ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
90     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
9001     เส้นใยนำแสงและกลุ่มเส้นใยนำแสงเคเบิลใยนำแสง นอกจากเคเบิลใยนำแสงตามประเภทที่ 85.44 (เคเบิลใยนำแสงที่ทำขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น) แผ่นบางและแผ่นทำด้วยวัตถุโพลาไรส์ รวมทั้งเลนส์ (รวมถึงคอนแทกเลนส์) ปริซึม กระจกเงาและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ ท  Export   Import 
  900110 /KGM     เส้นใยนําแสง กลุ่มเส้นใยนําแสง และเคเบิลใยนําแสง  Export   Import 
  90011010 000/KGM           สำหรับใช้ในโทรคมนาคมและในทางไฟฟ้าอื่นๆ  Export   Import 
  90011090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  90012000 000/KGM           แผ่นบางและแผ่นทำด้วยวัตถุโพลาไรส์  Export   Import 
  90013000 000/C62           คอนแทกเลนส์  Export   Import 
  90014000 000/C62           เลนส์แว่นตาทำด้วยแก้ว  Export   Import 
  90015000 000/C62           เลนส์แว่นตาทำด้วยวัตถุอื่นๆ  Export   Import 
  900190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  90019010 000/KGM           สำหรับกล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือเครื่องฉายภาพยนตร์  Export   Import 
  90019090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9002     เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ ทําด้วยวัตถุใดก็ตาม ที่ประกอบแล้วและเป็นส่วนประกอบหรือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องอุปกรณ์นอกจากของดังกล่าวทําด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  900211 /KGM     สําหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยาย หรือย่อภาพถ่าย  Export   Import 
  90021110 000/KGM           สำหรับเครื่องฉายภาพยนตร์  Export   Import 
  90021190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  90021900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  900220 /KGM     ฟิลเตอร์  Export   Import 
  90022010 000/KGM           สำหรับเครื่องฉายภาพยนตร์  Export   Import 
  90022020 000/KGM           สำหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์กล้องถ่ายรูปและเครื่องฉายอื่นๆ  Export   Import 
  90022030 000/KGM           สำหรับกล้องส่องทางไกลหรือกล้องจุลทรรศน์  Export   Import 
  90022090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  900290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  90029010 000/KGM           เลนส์และปริซึมสำหรับประภาคารหรือกระโจมไฟ  Export   Import 
  90029020 000/KGM           สำหรับเครื่องฉายภาพยนตร์  Export   Import 
  90029030 000/KGM           สำหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์กล้องถ่ายรูปและเครื่องฉายอื่นๆ  Export   Import 
  90029040 000/KGM           สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และทางศัลยกรรม  Export   Import 
  90029090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9003     กรอบและโครงสําหรับแว่นตาและแว่นตากันลมกันฝุนหรือสําหรับแว่นตาที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  90031100 000/C62           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  90031900 000/C62           ทำด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
  90039000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  9004 /C62           แว่นตา แว่นตากันลมกันฝุน และแว่นตาที่คล้ายกัน ที่ใช้ปรับสายตา ใช้ป๋องกันหรืออื่น ๆ    
  90041000 000/C62           แว่นตากันแดด  Export   Import 
  900490 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  90049010 000/C62           แว่นตาที่ใช้ปรับสายตา  Export   Import 
  90049020 000/C62           แว่นตากันลมกันฝุ่นที่ใช้ปรับสายตา  Export   Import 
  90049050 000/C62           แว่นตาเพื่อการป้องกัน  Export   Import 
  90049090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9005     กล้องสองตา กล้องตาเดียว กล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของกล้องดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของอุปกรณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์สําหรับวิทยุดาราศาสตร์  Export   Import 
  90051000 000/C62           กล้องสองตา  Export   Import 
  900580 /C62     อุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  90058010 000/C62           อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับวิทยุดาราศาสตร์  Export   Import 
  90058090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90058090 000/C62           Telescopic sights for shooting sport  Export   Import 
  90058090 001/C62           เฉพาะกล้องส่องเป้าสำหรับกีฬายิงปืน  Export   Import 
  90058090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90058090 999/C62           Other  Export   Import 
  900590 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (รวมถึงโครงติดตั้ง)  Export   Import 
  90059010 000/KGM           สำหรับอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับวิทยุดาราศาสตร์  Export   Import 
  90059090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  9006 /NUL           กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จตามประเภทที่ 85.39    
  900610 /C62     กล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สําหรับการเตรียมเพลตหรือลูกกลิ้งที่ใช้ในการพิมพ์  Export   Import 
  90061010 000/C62           เลเซอร์โฟโตพล็อตเตอร์  Export   Import 
  90061090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90063000 000/C62           กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้น้ำสำหรับการสำรวจทางอากาศหรือสำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายในรวมทั้งกล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยาหรืออาชญาวิทยา  Export   Import 
  90064000 000/C62           กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที  Export   Import 
  90065100 000/C62           มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์(ซิงเกิลเลนส์รีเฟลกซ์(เอสแอลอาร์))ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน35มิลลิเมตร  Export   Import 
  900652 /C62     - - อื่น ๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า35 มิลลิเมตร  Export   Import 
  90065200 001/C62           เฉพาะกล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับบันทึกเอกสารบนไมโครฟิล์มไม่โครฟิชหรือไม่โครฟอร์มอื่นๆ  Export   Import 
  90065200 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  900653 /C62     - - อื่น ๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร  Export   Import 
  90065300 001/C62           เฉพาะกล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับบันทึกเอกสารบนไมโครฟิล์มไม่โครฟิชหรือไม่โครฟอร์มอื่นๆ  Export   Import 
  90065300 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  900659 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  90065910 000/C62           เลเซอร์โฟโตพล็อตเตอร์หรือเครื่องสร้างภาพที่มีตัวประมวลผลภาพเรสเตอร์  Export   Import 
  90065990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90065990 001/C62           เฉพาะกล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับบันทึกเอกสารบนไมโครฟิล์มไม่โครฟิชหรือไม่โครฟอร์มอื่นๆ  Export   Import 
  90065990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  900661 /C62           - - เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ(อิเล็กทรอนิกส์)    
  90066100 000/C62           เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ(อิเล็กทรอนิกส์)  Export   Import 
  900669 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  90066900 000/C62           หลอดไฟแฟลช หลอดไฟแฟลชรูปลูกบาศก์และที่คล้ายกัน สำหรับใช้ในการถ่ายรูป  Export   Import 
  90066900 001/C62           หลอดไฟแฟลชหลอดไฟแฟลชรูปลูกบาศ์กและที่คล้ายกัน  Export   Import 
  90066900 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
        ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ    
  900691 /KGM     สําหรับกล้องถ่ายรูป  Export   Import 
  90069110 000/KGM           สำหรับเลเซอร์โฟโตพล็อตเตอร์ตามประเภทย่อยที่9006.10.10  Export   Import 
  90069130 000/KGM           อื่นๆสำหรับกล้องถ่ายรูปตามประเภทย่อยที่9006.40ถึง9006.53  Export   Import 
  90069190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  900699 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  90069910 000/KGM           สำหรับเครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูป  Export   Import 
  90069990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9007     กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ จะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  90071100 000/C62           ใช้ฟิล์มที่มีความกว้างน้อยกว่า16มิลลิเมตรหรือใช้ฟิล์ม8  Export   Import 
  90071900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  900720 /C62     เครื่องฉายภาพยนตร์  Export   Import 
  90072010 000/C62           ใช้ฟิล์มที่มีความกว้างน้อยกว่า16มิลลิเมตร  Export   Import 
  90072090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90079100 000/C62           สำหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  90079200 000/C62           สำหรับเครื่องฉายภาพยนตร์  Export   Import 
9008     เครื่องฉายภาพนิ่งนอกจากเครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในทางภาพยนตร์)  Export   Import 
  90081000 000/C62           เครื่องฉายสไลด์  Export   Import 
  90082000 000/C62           เครื่องอ่านไมโครฟิล์มไมโครฟิชหรือไมโครฟอร์มอื่นๆจะทำสำเนาได้หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  90083000 000/C62           เครื่องฉายภาพนิ่งอื่นๆ  Export   Import 
  900840 /C62     เครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์)  Export   Import 
  90084010 000/C62           เครื่องอุปกรณ์เฉพาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  90084090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  900890 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90089010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่9008.20  Export   Import 
  90089090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9010     เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย(รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่นในตอนนี้เครื่องเนกาโตสโกป รวมทั้งจอฉายภาพ  Export   Import 
  90101000 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษซึ่งใช้ในการถ่ายรูป(รวมถึงภาพยนตร์)โดยอัตโมัติหรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  901050 /C62     เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย(รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโตสโกป  Export   Import 
  90105010 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนแผ่นฐานไวแสงสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90105090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90105090 001/C62           เฉพาะเครื่องพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์  Export   Import 
  90105090 002/C62           เฉพาะเครื่องตรวจภาพเพื่อการตัดต่อฟิล์ม(วิวเวอร์)เครื่องปรับความสัมพันธ์ของฟิล์มและเทปเสียงเพื่อการตัดต่อ(ซินโครไนเซอร์)เครื่องตรวจและปรับความสัมพันธ์ของฟิล์มและเทปเสียงเพื่อการตัดต่อเครื่องตัดต่อฟิล์ม(สไปลเซอร์)และเครื่องหมุนกรอฟิล์มและเทปเสียงเพื่อการตั  Export   Import 
  90105090 003/C62           เฉพาะเครื่องอัดเพลตสำหรับใช้ในการทำแม่พิมพ์  Export   Import 
  90105090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  901060 /C62     จอฉายภาพ  Export   Import 
  90106000 000/C62           จอฉายภาพ  Export   Import 
  901090 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90109010 000/KGM           สำหรับจอฉายภาพหรือสำหรับของตามประเภทย่อยที่9010.10  Export   Import 
  90109030 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องอุปกรณ์สำหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนแผ่นฐานไวแสงสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90109090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  90109090 001/KGM           เฉพาะส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องอุปกรณ์ตามประเภทย่อยที่9010.41ถึง9010.49  Export   Import 
  90109090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9011     กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์ สําหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ  Export   Import 
  901110 /C62     - กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตริโอสโกปิก)  Export   Import 
  90111000 001/C62           เฉพาะกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสองตาที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล  Export   Import 
  90111000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  901120 /C62     - กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ สําหรับใช้ในการถ่ายรูปถ่ายภาพยนตร์หรือการฉาย ภาพของจุลวัตถุ  Export   Import 
  90112000 001/C62           เฉพาะกล้องจุลทรรศน์แบบโฟโตไมโครกราฟฟิกที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล  Export   Import 
  90112000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90118000 000/C62           กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ  Export   Import 
  901190 /KGM     - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90119000 001/KGM           เฉพาะส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสองตาที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล  Export   Import 
  90119000 002/KGM           เฉพาะส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับกล้องจุลทรรศน์แบบโฟโตไมโครกราฟฟิกที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล  Export   Import 
  90119000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9012     กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน  Export   Import 
  901210 /C62     - กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน  Export   Import 
  90121000 001/C62           เฉพาะกล้องจุลทรรศน์แบบลำอิเล็กตรอนที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในการเคลื่นย้ายเวเฟอร์  Export   Import 
  90121000 009/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90121000 090/C62           Other  Export   Import 
  901290 /KGM     - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90129000 001/KGM           เฉพาะส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับกล้องจุลทรรศน์แบบลำอิเล็กตรอนที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรือเรติเคิล  Export   Import 
  90129000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9013     กลอุปกรณ์ทําด้วยผลึกเหลว ที่ไม่ได้เป็นของซึ่งระบุไว้ในประเภทอื่น เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศน์ศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้  Export   Import 
  901310 /C62           - กล้องเล็งสําหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้งกล้องส่องทางไกล ที่ออก แบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ ใน ตอนนี้หรือหมวด 16    
  90131000 000/C62           กล้องเล็งสำหรับติดกับปืนกล้องเพริสโกปรวมทั้งกล้องส่องทางไกลที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องใช้หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนนี้หรือหมวด16  Export   Import 
  90132000 000/C62           เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด  Export   Import 
  901380 /C62     กลอุปกรณ์ เครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  90138010 000/C62           เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดโดยใช้แสงและซ่อมสำหรับแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)  Export   Import 
  90138020 000/C62           กลอุปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลว  Export   Import 
  90138090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  901390 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90139010 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภทย่อยที่9013.20  Export   Import 
  90139030 000/KGM           อื่นๆของของตามประเภทย่อยที่9013.10หรือประเภทย่อยที่9013.80  Export   Import 
  90139040 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของครื่องตรวจสอบความผิดพลาดโดยใช้แสงและซ่อมสำหรับแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)  Export   Import 
  90139090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9014     เข็มทิศสําหรับหาทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ  Export   Import 
  90141000 000/C62           เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง  Export   Import 
  90142000 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการเดินอากาศหรืออวกาศ(นอกจากเข็มทิศ)  Export   Import 
  901480 /C62     อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ  Export   Import 
  90148010 000/C62           ชนิดที่ใช้บนเรือที่ประกอบร่วมกับหรือทำงานเชื่อมกันกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  Export   Import 
  90148090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  901490 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90149010 000/KGM           ของอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ประกอบร่วมกับหรือทำงานเชื่อมกันกับการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติชนิดที่ใช้บนเรือ  Export   Import 
  90149090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9015     อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการสํารวจ (รวมถึงการสํารวจโดยวิธีการถ่ายรูป) ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยาอุตุนิยมวิทยาหรือทางธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั้งเครื่องหาพิสัย  Export   Import 
  901510 /C62     เครื่องหาพิสัย  Export   Import 
  90151010 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการถ่ายรูปและถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  90151090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90152000 000/C62           เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ  Export   Import 
  90153000 000/C62           เครื่องวัดระดับ  Export   Import 
  90154000 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายรูป  Export   Import 
  901580 /C62     อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ  Export   Import 
  90158010 000/C62           เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ(เรดิโอซอนด์)และเครื่องวิทยุวัดลม(เรดิโอวินด์)  Export   Import 
  90158090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90159000 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
9016     เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า มีหรือไม่มีตุ้มน้ำหนัก  Export   Import 
  901600 /C62     เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัม หรือไวกว่า มีหรือไม่มีตุ้มน้ำหนัก  Export   Import 
  90160010 000/C62           อิเล็กทรอนิกส์  Export   Import 
  90160090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9017     อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทําเครื่องหมาย หรือการคํานวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องเขียนแบบ แพนโทกราฟโพรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล เครื่องคํานวณแบบจาน) อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสําหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ที่ไม่ได้  Export   Import 
  901710 /C62     โต๊ะเขียนแบบ และเครื่องเขียนแบบ จะเป็นชนิดอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  90171010 000/C62           พล็อตเตอร์  Export   Import 
  90171090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  901720 /C62     อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทําเครื่องหมายหรือการคํานวณทาง คณิตศาสตร์  Export   Import 
  90172010 000/C62           ไม้บรรทัด  Export   Import 
  90172030 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนแผ่นฐานไวแสงสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90172040 000/C62           โฟโตพล็อตเตอร์สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90172050 000/C62           พล็อตเตอร์อื่นๆ  Export   Import 
  90172090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90172090 001/C62           เฉพาะเครื่องสร้างแม่พิมพ์(Patterngeneratingapparatus)ทึ่ใช้สำหรับการผลิตมาส์กหรือเรติเคิลโดยใช้แผ่นฐานที่เคลือบน้ำยาไวแสง  Export   Import 
  90172090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90173000 000/C62           ไมโครมิเตอร์แคลลิเปอร์และเกจ  Export   Import 
  901780 /C62     - อุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  90178000 001/C62           เส้นหรือแถบสำหรับวัดความยาว  Export   Import 
  90178000 002/C62           เครื่องวัดระดับ  Export   Import 
  90178000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  901790 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90179020 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องอุปกรณ์สำหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนแผ่นฐานไวแสงสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90179030 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของโฟโตพล็อตเตอร์สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90179040 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)ของพล็อตเตอร์  Export   Import 
  90179090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  90179090 001/KGM           เฉพาะส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสร้างแม่พิมพ์(Patterngeneratingapparatus)ที่ใช้สำหรับการผลิตมาส์กหรือเรติเคิลโดยใช้แผ่นฐานที่เคลือบน้ำยาไวแสง  Export   Import 
  90179090 002/KGM           เฉพาะส่วนประกอบของเครืองสร้างแม่พิมพ์(Patterngeneratingapparatus)ที่ใช้สำหรับการผลิตมาส์กหรือเรติเคิลโดยใช้แผ่นฐานที่เคลือบน้ำยาไวแสง  Export   Import 
  90179090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  9018 /NUL           อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องซินทิกราฟิก เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่น ๆและอุปกรณ์สําหรับตรวจวัดสายตา    
  901811 /C62           - - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า    
  90181100 000/C62           เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า  Export   Import 
  90181200 000/C62           เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก  Export   Import 
  90181300 000/C62           เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็ก  Export   Import 
  90181400 000/C62           เครื่องซินทิกราฟิก  Export   Import 
  90181900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90182000 000/C62           เครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟาเรด  Export   Import 
        หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกนสอด (แคนูลา) และ    
  901831 /C62     หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็มฉีดยา  Export   Import 
  90183110 000/C62           หลอดฉีดยาชนิดใช้แล้วทิ้ง  Export   Import 
  90183190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90183200 000/KGM           เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บแผล  Export   Import 
  901839 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  90183910 000/C62           หลอดสวน  Export   Import 
  90183920 000/KGM           เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บแผล  Export   Import 
  90183990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  90184100 000/KGM           เครื่องกรอฟันจะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับเครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่นๆหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  90184900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90185000 000/KGM           อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆเกี่ยวกับนัยน์ตา  Export   Import 
  901890 /C62     อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ  Export   Import 
  90189020 000/C62           ชุดอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ทางหลอดเลือดดำ  Export   Import 
  90189030 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์  Export   Import 
  90189090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9019     เครื่องใช้ในการบําบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคาโนเทอราพี)เครื่องนวด เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา รวมทั้งเครื่องบําบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยาเครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บําบัดโรคทางเดินหายใจ  Export   Import 
  901910 /KGM     เครื่องใช้ในการบําบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้งเครื่องทดสอบ ความถนัดในทางจิตวิทยา  Export   Import 
  90191010 000/KGM           ทางอิเล็กทรอนิกส์  Export   Import 
  90191090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  901920 /KGM     - เครื่องบําบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยาเครื่องช่วยการ หายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บําบัดโรคทางเดินหายใจ  Export   Import 
  90192000 001/KGM           เฉพาะเครื่องช่วยการหายใจ  Export   Import 
  90192000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  9020 /KGM           เครื่องใช้ในการหายใจอื่น ๆ และหน้ากากป?องกันไอพิษ แต่ไม่รวมถึงหน้ากากป๋องกันที่ไม่มีส่วนประกอบเชิงกลและไม่มีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได้    
  90200000 001/KGM           เฉพาะเครื่องช่วยการหายใจ  Export   Import 
  90200000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  9021 /NUL           เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก รวมถึงไม้ยันรักเร้ สายรัดทางศัลยกรรมและเครื่องกดไส้เลื่อน เฝือกและเครื่องใช้อื่น ๆในการรักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องช่วยฟัง และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้สวม พกหรือฝังในร่างกายเพื่อทดแทนความผิดปกติหรือความพิการ    
  90211000 000/KGM           เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูกหรือเครื่องใช้ในการรักษากระดูกหัก  Export   Import 
  90212100 000/KGM           ฟันปลอม  Export   Import 
  90212900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  90213100 000/KGM           ข้อต่อเทียม  Export   Import 
  902139 /KGM     อวัยวะเทียมอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ตาปลอม เป็นต้น (นอกจากฟันปลอมและข้อต่อเทียม)  Export   Import 
  90213900 000/KGM           ตาปลอม  Export   Import 
  90213900 001/KGM           ตาปลอม  Export   Import 
  90213900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  90214000 000/C62           เครื่องช่วยฟังไม่รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90215000 000/C62           เครื่องคุมจังหวะสำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจไม่รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90219000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9022     เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกซเรย์หรือการแผ่รังสีแอลฟาเบตา หรือแกมมาเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือสัตวแพทย์ หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบําบัด หลอดเอกซเรย์และเครื่องกําเนิดเอกซเรย์อื่น ๆ เครื่องกําเนิ  Export   Import 
  90221200 000/C62           เครื่องคอมพิวเต็ดโทโมกราฟ  Export   Import 
  90221300 000/C62           อื่นๆที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม  Export   Import 
  90221400 000/C62           อื่นๆที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ศัลยกรรมหรือสัตวแพทย์  Export   Import 
  902219 /C62     ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ  Export   Import 
  90221910 000/C62           เครื่องเอกซเรย์สำหรับการตรวจสอบทางกายภาพของรอยเชื่อมต่อบนชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90221990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  902221 /C62     - - ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือสัตว แพทย์  Export   Import 
  90222100 001/C62           ที่มีอะเมริเซียม241โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1GBq(27mCi)  Export   Import 
  90222100 002/C62           ที่มีอะเมริเซียม241/เบริลเลียมโดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า0.1GBq(2.7mCi)  Export   Import 
  90222100 003/C62           ที่มีแคลิฟอร์เนียม252โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1.85GBq(50mCi)  Export   Import 
  90222100 004/C62           ที่มีซีเซียม137โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า10MBq(0.27mCi)  Export   Import 
  90222100 005/C62           ที่มีโคบอลต์60โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1GBq(27mCi)  Export   Import 
  90222100 006/C62           ที่มีอิริเดียม192โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า100GBq(2,700mCi)  Export   Import 
  90222100 007/C62           ที่มีเรเดียม226โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า30MBq(0.81mCi)  Export   Import 
  90222100 008/C62           ที่มีสตรอนเชียม90โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า50MBq(1.35mCi)  Export   Import 
  90222100 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  902229 /C62     - - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ  Export   Import 
  90222900 001/C62           ที่มีอะเมริเซียม241โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1GBq(27mCi)  Export   Import 
  90222900 002/C62           ที่มีอะเมริเซียม241/เบริลเลียมโดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า0.1GBq(2.7mCi)  Export   Import 
  90222900 003/C62           ที่มีแคลิฟอร์เนียม252โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1.85GBq(50mCi)  Export   Import 
  90222900 004/C62           ที่มีซีเซียม137โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า10MBq(0.27mCi)  Export   Import 
  90222900 005/C62           ที่มีโคบอลต์60โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1GBq(27mCi)  Export   Import 
  90222900 006/C62           ที่มีอิริเดียม192โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า100GBq(2,700mCi)  Export   Import 
  90222900 007/C62           ที่มีเรเดียม226โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า30MBq(0.81mCi)  Export   Import 
  90222900 008/C62           ที่มีสตรอนเชียม90โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า50MBq(1.35mCi)  Export   Import 
  90222900 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  902230 /KGM     - หลอดเอกซเรย์  Export   Import 
  90223000 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ศัลยกรรมทันตกรรมหรือทางสัตวแพทย์  Export   Import 
  90223000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  902290 /KGM     อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90229010 /KGM         ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องเอกซเรย์สำหรับการตรวจสอบทางกายภาพของรอยเชื่อมต่อบนแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)  Export   Import 
  90229010 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ศัลยกรรมทันตกรรมหรือทางสัตวแพทย์  Export   Import 
  90229010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  90229090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  90229090 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ศัลยกรรมทันตกรรมหรือทางสัตวแพทย์  Export   Import 
  90229090 001/KGM           ที่มีอะเมริเซียม241โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1GBq(27mCi)  Export   Import 
  90229090 002/KGM           ที่มีอะเมริเซียม241/เบริลเลียมโดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า0.1GBq(2.7mCi)  Export   Import 
  90229090 003/KGM           ที่มีแคลิฟอร์เนียม252โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1.85GBq(50mCi)  Export   Import 
  90229090 004/KGM           ที่มีซีเซียม137โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า10MBq(0.27mCi)  Export   Import 
  90229090 005/KGM           ที่มีโคบอลต์60โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1GBq(27mCi)  Export   Import 
  90229090 006/KGM           ที่มีอิริเดียม192โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า100GBq(2,700mCi)  Export   Import 
  90229090 007/KGM           ที่มีเรเดียม226โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า30MBq(0.81mCi)  Export   Import 
  90229090 008/KGM           ที่มีสตรอนเชียม90โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า50MBq(1.35mCi)  Export   Import 
  90229090 009/KGM           เฉพาะที่ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ศัลยกรรมทันตกรรมหรือทางสัตวแพทย์  Export   Import 
  90229090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  90230000 000/KGM           อุปกรณ์เครื่องอุปกรณ์และแบบจำลองที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต(เช่นในการศึกษาหรือนิทรรศการ)ซึ่งไม่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ  Export   Import 
9024     เครื่องจักรและเครื่องใช้สําหรับทดสอบความแข็ง ความแข็งแรงความคงทนต่อการอัด ความยืดหยุ่นหรือคุณสมบัติเชิงกลอื่น ๆของวัตถุ (เช่น โลหะ ไม้ สิ่งทอ กระดาษ พลาสติก)  Export   Import 
  902410 /C62     เครื่องจักรและเครื่องใช้สําหรับทดสอบโลหะ  Export   Import 
  90241010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90241090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  902480 /C62     เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่น ๆ  Export   Import 
  90248010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90248090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  902490 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90249010 000/KGM           สำหรับเครื่องจักรและเครื่องใช้ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90249020 000/KGM           สำหรับเครื่องจักรและเครื่องใช้ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
9025     ไโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไโกรมิเตอร์ ไซโครมิเตอร์ จะบันทึกได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่ประกอบร่วมกัน  Export   Import 
        เทอร์โมมิเตอร์และไพโรมิเตอร์ ที่ไม่ประกอบร่วมกับอุปกรณ์    
  902511 /C62     - - ชนิดบรรจุของเหลว สําหรับใช้อ่านโดยตรง  Export   Import 
  90251100 001/C62           ปรอทวัดไข้  Export   Import 
  90251100 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  902519 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  90251910 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90251920 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902580 /C62     อุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  90258010 000/C62           เกจวัดอุณหภูมิสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  90258020 000/C62           อื่นๆที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90258030 000/C62           อื่นๆที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902590 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90259010 000/KGM           สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90259020 000/KGM           สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
9026     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สําหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลระดับ ความดันหรือตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลวหรือก๊าซ(เช่น เครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน) ไม่รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ตามประเภทที่90.14 90.15 90.28 หรือ 90.32  Export   Import 
  902610 /C62     สําหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล หรือระดับของของเหลว  Export   Import 
  90261010 000/C62           เกจวัดระดับสำหรับยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90261020 000/C62           เกจวัดระดับสำหรับยานยนต์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90261030 000/C62           อื่นๆที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90261090 000/C62           อื่นๆที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902620 /C62     สําหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน  Export   Import 
  90262010 000/C62           เกจวัดความดันสำหรับยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90262020 000/C62           เกจวัดความดันสำหรับยานยนต์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90262030 000/C62           อื่นๆที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90262040 000/C62           อื่นๆที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902680 /C62     อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  90268010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90268020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902690 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90269010 000/KGM           สำหรับอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90269020 000/KGM           สำหรับอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
9027     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สําหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกก์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ สเปกโทรมิเตอร์เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สําหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัวแรงตึงผิวหรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื  Export   Import 
  902710 /C62     เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน  Export   Import 
  90271010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90271020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902720 /C62     โครมาโตกราฟ และเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซีส  Export   Import 
  90272010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90272020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902730 /C62     สเปกโทรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์และสเปกโทรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้รังสีอินฟราเรด)  Export   Import 
  90273010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90273020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902750 /C62     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้รังสีทางแสง(รังสีอัลตราไวโอเลต รังสี ที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)  Export   Import 
  90275010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90275020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902780 /C62     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ  Export   Import 
  90278010 000/C62           เครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป  Export   Import 
  90278020 000/C62           เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด  Export   Import 
  90278030 000/C62           อื่นๆที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90278040 000/C62           อื่นๆที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  902790 /KGM     ไมโครตอม ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี สำหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิวหรือที่คล้ายกัน สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียงหรือแสง (รวมทั้งเครื่องวัดแสงในการถ่ายรู  Export   Import 
  90279010 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)ของผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่90.27นอกจากเครื่องอุปกรณ์วิเคราะห์ก๊าซหรือควันและไมโครตอม  Export   Import 
  90279091 000/KGM           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90279099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  9028 /NUL           เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิต ก๊าซ ของเหลวหรือไฟฟ้ารวมถึงคาลิเบรติ้งมิเตอร์ของเครื่องดังกล่าว    
  902810 /C62     เครื่องวัดก๊าซ  Export   Import 
  90281010 000/C62           เครื่องวัดก๊าซชนิดที่ติดตั้งในภาชนะบรรจุก๊าซ  Export   Import 
  90281090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90281090 001/C62           เครื่องวัดปริมาณการจ่ายก๊าซ  Export   Import 
  90281090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  902820 /C62     เครื่องวัดของเหลว  Export   Import 
  90282010 000/C62           เครื่องวัดปริมาณรวมการจ่ายน้ำหรือการผลิตน้ำ  Export   Import 
  90282090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  902830 /C62           เครื่องวัดไฟฟ้า    
  90283010 000/C62           เครื่องวัดการจ่ายไฟฟ้าชนิดกิโลวัตต์ชั่วโมง  Export   Import 
  90283090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90283090 001/C62           เครื่องวัดแอมแปร์ชั่วโมง  Export   Import 
  90283090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  902890 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90289010 000/KGM           ตัวเรือนของเครื่องวัดน้ำ  Export   Import 
  90289090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9029     เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์เครื่องนับก้าวและที่คล้ายกัน เครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัดรอบ (นอกจากของตามประเภทที่ 90.14 หรือ 90.15)รวมทั้งสตรอโบสโกป  Export   Import 
  902910 /-     เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน  Export   Import 
  90291020 000/C62           แท็กซี่มิเตอร์  Export   Import 
  90291090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  90291090 001/KGM           เฉพาะชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบของยานยนต์โดยสาร  Export   Import 
  90291090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  902920 /-     เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ รวมทั้งสตรอโบสโกป  Export   Import 
  90292010 000/C62           เครื่องวัดความเร็วสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  90292020 000/C62           เครื่องวัดรอบสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  90292090 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  90292090 001/C62           สตรอโบสโคป  Export   Import 
  90292090 002/KGM           เฉพาะชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบของยานยนต์โดยสาร  Export   Import 
  90292090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  902990 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90299010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่9029.10หรือของสตรอโบสโกปตามประเภทย่อยที่9029.20  Export   Import 
  90299020 000/KGM           ของของอื่นๆตามประเภทย่อยที่9029.20  Export   Import 
  9030 /NUL           ออสซิลโลสโกป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สําหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้าไม่รวมถึงเครื่องวัดตามประเภทที่90.28 หรือรังสีอื่น ๆ ที่ทําให้เกิดไอออไนซ์ไขมัน    
  90301000 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออไนเซชัน  Export   Import 
  903020 /C62     - ออสซิลโลสโกป และออสซิลโลกราฟ  Export   Import 
  90302000 001/C62           อื่นๆที่มีเครื่องบันทึก  Export   Import 
  90302000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90303100 000/C62           มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก  Export   Import 
  90303200 000/C62           มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก  Export   Import 
  903033 /C62     อื่น ๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก  Export   Import 
  90303310 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบแรงดันกระแสความต้านทานหรือกำลังไฟฟ้าบนแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)ที่ไม่มีเครื่องบันทึก  Export   Import 
  90303320 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์วัดอิมพีแดนซ์ที่ออกแบบให้มีการเตือนที่มองเห็นได้และหรือที่ได้ยินของสภาวะการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตที่สามารถทำลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับทดสอบเครื่องควบคุมไฟฟ้าสถิตและเครื่องและหรือสิ่งติดตั้งถาวรเพื่อต่อไฟฟ้าสถ  Export   Import 
  90303330 000/C62           แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์สำหรับยานยนต์  Export   Import 
  90303390 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90303900 000/C62           อื่นๆที่มีเครื่องบันทึก  Export   Import 
  90304000 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม(เช่นครอสทอล์กมิเตอร์เครื่องวัดอัตรากำลังขยายเครื่องวัดค่าความเพี้ยนโซโฟมิเตอร์)  Export   Import 
  903082 /C62     สําหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนําหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนํา  Export   Import 
  90308210 000/C62           เวเฟอร์โพรเบอร์  Export   Import 
  90308290 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  903084 /C62     อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก  Export   Import 
  90308410 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่มีเครื่องบันทึกสำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าบนแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)  Export   Import 
  90308490 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  903089 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  90308910 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่มีเครื่องบันทึกสำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าบนแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)นอกจากของดังกล่าวที่อยู่ในประเภทย่อยที่9030.39  Export   Import 
  90308990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  903090 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90309010 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)ของของตามประเภทย่อยที่9030.40และ9030.82  Export   Import 
  90309020 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าบน  Export   Import 
  90309030 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์สำหรับวัดหรือตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)  Export   Import 
  90309090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9031     อุปกรณ์ เครื่องใช้และเครื่องจักรสําหรับวัดหรือตรวจสอบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ รวมทั้งเครื่องฉายโพรไฟล์ (โพรไฟล์โพรเจกเตอร์)  Export   Import 
  903110 /C62     เครื่องจักรสําหรับวัดหาความสมดุลย์ของส่วนประกอบทางกล  Export   Import 
  90311010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90311020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  903120 /C62     โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)  Export   Import 
  90312010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90312020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90314100 000/C62           สำหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำตรวจสอบโฟโตมาส์กหรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  903149 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  90314910 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์สำหรับวัดอนุภาคสารปนเปื้อนที่ผิวเวเฟอร์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  90314920 000/C62           เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดโดยใช้แสงและซ่อมสำหรับแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)  Export   Import 
  90314930 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์สำหรับวัดหรือตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)  Export   Import 
  90314990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90314990 001/C62           เฉพาะเครื่องฉายโพรไฟล์  Export   Import 
  90314990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  903180 /C62     อุปกรณ์ เครื่องใช้และเครื่องจักรอื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
            อื่น ๆ    
  90318011 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90318019 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  90318092 /C62         อื่นๆที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90318092 001/C62           เฉพาะเครื่องตรวจสอบปริมาณก๊าซออกซิเจนในไอเสียรถยนต์(ออกซิเจนเซนเซอร์)เฉพาะที่ใช้ทำงานร่วมกับคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์  Export   Import 
  90318092 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90318099 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  903190 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90319011 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)ของอุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์สำหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือสำหรับตรวจสอบมาส์กโฟโตมาส์กหรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำรวมทั้งวัดอนุภาคสารปนเปื้อนที่ผิวเวเฟอร  Export   Import 
  90319012 000/KGM           ของเครื่องตรวจความผิดพลาดโดยใช้แสงและซ่อมสำหรับแผงวงจรพิมพ์/แผงการพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)เดินสายแบบ  Export   Import 
  90319013 000/KGM           ของอุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์สำหรับวัดหรือตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้า(พีซีเอ)  Export   Import 
  90319019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  90319020 000/KGM           สำหรับเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
9032     อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สําหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  903210 /KGM     เทอร์โมสแตต  Export   Import 
  90321010 000/KGM           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90321020 000/KGM           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  903220 /KGM     มาโนสแตต  Export   Import 
  90322010 000/KGM           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90322020 000/KGM           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90328100 000/C62           แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก  Export   Import 
  903289 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  90328910 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ประกอบร่วมกันหรือทำงานเชื่อมกันกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติสำหรับบังคับหรือควบคุมการขับเคลื่อนอับเฉาหรือขนย้ายสินค้าของเรือโดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  90328920 000/C62           อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับบังคับหรือควบคุมสารละลายเคมีหรือสารละลายเคมีไฟฟ้าในการผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงการเดินสายแบบพิมพ์  Export   Import 
  90328931 /C62         หน่วยบังคับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(เครื่องสร้างเสถียรภาพ)  Export   Import 
  90328931 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยอัตโนมัติสำหรับใช้กับความดันไฟฟ้าตั้งแต่11,000โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  90328931 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90328939 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  90328939 001/C62           เฉพาะเครื่องที่ทำหน้าที่หลักในการควบคุมระบบจ่ายเชื้อเพลิงหรือควบคุมระบบจุดระเบิดในเครื่องยนต์ของรถยนต์(อิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลยูนิต)เฉพาะที่ใช้งานร่วมกับคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์  Export   Import 
  90328939 002/C62           เฉพาะชุดอุปกรณ์ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินโดยอัตโนมัติ(ไบฟูแอลคอนเวอร์ชันคิท)  Export   Import 
  90328939 003/C62           เฉพาะชุดอุปกรณ์ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลโดยอัตโนมัติ(ดีเซลดูแอลฟูแอลคอนเวอร์ชันคิท)  Export   Import 
  90328939 004/C62           เฉพาะอุปกรณ์ควบคุมการไหลของก๊าชธรรมชาติโดยอัตโนมัติ(ไฟรออริตีแพนเนล)ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  Export   Import 
  90328939 005/C62           เฉพาะตู้จ่ายก๊าซทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายก๊าซธรรมชาติสู่ถังเก็บก๊าซในรถยนต์โดยอัตโนมัติ(เอ็นจีวึดีสเพนเซอร์)ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  Export   Import 
  90328939 006/C62           เฉพาะเครื่องปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยอัตโนมัติสำหรับใช้กับความดันไฟฟ้าตั้งแต่11,000โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  90328939 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90328990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  903290 /-     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  90329010 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่9032.89.10  Export   Import 
  90329020 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่9032.89.20  Export   Import 
  90329030 /C62         ของของอื่นๆที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90329030 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยอัตโนมัติสำหรับใช้กับความดันไฟฟ้าตั้งแต่11,000โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  90329030 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  90329090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9033     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้) สําหรับเครื่องจักร เครื่องใช้ อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนที่ 90  Export   Import 
  903300 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 90) สำหรับเครื่องจักร เครื่องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ ในตอนที่ 90  Export   Import 
  90330010 000/KGM           สำหรับเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  90330020 000/KGM           สำหรับเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import