ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
91     นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว  Export   Import 
9101     นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพกและนาฬิกาชนิดวอตช์อื่น ๆรวมถึงนาฬิกาจับเวลา ที่มีตัวเรือนทําด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  91011100 000/C62           มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น  Export   Import 
  91011900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  91012100 000/C62           ไขลานโดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  91012900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  910191 /C62           - - เดินด้วยไฟฟ้า    
  91019100 000/C62           เดินด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  91019900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9102     นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพกและนาฬิกาชนิดวอตช์อื่น ๆรวมถึงนาฬิกาจับเวลา นอกจากนาฬิกาตามประเภทที่91.01  Export   Import 
  91021100 000/C62           มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น  Export   Import 
  91021200 000/C62           มีหน้าปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  Export   Import 
  91021900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  91022100 000/C62           ไขลานโดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  91022900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  910291 /C62           เดินด้วยไฟฟ้า    
  91029110 000/C62           นาฬิกาจับเวลา  Export   Import 
  91029190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  91029900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9103     นาฬิกาชนิดคล็อกที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์ ไม่รวมถึงนาฬิกาชนิดคล็อกตามประเภทที่  Export   Import 
  910310 /C62           - เดินด้วยไฟฟ้า    
  91031000 000/C62           เดินด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  91039000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9104     นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คล้ายกัน สําหรับยานบก อากาศยานยานอวกาศหรือยานน้ำ  Export   Import 
  910400 /C62     นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์ และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คล้ายกัน สำหรับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ  Export   Import 
  91040010 000/C62           สำหรับยานบก  Export   Import 
  91040020 000/C62           สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  91040030 000/C62           สำหรับยานน้ำ  Export   Import 
  91040090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9105     นาฬิกาชนิดคล็อกอื่น ๆ  Export   Import 
  910511 /C62           - - เดินด้วยไฟฟ้า    
  91051100 000/C62           เดินด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  91051900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  910521 /C62           - - เดินด้วยไฟฟ้า    
  91052100 000/C62           เดินด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  91052900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  910591 /C62           - - เดินด้วยไฟฟ้า    
  91059100 000/C62           เดินด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  910599 /C62     นาฬิกาชนิดคล็อกอื่น ๆ (ไม่รวมนาฬิกาปลุก นาฬิกาติดผนัง) ที่ไม่เดินด้วยไฟฟ้า นอกจากนาฬิกาชนิดคล็อกตามประเภทที่ 91.03 (นาฬิกาชนิดคล็อกที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดวอตซ์) หรือประเภทที่ 91.04 (นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์ และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คล้า  Export   Import 
  91059900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9106     เครื่องบันทึกเวลา และเครื่องอุปกรณ์สําหรับวัดหรือบันทึกหรือบอกช่วงของเวลา มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์ (เช่น เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา)  Export   Import 
  91061000 000/C62           เครื่องลงเวลาเครื่องบันทึกเวลา  Export   Import 
  910690 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  91069000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  91070000 000/C62           สวิตช์ตั้งเวลาที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์  Export   Import 
9108     เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์ที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว  Export   Import 
  91081100 000/C62           มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้นหรือมีกลอุปกรณ์ซึ่งสามารถนำหน้าปัดแบบกลไกมาประกอบร่วมได้  Export   Import 
  91081200 000/C62           มีหน้าปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  Export   Import 
  91081900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  91082000 000/C62           ที่ไขลานโดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  91089000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9109     เครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว  Export   Import 
  91091100 000/C62           ของนาฬิกาปลุก  Export   Import 
  91091900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  91099000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9110     เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งยังไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา) เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบแล้ว รวมทั้งเครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกที่ทํามาอย่างคร่าว ๆ  Export   Import 
  91101100 000/C62           เครื่องนาฬิกาที่สมบูรณ์แล้วซึ่งยังไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบางส่วน(ชุดเครื่องนาฬิกา)  Export   Import 
  91101200 000/KGM           เครื่องนาฬิกาที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบแล้ว  Export   Import 
  91101900 000/KGM           เครื่องนาฬิกาที่ทำมาอย่างคร่าวๆ  Export   Import 
  91109000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9111     ตัวเรือนนาฬิกาชนิดวอตช์และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว  Export   Import 
  91111000 000/C62           ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  91112000 000/C62           ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญจะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  91118000 000/C62           ตัวเรือนอื่นๆ  Export   Import 
  91119000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
9112     ตัวเรือนนาฬิกาชนิดคล็อกและตัวเรือนแบบที่คล้ายกันสําหรับของอื่น ๆ ในตอนนี้ และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว  Export   Import 
  91122000 000/C62           ตัวเรือน  Export   Import 
  91129000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
9113     สายนาฬิกาของนาฬิกาชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว  Export   Import 
  91131000 000/KGM           ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  91132000 000/KGM           ทำด้วยโลหะสามัญจะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  911390 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  91139000 001/KGM           ทำด้วยหนังหรือหนังเทียม  Export   Import 
  91139000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9114     ส่วนประกอบอื่น ๆ ของนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์  Export   Import 
  91141000 000/KGM           สปริงรวมถึงใยนาฬิกา  Export   Import 
  91142000 000/KGM           อัญมณี  Export   Import 
  91143000 000/KGM           หน้าปัด  Export   Import 
  91144000 000/KGM           แผ่นรองและแผ่นเชื่อม(บริดจ์)  Export   Import 
  91149000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import