ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
93     อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  9301 /C62           อาวุธที่ใช้ในทางทหารนอกจากปืนลูกโม่ ปืนพกและอาวุธตามประเภทที่ 93.07    
  93011100 000/C62           ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว  Export   Import 
  93011900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  93012000 000/C62           เครื่องยิงจรวดเครื่องพ่นไฟเครื่องยิงลูกระเบิดรวมทั้งท่อยิงตอร์ปิโดและเครื่องยิงที่คล้ายกัน  Export   Import 
  93019000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  9302 /C62           ปืนลูกโม่และปืนพก นอกจากของตามประเภทที่ 93.03หรือ 93.04    
  93020000 001/C62           0.357นิ้ว  Export   Import 
  93020000 002/C62           0.44นิ้ว  Export   Import 
  93020000 003/C62           5.5มม.(.22)  Export   Import 
  93020000 004/C62           6.35มม.(.25)  Export   Import 
  93020000 005/C62           7.65มม.(.32)  Export   Import 
  93020000 006/C62           9.00มม.(.38)  Export   Import 
  93020000 007/C62           11.00มม.(.45)  Export   Import 
  93020000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  9303 /C62           อาวุธปืนอื่น ๆ และกลอุปกรณ์ที่คล้ายกันซึ่งทํางานโดยการขับด้วยประจุระเบิด (เช่น ปืนลูกซองและป?นเล็กยาวที่ใช้ในการกีฬา ป?นแก๊ป ป?นพลุสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบเพื่อใช้ยิงพลุสัญญาณเท่านั้น ปืนพกและปืนลูกโม่ สําหรับใช้ยิงกระสุนหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยา ป    
  930310 /C62           - ปืนแก๊ป    
  93031000 000/C62           ปืนแก๊ป  Export   Import 
  930320 /C62           ปืนลูกซองอื่น ๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์หรือการยิงเป๋า รวมถึงปืนที่เป็นทั้งปืนลูกซองและปืนเล็กยาว    
  93032010 000/C62           ปืนลูกซองที่ใช้ในการล่าสัตว์  Export   Import 
  93032090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  930330 /C62           ปืนเล็กยาวอื่น ๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือการยิงเป้า    
  93033010 000/C62           ปืนเล็กยาวที่ใช้ในการล่าสัตว์  Export   Import 
  93033090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  93039000 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9304     อาวุธอื่น ๆ (เช่น ปืนและปืนพกที่ใช้สปริง ใช้ลมหรือใช้ก๊าซ กระบองตำรวจ เป็นต้น) ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 93.01 ถึง 93.03 (อาวุธที่ใช้ทางทหาร ปืนลูกโม่และปืนพก อาวุธปืนอื่น ๆ และกลอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งทำงานโดยการขับด้วยประจุระเบิด) หรือ 93.07 (กระบี่ ดา  Export   Import 
  930400 /C62     อาวุธอื่น ๆ (เช่น ปืนและปืนพกที่ใช้สปริง ใช้ลมหรือใช้ก๊าซ กระบองตำรวจ เป็นต้น) ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 93.01 ถึง 93.03 (อาวุธที่ใช้ทางทหาร ปืนลูกโม่และปืนพก อาวุธปืนอื่น ๆ และกลอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งทำงานโดยการขับด้วยประจุระเบิด) หรือ 93.07 (กระบี่ ดา  Export   Import 
  93040010 000/C62           ปืนเล็กยาวและปืนพกที่เป็นปืนลม  Export   Import 
  93040010 001/C62           ปืนเล็กยาวและปืนพกที่เป็นปืนลม  Export   Import 
  93040090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9305     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภทที่93.01 ถึง 93.04  Export   Import 
  930510 /KGM           - ของปืนลูกโม่หรือปืนพก    
  93051000 000/KGM           ของปืนลูกโม่หรือปืนพก  Export   Import 
  93052 /KGM           ของปืนลูกซองหรือปืนเล็กยาว ตามประเภทที่ 93.03    
  930521 /KGM           ลํากล้องปืนลูกซอง    
  93052110 000/KGM           ของปืนลูกซองที่ใช้ในการล่าสัตว์  Export   Import 
  93052190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  930529 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  93052910 000/KGM           ของปืนลูกซองที่ใช้ในการล่าสัตว์  Export   Import 
  93052990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  930591 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอาวุธที่ใช้ทางทหารตามประเภทที่ 93.01 (เช่น อาวุธปืนใหญ่ เครื่องยิงจรวด เครื่องพ่นไฟ เครื่องยิงลูกระเบิด รวมทั้งท่อยิงตอร์ปิโดและเครื่องยิงที่คล้ายกัน เป็นต้น) นอกจากปืนลูกโม่ ปืนพกและอาวุธตามประเภที่ 93.07 (กระบี่ ดาบ ดาบ  Export   Import 
  93059100 000/KGM           ของอาวุธที่ใช้ทางทหารตามประเภทที่93.01  Export   Import 
  930599 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  93059910 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่9304.00.90  Export   Import 
  93059990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  9306 /KGM           ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด ขีปนาวุธและยุทโธปกรณ์ที่คล้ายกัน ส่วนประกอบของของดังกล่าวรวมทั้งลูกปืน กระสุนปืนอื่น ๆ และจรวด และส่วนประกอบของของดังกล่าวรวมถึงลูกปรายและหมอนลูกปืน    
  93062 /KGM           ลูกปืนสําหรับปืนลูกซองและส่วนประกอบของลูกปืน    
  930621 /KGM           - - ลูกปืน    
  93062100 001/KGM           สำหรับปืนลูกซองเบอร์12  Export   Import 
  93062100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  93062100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  930629 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  93062900 001/KGM           สำหรับปืนยาวหรือปืนพกใช้ลม  Export   Import 
  93062900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  93062900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  930630 /KGM           ลูกปืนอื่น ๆ และส่วนประกอบของลูกปืนดังกล่าว    
  93063010 000/KGM           สำหรับปืนลูกโม่และปืนพกตามประเภทที่93.02  Export   Import 
  93063020 000/KGM           ลูกปืนสำหรับหมุดย้ำหรือสำหรับเครื่องมือที่คล้ายกันหรือสำหรับปืนพกยิงเข็มฉีดยาและส่วนประกอบของลูกปืนดังกล่าว  Export   Import 
  93063090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  93063090 001/KGM           กระสุนปืนสำหรับ.22(5.5มม.)  Export   Import 
  93063090 002/KGM           บุลเล็ตสำหรับ.38(9มม.)  Export   Import 
  93063090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  93063090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  93069000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  9307 /KGM           กระบี่ ดาบ ดาบปลายปืน ทวนและอาวุธที่คล้ายกันส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งปลอกและฝักสําหรับของดังกล่าว    
  93070000 000/KGM           กระบี่ดาบดาบปลายปืนทวนและอาวุธที่คล้ายกันส่วนประกอบของของดังกล่าวรวมทั้งปลอกและฝักสำหรับของดังกล่าว  Export   Import