Import 
  85211000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85211000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85211000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852190 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  85219011 /-         ชนิดที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์โทรทัศน์หรือการกระจายเสียง  Export   Import 
  85219011 001/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้กับเครื่องส่งโทรทัศน์  Export   Import 
  85219011 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85219011 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85219011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85219019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85219019 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85219019 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85219091 /-         ชนิดที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์โทรทัศน์หรือการกระจายเสียง  Export   Import 
  85219091 001/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้กับเครื่องส่งโทรทัศน์  Export   Import 
  85219091 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85219091 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85219091 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85219099 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85219099 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85219099 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8522     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสําหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภทที่ 85.19 ถึง85.21  Export   Import 
  85221000 000/KGM           หัวเครื่องเล่นแผ่นเสียง(พิกอัปคาร์ทริดจ์)  Export   Import 
  85221000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  852290 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  85229010 000/KGM           ชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์สำหรับเครื่องบันทึกเสียงและถอดเสียงที่ใช้ในทางโทรทัศน์การกระจายเสียงการถ่ายทำภาพยนตร์  Export   Import 
  85229010 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85229020 000/KGM           ชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์สำหรับเครื่องตอบรับโทรศัพท์  Export   Import 
  85229020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85229040 /-         อุปกรณ์ขับแถบบันทึกเสียงหรือภาพและเครื่องกลไกสำหรับแผ่นซีดี  Export   Import 
  85229040 001/C62           เฉพาะหัวบันทึกการถ่ายภาพจากกล้องถ่ายลงในเทปวีดีโอ  Export   Import 
  85229040 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85229040 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85229050 000/KGM           หัวถอดเสียงหรือภาพแบบแม่เหล็กหัวลบและแท่งลบที่ใช้แม่เหล็ก  Export   Import 
  85229050 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85229091 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆของเครื่องบันทึกเสียงและถอดเสียงที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์  Export   Import 
  85229091 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85229092 000/KGM           ส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องตอบรับโทรศัพท์  Export   Import 
  85229092 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85229093 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆสำหรับของตามประเภทย่อยที่8519.81หรือประเภทที่85.21  Export   Import 
  85229093 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85229099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85229099 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8523     จานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจําแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิดสเตท"สมาร์ทการ์ด" สื่ออื่น ๆ สําหรับการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆบันทึกแล้วหรือยังไม่ได้บันทึกก็ตาม รวมถึงแม่แบบและต้นแบบสําหรับการผลิตจานบันทึก แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 37  Export   Import 
  852321 /C62     บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบร่วมอยู่ด้วย  Export   Import 
            สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก    
            สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก    
  85232110 /C62         ที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85232110 001/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85232110 002/C62           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232110 003/C62           เฉพาะที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232110 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
            สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก    
  85232120 000/C62           ที่บันทึกแล้ว  Export   Import 
  852329 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  85232911 /C62         คอมพิวเตอร์เทปที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85232911 001/C62           สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85232911 002/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85232911 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85232912 000/C62           วิดีโอเทปที่บันทึกแล้ว  Export   Import 
  85232919 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85232919 001/C62           สำหรับวีดีโอเทป  Export   Import 
  85232919 002/C62           เฉพาะที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232919 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85232921 000/C62           วิดีโอเทปที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85232922 000/C62           วิดีโอเทปที่บันทึกแล้ว  Export   Import 
  85232929 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85232929 001/C62           สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85232929 002/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85232929 003/C62           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232929 004/C62           เฉพาะที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232929 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85232931 000/C62           คอมพิวเตอร์เทปในลักษณะเหมือนแพนเค้กหรือขนาดใหญ่พิเศษ(จัมโบฟอร์ม)ที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85232932 000/C62           คอมพิวเตอร์เทปอื่นๆที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85232933 000/C62           อื่นๆในลักษณะเหมือนแพนเค้กหรือขนาดใหญ่พิเศษ(จัมโบฟอร์ม)ที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85232939 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85232939 001/C62           สำหรับวีดีโอเทป  Export   Import 
  85232939 002/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85232939 003/C62           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232939 004/C62           เฉพาะที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232939 005/C62           เฉพาะเทปวีดีโอที่ใช้ในกิจการโทรทัศน์  Export   Import 
  85232939 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85232941 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ  Export   Import 
  85232942 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่งข้อมูลเสียงและภาพขึ้นใหม่ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติสื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ  Export   Import 
  85232943 /C62         อื่นๆที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85232943 001/C62           สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  Export   Import 
  85232943 002/C62           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232943 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85232944 000/C62           อื่นๆที่บันทึกแล้ว  Export   Import 
  85232991 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85232992 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ  Export   Import 
  85232993 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่งข้อมูลเสียงและภาพขึ้นใหม่ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติสื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ  Export   Import 
  85232999 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85232999 001/C62           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85232999 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  852340 /C62     สื่อบันทึกที่ใช้แสง  Export   Import 
  85234011 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85234012 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ  Export   Import 
  85234013 /C62         ชนิดที่ใช้สำหรับถอดเสียงเท่านั้น  Export   Import 
  85234013 001/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85234013 002/C62           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85234013 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85234014 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่งข้อมูลเสียงและภาพขึ้นใหม่ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติสื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ  Export   Import 
  85234019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85234091 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85234092 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ  Export   Import 
  85234093 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับถอดเสียงเท่านั้น  Export   Import 
  85234094 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่งข้อมูลเสียงและภาพขึ้นใหม่ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติสื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ  Export   Import 
  85234099 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85234099 001/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85234099 002/C62           เฉพาะที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85234099 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
        สื่อบันทึกที่ใช้สารกึ่งตัวนํา    
  852351 /C62     อุปกรณ์หน่วยเก็บความจําแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิดสเตท  Export   Import 
  85235110 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85235120 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ  Export   Import 
  85235130 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่งข้อมูลเสียงและภาพขึ้นใหม่ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติสื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ  Export   Import 
  85235190 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85235190 001/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  85235190 002/C62           เฉพาะที่ใช้บันทึกเสียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85235190 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85235200 000/C62           "สมาร์ทการ์ด"  Export   Import 
  85235200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  852359 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  85235910 000/C62           บัตรและแผ่นป้ายที่ตรวจรู้ได้ในระยะใกล้(พรอกซิมิทีการ์ดและแทค)  Export   Import 
  85235920 000/C62           อื่นๆชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85235930 000/C62           อื่นๆชนิดที่ใช่สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ  Export   Import 
  85235940 000/C62           อื่นๆชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่งข้อมูลเสียงและภาพขึ้นใหม่ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติสื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ  Export   Import 
  85235990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85235990 001/C62           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85235990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  852380 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  85238010 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้บันทึก  Export   Import 
  85238020 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ  Export   Import 
  85238030 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับการสร้างชุดคำสั่งข้อมูลเสียงและภาพขึ้นใหม่ที่ถูกบันทึกในเครื่องที่สามารถอ่านได้ในรูปของไบนารีและสามารถนำไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับผู้ใช้โดยทางเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติสื่อบันทึกของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ  Export   Import 
  85238040 /C62         แผ่นเสียง  Export   Import 
  85238040 001/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ  Export   Import 
  85238040 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85238090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85238090 001/C62           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์  Export   Import 
  85238090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
8525     เครื่องส่งสําหรับวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์จะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ  Export   Import 
  852550 /C62     - เครื่องส่ง  Export   Import 
  85255000 001/C62           สำหรับวิทยุกระจายเสียง  Export   Import 
  85255000 002/C62           สำหรับโทรทัศน์  Export   Import 
  85255000 999/C62           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85256000 000/C62           เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย  Export   Import 
  85256000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85256000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852580 /C62     กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ  Export   Import 
  85258010 000/C62           เว็บแคมเมอรา  Export   Import 
  85258020 000/C62           กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัลและกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ  Export   Import 
  85258020 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85258090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
8526     เครื่องเรดาร์เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศและเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล  Export   Import 
  852610 /-     เครื่องเรดาร์  Export   Import 
  85261010 000/C62           เครื่องเรดาร์ภาคพื้นดินหรือชนิดที่ประกอบร่วมอยู่ในอากาศยานพลเรือนหรือชนิดที่ใช้เฉพาะกับยานที่แล่นในทะเล  Export   Import 
  85261010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85261090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85261090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  852691 /-     เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ  Export   Import 
  85269110 000/C62           เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศชนิดที่ใช้ในอากาศยานพลเรือนหรือชนิดที่ใช้เฉพาะกับยานที่แล่นในทะเล  Export   Import 
  85269110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85269190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85269190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85269200 000/C62           เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล  Export   Import 
8527     เครื่องรับสําหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  852712 /NUL           - - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ตขนาดกระเป๋า    
  85271200 000/C62           เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ตขนาดกระเป๋า  Export   Import 
  85271200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852713 /-     เครื่องรับอื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วย  Export   Import 
  85271310 000/C62           ชนิดพกพา  Export   Import 
  85271310 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271310 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85271390 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85271390 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271390 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852719 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  85271911 /C62         ชนิดพกพา  Export   Import 
  85271911 001/C62           ทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85271911 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85271911 801/C62           ทรานซิสเตอร์ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271911 890/C62           อื่นๆที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271919 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85271919 001/C62           ทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85271919 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85271919 801/C62           ทรานซิสเตอร์ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271919 890/C62           อื่นๆที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271991 /C62         ชนิดพกพา  Export   Import 
  85271991 001/C62           ทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85271991 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85271991 801/C62           ทรานซิสเตอร์ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271991 890/C62           อื่นๆที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271999 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85271999 001/C62           ทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85271999 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85271999 801/C62           ทรานซิสเตอร์ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85271999 890/C62           อื่นๆที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85272100 000/C62           มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย  Export   Import 
  85272100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85272100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85272900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85272900 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85272900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  852791 /-     มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย  Export   Import 
  85279110 000/C62           ชนิดพกพา  Export   Import 
  85279110 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85279190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85279190 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852792 /-     ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย  Export   Import 
  85279210 000/C62           ชนิดพกพา  Export   Import 
  85279210 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85279290 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85279290 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279290 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852799 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  85279910 /C62         ชนิดพกพา  Export   Import 
  85279910 001/C62           ทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85279910 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85279910 801/C62           ทรานซิสเตอร์ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279910 890/C62           อื่นๆที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85279990 001/C62           ทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85279990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85279990 801/C62           ทรานซิสเตอร์ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85279990 890/C62           อื่นๆที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8528     มอนิเตอร์และเครื่องฉาย(โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ประกอบร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องรับสําหรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงหรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  852841 /-     ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71  Export   Import 
  85284110 000/C62           สี  Export   Import 
  85284110 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85284110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85284120 000/C62           ขาวดำหรือเอกรงค์อื่นๆ  Export   Import 
  85284120 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85284120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852849 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  85284910 000/C62           สี  Export   Import 
  85284910 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85284910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85284920 000/C62           ขาวดำหรือเอกรงค์อื่นๆ  Export   Import 
  85284920 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85284920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852851 /-     ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71  Export   Import 
  85285110 000/C62           หน่วยจอแสดงผลแบบแบนชนิดใช้การฉาย  Export   Import 
  85285110 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85285110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85285120 000/C62           อื่นๆสี  Export   Import 
  85285120 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85285120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85285130 000/C62           อื่นๆขาวดำหรือเอกรงค์อื่นๆ  Export   Import 
  85285130 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85285130 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852859 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  85285910 000/C62           สี  Export   Import 
  85285910 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85285910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85285920 000/C62           ขาวดำหรือเอกรงค์อื่นๆ  Export   Import 
  85285920 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85285920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852861 /-     ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71  Export   Import 
  85286110 000/C62           จอแสดงผลแบบแบน  Export   Import 
  85286110 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85286110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85286190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85286190 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85286190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852869 /-      อื่น ๆ  Export   Import 
  85286900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85286900 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85286900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องรับสําหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่อง    
  852871 /-     ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉากแสดงภาพร่วมอยู่ด้วย  Export   Import 
  85287110 000/C62           กล่องรับสัญญาณที่มีฟังก์ชันสื่อสาร  Export   Import 
  85287110 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85287190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85287190 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852872 /-     อื่น ๆ สี  Export   Import 
  85287210 000/C62           เครื่องรับใช้แบตเตอรี่  Export   Import 
  85287210 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85287290 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85287290 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287290 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  852873 /-     อื่น ๆ ขาวดําหรือเอกรงค์อื่น ๆ  Export   Import 
  85287310 000/C62           เครื่องรับใช้พลังงานหลักหรือใช้แบตเตอรี่  Export   Import 
  85287310 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287310 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85287390 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85287390 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85287390 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8529     ส่วนประกอบที่เหมาะสําหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภทที่85.25 ถึง 85.28  Export   Import 
  852910 /KGM     สายอากาศและเครื่องสะท้อนสัญญาณทางอากาศทุกชนิด รวมถึงส่วนประกอบที่เหมาะสําหรับใช้กับของดังกล่าว  Export   Import 
  85291020 000/KGM           จานเคริ่องสะท้อนสัญญาณทางอากาศแบบพาราโบลิกสำหรับระบบการแพร่สัญญาณสื่อประสมโดยตรงและส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว  Export   Import 
  85291020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85291030 000/KGM           สายอากาศแบบยืดหดได้สายอากาศแบบแรบบิตและสายอากาศแบบไดโพลสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องรับวิทยุ  Export   Import 
  85291030 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85291040 000/KGM           เครื่องกรองและเครื่องแยกสัญญาณทางอากาศ  Export   Import 
  85291040 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85291060 000/KGM           ฟีดฮอร์น(ท่อนำคลื่น)  Export   Import 
  85291060 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85291092 000/KGM           ชนิดที่ใช้กับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  Export   Import 
  85291092 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85291099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85291099 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  852990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
            อื่น ๆ    
  85299020 000/KGM           ของตัวถอดรหัส  Export   Import 
  85299020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85299040 000/KGM           ของกล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัลหรือกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ  Export   Import 
  85299040 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85299051 000/KGM           สำหรับของตามประเภทย่อยที่8525.50หรือ8525.60  Export   Import 
  85299051 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299052 000/KGM           สำหรับของตามประเภทย่อยที่8527.138527.198527.218527.298527.91หรือ8527.99  Export   Import 
  85299052 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299053 000/KGM           สำหรับจอแสดงผลแบบแบน  Export   Import 
  85299053 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299054 000/KGM           อื่นๆสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์  Export   Import 
  85299054 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299055 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85299055 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299059 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85299059 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  85299091 000/KGM           สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์  Export   Import 
  85299091 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299094 000/KGM           สำหรับจอแสดงผลแบบแบน  Export   Import 
  85299094 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85299099 001/KGM           ตู้วิทยุ  Export   Import 
  85299099 002/KGM           ส่วนประกอบของตู้วิทยุ  Export   Import 
  85299099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85299099 801/KGM           ตู้วิทยุที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299099 802/KGM           ส่วนประกอบของตู้วิทยุที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85299099 890/KGM           อื่นๆที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  8530 /NUL           เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้สัญญาณให้ความปลอดภัยหรือควบคุมการจราจร สําหรับใช้กับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลําคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบิน (นอกจากของตามประเภทที่ 86.08)    
  85301000 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางรถราง  Export   Import 
  85301000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85308000 000/C62           เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ  Export   Import 
  85308000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85309000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  8531 /NUL           เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้(เช่นกระดิ่ง ไซเรน แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย)นอกจากของตามประเภทที่ 85.12 หรือ 85.30    
  853110 /C62     เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  85311010 000/C62           เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรม  Export   Import 
  85311020 000/C62           เครื่องสัญญาณแจ้งอัคคีภัย  Export   Import 
  85311030 000/C62           เครื่องสัญญาณแจ้งการเกิดควันรวมทั้งเครื่องสัญญาณแจ้งการเกิดเหตุสำหรับบุคคลแบบพกพา(ชริลอะลาร์ม)  Export   Import 
  85311090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85312000 000/C62           แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึกเหลว(แอลซีดี)หรือมีไดโอดเปล่งแสง(แอลอีดี)ประกอบร่วมอยู่ด้วย  Export   Import 
  853180 /C62     เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  85318011 000/C62           กระดิ่งประตูและเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียงประตูอื่นๆ  Export   Import 
  85318019 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85318020 000/C62           จอแสดงผลแบบแบน(รวมถึงการเปล่งแสงด้วยไฟฟ้าพลาสมาและเทคโนโลยีอื่นๆ)  Export   Import 
  85318090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  853190 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85319010 000/KGM           ส่วนประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)ตามประเภทย่อยที่8531.20หรือประเภทย่อยที่8531.80.20  Export   Import 
  85319020 000/KGM           ของกระดิ่งประตูหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียงประตูอื่นๆ  Export   Import 
  85319090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85319090 001/KGM           เฉพาะแผงแสดงผลหรือการทำงานแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์(แวคคัมฟลูออเรสเซนต์ดิซเพล)  Export   Import 
  85319090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8532 /KGM           ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ชนิดค่าคงที่ เปลี่ยนค่าได้หรือ ปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)    
  85321000 000/KGM           ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบสำหรับใช้กับวงจร50/60เฮิร์ตช์และมีขนาดกำลังจ่ายรีแอกทีฟไม่น้อยกว่า0.5เควีเออาร์(เพาเวอร์คาพาซิเตอร์)  Export   Import 
  85321000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85322000 800/KGM           ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต ) ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85322100 000/KGM           แทนทาลัม  Export   Import 
  85322100 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85322200 000/KGM           อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก  Export   Import 
  85322200 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85322300 000/KGM           เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว  Export   Import 
  85322300 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85322400 000/KGM           เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น  Export   Import 
  85322400 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85322500 000/KGM           ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติก  Export   Import 
  85322500 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85322900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85322900 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85323000 000/KGM           ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้(พรีเซต)  Export   Import 
  85323000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85329000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85329000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  8533 /KGM           ตัวต้านทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโอสแตต และโพเทนชิโอมิเตอร์) นอกจากตัวต้านทานสําหรับทําความร้อน    
  853310 /KGM     ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบคอมโพซิชันหรือแบบฟิล์ม  Export   Import 
  85331010 000/KGM           ติดตั้งบนพื้นผิว  Export   Import 
  85331010 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85331090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85331090 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85332100 000/KGM           ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน20วัตต์  Export   Import 
  85332100 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85332900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85332900 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85333100 000/KGM           ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน20วัตต์  Export   Import 
  85333100 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85333900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85333900 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85334000 000/KGM           ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่นๆรวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์  Export   Import 
  85334000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85339000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85339000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8534     วงจรพิมพ์  Export   Import 
  853400 /KGM     วงจรพิมพ์  Export   Import 
  85340010 000/KGM           แบบหน้าเดี่ยว  Export   Import 
  85340010 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85340020 000/KGM           แบบหน้าคู่  Export   Import 
  85340020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85340030 000/KGM           แบบหลายชั้น  Export   Import 
  85340030 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85340090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85340090 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  8535 /KGM           เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสําหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้าสําหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลล์    
  85351000 000/KGM           ฟิวส์  Export   Import 
        เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ    
  853521 /KGM           สําหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโลโวลต์    
  85352110 000/KGM           แบบโมลเด็ดเคส  Export   Import 
  85352110 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85352190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85352190 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85352900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85352900 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853530 /KGM     สวิตช์สําหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์สําหรับตัดและต่อ(เมกแอนด์เบรกสวิตช์)  Export   Import 
  85353010 000/KGM           ที่เหมาะสำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน1กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน40กิโลโวลต์  Export   Import 
  85353010 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85353020 000/KGM           สำหรับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่66กิโลโวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85353020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85353090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85353090 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853540 /KGM           - เครื่องป?องกันฟ้าผ่า เครื่องจํากัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกําจัดกระแสเซอร์จ    
  85354000 001/KGM           เฉพาะที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่66000โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85354000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85354000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  85359010 000/KGM           บุชชิงแอสเซมบลีและแท้ปเชนเจอร์แอสเซมบลีข้อต่อและขั้วต่อสำหรับหม้อแปลงจ่ายไฟฟ้าและหม้อแปลงกำลัง  Export   Import 
  85359010 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85359090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85359090 001/KGM           เต้าเสียบและที่รับเต้าเสียบ  Export   Import 
  85359090 002/KGM           ตู้ชุมสายไฟฟ้า  Export   Import 
  85359090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85359090 801/KGM           เต้าเสียบและที่รับเต้าเสียบที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85359090 802/KGM           ตู้ชุมสายไฟฟ้าที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85359090 890/KGM           อื่นๆที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  8536 /KGM           เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตัดต่อหรือป๋องกันวงจรไฟฟ้าหรือสําหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า(เช่น สวิตช์ รีเลย์ ฟิวส์ เครื่องกําจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก เต้ารับ กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า และขั้วต่ออื่น ๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) สําหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน1,000 โวลต์    
  853610 /KGM     ฟิวส์  Export   Import 
  85361010 000/KGM           ฟิวส์ความร้อนรวมทั้งฟิวส์แบบแก้ว  Export   Import 
  85361090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  853620 /KGM     เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ  Export   Import 
  85362010 000/KGM           แบบโมลเด็ดเคส  Export   Import 
  85362010 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85362020 000/KGM           ชนิดที่ใช้ประกอบอยู่ในเครื่องใช้ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดใช้ตามบ้านเรือนตามประเภทที่85.16  Export   Import 
  85362020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85362090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85362090 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853630 /KGM           - เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า    
  85363000 001/KGM           เฉพาะเครื่องอุปกรณ์จำกัดแรงดันไฟฟ้าหรือกำจัดกระแสเซอร์จชนิดสำหรับติดตั้งบนวงจรพิมพ์  Export   Import 
  85363000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85363000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
        รีเลย์    
  853641 /KGM           - - สําหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 60 โวลต์    
  85364100 001/KGM           เฉพาะชนิดสำหรับติดตั้งบนวงจรพิมพ์ที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน48โวลต์และกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน10แอมแปร์  Export   Import 
  85364100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85364100 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85364100 999/KGM           Other  Export   Import 
  853649 /KGM     รีเลย์สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 60 โวลต์ แต่ไม่เกิน 1,000 โวลต์  Export   Import 
  85364900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85364900 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853650 /KGM     สวิตช์อื่น ๆ  Export   Import 
  85365020 000/KGM           สวิตช์อัตโนมัติสำหรับกระแสเกินและกระแสตกค้าง  Export   Import 
  85365031 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือนที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่กำหนดได้น้อยกว่า16แอมป์รวมทั้งชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในพัดลมไฟฟ้าหรือในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85365039 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85365040 000/KGM           สวิตช์ขนาดเล็กสำหรับหม้อหุงข้าวหรือเตาอบปิ้ง  Export   Import 
  85365050 000/KGM           สวิตช์กระแสสลับอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยวงจรสัญญาณเข้าและออกที่เชื่อมต่อด้วยแสง(สวิตช์กระแสสลับแบบไทริสเตอร์ที่หุ้มฉนวน)สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ป้องกันอุณหภูมิประกอบด้วยทรานซิสเตอร์และลอจิกชิพ(ชิพออนชิพเทคโนโลยี)สำหรับใช้กับแร  Export   Import 
  85365061 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือนที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่กำหนดได้น้อยกว่า16แอมป์  Export   Import 
  85365069 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85365091 000/KGM           สตาร์ตเตอร์สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือฟิวส์สวิตช์และสวิตช์ฟิวส์ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในพัดลมไฟฟ้า  Export   Import 
  85365099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85365099 001/KGM           สตาร์ตเตอร์สำหรับใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์  Export   Import 
  85365099 002/KGM           เฉพาะที่ใช้กับกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน1แอมแปร์  Export   Import 
  85365099 003/KGM           เฉพาะที่เป็นแผ่นยางหรือโพลิเมอร์ที่มีผิวผสมด้วยคาร์บอน  Export   Import 
  85365099 004/KGM           เฉพาะชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบในยานยนต์โดยสารที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น  Export   Import 
  85365099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85365099 801/KGM           สตาร์ตเตอร์สำหรับใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85365099 890/KGM           อื่นๆที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366 /KGM           กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า ปลั๊กและเต้ารับ    
  853661 /KGM           กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า    
  85366110 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับโคมคอมแพคและหลอดไฟฟ้าฮาโลเจน  Export   Import 
  85366110 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85366190 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853669 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  85366911 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือนที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่กำหนดได้น้อยกว่า16แอมป์  Export   Import 
  85366911 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85366919 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366921 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือนที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่กำหนดได้น้อยกว่า16แอมป์รวมทั้งชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85366921 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366929 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85366929 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366931 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือนที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่กำหนดได้น้อยกว่า16แอมป์รวมทั้งชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85366931 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366939 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85366939 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366991 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือนที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่กำหนดได้น้อยกว่า16แอมป์รวมทั้งชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85366991 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85366999 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85366999 001/KGM           เฉพาะปลั๊กที่มีพื้นที่หน้าตัดของแต่ละขาไม่เกิน1.80ตารางมิลลิเมตร  Export   Import 
  85366999 002/KGM           เฉพาะเต้ารับที่รองรับขาปลั๊กที่มีพื้นที่หน้าตัดของแต่ละขาไม่เกิน1.80มิลลิเมตร  Export   Import 
  85366999 003/KGM           เฉพาะชนิดสำหรับติดตั้งบนวงจรพิมพ์  Export   Import 
  85366999 004/KGM           เฉพาะปลั๊กและเต้ารับสำหรับเคเบิลร่วมแกนและวงจรพิมพ์  Export   Import 
  85366999 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85366999 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853670 /KGM      ขั้วต่อสําหรับเส้นใยนําแสง สําหรับกลุ่มเส้นใยนําแสงหรือสําหรับเคเบิลเส้นใยนําแสง  Export   Import 
  85367000 000/KGM           ขั้วต่อสำหรับเส้นใยนำแสงสำหรับกลุ่มเส้นใยนำแสงหรือสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง  Export   Import 
  853690 /KGM     เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  85369011 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือนที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่กำหนดได้น้อยกว่า16แอมป์รวมทั้งชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในพัดลมไฟฟ้าหรือในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85369019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85369021 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือนที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่กำหนดได้น้อยกว่า16แอมป์รวมทั้งชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในพัดลมไฟฟ้าหรือในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85369021 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85369029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85369029 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85369031 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือนที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่กำหนดได้น้อยกว่า16แอมป์รวมทั้งชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในพัดลมไฟฟ้าหรือในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85369039 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85369091 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือนที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่กำหนดได้น้อยกว่า16แอมป์รวมทั้งชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในพัดลมไฟฟ้าหรือในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85369091 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85369099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85369099 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  8537 /KGM           แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่น ๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตามประเภทที่ 85.35 หรือ 85.36 ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเพื่อควบคุมไฟฟ้าหรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงของดังกล่าวที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนที่ 90 ประกอบร่วมอยู่ด้วย    
  853710 /KGM           สําหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์    
  85371010 000/KGM           แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า  Export   Import 
  85371010 001/KGM           แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์  Export   Import 
  85371010 090/KGM           แป้น แผงอื่น ๆ (นอกจากแผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า) คอนโซล โต๊ะ ตู้และฐานรองรับอื่น ๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามประเภทที่ 85.35 หรือ 85.36 (เช่น สวิตซ์ ฟิวส์ เครื่องจำกัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก กล่องชุมสายไฟฟ้า เป็นต้น) ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้น  Export   Import 
  85371010 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85371010 801/KGM           แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1000 โวลต์ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85371010 890/KGM           แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1000 โวลต์อื่น ๆ ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85371020 000/KGM           แผงจ่ายกระแสไฟฟ้า(รวมถึงแผงหลังและแผ่นหลัง)สำหรับใช้เฉพาะส่วนหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภทที่84.7185.17หรือ85.25  Export   Import 
  85371030 000/KGM           ตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการได้สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เคลื่อนย้ายขนย้ายและจัดเก็บแม่พิมพ์(ดาย)สำหรับอุปกรณ์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  85371090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  853720 /KGM           สําหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์    
  85372011 000/KGM           ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่66,000โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85372011 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85372019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85372019 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85372021 000/KGM           ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่66,000โวลต์  Export   Import 
  85372021 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85372029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85372029 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85372090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85372090 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8538     ส่วนประกอบที่เหมาะสําหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภทที่85.35 85.36 หรือ 85.37  Export   Import 
  853810 /KGM           แป?น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองอื่น ๆ สําหรับของตามประเภทที่85.37 ที่ไม่ติดตั้งกับเครื่องอุปกรณ์    
  85381011 000/KGM           ส่วนประกอบของตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการได้สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เคลื่อนย้ายขนย้ายและจัดเก็บแม่พิมพ์(ดาย)สำหรับอุปกรณ์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  85381011 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85381012 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85381012 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85381019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85381019 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85381021 000/KGM           ส่วนประกอบของตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการได้สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เคลื่อนย้ายขนย้ายและจัดเก็บแม่พิมพ์(ดาย)  Export   Import 
  85381021 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85381022 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในเครื่องวิทยุ  Export   Import 
  85381022 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85381029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85381029 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  85389011 000/KGM           ส่วนประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)ของปลั๊กโทรศัพท์ตัวขั้วต่อและตัวสัมผัสสำหรับสายไฟฟ้าและเคเบิลรวมทั้งเวเฟอร์โพรเบอร์  Export   Import 
  85389011 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85389012 000/KGM           ส่วนประกอบของของตามประเภทย่อยที่8536.50.508536.69.30และ8536.90.10  Export   Import 
  85389012 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85389013 000/KGM           ส่วนประกอบของของตามประเภทย่อยที่8537.10.20  Export   Import 
  85389013 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85389019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85389019 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85389021 000/KGM           ส่วนประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)ของปลั๊กโทรศัพท์ตัวขั้วต่อและตัวสัมผัสสำหรับสายไฟฟ้าและเคเบิลรวมทั้งเวเฟอร์โพรเบอร์  Export   Import 
  85389021 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85389029 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85389029 001/KGM           เฉพาะที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่66,000โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85389029 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85389029 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  8539 /NUL           หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ รวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม และหลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลป์    
  853910 /C62           หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม    
  85391010 /C62         สำหรับยานยนต์ในตอนที่87  Export   Import 
  85391010 001/C62           เฉพาะสำหรับรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  85391010 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85391010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85391090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85391090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392 /C62           หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้อื่น ๆ ไม่รวมถึงหลอดอัลตราไวโอเลตหรือ    
  853921 /C62     ทังสเตนาโลเจน  Export   Import 
  85392120 000/C62           ชนิดที่ใช้ในเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์  Export   Import 
  85392120 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392130 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับยานยนต์  Export   Import 
  85392130 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392140 000/C62           หลอดไฟฟ้าสะท้อนแสงอื่นๆ  Export   Import 
  85392140 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85392190 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853922 /C62           อื่น ๆ ที่มีกําลังไม่เกิน 200 วัตต์และสําหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์    
  85392220 000/C62           ชนิดที่ใช้ในเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์  Export   Import 
  85392220 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392230 000/C62           หลอดไฟฟ้าสะท้อนแสงอื่นๆ  Export   Import 
  85392230 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392290 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85392290 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853929 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  85392910 000/C62           ชนิดที่ใช้ในเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์  Export   Import 
  85392910 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392920 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับยานยนต์  Export   Import 
  85392920 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392930 000/C62           หลอดไฟฟ้าสะท้อนแสงอื่นๆ  Export   Import 
  85392930 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392940 000/C62           หลอดไฟแฟลชรวมทั้งหลอดขนาดเล็กสำหรับชี้บอกที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดถึง2.25โวลต์  Export   Import 
  85392950 000/C62           อื่นๆที่มีความจุเกิน200วัตต์แต่ไม่เกิน300วัตต์และมีแรงดันไฟฟ้าเกิน100โวลต์  Export   Import 
  85392950 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392960 000/C62           อื่นๆที่มีความจุไม่เกิน200วัตต์และมีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน100โวลต์  Export   Import 
  85392960 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85392990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85392990 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85393 /C62           หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ นอกจากหลอดอัลตราไวโอเลต    
  853931 /C62     หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดอตแคโทด  Export   Import 
  85393110 000/C62           หลอดไฟฟ้าสำหรับโคมคอมแพคฟลูออเรสเซนต์  Export   Import 
  85393110 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85393190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85393190 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853932 /C62           - - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะาไลด์    
  85393200 000/C62           หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียมรวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์  Export   Import 
  85393200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853939 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  85393910 000/C62           หลอดไฟฟ้าสำหรับโคมคอมแพคฟลูออเรสเซนต์  Export   Import 
  85393910 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85393920 000/C62           หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งเพื่อการโฆษณา  Export   Import 
  85393920 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85393930 000/C62           หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดโคลด์แคโทดแบบอื่นๆ  Export   Import 
  85393930 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85393940 000/C62           หลอดไฟฟ้าสำหรับยานยนต์หรือรถจักรยาน  Export   Import 
  85393940 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85393990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85393990 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853941 /C62           - - อาร์กแลมป์    
  85394100 000/C62           อาร์กแลมป์  Export   Import 
  85394100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85394900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85394900 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  853990 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85399010 000/KGM           ปลายขั้วหลอดทำด้วยอะลูมิเนียมสำหรับหลอดฟลูเรสเซนต์รวมทั้งปลายขั้วหลอดที่เป็นเกลียวทำด้วยอะลูเนียมสำหรับหลอดไฟฟ้าแบบเผาไส้  Export   Import 
  85399010 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85399020 000/KGM           อื่นๆที่เหมาะสำหรับหลอดไฟฟ้าของยานทุกชนิด  Export   Import 
  85399020 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85399090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85399090 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  8540 /NUL           หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทด (เช่น หลอดสุญญากาศหลอดบรรจุไอหรือก๊าซหลอดเมอร์คิวรีอาร์กสําหรับกลับกระแสไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์)    
  85401100 000/C62           สี  Export   Import 
  85401100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85401200 000/C62           ขาวดำหรือเอกรงค์อื่นๆ  Export   Import 
  85401200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85402000 000/C62           หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์อิเมจคอนเวอร์เตอร์และอิเมจอินเทนซิไฟเออร์รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอื่นๆ  Export   Import 
  85402000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  854040 /C62     หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่างเป็นระยะสั้นกว่า 0.4 มิลลิเมตร  Export   Import 
  85404010 000/C62           สำหรับใช้กับของตามประเภทที่85.25  Export   Import 
  85404010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85404090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85404090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  854050 /C62     - หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก ขาวดํา หรือเอกรงค์อื่น ๆ  Export   Import 
  85405000 001/C62           เฉพาะที่ใช้กับของตามประเภทที่85.25  Export   Import 
  85405000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85405000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  854060 /C62     - หลอดแคโทดเรย์อื่น ๆ  Export   Import 
  85406000 001/C62           เฉพาะที่ใช้กับของตามประเภทที่85.25  Export   Import 
  85406000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85406000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85407100 000/C62           แมกนีตรอน  Export   Import 
  85407100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85407200 000/C62           ไคลสตรอน  Export   Import 
  85407200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85407900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85407900 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85408100 000/C62           หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย  Export   Import 
  85408100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  854089 /C62     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  85408900 001/C62           หลอดที่ใช้ผลึก  Export   Import 
  85408900 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85408900 801/C62           หลอดที่ใช้ผลึกที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85408900 890/C62           อื่นๆที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85409100 000/KGM           ของหลอดแคโทดเรย์  Export   Import 
  85409100 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  854099 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  85409910 000/KGM           ของหลอดไมโครเวฟ  Export   Import 
  85409910 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85409990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85409990 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8541     ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนําที่คล้ายกัน กลอุปกรณ์กึ่งตัวนําแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซล จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทําเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสงรวมทั้งผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว  Export   Import 
  85411000 000/C62           ไดโอดนอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง  Export   Import 
  85411000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85412100 000/C62           มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า1วัตต์  Export   Import 
  85412100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85412900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85412900 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85413000 000/C62           ไทริสเตอร์ไดแอกและไทรแอกนอกจากแบบไวแสง  Export   Import 
  85413000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  854140 /C62     กลอุปกรณ์กึ่งตัวนําแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซล จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทําเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง  Export   Import 
  85414010 000/C62           ไดโอดเปล่งแสง  Export   Import 
  85414010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85414020 000/C62           โฟโตเซลล์รวมถึงโฟโตไดโอดและโฟโตทรานซิสเตอร์  Export   Import 
  85414020 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85414090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  85414090 001/C62           โซลาร์เซล  Export   Import 
  85414090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85414090 801/C62           โซลาร์เซลที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85414090 890/C62           อื่นๆที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85415000 000/C62           กลอุปกรณ์กึ่งตัวนำอื่นๆ  Export   Import 
  85415000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85416000 000/C62           ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว  Export   Import 
  85416000 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85419000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85419000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8542     วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์  Export   Import 
  854231 /C62           - - ตัวประมวลผลและตัวควบคุมที่ประกอบเข้ากับวงจรความจํา วงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม    
  85423100 000/C62           ตัวประมวลผลและตัวควบคุมที่ประกอบเข้ากับวงจรความจำวงจรกลับกระแสไฟฟ้าวงจรตรรกะวงจรขยายวงจรนาฬิกาและวงจรเวลาหรือวงจรอื่นๆหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  85423100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85423200 000/C62           วงจรความจำ  Export   Import 
  85423200 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85423300 000/C62           วงจรขยาย  Export   Import 
  85423300 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85423900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85423900 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  85429000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85429000 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  8543 /NUL           เครื่องจักรไฟฟ้า และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่การทํางานเป็นเอกเทศที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้    
  85431000 000/C62           เครื่องเร่งอนุภาค  Export   Import 
  85432000 000/C62           เครื่องกำเนิดสัญญาณ  Export   Import 
  85432000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  854330 /NUL           เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สําหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรโฟริซิส    
  85433020 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับกระบวนการแบบเปียกใช้งานกับแผ่นงานวงจรพิมพ์/แผ่นฐานการเดินสายแบบพิมพ์โดยการจุ่มในสารละลายทางเคมีหรือสารละลายเคมีไฟฟ้าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาเนื้อวัตถุออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  85433020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  85433090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85433090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  854370 /-     เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  85437010 000/C62           เครื่องสร้างแรงดันสูงสำหรับรั้วไฟฟ้า  Export   Import 
  85437020 000/C62           เครื่องอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลนอกจากเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล  Export   Import 
  85437030 000/C62           เครื่องจักรไฟฟ้าที่มีหน้าที่แปลภาษาหรือพจนานุกรม  Export   Import 
  85437040 000/C62           อุปกรณ์สำหรับขจัดอนุภาคฝุ่นหรือขจัดประจุไฟฟ้าสถิตระหว่างการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)เครื่องจักรสำหรับบ่มวัตถุโดยแสงอัลตราไวโอเลตสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  85437050 000/C62           ตัวรับสัญญาณ/ตัวถอดรหัสที่ประกอบร่วมกัน(ไออาร์ดี)สำหรับระบบการแพร่สัญญาณสื่อประสมโดยตรง  Export   Import 
  85437090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  85437090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  854390 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  85439010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8543.10หรือ8543.20  Export   Import 
  85439020 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8543.30.20  Export   Import 
  85439030 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8543.70.30  Export   Import 
  85439040 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8543.70.40  Export   Import 
  85439050 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่8543.70.50  Export   Import 
  85439090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8544 /KGM           ลวดและเคเบิล(รวมถึงเคเบิลร่วมแกน) ที่หุ้มฉนวน(รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอโนไดส์) และตัวนําไฟฟ้าอื่น ๆ ที่หุ้มฉนวนจะติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเคเบิลใยนําแสง(ออปติคัลไฟเบอร์เคเบิล) ที่ทําขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้นจะประกอบกับตัวนําไฟฟ้า    
  854411 /KGM     ลวดไฟฟ้าสำหรับพัน (ไวน์ดิ้งวายร์) ทำด้วยทองแดง ที่หุ้มฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอโนไดส์)  Export   Import 
  85441100 000/KGM           ทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  854419 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  85441910 /KGM         เคลือบแลคเกอร์หรือเคลือบเอนาเมล  Export   Import 
  85441910 001/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  85441910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85441920 000/KGM           ลวดความต้านทานทำด้วยแมงกานีส  Export   Import 
  85441990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  85441990 001/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  85441990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  854420 /KGM           เคเบิลร่วมแกน และตัวนําไฟฟ้าร่วมแกนอื่น ๆ    
  85442010 000/KGM           เคเบิลหุ้มฉนวนที่ติดกับขั้วต่อสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน66,000โวลต์  Export   Import 
  85442020 000/KGM           เคเบิลหุ้มฉนวนที่ไม่ติดกับขั้วต่อสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน66,000โวลต์  Export   Import 
  85442030 000/KGM           เคเบิลหุ้มฉนวนที่ติดกับขั้วต่อสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน66,000โวลต์  Export   Import 
  85442040 000/KGM           เคเบิลหุ้มฉนวนที่ไม่ติดกับขั้วต่อสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน66,000โวลต์  Export   Import 
  854430 /KGM     ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับยานบก อากาศยานหรือเรือ  Export   Import 
  85443010 000/KGM           มัดสายไฟฟ้าสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  85443090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85444 /KGM           ตัวนําไฟฟ้าอื่น ๆ สําหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์    
  854442 /KGM     ติดกับขั้วต่อ  Export   Import 
  85444211 000/KGM           เคเบิลถ่ายทอดโทรศัพท์โทรเลขและวิทยุใต้น้ำ  Export   Import 
  85444219 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85444220 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับโทรคมนาคมสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน80โวลต์แต่ไม่เกิน1,000โวลต์  Export   Import 
  85444230 000/KGM           เคเบิลสำหรับต่อแบตเตอรี่  Export   Import 
  85444290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  854449 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  85444911 000/KGM           เคเบิลถ่ายทอดโทรศัพท์โทรเลขและวิทยุใต้น้ำ  Export   Import 
  85444919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85444921 000/KGM           ลวดชีลด์ชนิดที่ใช้ในการผลิตมัดสายไฟสำหรับรถยนต์  Export   Import 
  85444929 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85444931 000/KGM           เคเบิลถ่ายทอดโทรศัพท์โทรเลขและวิทยุใต้น้ำ  Export   Import 
  85444939 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85444940 000/KGM           ชนิดที่ไม่ใช้สำหรับโทรคมนาคมสำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน80โวลต์แต่ไม่เกิน1,000โวลต์  Export   Import 
  854460 /KGM           ตัวนําไฟฟ้าอื่น ๆ สําหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์    
  85446010 000/KGM           สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน1กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน36กิโลโวลต์  Export   Import 
  85446021 000/KGM           เคเบิลไฟฟ้าหุ้มฉนวนพลาสติกมีภาคตัดขวางไม่เกิน400ตารางมิลลิเมตร  Export   Import 
  85446029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85446030 000/KGM           สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน66กิโลโวลต์  Export   Import 
  854470 /KGM     เคเบิลใยนําแสง  Export   Import 
  85447010 000/KGM           เคเบิลถ่ายทอดโทรศัพท์โทรเลขและวิทยุใต้น้ำ  Export   Import 
  85447090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8545 /KGM           คาร์บอนอิเล็กโทรด แปรงถ่าน คาร์บอนใช้กับหลอดไฟคาร์บอนใช้กับแบตเตอรี่ และของอื่น ๆ ทําด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ มีหรือไม่มีโลหะชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า    
  85451100 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเตาเผา  Export   Import 
  854519 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  85451900 001/KGM           ถ่านขั้วไฟฟ้าสำหรับใช้ในการเชื่อม  Export   Import 
  85451900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85452000 000/KGM           แปรง  Export   Import 
  854590 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  85459000 001/KGM           แท่งถ่านสำหรับใช้ทำถ่านไฟฟ้าเดินทาง  Export   Import 
  85459000 002/KGM           ถ่านที่ใช้กับอารค์แลมป์  Export   Import 
  85459000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8546 /KGM           ฉนวนไฟฟ้า ทําด้วยวัตถุใดก็ตาม    
  85461000 000/KGM           ทำด้วยแก้ว  Export   Import 
  854620 /KGM     ฉนวนไฟฟ้า ทำด้วยเซรามิก  Export   Import 
  85462000 000/KGM           ทำด้วยเซรามิก  Export   Import 
  854690 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  85469000 001/KGM           เฉพาะที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่50กิโลโวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  85469000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8547 /KGM           อุปกรณ์ติดตั้ง(ฟิตติ้ง) ที่เป็นฉนวนสําหรับเครื่องจักรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทําด้วยวัตถุที่เป็นฉนวนล้วนๆ หรือมีบางส่วนเป็นโลหะซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อย(เช่น เต้ารับแบบมีเกลียว) ที่ประกอบเข้าด้วยกันในระหว่างการหล่อเพื่อใช้ในการประกอบติดตั    
  85471000 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวนทำด้วยเซรามิก  Export   Import 
  85472000 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวนทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  854790 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  85479010 000/KGM           ท่อเดินสายไฟและข้อต่อสำหรับท่อเดินสายไฟทำด้วยโลหะสามัญบุภายในด้วยวัตถุที่เป็นฉนวน  Export   Import 
  85479090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8548 /KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ของเซลปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิและหม้อสะสมไฟฟ้า เซลปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใช้แล้วและหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้วรวมทั้งส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้    
  854810 /KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ของเซลปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิและหม้อสะสมไฟฟ้า เซลปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใช้แล้วและหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว    
  85481011 000/KGM           เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิหรือหม้อสะสมไฟฟ้าสำหรับใช้ในอากาศยาน  Export   Import 
  85481019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85481021 000/KGM           เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิหรือหม้อสะสมไฟฟ้าสำหรับใช้ในอากาศยาน  Export   Import 
  85481029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85481031 000/KGM           เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิหรือหม้อสะสมไฟฟ้าสำหรับใช้ในอากาศยาน  Export   Import 
  85481039 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  85481090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  854890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  85489010 000/KGM           อิมเมจเซนเซอร์แบบทาบติด(คอนแทกต์)ประกอบด้วยชิ้นส่วนเซนเซอร์ตัวนำแสงคอนเดนเซอร์สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นไดโอดเปล่งแสง(แอลอีดี)ทรานซิสเตอร์เมทริกซ์แบบฟิล์มบาง(ทีเอฟที)และคอนเดนเซอร์กวาดตรวจที่สามารถกวาดตรวจข้อความ  Export   Import 
  85489020 000/KGM           แผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)ดังกล่าวสำหรับการเชื่อมต่อภายนอก  Export   Import 
  85489090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import