ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
96     ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด  Export   Import 
9601     เขี้ยวงา กระดูก กระดองเต่า เขาสัตว์ เขากวาง ปะการังเปลือกหอยมุก และวัตถุสําหรับแกะสลักอื่น ๆ ที่ได้จากสัตว์ ซึ่งจัดทําแล้ว รวมทั้งของที่ทําด้วยวัตถุเหล่านี้ (รวมถึงของที่ได้โดยการหล่อแบบ)  Export   Import 
  96011000 000/KGM           เขี้ยวงาที่จัดทำแล้วและของทำด้วยเขี้ยวงา  Export   Import 
  960190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  96019010 /KGM         เปลือกหอยมุกหรือกระดองเต่าที่จัดทำแล้วและของทำด้วยวัตถุข้างต้น  Export   Import 
  96019010 001/KGM           เปลือกหอยมุกที่จัดทำแล้วและของทำด้วยเปลือกหอยมุก  Export   Import 
  96019010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  96019090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  96019090 001/KGM           เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียโมลลุส์อื่นๆที่จัดทำแล้วและของที่ทำด้วยของดังกล่าว  Export   Import 
  96019090 002/KGM           เขาสัตว์ที่จัดทำแล้วและของที่ทำด้วยเขาสัตว์  Export   Import 
  96019090 003/KGM           หินปะการังที่จัดทำแล้วและของทำด้วยหินปะการัง  Export   Import 
  96019090 004/KGM           กระดูกสัตว์ที่จัดทำแล้วและของที่ทำด้วยกระดูกสัตว์  Export   Import 
  96019090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9602     วัตถุสําหรับแกะสลักที่ได้จากพืชหรือแร่ ซึ่งจัดทําแล้วและของที่ทําด้วยวัตถุเหล่านี้ รวมทั้งของที่ได้โดยการหล่อแบบหรือการแกะสลัก ซึ่งทําด้วยไข สเตียรินกัมธรรมชาติหรือเรซินธรรมชาติ หรือทําด้วยเพสต์ทําแบบและของอื่น ๆ ที่ได้จากการหล่อแบบหรือการแกะสลักที่ไม่ได  Export   Import 
  960200 /KGM     วัตถุสำหรับแกะสลักที่ได้จากพืชหรือแร่ ซึ่งจัดทำแล้วและของที่ทำด้วยวัตถุเหล่านี้ รวมทั้งของที่ได้โดยการหล่อแบบหรือการแกะสลัก ซึ่งทำด้วยไขสเตียริน กัมธรรมชาติหรือเรซินธรรมชาติ หรือทำด้วยเพสต์ทำแบบและของอื่น ๆ ที่ได้จากการหล่อแบบหรือการแกะสลัก ที่ไม่ได้ระบ  Export   Import 
  96020010 000/KGM           เยลาตินแคปซูลสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม  Export   Import 
  96020020 000/KGM           กล่องซิการ์หรือกล่องบุหรี่กระปุกยาสูบและของประดับตกแต่งตามบ้านเรือน  Export   Import 
  96020090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  9603 /NUL           ไม้กวาด แปรง (รวมถึงแปรงที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช้หรือยานบก) เครื่องกลสําหรับกวาดพื้นโดยใช้แรงคนที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไม้ถูพื้น(ม้อป) ไม้ปัดฝุนทําด้วยขนสัตว์ปีก ปมและปุยที่จัดเตรียมสําหรับทําไม้กวาดหรือแปรง แพ็ดและลูกกลิ้งสําหรับทาส    
  960310 /C62     ไม้กวาดและแปรงที่ประกอบด้วยกิ่งหรือก้านไม้หรือวัตถุอื่นที่ได้จากพืชมัดรวมเข้าด้วยกัน มีหรือไม่มีด้าม  Export   Import 
  96031010 000/C62           แปรง  Export   Import 
  96031020 000/C62           ไม้กวาด  Export   Import 
  96032100 000/C62           แปรงสีฟันรวมถึงแปรงสำหรับแปรงฟันปลอม  Export   Import 
  96032900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  960330 /C62     - แปรงสําหรับจิตรกร พู่กันสําหรับเขียนและแปรงที่คล้ายกัน สําหรับใช้กับเครื่องสําอาง  Export   Import 
  96033000 001/C62           แปรงสำหรับใช้กับเครื่องสำอาง  Export   Import 
  96033000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  96034000 000/C62           แปรงสำหรับทาสีทาดิสเทมเปอร์ทาวานิชหรือแปรงที่คล้ายกัน(นอกจากแปรงตามประเภทย่อยที่9603.30)รวมทั้งแพ็ดและลูกกลิ้งสำหรับทาสี  Export   Import 
  96035000 000/C62           แปรงอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องใช้หรือยาน  Export   Import 
  960390 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  96039010 000/KGM           ปมและปุยที่จัดเตรียมสำหรับทำไม้กวาดหรือแปรง  Export   Import 
  96039020 000/C62           เครื่องกลสำหรับกวาดพื้นโดยใช้แรงคนที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์  Export   Import 
  96039040 /C62         แปรงอื่นๆ  Export   Import 
  96039040 001/C62           สควีจี(ไม้ถูพื้นทำด้วยยาง)และม้อป  Export   Import 
  96039040 002/C62           ไม้ปัดฝุ่นทำด้วยขนสัตว์ปีก  Export   Import 
  96039040 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  96039092 000/KGM           ส่วนประกอบสำหรับของตามประเภทย่อยที่9603.90.20  Export   Import 
  96039099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9604     แร่งและตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ  Export   Import 
  960400 /C62     แร่งและตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ  Export   Import 
  96040010 000/C62           ทำด้วยโลหะ  Export   Import 
  96040090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9605     ของใช้ส่วนตัวที่ใชัในการประเทืองโฉม การเย็บหรือใช้ในการทําความสะอาดรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่จัดทําขึ้นเป็นชุดสําหรับเดินทาง  Export   Import 
  960500 /C62     ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการประเทืองโฉม การเย็บ หรือใช้ในการทำความสะอาดรองเท้าหรือเสื้อผ้า ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดสำหรับเดินทาง  Export   Import 
  96050010 000/C62           ของใช้ส่วนตัวที่ใชัในการประเทืองโฉม  Export   Import 
  96050090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
9606     กระดุม กระดุมกดชนิดต่าง ๆ หุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่น ๆ ของของเหล่านี้ รวมทั้งกระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป  Export   Import 
  960610 /KGM     กระดุมกดชนิดต่างๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  96061000 000/KGM           กระดุมกดชนิดต่างๆและส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  96062100 000/KGM           ทำด้วยพลาสติกไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  96062200 000/KGM           ทำด้วยโลหะสามัญไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  96062900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  960630 /KGM     หุ่นกระดุมและส่วนประกอบอื่น ๆ ของกระดุม รวมถึงกระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป  Export   Import 
  96063000 000/KGM           หุ่นกระดุมและส่วนประกอบอื่นๆของกระดุมรวมถึงกระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป  Export   Import 
9607     ซิปหรือของที่ใช้รูดปิด และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  96071100 000/KGM           ที่มีฟันซิปทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  96071900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  96072000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
9608     ปากกาลูกลื่น ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทําด้วยสักหลาดหรือวัตถุพรุนอื่น ๆ ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟและปากกาอื่น ๆ ดูพลิเกติ้งสไตโลส์ ดินสอแบบหมุนและแบบกด ด้ามปากกา ด้ามจับดินสอและด้ามที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแหนบ) ของของดังกล่าว น  Export   Import 
  960810 /C62     ปากกาลูกลื่น  Export   Import 
  96081010 000/C62           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96081090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  96082000 000/C62           ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสักหลาดหรือวัตถุพรุนอื่นๆ  Export   Import 
  96083100 000/C62           ปากกาที่ใช้อินเดียนอิงก์  Export   Import 
  960839 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  96083910 000/C62           ปากกาหมึกซึม  Export   Import 
  96083990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  96084000 000/C62           ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด  Export   Import 
  96085000 000/C62           ชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภทย่อยข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป  Export   Import 
  960860 /C62     ไส้ปากกาลูกลื่น ที่ประกอบด้วยปลายปากกาลูกลื่นและหลอดหมึก  Export   Import 
  96086010 000/C62           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96086090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  960891 /C62     ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต์)  Export   Import 
  96089110 000/C62           ทำด้วยทองหรือชุบทอง  Export   Import 
  96089190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  960899 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  96089910 000/KGM           ดูพลิเกติ้งสไตโลส์  Export   Import 
  96089990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9609     ดินสอ (นอกจากดินสอตามประเภทที่ 96.08) เครยอนไส้ดินสอ พาสเทล ถ่านวาดเขียน ชอล์กสําหรับเขียนหรือวาด และชอล์กสําหรับช่างตัดเสื้อ  Export   Import 
  960910 /KGM     ดินสอและเครยอน ที่ไส้ดินสอหุ้มด้วยเปลือกแข็ง  Export   Import 
  96091010 000/KGM           ดินสอดำ  Export   Import 
  96091090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  96091090 001/KGM           ดินสอ  Export   Import 
  96091090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  96092000 000/KGM           ไส้ดินสอสีดำหรือสีอื่นๆ  Export   Import 
  960990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  96099010 000/KGM           ดินสอชนวนสำหรับกระดานชนวนที่ใช้ตามโรงเรียน  Export   Import 
  96099030 000/KGM           ดินสอและเครยอนนอกจากของตามประเภทย่อยที่9609.10  Export   Import 
  96099090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9610     กระดานชนวนและกระดาน ที่มีพื้นผิวสําหรับเขียนหรือวาด จะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  961000 /KGM     กระดานชนวนและกระดานที่มีพื้นผิวสำหรับเขียนหรือวาด จะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  96100010 000/KGM           กระดานชนวนที่ใช้ตามโรงเรียน  Export   Import 
  96100090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  9611 /KGM           ตราประทับวันที่ ตราผนึกหรือตราประทับเลขที่ และตราที่คล้ายกัน (รวมถึงกลอุปกรณ์สําหรับพิมพ์หรือทําลายนูนบนป้าย) ที่ออกแบบสําหรับใช้งานด้วยมือ รวมทั้งแท่งเรียงตัวพิมพ์ (คอมโพสซิงสติกค์) ด้วยมือ และชุดเครื่องใช้ในการพิมพ์ด้วยมือที่มีแท่งเรียงตัวพิมพ์ดังกล่าว    
  96110000 000/KGM           ตราประทับวันที่ตราผนึกหรือตราประทับเลขที่และตราที่คล้ายกัน(รวมถึงกลอุปกรณ์สำหรับพิมพ์หรือทำลายนูนบนป้าย)ที่ออกแบบสำหรับใช้งานด้วยมือรวมทั้งแท่งเรียงตัวพิมพ์(คอมโพสซิงสติกค์)ด้วยมือและชุดเครื่องใช้ในการพิมพ์ด้วยมือที่มีแท่งเรียงตัวพิมพ์ดังกล่าวประกอบร่วมอ  Export   Import 
9612     ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบิ้นที่คล้ายกัน ที่มีหมึกหรือจัดทําอย่างอื่น เพื่อให้เกิดรอยจากการพิมพ์ จะอยู่บนแกนม้วนหรือในตลับหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแท่นประทับตรา จะมีหมึกหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มีกล่อง  Export   Import 
  961210 /C62     ริบบิ้น  Export   Import 
  96121010 000/C62           ทำด้วยผ้าสิ่งทอ  Export   Import 
  96121090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  96122000 000/C62           แท่นประทับตรา  Export   Import 
  9613 /NUL           ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่น ๆ จะเป็นแบบกลไกหรือแบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากหินเหล็กไฟและไส้    
  961310 /C62     เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ําได้  Export   Import 
  96131010 000/C62           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96131090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  961320 /C62     เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงซ้ําได้  Export   Import 
  96132010 000/C62           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96132090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  961380 /C62     เครื่องขีดไฟอื่น ๆ  Export   Import 
  96138010 000/C62           เครื่องขีดไฟพิเอโซอิเล็กทริกสำหรับเตาและเตาชุด  Export   Import 
  96138020 000/C62           ไฟแช็กหรือเครื่องขีดไฟแบบตั้งโต๊ะทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96138030 000/C62           ไฟแช็กหรือเครื่องขีดไฟแบบตั้งโต๊ะนอกจากทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96138090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  961390 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  96139010 000/KGM           คาร์ทริจหรือภาชนะอื่นๆที่เติมเชื้อเพลิงแล้วซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องขีดไฟแบบกลไกที่มีเชื้อเพลิงเหลว  Export   Import 
  96139090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9614     กล้องยาเส้น (รวมถึงหัวกล้อง) และกล้องซิการ์หรือกล้องบุหรี่ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  961400 /KGM     กล้องยาเส้น (รวมถึงหัวกล้อง) และกล้องซิการ์หรือกล้องบุหรี่ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  96140010 000/KGM           ท่อนไม้หรือรากไม้ที่ทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบๆสำหรับใช้ในการผลิตกล้องยาเส้น  Export   Import 
  96140090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  96140090 001/KGM           กล้องซิการ์หรือกล้องบุหรี่  Export   Import 
  96140090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
9615     หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน กิ๊บหนีบผม คีมม้วนผมกิ๊บปากเป็ด ที่ม้วนผมและของที่คล้ายกัน (นอกจากของตามประเภทที่ 85.16) และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
        หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน    
  961511 /KGM     ทําด้วยยางแข็งหรือพลาสติก  Export   Import 
  96151110 000/KGM           ที่จับผมและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  96151190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  961519 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  96151910 000/KGM           ที่จับผมและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  96151990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  961590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  96159011 000/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  96159012 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  96159019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  96159020 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  96159091 000/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  96159092 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  96159099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  9616 /KGM           ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประทินร่างกายหรือประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต่อและหัวฉีดของของดังกล่าว รวมทั้งพัฟทาแป้งและแพ็ดสําหรับใช้กับเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งสําหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม    
  961610 /KGM     ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประทินร่างกายและประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต่อและหัวฉีดของของดังกล่าว  Export   Import 
  96161010 000/KGM           ที่ฉีด  Export   Import 
  96161020 000/KGM           คอต่อและหัวฉีดของที่ฉีด  Export   Import 
  961620 /KGM           - พัฟทาแป้งและแพ็ดสําหรับใช้กับเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่ง สําหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม    
  96162000 000/KGM           พัฟทาแป้งและแพ็ดสำหรับใช้กับเครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม  Export   Import 
9617     กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอื่น ๆ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวนอกจากแก้วไส้ใน  Export   Import 
  961700 /KGM     กระติกสูญญากาศและภาชนะสูญญากาศอื่นๆ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวนอกจากแก้วไส้ใน  Export   Import 
  96170010 000/KGM           กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอื่นๆ  Export   Import 
  96170020 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  96180000 000/KGM           หุ่นสำหรับช่างตัดเสื้อและหุ่นรูปคนอื่นๆรวมทั้งหุ่นยนต์และหุ่นตั้งแสดงอื่นๆที่ทำคล้ายมีชีวิตใช้สำหรับตกแต่งหน้าร้าน  Export   Import