ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
89     เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ  Export   Import 
8901     เรือโดยสาร เรือทัศนาจร เรือข้ามฟาก เรือสินค้า เรือพ่วงและยานน้ำที่คล้ายกันสําหรับขนส่งบุคคลหรือของ  Export   Import 
  890110 /C62     เรือโดยสาร เรือทัศนาจร และยานน้ำที่คล้ายกันที่ออกแบบสําหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงเรือข้ามฟากทุกชนิด  Export   Import 
  89011010 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน26ตันกรอส  Export   Import 
  89011020 000/C62           ที่มีขนาดเกิน26ตันกรอสแต่ไม่เกิน500ตันกรอส  Export   Import 
  89011030 000/C62           ที่มีขนาดเกิน500ตันกรอสแต่ไม่เกิน4000ตันกรอส  Export   Import 
  89011050 000/C62           ที่มีขนาดเกิน4000ตันกรอสแต่ไม่เกิน5000ตันกรอส  Export   Import 
  89011060 000/C62           ที่มีขนาดเกิน5000ตันกรอส  Export   Import 
  890120 /C62     เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)  Export   Import 
  89012050 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน5000ตันกรอส  Export   Import 
  89012060 000/C62           ที่มีขนาดเกิน5000ตันกรอส  Export   Import 
  890130 /C62     ยานน้ำที่มีห้องเย็น นอกจากยานน้ำตามประเภทย่อยที่ 8901.20  Export   Import 
  89013050 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน5000ตันกรอส  Export   Import 
  89013060 000/C62           ที่มีขนาดเกิน5000ตันกรอส  Export   Import 
  890190 /C62     ยานน้ำอื่น ๆ สําหรับขนส่งของ และยานน้ำอื่น ๆ สําหรับขนส่งทั้งบุคคล และของ  Export   Import 
  89019011 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน26ตันกรอส  Export   Import 
  89019012 000/C62           ที่มีขนาดเกิน26ตันกรอสแต่ไม่เกิน500ตันกรอส  Export   Import 
  89019014 000/C62           ที่มีขนาดเกิน500ตันกรอส  Export   Import 
  89019021 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน26ตันกรอส  Export   Import 
  89019022 000/C62           ที่มีขนาดเกิน26ตันกรอสแต่ไม่เกิน250ตันกรอส  Export   Import 
  89019023 000/C62           ที่มีขนาดเกิน250ตันกรอสแต่ไม่เกิน500ตันกรอส  Export   Import 
  89019024 000/C62           ที่มีขนาดเกิน500ตันกรอสแต่ไม่เกิน4000ตันกรอส  Export   Import 
  89019025 000/C62           ที่มีขนาดเกิน4000ตันกรอสแต่ไม่เกิน5000ตันกรอส  Export   Import 
  89019026 000/C62           ที่มีขนาดเกิน5000ตันกรอส  Export   Import 
8902     เรือประมง รวมทั้งเรือโรงงานและยานน้ำอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อการแปรรูป หรือถนอมผลิตภัณฑ์ประมง  Export   Import 
  890200 /C62     เรือประมง รวมทั้งเรือโรงงานและยานน้ำอื่นๆ ที่ใช้เพื่อการแปรรูปหรือถนอมผลิตภัณฑ์ประมง  Export   Import 
  89020011 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน26ตันกรอส  Export   Import 
  89020012 000/C62           ที่มีขนาดเกิน26ตันกรอสแต่น้อยกว่า40ตันกรอส  Export   Import 
  89020013 000/C62           ที่มีขนาดตั้งแต่40ตันกรอสขึ้นไปแต่น้อยกว่า100ตันกรอส  Export   Import 
  89020014 000/C62           ที่มีขนาดตั้งแต่100ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่เกิน250ตันกรอส  Export   Import 
  89020015 000/C62           ที่มีขนาดเกิน250ตันกรอสแต่ไม่เกิน4000ตันกรอส  Export   Import 
  89020016 000/C62           ที่มีขนาดเกิน4000ตันกรอส  Export   Import 
  89020091 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน26ตันกรอส  Export   Import 
  89020092 000/C62           ที่มีขนาดเกิน26ตันกรอสแต่น้อยกว่า40ตันกรอส  Export   Import 
  89020093 000/C62           ที่มีขนาดตั้งแต่40ตันกรอสขึ้นไปแต่น้อยกว่า100ตันกรอส  Export   Import 
  89020094 000/C62           ที่มีขนาดตั้งแต่100ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่เกิน250ตันกรอส  Export   Import 
  89020095 000/C62           ที่มีขนาดเกิน250ตันกรอสแต่ไม่เกิน4000ตันกรอส  Export   Import 
  89020096 000/C62           ที่มีขนาดเกิน4000ตันกรอส  Export   Import 
8903     เรือยอชต์ และยานน้ำอื่นๆ ที่ใช้เพื่อความสำราญหรือเกมกีฬา รวมทั้งเรือกรรเชียงและเรือพาย  Export   Import 
  89031000 000/C62           ชนิดพองลม  Export   Import 
  890391 /C62     เรือใบ มีหรือไม่มีมอเตอร์ช่วย  Export   Import 
  89039100 001/C62           เฉพาะเรือใบที่ใช้ในการแข่งขัน  Export   Import 
  89039100 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  89039200 000/C62           เรือยนต์นอกจากเรือยนต์ติดท้าย  Export   Import 
  89039900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
8904     เรือลากจูง และเรือที่ใช้สำหรับดัน  Export   Import 
  89040011 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน26ตันกรอส  Export   Import 
  89040019 000/C62           ที่มีขนาดเกิน26ตันกรอส  Export   Import 
  89040021 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน26ตันกรอส  Export   Import 
  89040029 000/C62           ที่มีขนาดเกิน26ตันกรอส  Export   Import 
8905     ยานประภาคาร เรือดับเพลิง เรือขุด ปั้นจั่นลอยและยานน้ำอื่น ๆ ซึ่งการแล่นได้เป็นหน้าที่รองจากหน้าที่หลักของยานนั้น รวมทั้งอู่ลอย แท่นเจาะหรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ  Export   Import 
  89051000 000/C62           เรือขุด  Export   Import 
  89052000 000/C62           แท่นเจาะหรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ  Export   Import 
  890590 /C62     ยานประภาคาร เรือดับเพลิง ปั้นจั่นลอย และยานน้ำอื่น ๆ (นอกจากเรือขุด) ซึ่งการแล่นได้เป็นหน้าที่รองจากหน้าที่หลักของยานนั้น รวมทั้งอู่ลอย  Export   Import 
  89059010 000/C62           อู่ลอย  Export   Import 
  89059090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
8906     ยานน้ำอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 89.01 ถึง 89.05) รวมถึงเรือรบและเรือช่วยชีวิตนอกจากเรือกรรเชียง  Export   Import 
  89061000 000/C62           เรือรบ  Export   Import 
  890690 /C62     ยานน้ำอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 89.01 ถึง 89.05 และเรือรบ) รวมถึงเรือช่วยชีวิตนอกจากเรือกรรเชียง  Export   Import 
  89069010 000/C62           ที่มีระวางขับน้ำไม่เกิน30ตัน  Export   Import 
  89069090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
8907     สิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่น ๆ (เช่น แพ แท้งก์ ปล่องกั้นน้ำ ท่าจอดเรือ ทุ่นลอย และทุ่นสัญญาณ)  Export   Import 
  890710 /C62     - แพชนิดพองลม  Export   Import 
  89071000 001/C62           เฉพาะแพยางชูชีพ  Export   Import 
  89071000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  890790 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  89079010 000/C62           ทุ่นลอย  Export   Import 
  89079090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  89080000 000/C62           ยานน้ำและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่นๆสำหรับรื้อ  Export   Import