ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
86     หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบของของดังกล่าว สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือรถราง และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณทางจราจรทุกชนิด  Export   Import 
  8601 /NUL           หัวรถจักรที่ใช้กําลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกหรือจากหม้อสะสมไฟฟ้า    
  860110 /NUL           - ใช้กําลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก    
  86011000 000/C62           ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก  Export   Import 
  86011000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  860120 /NUL           - ใช้กําลังจากหม้อสะสมไฟฟ้า    
  86012000 000/C62           ใช้กำลังจากหม้อสะสมไฟฟ้า  Export   Import 
  86012000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8602     หัวรถจักรอื่น ๆ รวมทั้งรถสัมภาระของหัวรถจักร  Export   Import 
  860210 /NUL           - หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า    
  86021000 000/C62           หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า  Export   Import 
  86021000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86029000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  86029000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8603     รถโดยสาร รถสินค้าชนิดตู้และชนิดกะบะ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถรางชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว นอกจากของตามประเภทที่ 86.04  Export   Import 
  860310 /NUL           - ใช้กําลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก    
  86031000 000/C62           ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก  Export   Import 
  86031000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86039000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  86039000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  8604 /NUL           ยานซ่อมบํารุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม (เช่นโรงซ่อมเคลื่อนที่ รถปั?นจั่น รถอัดหินโรยทาง รถสําหรับวางราง รถทดสอบ และรถตรวจสอบราง)    
  86040000 000/C62           ยานซ่อมบำรุงทางรถไฟหรือทางรถรางจะขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม(เช่นโรงซ่อมเคลื่อนที่รถปั่นจั่นรถอัดหินโรยทางรถสำหรับวางรางรถทดสอบและรถตรวจสอบราง)  Export   Import 
  86040000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86050000 000/C62           รถโดยสารที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถรางไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวรวมทั้งรถบรรทุกสัมภาระรถที่ทำการไปรษณีย์และรถที่ใช้ในกิจการพิเศษอื่นๆที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถรางไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว(ไม่รวมถึงรถตามประเภทที่86.04)  Export   Import 
  86050000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8606     รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว  Export   Import 
  86061000 000/C62           แท้งค์แวกอนและที่คล้ายกัน  Export   Import 
  86061000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86063000 000/C62           รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่ถ่ายสินค้าได้ในตัวนอกจากของตามประเภทย่อยที่8606.10หรือ8606.20  Export   Import 
  86063000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86069100 000/C62           ชนิดมีหลังคาและชนิดปิดทึบ  Export   Import 
  86069100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86069200 000/C62           ชนิดเปิดที่เปิดด้านข้างไม่ได้และมีความสูงเกิน60เซนติเมตร  Export   Import 
  86069200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86069900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  86069900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8607     ส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนราง  Export   Import 
  86071100 000/KGM           โบกี้ขับเคลื่อนและบิสเซลโบกี้ขับเคลื่อน  Export   Import 
  86071200 000/KGM           โบกี้และบิสเซลโบกี้อื่นๆ  Export   Import 
  86071900 000/KGM           อื่นๆรวมถึงส่วนประกอบ  Export   Import 
  86072100 000/KGM           เบรกลมและส่วนประกอบของเบรกลม  Export   Import 
  86072900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  86073000 000/KGM           ตาขอและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆกันชนและส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  86079100 000/KGM           ของหัวรถจักร  Export   Import 
  86079900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  8608 /KGM           สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสําหรับรางรถไฟหรือรางรถราง รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สําหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัยหรือควบคุมการจราจรสําหรับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลําคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบิน รวมทั้งส่วนประกอบ    
  860800 /KGM     สิ่งติดตั้งถาวร อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟ หรือรางรถราง รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า)สำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัยหรือควบคุมการจราจรสำหรับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำ ลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ สนามบิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดั  Export   Import 
  86080020 000/KGM           เครื่องอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า  Export   Import 
  86080090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8609     คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์สําหรับขนส่งของไหล) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษสําหรับการขนส่งตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไป  Export   Import 
  860900 /KGM     คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งของไหล) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษ สำหรับการขนส่งตั้งแต่ 1 วิธีขึ้นไป  Export   Import 
  86090010 /KGM         ทำด้วยโลหะ  Export   Import 
  86090010 001/KGM           เฉพาะคอนเทนเนอร์ชนิดตู้แห้ง  Export   Import 
  86090010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  86090020 /KGM         ทำด้วยไม้  Export   Import 
  86090020 001/KGM           เฉพาะคอนเทนเนอร์ชนิดตู้แห้ง  Export   Import 
  86090020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  86090090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  86090090 001/KGM           เฉพาะคอนเทนเนอร์ชนิดตู้แห้ง  Export   Import 
  86090090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import