ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
94     เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะและสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่องประทีปโคมไฟที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน รวมทั้งอาคารสำเร็จรูป  Export   Import 
9401     ที่นั่ง(นอกจากของตามประเภทที่94.02) จะปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  94011000 000/C62           ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  940120 /C62     ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์  Export   Import 
  94012000 000/C62           ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์  Export   Import 
  94013000 000/C62           ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้  Export   Import 
  94014000 000/C62           ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวนหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักแรม  Export   Import 
        ที่นั่งทําด้วยหวาย กก ไม้ไผ่หรือวัตถุที่คล้ายกัน    
  940151 /C62     - - ทําด้วยไม้ไผ่หรือหวาย  Export   Import 
  94015100 001/C62           ทำด้วยหวาย  Export   Import 
  94015100 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  94015900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  94016100 000/C62           มีเบาะ  Export   Import 
  94016900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  94017100 000/C62           มีเบาะ  Export   Import 
  94017900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  940180 /C62     ที่นั่งอื่น ๆ  Export   Import 
  94018010 000/C62           ที่นั่งสำหรับเด็กหัดเดิน  Export   Import 
  94018090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  940190 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  94019010 000/KGM           ของที่นั่งที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  94019020 000/KGM           ของที่นั่งสำหรับเด็กหัดเดิน  Export   Import 
  94019091 000/KGM           ของของตามประเภทย่อยที่9401.20หรือ9401.30  Export   Import 
  94019099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9402     เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือสัตวแพทย์ (เช่น เตียงผ่าตัด เตียงตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์กล เก้าอี้ทำฟัน เป็นต้น) เก้าอี้ตัดผมและเก้าอี้ที่คล้ายกันที่มีกลไกสำหรับหมุน เอนและเลื่อนขึ้นลงได้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวข้า  Export   Import 
  940210 /KGM     เก้าอี้ทำฟัน เก้าอี้ตัดผมหรือเก้าอี้ที่คล้ายกันที่มีกลไกสำหรับหมุน เอนและเลื่อนขึ้นลงได้ และส่วนประกอบของเก้าอี้ดังกล่าว  Export   Import 
  94021010 000/KGM           เก้าอี้ทำฟันและส่วนประกอบของเก้าอี้ทำฟัน  Export   Import 
  94021030 000/KGM           เก้าอี้ตัดผมและเก้าอี้ที่คล้ายกันและส่วนประกอบของเก้าอี้ดังกล่าว  Export   Import 
  94021090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  940290 /KGM     เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือสัตวแพทย์ เช่น เตียงผ่าตัด เตียงตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์กล เป็นต้น (นอกจากเก้าอี้ทำฟัน) และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  94029010 000/KGM           เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในทางการแพทย์ศัลยกรรมหรือสัตวแพทย์และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าว  Export   Import 
  94029090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9403     เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์  Export   Import 
  94031000 000/KGM           เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะชนิดที่ใช้ในสำนักงาน  Export   Import 
  940320 /KGM     เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยโลหะ (นอกจากเฟอร์นิเจอร์ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน และนอกจากของดังกล่าวตามประเภทที่ 94.01 หรือ 94.02)  Export   Import 
  94032000 000/KGM           เฟอร์นิเจอร์อื่นๆทำด้วยโลหะ  Export   Import 
  94033000 000/C62           เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน  Export   Import 
  94034000 000/C62           เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ชนิดที่ใช้ในครัว  Export   Import 
  94035000 000/C62           เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ชนิดที่ใช้ในห้องนอน  Export   Import 
  940360 /C62     เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ (นอกจากชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ใช้ในครัว ใช้ในห้องนอน และนอกจากของตามประเภทที่ 49.01 หรือ 49.02) ทำด้วยไม้  Export   Import 
  94036000 000/C62           เฟอร์นิเจอร์อื่นๆทำด้วยไม้  Export   Import 
  94037000 000/KGM           เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
        เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยวัตถุอื่น ๆ รวมถึงที่ทําด้วยหวาย    
  940381 /KGM     - - ทําด้วยไม้ไผ่หรือหวาย  Export   Import 
  94038100 001/KGM           ทำด้วยหวาย  Export   Import 
  94038100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  940389 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  94038900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  94039000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  9404 /NUL           ฐานรองฟูก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น ฟูก ผ้านวม ผ้านวมขนนก เบาะพู้ฟ์ และหมอน) มีสปริง ยัดไส้หรือติดภายในด้วยวัตถุใดก็ตาม หรือทําด้วยยางเซลลูลาร์ หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม    
  94041000 000/KGM           ฐานรองฟูก  Export   Import 
  94042100 000/C62           ทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติกจะหุ้มหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  940429 /C62     ทําด้วยวัตถุอื่น ๆ  Export   Import 
  94042910 000/C62           สปริงสำหรับฟูก  Export   Import 
  94042920 000/C62           อื่นๆชนิดที่ใช้กับผู้มีภาวะความร้อนสูงหรือภาวะตัวเย็นเกิน  Export   Import 
  94042990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  94043000 000/C62           ถุงนอน  Export   Import 
  940490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  94049010 000/KGM           ผ้านวมผ้าคลุมเตียงและเครื่องป้องกันฟูก  Export   Import 
  94049090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  94049090 001/KGM           หมอนและเบาะ  Export   Import 
  94049090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  9405 /KGM           เครื่องประทีปโคมไฟรวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกําเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร และส่วนประกอบของของดังกล่าว ที่ไม่ได้ระ    
  940510 /KGM           โคมระย้าและโคมไฟฟ้าอื่น ๆ สําหรับติดเพดานหรือผนังไม่รวมถึงของดังกล่าวชนิดที่ใช้สําหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะกลางแจ้ง หรือถนนหลวง    
  94051020 000/KGM           โคมไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในการผ่าตัด  Export   Import 
  94051030 000/KGM           สปอตไลต์  Export   Import 
  94051090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  940520 /KGM           ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น    
  94052010 000/KGM           โคมไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในการผ่าตัด  Export   Import 
  94052090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  94053000 000/KGM           ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส  Export   Import 
  940540 /KGM           เครื่องประทีปโคมไฟอื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า    
  94054010 000/KGM           โคมไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในการผ่าตัด  Export   Import 
  94054020 000/KGM           เซิร์ชไลต์  Export   Import 
  94054040 000/KGM           สปอตไลต์  Export   Import 
  94054050 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะกลางแจ้งหรือถนนหลวง  Export   Import 
  94054060 000/KGM           โคมไฟใช้ภายนอกอื่นๆ  Export   Import 
  94054070 000/KGM           กระโจมไฟสนามบินไม่เป็นแสงวาบโคมไฟสำหรับรถที่เดินบนรางรถไฟหัวรถจักรอากาศยานเรือหรือประภาคารทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  94054080 000/KGM           ชุดประกอบไฟสัญญาณสำหรับเครื่องใช้ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนตามประเภทที่85.16  Export   Import 
  94054090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  940550 /KGM           เครื่องประทีปโคมไฟอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า    
  94055011 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับพิธีทางศาสนาทำด้วยทองเหลือง  Export   Import 
  94055019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  94055040 000/KGM           ตะเกียงเจ้าพายุ  Export   Import 
  94055090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  940560 /KGM           เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน    
  94056010 000/KGM           เครื่องหมายเตือนเพื่อป้องกันทรัพย์สินเครื่องหมายชื่อถนนเครื่องหมายบนถนนและเครื่องหมายจราจร  Export   Import 
  94056090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ส่วนประกอบ    
  940591 /KGM     ทําด้วยแก้ว  Export   Import 
  94059110 000/KGM           สำหรับโคมไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในการผ่าตัด  Export   Import 
  94059120 000/KGM           สำหรับสปอตไลต์  Export   Import 
  94059140 000/KGM           โป๊ะไฟทรงกลมและฝาครอบสำหรับโคมไฟอื่นๆ  Export   Import 
  94059190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  940592 /KGM     ทําด้วยพลาสติก  Export   Import 
  94059210 000/KGM           สำหรับโคมไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในการผ่าตัด  Export   Import 
  94059220 000/KGM           สำหรับสปอตไลต์  Export   Import 
  94059290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  940599 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  94059910 000/KGM           โป๊ะไฟทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  94059990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9406     อาคารสำเร็จรูป  Export   Import 
  940600 /KGM     อาคารสำเร็จรูป  Export   Import 
  94060010 000/KGM           เรือนกระจกที่ประกอบติดด้วยเครื่องอุปกรณ์ทางกลหรือให้ความร้อน  Export   Import 
  94060092 000/KGM           ทำด้วยไม้  Export   Import 
  94060094 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  94060099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import