ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ค้นหา : ชื่อ(ภาษาไทย)/Hscode  
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
01     สัตว์มีชีวิต  Export   Import 
0101     ม้า ลาและล่อ มีชีวิต  Export   Import 
  01011000 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  010190 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01019030 000/C62           ม้า  Export   Import 
  01019090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
0102     สัตว์จําพวกโคกระบือ มีชีวิต  Export   Import 
  010210 /C62     - สําหรับทําพันธุ์  Export   Import 
  01021000 002/C62           กระบือ  Export   Import 
  01021000 001/C62           โคผู้และโคเมีย  Export   Import 
  010290 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01029010 000/C62           โคตัวผู้  Export   Import 
  01029020 000/C62           กระบือ  Export   Import 
  01029090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
0103     สุกรมีชีวิต  Export   Import 
  01031000 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01039100 000/C62           น้ำหนักน้อยกว่า50กิโลกรัม  Export   Import 
  01039200 000/C62           น้ำหนักตั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
0104     แกะและแพะ มีชีวิต  Export   Import 
  010410 /C62     แกะ  Export   Import 
  01041010 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01041090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  010420 /C62     แพะ  Export   Import 
  01042010 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01042090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
0105     สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต ได้แก่ ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส เป็ด ห่านไก่งวง และไก่ต๊อก  Export   Import 
        น้ำหนักไม่เกิน 185 กรัม    
  010511 /C62     ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส  Export   Import 
  01051110 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051190 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  010512 /C62     ไก่งวง  Export   Import 
  01051210 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051290 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  010519 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01051910 000/C62           ลูกเป็ดสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051930 000/C62           ลูกห่านสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  01051990 001/C62           เป็ด  Export   Import 
  01051990 002/C62           ห่าน  Export   Import 
  01051990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  010594 /C62     ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส  Export   Import 
  01059410 000/C62           สำหรับทำพันธุ์นอกจากไก่ชน  Export   Import 
  01059420 000/C62           ไก่ชนน้ำหนักไม่เกิน2,000กรัม  Export   Import 
  01059430 000/C62           ไก่ชนน้ำหนักเกิน2,000กรัม  Export   Import 
  01059490 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  010599 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01059910 000/C62           เป็ดสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01059920 000/C62           เป็ดอื่นๆ  Export   Import 
  01059930 000/C62           ห่านไก่งวงและไก่ต๊อกสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01059940 000/C62           ห่านไก่งวงและไก่ต๊อกอื่นๆ  Export   Import 
0106     สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ  Export   Import 
  01061100 000/C62           ไพรเมต  Export   Import 
  010612 /C62           - - ปลาวาฬ ปลาโลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)    
  01061200 000/C62           ปลาวาฬปลาโลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย)แมนาทีและพะยูน(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)  Export   Import 
  010619 /C62     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  01061900 003/C62           กวาง  Export   Import 
  01061900 002/C62           แมว  Export   Import 
  01061900 001/C62           สุนัข  Export   Import 
  01061900 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  010620 /C62     - สัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จําพวกเต่า)  Export   Import 
  01062000 001/C62           งู  Export   Import 
  01062000 002/C62           เต่าและตะพาบน้ำ  Export   Import 
  01062000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  01063100 000/C62           นกล่าเหยื่อ  Export   Import 
  01063200 000/C62           นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด(รวมถึงนกจำพวกนกแก้วนกแขกเต้านกมาคอว์และนกกระตั้ว)  Export   Import 
  010639 /C62     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  01063900 001/C62           นกกระจอกเทศ  Export   Import 
  01063900 002/C62           นกกระทา  Export   Import 
  01063900 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  010690 /C62     - อื่น ๆ  Export   Import 
  01069000 001/C62           กบ  Export   Import 
  01069000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
02     เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้  Export   Import 
0201     เนื้อสัตว์จําพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  020110 /KGM     - ทั้งตัวและครึ่งตัว  Export   Import 
  02011000 002/KGM           กระบือ  Export   Import 
  02011000 001/KGM           โค  Export   Import 
  020120 /KGM     - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก  Export   Import 
  02012000 002/KGM           กระบือ  Export   Import 
  02012000 001/KGM           โค  Export   Import 
  020130 /KGM     - ไม่มีกระดูก  Export   Import 
  02013000 002/KGM           กระบือ  Export   Import 
  02013000 001/KGM           โค  Export   Import 
0202     เนื้อสัตว์จําพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  020210 /KGM     - ทั้งตัวและครึ่งตัว  Export   Import 
  02021000 002/KGM           กระบือ  Export   Import 
  02021000 001/KGM           โค  Export   Import 
  020220 /KGM     - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก  Export   Import 
  02022000 002/KGM           กระบือ  Export   Import 
  02022000 001/KGM           โค  Export   Import 
  020230 /KGM     - ไม่มีกระดูก  Export   Import 
  02023000 002/KGM           กระบือ  Export   Import 
  02023000 001/KGM           โค  Export   Import 
0203     เนื้อสุกร สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  02031100 000/KGM           ทั้งตัวและครึ่งตัว  Export   Import 
  02031200 000/KGM           ขาหลังขาหน้าและส่วนตัดของขาดังกล่าวที่มีกระดูก  Export   Import 
  02031900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  02032100 000/KGM           ทั้งตัวและครึ่งตัว  Export   Import 
  02032200 000/KGM           ขาหลังขาหน้าและส่วนตัดของขาดังกล่าวที่มีกระดูก  Export   Import 
  02032900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0204     เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  02041000 000/KGM           ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัวสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  02042100 000/KGM           ทั้งตัวและครึ่งตัว  Export   Import 
  02042200 000/KGM           ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก  Export   Import 
  02042300 000/KGM           ไม่มีกระดูก  Export   Import 
  02043000 000/KGM           ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัวแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  02044100 000/KGM           ทั้งตัวและครึ่งตัว  Export   Import 
  02044200 000/KGM           ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก  Export   Import 
  02044300 000/KGM           ไม่มีกระดูก  Export   Import 
  02045000 000/KGM           เนื้อแพะ  Export   Import 
  02050000 000/KGM           เนื้อม้าเนื้อลาหรือเนื้อล่อสดแช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
0206     ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จําพวกโคกระบือ สุกร แกะ แพะม้า ลาหรือล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  02061000 000/KGM           ของสัตว์จำพวกโคกระบือสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  02062100 000/KGM           ลิ้น  Export   Import 
  02062200 000/KGM           ตับ  Export   Import 
  02062900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  02063000 000/KGM           ของสุกรสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  02064100 000/KGM           ตับ  Export   Import 
  020649 /KGM     เครื่องในส่วนอื่นๆ ที่บริโภคได้ของสุกร (ไม่รวมตับ) แช่แข็ง  Export   Import 
  02064900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  02068000 000/KGM           อื่นๆสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  02069000 000/KGM           อื่นๆแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
0207     เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกเลี้ยงตามประเภทที่01.05 สด แช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  02071100 000/KGM           ทั้งตัวสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  02071200 000/KGM           ทั้งตัวแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  02071300 000/KGM           ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  020714 /KGM     ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  02071410 000/KGM           ปีก  Export   Import 
  02071420 000/KGM           โคนขา  Export   Import 
  02071430 000/KGM           ตับ  Export   Import 
  02071490 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  02072400 000/KGM           ทั้งตัวสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  02072500 000/KGM           ทั้งตัวแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  02072600 000/KGM           ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  020727 /KGM     ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  02072710 000/KGM           ตับ  Export   Import 
  02072790 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ของเป็ด ห่าน หรือไก่ต๊อก    
  020732 /KGM     ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  02073210 000/KGM           ของเป็ด  Export   Import 
  02073220 000/KGM           ของห่านหรือไก่ต๊อก  Export   Import 
  020733 /KGM     ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  02073310 000/KGM           ของเป็ด  Export   Import 
  02073320 000/KGM           ของห่านหรือไก่ต๊อก  Export   Import 
  02073400 000/KGM           ตับชนิดที่มีไขมันมากสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  020735 /KGM     - - อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  02073500 001/KGM           เป็ด  Export   Import 
  02073500 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  020736 /KGM     อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  02073610 000/KGM           ตับชนิดที่มีไขมันมาก  Export   Import 
  02073690 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  02073690 001/KGM           เป็ด  Export   Import 
  02073690 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0208     เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่น ๆ สด แช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  020810 /KGM           - ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า    
  02081000 000/KGM           ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า  Export   Import 
  02083000 000/KGM           ของไพรเมต  Export   Import 
  020840 /KGM           - ของปลาวาฬ ปลาโลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)    
  02084000 000/KGM           ของปลาวาฬปลาโลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย)แมนาทีและพะยูน(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)  Export   Import 
  020850 /KGM     เนื้อ และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึง งู และเต่า) สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง  Export   Import 
  02085000 000/KGM           ของสัตว์เลื้อยคลาน(รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)  Export   Import 
  020890 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  02089000 001/KGM           กวาง  Export   Import 
  02089000 002/KGM           ขากบ  Export   Import 
  02089000 003/KGM           นกกระจาบ  Export   Import 
  02089000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0209     มันหมูที่ไม่มีเนื้อติด และมันสัตว์ปีกเลี้ยง ยังไม่เจียว หรือสกัดโดยวิธีอื่น สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ใส่เกลือ แช่น้ำเกลือ ทำให้แห้งหรือรมควัน  Export   Import 
  02090000 000/KGM           มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีกยังไม่เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่นสดแช่เย็นแช่เย็นจนแข็งใส่เกลือแช่น้ำเกลือทำให้แห้งหรือรมควัน  Export   Import 
0210     เนื้อและส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ ใส่เกลือ แช่น้ำเกลือ แห้งหรือรมควัน รวมทั้งเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ป่นซึ่งบริโภคได้  Export   Import 
  02101100 000/KGM           ขาหลังขาหน้าและส่วนตัดของขาดังกล่าวที่มีกระดูก  Export   Import 
  02101200 000/KGM           เนื้อส่วนท้องและส่วนตัดของเนื้อดังกล่าว  Export   Import 
  021019 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  02101910 000/KGM           เนื้อเบคอน  Export   Import 
  02101920 000/KGM           ขาหลังไม่มีกระดูก  Export   Import 
  02101990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  02102000 000/KGM           เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ  Export   Import 
  02109100 000/KGM           ของไพรเมต  Export   Import 
  021092 /KGM           - - ของปลาวาฬ ปลาโลมาชนิดดอลฟ?นและชนิดพอร์พัส(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)    
  02109200 000/KGM           ของปลาวาฬปลาโลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย)แมนาทีและพะยูน(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)  Export   Import 
  02109300 000/KGM           ของสัตว์เลื้อยคลาน(รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)  Export   Import 
  021099 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  02109910 000/KGM           เนื้อไก่ตัดขนาดเท่าลูกเต๋าแช่แข็งแห้ง(ฟรีซไดรด์)  Export   Import 
  02109920 000/KGM           หนังหมูแห้ง  Export   Import 
  02109990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
03     ปลาและสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ  Export   Import 
0301     ปลามีชีวิต  Export   Import 
  030110 /KGM     ปลาเลี้ยงสวยงาม  Export   Import 
  03011010 000/KGM           ลูกปลา  Export   Import 
  03011020 000/KGM           อื่นๆปลาทะเล  Export   Import 
  03011030 000/KGM           อื่นๆปลาน้ำจืด  Export   Import 
  03019100 000/KGM           ปลาเทราต์(แซลโมทรุตตาออนโครินคัสมายคิสออนโครินคัสคลาร์กิออนโครินคัสอะกัวโบนิตาออนโครินคัสกิลีออนโครินคัสอาปาเช่และออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)  Export   Import 
  03019200 000/KGM           ปลาไหล(ชนิดแองกูลลา)  Export   Import 
  030193 /KGM     ปลาคาร์ป  Export   Import 
  03019310 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์นอกจากลูกปลา  Export   Import 
  03019390 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030194 /KGM           - - ปลาบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส)    
  03019400 000/KGM           ปลาบลูฟินทูนา(ทูนนัสทินนัส)  Export   Import 
  030195 /KGM           - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ)    
  03019500 000/KGM           ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา(ทูนนัสแมคโคยิไอ)  Export   Import 
  030199 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03019911 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03019919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03019921 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03019929 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03019931 000/KGM           ปลานวลจันทร์สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03019939 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03019940 /KGM         อื่นๆปลาน้ำจืด  Export   Import 
  03019940 002/KGM           ปลาช่อน  Export   Import 
  03019940 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03019940 005/KGM           ปลาตะเพียน  Export   Import 
  03019940 007/KGM           ปลาทับทิม  Export   Import 
  03019940 003/KGM           ปลานิล  Export   Import 
  03019940 004/KGM           ปลาบู่  Export   Import 
  03019940 006/KGM           ปลาสลิด  Export   Import 
  03019940 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0302     ปลา สดหรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่น ตามประเภทที่ 03.04  Export   Import 
  03021100 000/KGM           ปลาเทราต์(แซลโมทรุตตาออนโครินคัสมายคิสออนโครินคัสคลาร์กิออนโครินคัสอะกัวโบนิตาออนโครินคัสกิลีออนโครินคัสอาปาเช่และออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)  Export   Import 
  030212 /KGM           - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอรก้าออน-โค-ริน-คัส กอบูสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีต้าออน-โค-ริน-คัส ซาวิสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีสซุออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัสโรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์)และปลาแซลมอนดานูบ (ูโกูโก)    
  03021200 000/KGM           ปลาแซลมอนแปซิฟิก(ออนโครินคัสเนอรก้าออนโครินคัสกอบูสก้าออนโครินคัสคีต้าออนโครินคัสซาวิสก้าออนโครินคัสคีสซุออนโครินคัสมาซูโอ๊ะและออนโครินคัสโรดูรัส)ปลาแซลมอนแอตแลนติก(แซลโมซาลาร์)และปลาแซลมอนดานูบ(ฮูโกฮูโก)  Export   Import 
  03021900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03022100 000/KGM           ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน(เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดสฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)  Export   Import 
  03022200 000/KGM           ปลาเพลซ(พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)  Export   Import 
  03022300 000/KGM           ปลาโซล(ชนิดโซเลีย)  Export   Import 
  03022900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03023100 000/KGM           ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว(ทูนนัสอะลาลังกา)  Export   Import 
  03023200 000/KGM           ปลาทูนาครีบเหลือง(ทูนนัสอัลบาคาเรส)  Export   Import 
  03023300 000/KGM           ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ  Export   Import 
  03023400 000/KGM           ปลาบิกอายทูนา(ทูนนัสโอเบซัส)  Export   Import 
  030235 /KGM           - - ปลาบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส)    
  03023500 000/KGM           ปลาบลูฟินทูนา(ทูนนัสทินนัส)  Export   Import 
  030236 /KGM           - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ)    
  03023600 000/KGM           ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา(ทูนนัสแมคโคยิไอ)  Export   Import 
  03023900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03024000 000/KGM           ปลาเฮอร์ริง(คลูเพียฮาเรนกัสคลูเพียแพลลาซิไอ)ไม่รวมถึงตับและไข่  Export   Import 
  03025000 000/KGM           ปลาค็อด(กาดัสมอร์ฮัวกาดัสโอแกกกาดัสมาโครเซฟาลัส)ไม่รวมถึงตับและไข่  Export   Import 
  03026100 000/KGM           ปลาซาร์ดีน(ซาร์ดินาพิลคาร์ดัสชนิดซาร์ดินอป)ปลาซาร์ดิเนลล่า(ชนิดซาร์ดิเนลล่า)ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต(สแปรตทัสสแปรตทัส)  Export   Import 
  030262 /KGM           - - ปลาแดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟ?นัส)    
  03026200 000/KGM           ปลาแฮดด็อก(เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)  Export   Import 
  03026300 000/KGM           ปลาโคล(พอลลาชิอัสไวเรนส์)  Export   Import 
  03026400 000/KGM           ปลาแมคเคอเรล(สคอมเบอร์สคอมบรัสสคอมเบอร์ออสตราลาซิกัสสคอมเบอร์จาโพนิกัส)  Export   Import 
  03026500 000/KGM           ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่นๆ  Export   Import 
  03026600 000/KGM           ปลาไหล(ชนิดแองกูลลา)  Export   Import 
  030267 /KGM           - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟิยสกลาดิอัส)    
  03026700 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช(ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  030268 /KGM           - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)    
  03026800 000/KGM           ปลาทูธฟิช(ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  030269 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03026910 000/KGM           ปลาทะเล  Export   Import 
  03026920 /KGM         ปลาน้ำจืด  Export   Import 
  03026920 002/KGM           ปลาช่อน  Export   Import 
  03026920 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03026920 005/KGM           ปลาตะเพียน  Export   Import 
  03026920 007/KGM           ปลาทับทิม  Export   Import 
  03026920 003/KGM           ปลานิล  Export   Import 
  03026920 004/KGM           ปลาบู่  Export   Import 
  03026920 006/KGM           ปลาสลิด  Export   Import 
  03026920 090/KGM           ปลาอื่นๆ  Export   Import 
  03027000 000/KGM           ตับและไข่  Export   Import 
0303     ปลา แช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลา  Export   Import 
  03031100 000/KGM           ปลาซอคอายแซลมอน(เรดแซลมอน)(ออนโครินคัสเนอรก้า)  Export   Import 
  03031900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03032100 000/KGM           ปลาเทราต์(แซลโมทรุตตาออนโครินคัสมายคิสออนโครินคัสคลาร์กิออนโครินคัสอะกัวโบนิตาออนโครินคัสกิลีออนโครินคัสอาปาเช่และออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)  Export   Import 
  03032200 000/KGM           ปลาแซลมอนแอตแลนติก(แซลโมซาลาร์)และปลาแซลมอนดานูบ(ฮูโกฮูโก)  Export   Import 
  03032900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03033100 000/KGM           ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน(เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดสฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)  Export   Import 
  03033200 000/KGM           ปลาเพลซ(พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)  Export   Import 
  03033300 000/KGM           ปลาโซล(ชนิดโซเลีย)  Export   Import 
  03033900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03034100 000/KGM           ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว(ทูนนัสอะลาลังกา)  Export   Import 
  03034200 000/KGM           ปลาทูนาครีบเหลือง(ทูนนัสอัลบาคาเรส)  Export   Import 
  03034300 000/KGM           ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ  Export   Import 
  03034400 000/KGM           ปลาบิกอายทูนา(ทูนนัสโอเบซัส)  Export   Import 
  030345 /KGM           - - ปลาบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส)    
  03034500 000/KGM           ปลาบลูฟินทูนา(ทูนนัสทินนัส)  Export   Import 
  030346 /KGM           - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ)    
  03034600 000/KGM           ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา(ทูนนัสแมคโคยิไอ)  Export   Import 
  03034900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03035100 000/KGM           ปลาเฮอร์ริง(คลูเพียฮาเรนกัสคลูเพียแพลลาซิไอ)  Export   Import 
  03035200 000/KGM           ปลาค็อด(กาดัสมอร์ฮัวกาดัสโอแกกกาดัสมาโครเซฟาลัส)  Export   Import 
  030361 /KGM           - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟิยสกลาดิอัส)    
  03036100 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช(ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  030362 /KGM           - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)    
  03036200 000/KGM           ปลาทูธฟิช(ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  03037100 000/KGM           ปลาซาร์ดีน(ซาร์ดินาพิลคาร์ดัสชนิดซาร์ดินอป)ปลาซาร์ดิเนลล่า(ชนิดซาร์ดิเนลล่า)ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต(สแปรตทัสสแปรตทัส)  Export   Import 
  030372 /KGM           - - ปลาแดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)    
  03037200 000/KGM           ปลาแฮดด็อก(เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)  Export   Import 
  03037300 000/KGM           ปลาโคล(พอลลาชิอัสไวเรนส์)  Export   Import 
  03037400 000/KGM           ปลาแมคเคอเรล(สคอมเบอร์สคอมบรัสสคอมเบอร์ออสตราลาซิกัสสคอมเบอร์จาโพนิกัส)  Export   Import 
  03037500 000/KGM           ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่นๆ  Export   Import 
  03037600 000/KGM           ปลาไหล(ชนิดแองกูลลา)  Export   Import 
  03037700 000/KGM           ปลากะพงทะเล(ไดเซนทราคัสลาแบรกซ์ไดเซนทราคัสพังตาตัส)  Export   Import 
  03037800 000/KGM           ปลาเฮก(ชนิดเมอร์ลักเซียสชนิดยูโรไฟซีส)  Export   Import 
  030379 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03037910 000/KGM           ปลาทะเล  Export   Import 
  03037920 /KGM         ปลาน้ำจืด  Export   Import 
  03037920 002/KGM           ปลาช่อน  Export   Import 
  03037920 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03037920 005/KGM           ปลาตะเพียน  Export   Import 
  03037920 007/KGM           ปลาทับทิม  Export   Import 
  03037920 003/KGM           ปลานิล  Export   Import 
  03037920 004/KGM           ปลาบู่  Export   Import 
  03037920 006/KGM           ปลาสลิด  Export   Import 
  03037920 090/KGM           ปลาอื่นๆ  Export   Import 
  030380 /KGM     ตับและไข่  Export   Import 
  03038010 000/KGM           ตับ  Export   Import 
  03038020 000/KGM           ไข่  Export   Import 
0304     เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม่ก็ตาม)สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  030411 /KGM           - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟิยสกลาดิอัส)    
  03041100 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช(ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  030412 /KGM           - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)    
  03041200 000/KGM           ปลาทูธฟิช(ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  030419 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  03041900 002/KGM           เนื้อปลาช่อน  Export   Import 
  03041900 001/KGM           เนื้อปลาดุก  Export   Import 
  03041900 005/KGM           เนื้อปลาตะเพียน  Export   Import 
  03041900 007/KGM           เนื้อปลาทับทิม  Export   Import 
  03041900 003/KGM           เนื้อปลานิล  Export   Import 
  03041900 004/KGM           เนื้อปลาบู่  Export   Import 
  03041900 006/KGM           เนื้อปลาสลิด  Export   Import 
  03041900 090/KGM           เนื้อปลาอื่นๆ  Export   Import 
  030421 /KGM           - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟิยสกลาดิอัส)    
  03042100 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช(ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  030422 /KGM           - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)    
  03042200 000/KGM           ปลาทูธฟิช(ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  030429 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  03042900 002/KGM           เนื้อปลาช่อน  Export   Import 
  03042900 001/KGM           เนื้อปลาดุก  Export   Import 
  03042900 005/KGM           เนื้อปลาตะเพียน  Export   Import 
  03042900 007/KGM           เนื้อปลาทับทิม  Export   Import 
  03042900 003/KGM           เนื้อปลานิล  Export   Import 
  03042900 004/KGM           เนื้อปลาบู่  Export   Import 
  03042900 006/KGM           เนื้อปลาสลิด  Export   Import 
  03042900 090/KGM           เนื้อปลาอื่นๆ  Export   Import 
  030491 /KGM           - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟิยสกลาดิอัส)    
  03049100 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช(ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  030492 /KGM           - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)    
  03049200 000/KGM           ปลาทูธฟิช(ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  030499 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  03049900 008/KGM           เนื้อปลาSurimi  Export   Import 
  03049900 002/KGM           เนื้อปลาช่อน  Export   Import 
  03049900 001/KGM           เนื้อปลาดุก  Export   Import 
  03049900 005/KGM           เนื้อปลาตะเพียน  Export   Import 
  03049900 007/KGM           เนื้อปลาทับทิม  Export   Import 
  03049900 003/KGM           เนื้อปลานิล  Export   Import 
  03049900 004/KGM           เนื้อปลาบู่  Export   Import 
  03049900 006/KGM           เนื้อปลาสลิด  Export   Import 
  03049900 090/KGM           เนื้อปลาอื่นๆ  Export   Import 
  0305 /KGM           ปลา แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ ปลารมควัน จะทําให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปลาที่ป?นและที่ทําเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค    
  030510 /KGM           - ปลาที่ป่นและที่ทําเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค    
  03051000 000/KGM           ปลาที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  030520 /KGM     ตับและไข่ ของปลา แห้ง รมควัน ใส่เกลือ หรือแช่ น้ำเกลือ  Export   Import 
  03052010 000/KGM           ของปลาน้ำจืดแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03052090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030530 /KGM           - เนื้อปลาแบบฟิลเล แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือแต่ไม่รมควัน    
  03053000 000/KGM           เนื้อปลาแบบฟิลเลแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือแต่ไม่รมควัน  Export   Import 
  030541 /KGM           - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอรก้าออน-โค-ริน-คัส กอบูสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีต้าออน-โค-ริน-คัส ซาวิสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีสซุออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัสโรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์)และปลาแซลมอนดานูบ (ูโกูโก)    
  03054100 000/KGM           ปลาแซลมอนแปซิฟิก(ออนโครินคัสเนอรก้าออนโครินคัสกอบูสก้าออนโครินคัสคีต้าออนโครินคัสซาวิสก้าออนโครินคัสคีสซุออนโครินคัสมาซูโอ๊ะและออนโครินคัสโรดูรัส)ปลาแซลมอนแอตแลนติก(แซลโมซาลาร์)และปลาแซลมอนดานูบ(ฮูโก  Export   Import 
  03054200 000/KGM           ปลาเฮอร์ริง(คลูเพียฮาเรนกัสคลูเพียแพลลาสซิไอ)  Export   Import 
  03054900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03055100 000/KGM           ปลาค็อด(กาดัสมอร์ฮัวกาดัสโอแกกกาดัสมาโครเซฟาลัส)  Export   Import 
  030559 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03055910 000/KGM           หูฉลาม  Export   Import 
  03055920 000/KGM           ปลาทะเลรวมถึงปลาแอนโชวี(อิแกนบิลิส)  Export   Import 
  03055990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  03055990 002/KGM           ปลาช่อน  Export   Import 
  03055990 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03055990 005/KGM           ปลาตะเพียน  Export   Import 
  03055990 007/KGM           ปลาทับทิม  Export   Import 
  03055990 003/KGM           ปลานิล  Export   Import 
  03055990 004/KGM           ปลาบู่  Export   Import 
  03055990 006/KGM           ปลาสลิด  Export   Import 
  03055990 090/KGM           ปลาอื่นๆ  Export   Import 
  03056100 000/KGM           ปลาเฮอร์ริง(คลูเพียฮาเรนกัสคลูเพียแพลลาสซิไอ)  Export   Import 
  03056200 000/KGM           ปลาค็อด(กาดัสมอร์ฮัวกาดัสโอแกกกาดัสมาโครเซฟาลัส)  Export   Import 
  03056300 000/KGM           ปลาแอนโชวี(ชนิดเองกรัวลิส)  Export   Import 
  030569 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03056910 /KGM         ปลาทะเลรวมถึงหูฉลาม  Export   Import 
  03056910 002/KGM           ปลากุเรา  Export   Import 
  03056910 001/KGM           ปลาอินทรี  Export   Import 
  03056910 090/KGM           ปลาอื่นๆ  Export   Import 
  03056990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0306     สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ และสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ไม่เอาเปลือกออก ซึ่งทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม จะแช่เย็น แช่แข็ง แห้ง ใส่เกลือห  Export   Import 
  030600 /-       Export   Import 
  03061100 000/KGM           ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่นๆ(ชนิดพาลินูรัสชนิดพานูลิรัสชนิดจาซัส)  Export   Import 
  03061200 000/KGM           ลอบสเตอร์(ชนิดโฮมารัส)  Export   Import 
  030613 /KGM     - - กุ้งอื่น ๆ  Export   Import 
  03061300 002/KGM           กุ้งก้ามกราม  Export   Import 
  03061300 001/KGM           กุ้งกุลาดำ  Export   Import 
  03061300 003/KGM           กุ้งขาว  Export   Import 
  03061300 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03061400 000/KGM           ปู  Export   Import 
  030619 /KGM           - - อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำจําพวกครัสตาเซียที่ป?นและที่ทําเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค    
  03061900 001/KGM           กั้ง  Export   Import 
  03061900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030621 /KGM     ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาลินูรัสชนิดพานูลิรัส ชนิดจาซัส)  Export   Import 
  03062110 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03062120 000/KGM           อื่นๆมีชีวิต  Export   Import 
  03062130 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062191 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062199 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030622 /KGM     ลอบสเตอร์ (ชนิดโมารัส)  Export   Import 
  03062210 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03062220 000/KGM           อื่นๆมีชีวิต  Export   Import 
  03062230 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062241 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062249 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03062291 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062299 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030623 /KGM     กุ้งอื่น ๆ  Export   Import 
  03062310 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03062320 /KGM         อื่นๆมีชีวิต  Export   Import 
  03062320 001/KGM           กุ้งขาวมีชีวิต  Export   Import 
  03062320 090/KGM           อื่นๆมีชีวิต  Export   Import 
  03062330 /KGM         สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062330 002/KGM           กุ้งก้ามกรามสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062330 001/KGM           กุ้งกุลาดำสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062330 003/KGM           กุ้งขาวสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062330 090/KGM           กุ้งอื่นๆสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062341 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062349 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03062391 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062399 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  03062399 003/KGM           กุ้งขาวทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม  Export   Import 
  03062399 002/KGM           ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม  Export   Import 
  03062399 001/KGM           ใส่เกลือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03062399 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030624 /KGM     ปู  Export   Import 
  03062410 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03062420 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062491 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062499 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  03062499 002/KGM           ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม  Export   Import 
  03062499 001/KGM           แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03062499 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030629 /KGM           อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำจําพวกครัสตาเซียที่ป่นและที่ทําเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค    
  03062910 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03062920 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062991 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062999 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0307     สัตว์น้ำจําพวกโมลลุสก์ จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิตสดแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจําพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ รวมทั้ง  Export   Import 
  030710 /KGM     หอยนางรม  Export   Import 
  03071010 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03071020 000/KGM           สดแช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03071030 000/KGM           แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
        หอยเชลล์ และหอยควีนสแกลลอปของตระกูลเพกเตน    
  030721 /KGM     มีชีวิต สด หรือแช่เย็น  Export   Import 
  03072110 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03072120 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  030729 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03072910 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03072920 000/KGM           แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
        หอยแมลงภู่ (ชนิดไมติลัส ชนิดเพอร์นา)    
  030731 /KGM     มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03073110 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03073120 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  030739 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03073910 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03073920 000/KGM           แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03074 /KGM           ปลาหมึกกระดอง (ซีเพียออฟฟิซินาลิส รอสเซียมาโครโซมา    
  030741 /KGM     มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03074110 /KGM         มีชีวิต  Export   Import 
  03074110 001/KGM           ปลาหมึกกระดอง  Export   Import 
  03074110 002/KGM           ปลาหมึกกล้วย  Export   Import 
  03074120 /KGM         สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03074120 001/KGM           ปลาหมึกกระดอง  Export   Import 
  03074120 002/KGM           ปลาหมึกกล้วย  Export   Import 
  030749 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03074910 /KGM         แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03074910 002/KGM           ปลาหมึกกระดองแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03074910 003/KGM           ปลาหมึกกล้วยแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03074910 001/KGM           หัวปลาหมึกกระดองแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03074920 /KGM         แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03074920 001/KGM           ปลาหมึกกระดองแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03074920 002/KGM           ปลาหมึกกล้วยแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03075 /KGM           ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (ชนิดอ็อกโตปิส)    
  030751 /KGM     มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03075110 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03075120 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  030759 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03075910 /KGM         แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03075910 001/KGM           ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03075920 /KGM         แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03075920 001/KGM           ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  030760 /KGM     หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล  Export   Import 
  03076010 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03076020 000/KGM           สดแช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03076030 000/KGM           แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
        อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำ    
  030791 /KGM     มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03079110 /KGM         มีชีวิต  Export   Import 
  03079110 004/KGM           ปลิงทะเล  Export   Import 
  03079110 001/KGM           เปาฮื้อ  Export   Import 
  03079110 003/KGM           แมงกะพรุน  Export   Import 
  03079110 005/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03079110 002/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03079110 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03079120 /KGM         สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03079120 004/KGM           ปลิงทะเล  Export   Import 
  03079120 001/KGM           เปาฮื้อ  Export   Import 
  03079120 003/KGM           แมงกะพรุน  Export   Import 
  03079120 005/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03079120 002/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03079120 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030799 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03079910 /KGM         แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03079910 004/KGM           ปลิงทะเล  Export   Import 
  03079910 001/KGM           เปาฮื้อ  Export   Import 
  03079910 003/KGM           แมงกะพรุน  Export   Import 
  03079910 005/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03079910 002/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03079910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03079920 000/KGM           ปลิงทะเลแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03079990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  03079990 004/KGM           ปลิงทะเล  Export   Import 
  03079990 001/KGM           เปาฮื้อ  Export   Import 
  03079990 003/KGM           แมงกะพรุน  Export   Import 
  03079990 005/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03079990 002/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03079990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
04     ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  04002591 000/KGM           ยางอะครีโลไนโทรล์บิวทาไดอีน (เอ็นบีอาร์) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  04002592 007/KGM           ยางอะครีโลไนไทรล์บิวทาไดอีน (เอ็นบีอาร์) เป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ  Export   Import 
0401     นมและครีม ที่ไม่ทําให้เข้มข้น และไม่เติมน้ำตาล หรือสารทําให้หวานอื่น ๆ  Export   Import 
  040110 /KGM     นมและครีม ไม่ทำให้เข้มข้น ไม่เติมน้ำตาล หรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  04011000 000/KGM           มีไขมันไม่เกินร้อยละ1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  040120 /KGM     นมและครีม ไม่ทำให้เข้มข้น ไม่เติมน้ำตาล หรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  04012000 000/KGM           มีไขมันเกินร้อยละ1แต่ไม่เกินร้อยละ6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  04013000 000/KGM           มีไขมันเกินร้อยละ6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
0402     นมและครีม ที่ทําให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทําให้หวานอื่น ๆ  Export   Import 
  040210 /KGM     เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  04021030 000/KGM           บรรจุภาชนะมีน้ำหนักรวมตั้งแต่20กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  04021090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมัน    
  040221 /KGM     ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆ  Export   Import 
  04022120 /KGM         บรรจุภาชนะมีน้ำหนักรวมตั้งแต่20กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  04022120 002/KGM           ครีมผง  Export   Import 
  04022120 001/KGM           นมผง  Export   Import 
  04022120 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04022190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  04022190 002/KGM           ครีมผง  Export   Import 
  04022190 001/KGM           นมผง  Export   Import 
  04022190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  040229 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  04022920 /KGM         บรรจุภาชนะมีน้ำหนักรวมตั้งแต่20กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  04022920 002/KGM           ครีมผง  Export   Import 
  04022920 001/KGM           นมผง  Export   Import 
  04022920 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04022990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  04022990 002/KGM           ครีมผง  Export   Import 
  04022990 001/KGM           นมผง  Export   Import 
  04022990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04029100 000/KGM           ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ  Export   Import 
  04029900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0403     บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิดเคอร์เดิล โยเกิร์ต เคเฟอร์รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทําให้เปรี้ยวอย่างอื่น จะทําให้เข้มข้น เติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆ ปรุงกลิ่นรสเติมผลไม้ ลูกนัต หรือโกโก้ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  040310 /KGM     โยเกิร์ต  Export   Import 
  04031011 000/KGM           ที่มีสภาพเหลวรวมทั้งข้น  Export   Import 
  04031019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04031091 000/KGM           ที่มีสภาพข้น  Export   Import 
  04031099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  040390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  04039010 000/KGM           บัตเตอร์มิลค์  Export   Import 
  04039090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  04039090 002/KGM           เฉพาะที่มีสภาพเหลวรวมทั้งข้น  Export   Import 
  04039090 001/KGM           นมเปรี้ยว  Export   Import 
  04039090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0404     หางนม (เวย์) จะทําให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนมธรรมชาติ จะเติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  040410 /KGM     หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์)จะทําให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  04041011 000/KGM           หางนม(เวย์)  Export   Import 
  04041019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04041091 000/KGM           หางนม(เวย์)  Export   Import 
  04041099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04049000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0405     เนย ไขมันและน้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากนม รวมทั้งเดรีสเปรด  Export   Import 
  04051000 000/KGM           เนย  Export   Import 
  04052000 000/KGM           เดรีสเปรด  Export   Import 
  040590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  04059010 000/KGM           มันเนยปราศจากน้ำ(แอนไฮดรัสบัทเตอร์แฟต)  Export   Import 
  04059020 000/KGM           น้ำมันเนย  Export   Import 
  04059030 000/KGM           กี  Export   Import 
  04059090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0406     เนยแข็งและเคิร์ด  Export   Import 
  040610 /KGM     เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทําจากหางนม(เวย์) และเคิร์ด  Export   Import 
  04061010 000/KGM           เนยแข็งสด(ไม่ได้บ่ม)รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม(เวย์)  Export   Import 
  04061090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  040620 /KGM     เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง  Export   Import 
  04062010 000/KGM           บรรจุหีบห่อมีน้ำหนักรวมเกิน20กิโลกรัม  Export   Import 
  04062090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04063000 000/KGM           เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง  Export   Import 
  04064000 000/KGM           เนยแข็งชนิดบลูเวนและเนยแข็งอื่นๆมีสายเกิดจากเชื้อราเพนนิซิลเลียมโรคิวฟอร์ติ  Export   Import 
  04069000 000/KGM           เนยแข็งอื่นๆ  Export   Import 
0407     ไข่สัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสีย หรือทำให้สุกแล้ว  Export   Import 
  040700 /C62     ไข่สัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสีย หรือทำให้สุกแล้ว  Export   Import 
  04070011 000/C62           ไข่ไก่  Export   Import 
  04070012 000/C62           ไข่เป็ด  Export   Import 
  04070019 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  04070019 001/C62           ไข่นกกระจอกเทศสด  Export   Import 
  04070019 002/C62           ไข่นกกระทาสด  Export   Import 
  04070019 090/C62           ไข่สัตว์ปีกอื่นๆสด  Export   Import 
  04070091 000/C62           ไข่ไก่  Export   Import 
  04070092 000/C62           ไข่เป็ด  Export   Import 
  04070099 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  04070099 002/C62           ไข่สัตว์ปีกทำไว้ไม่ให้เสียหรือทำให้สุกแล้ว  Export   Import 
  04070099 001/C62           ไข่สัตว์ปีกอื่นๆสด  Export   Import 
  0408 /KGM           ไข่สัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแล้วและไข่แดง สด แห้ง ทําให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม หล่อหรืออัดเป็นรูป แช่เย็นจนแข็ง หรือทําไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นจะเติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆหรือไม่ก็ตาม    
  04081100 000/KGM           แห้ง  Export   Import 
  04081900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04089100 000/KGM           แห้ง  Export   Import 
  04089900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04090000 000/KGM           น้ำผึ้งธรรมชาติ  Export   Import 
0410     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  041000 /KGM     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ที่บริโภคได้ (เช่น รังนกนางแอ่น) ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  04100010 000/KGM           รังนก  Export   Import 
  04100090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  04100090 001/KGM           นมผึ้ง(โรยัลเยลลี่)  Export   Import 
  04100090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04302110 002/KGM           หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้วของมิงค์ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า ยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน  Export   Import 
05     ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  05010000 000/KGM           ผมคนที่ยังไม่ได้จัดทำจะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตามรวมทั้งเศษผมคน  Export   Import 
0502     ขนหมู ขนแบดเจอร์ และขนสัตว์อื่น ๆ ที่ใช้ทําแปรง รวมทั้งเศษของขนดังกล่าว  Export   Import 
  05021000 000/KGM           ขนหมูและเศษขนหมู  Export   Import 
  05029000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  05040000 000/KGM           ไส้ถุงกระเพาะ(แบลดเดอร์)และกระเพาะอาหารของสัตว์(นอกจากของปลา)ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้นสดแช่เย็นแช่เย็นจนแข็งใส่เกลือแช่น้ำเกลือแห้งหรือรมควัน  Export   Import 
  0505 /KGM           หนังและส่วนอื่นของสัตว์ป?ก ที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติด ขนแข็งและ ส่วนของขนแข็ง (จะแต่งริมหรือไม่ก็ตาม) และขนอ่อนที่ไม่ได้จัดทํามากไปกว่าทําความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค หรือทําไว้ไม่ให้เสีย รวมทั้งผง และเศษของขนแข็งหรือส่วนของขนแข็ง    
  050510 /KGM     ขนแข็งชนิดที่ใช้สําหรับยัดไส้ และขนอ่อน  Export   Import 
  05051010 000/KGM           ขนแข็งของเป็ด  Export   Import 
  05051090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  050590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  05059010 000/KGM           ขนแข็งของเป็ด  Export   Import 
  05059090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0506     กระดูกและแก่นเขาสัตว์ ที่ยังไม่ได้จัดทํา เอาไขมันออก จัดทําอย่างง่าย ๆ (แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง) ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรดหรือเอาเยลาตินออก รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้  Export   Import 
  05061000 000/KGM           ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก(ออสเซอิน)และกระดูกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด  Export   Import 
  05069000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0507     เขี้ยวงา กระดองสัตว์จําพวกเต่า เวลโบน เวลโบนแร์ เขา กีบเล็บ กงเล็บ และจะงอยปาก ที่ยังไม่ได้จัดทําหรือจัดทําอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้  Export   Import 
  050710 /KGM     เขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา  Export   Import 
  05071010 000/KGM           นอแรดรวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา  Export   Import 
  05071090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  050790 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  05079010 /KGM         เขากีบเล็บกงเล็บและจะงอยปาก  Export   Import 
  05079010 001/KGM           เขากวาง  Export   Import 
  05079010 002/KGM           เขากวางอ่อน  Export   Import 
  05079010 003/KGM           เขาโคเขากระบือ  Export   Import 
  05079010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  05079020 000/KGM           กระดองสัตว์จำพวกเต่า  Export   Import 
  05079090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0508     หินปะการังและสิ่งคล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ ครัสตาเซียหรือเอคไคโนเดิร์ม และลิ้นทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดัง  Export   Import 
  050800 /KGM     หินปะการังและสิ่งคล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ (เช่น เปลือกหอยมุก เป็นต้น) ครัสตาเซียหรือเอคไคโนเดิร์ม และลิ้นทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นร  Export   Import 
  05080010 000/KGM           หินปะการังและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  05080020 /KGM         เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ครัสตาเซียหรือเอคไคโนเดิร์ม  Export   Import 
  05080020 002/KGM           เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ครัสตาเซียหรือเอคไคโนเดิร์มอื่นๆและลิ้นทะเล  Export   Import 
  05080020 001/KGM           เปลือกหอยมุก  Export   Import 
  05080020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  05080090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  05080090 001/KGM           ผงและเศษ  Export   Import 
  05080090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0510     อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเช็คและชะมดเชียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์ จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่แข็ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  051000 /KGM     อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเช็ดและชะมดเชียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์ รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่แข็งหรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  05100010 000/KGM           แมลงวันสเปน  Export   Import 
  05100020 000/KGM           ชะมดเชียง  Export   Import 
  05100090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0511     ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 1 หรือ 3 ที่ไม่มีชีวิตและไม่เหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  05111000 000/KGM           เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ  Export   Import 
  051191 /KGM     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำจําพวกครัสตาเซียโมลลุสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง อื่น ๆ รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 3 ที่ไม่มีชีวิต  Export   Import 
  05119110 000/KGM           สัตว์ในตอนที่3ที่ไม่มีชีวิต  Export   Import 
  05119120 000/KGM           ไข่ปลา  Export   Import 
  05119130 000/KGM           ไข่ไรน้ำ  Export   Import 
  05119140 000/KGM           กระเพาะปลา  Export   Import 
  05119190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  051199 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  05119911 000/KGM           ของสุกรแกะหรือแพะ  Export   Import 
  05119919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  05119920 000/KGM           ไข่ตัวไหม  Export   Import 
  05119990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
06     ต้นไม้และพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต หัว ราก และสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ  Export   Import 
0601     หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก ที่งอก หรือมีดอก ต้นและรากชิโครี่นอกจากรากตามประเภทที่ 12.12  Export   Import 
  060110 /C62     หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก  Export   Import 
  06011000 000/C62           หัวหน่อแขนงเหง้าตุ่มตาและแง่งที่ยังไม่งอก  Export   Import 
  060120 /C62     หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่งอกหรือมีดอกรวมทั้งต้นและรากชิโครี่  Export   Import 
  06012010 000/C62           ต้นชิโครี่  Export   Import 
  06012020 000/C62           รากชิโครี่  Export   Import 
  06012090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  06012090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
0602     พืชมีชีวิตอื่น ๆ (รวมถึงราก) กิ่งชํา กิ่งตอน และส่าเห็ด  Export   Import 
  060210 /C62     กิ่งชําที่ไม่มีราก และกิ่งตอน  Export   Import 
  06021010 000/C62           กิ่งชำกล้วยไม้และกิ่งตอนกล้วยไม้  Export   Import 
  06021020 000/C62           ไม้ยางพารา  Export   Import 
  06021090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  06022000 000/C62           ไม้ต้นไม้พุ่มและไม้กอชนิดที่ให้ผลไม้หรือลูกนัตที่บริโภคได้จะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  06023000 000/C62           ต้นโรโดเดนดรอนและอะเซเลียจะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  06024000 000/C62           กุหลาบจะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  060290 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  06029010 000/C62           กิ่งชำกล้วยไม้ที่มีรากและกิ่งตอนกล้วยไม้ที่มีราก  Export   Import 
  06029020 000/C62           ต้นกล้ากล้วยไม้  Export   Import 
  06029030 000/C62           พืชน้ำ  Export   Import 
  06029040 000/C62           ตอไม้ยางพาราที่ติดตาแล้ว  Export   Import 
  06029050 000/C62           ต้นกล้าไม้ยางพารา  Export   Import 
  06029060 000/C62           กิ่งตาไม้ยางพารา  Export   Import 
  06029090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  06029090 001/C62           ต้นกล้วยไม้  Export   Import 
  06029090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
0603     ดอกไม้ชนิดที่เหมาะสําหรับจัดทําเป็นช่อดอกไม้หรือเพื่อการประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อาบซึมหรือจัดทําโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  06031100 000/KGM           กุหลาบ  Export   Import 
  06031200 000/KGM           คาร์เนชั่น  Export   Import 
  06031300 000/KGM           กล้วยไม้  Export   Import 
  06031400 000/KGM           เบญจมาศ  Export   Import 
  06031900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  06039000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0604     ใบไม้ กิ่งไม้ และส่วนอื่น ๆ ของพืช ที่ไม่มีดอกติด หญ้ามอสและไลเคน ที่เหมาะสําหรับจัดทําเป็นช่อดอกไม้ หรือเพื่อการประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อาบซึมหรือจัดทําโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  06041000 000/KGM           มอสและไลเคน  Export   Import 
  06049100 000/KGM           สด  Export   Import 
  06049900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
07     พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้  Export   Import 
0701     มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  07011000 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  070190 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  07019000 001/KGM           ทั้งหัว(สำหรับบริโภค)  Export   Import 
  07019000 002/KGM           ปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้น  Export   Import 
  07019000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  07020000 000/KGM           มะเขือเทศสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
0703     หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม ลีกและพืชผักจําพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  070310 /KGM     หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก  Export   Import 
  07031011 000/KGM           หัวสำหรับขยายพันธุ์  Export   Import 
  07031019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  07031021 000/KGM           หัวสำหรับขยายพันธุ์  Export   Import 
  07031029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  070320 /KGM     กระเทียม  Export   Import 
  07032010 000/KGM           หัวสำหรับขยายพันธุ์  Export   Import 
  07032090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  070390 /KGM     ลีก และพืชผักจําพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ  Export   Import 
  07039010 000/KGM           หัวสำหรับขยายพันธุ์  Export   Import 
  07039090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0704     กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก กะหล่ําปม เคลและพืชที่คล้ายกันในตระกูลบราสซิกาซึ่งบริโภคได้ สดหรือ แช่เย็น  Export   Import 
  070410 /KGM     กะหล่ําดอก และบรอกโคลี  Export   Import 
  07041010 000/KGM           กระหล่ำดอก  Export   Import 
  07041020 000/KGM           บรอกโคลี  Export   Import 
  07042000 000/KGM           บรัสเซลสเปร้าต์  Export   Import 
  070490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  07049010 000/KGM           กะหล่ำปลี  Export   Import 
  07049090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0705     ผักกาดหอม (แล็กตูกาซาติวา) และชิโครี่ (ชนิดชิโคเรี่ยม) สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  07051100 000/KGM           ผักกาดหอมห่อหัว  Export   Import 
  07051900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  07052100 000/KGM           วิทลูฟชิโครี่(ชิโคเรี่ยมอินไทบัสพันธุ์โฟลิโอซัม)  Export   Import 
  07052900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0706     แคร์รอต เทอร์นิป หัวบีตที่ใช้ทําสลัด ซัลซิฟาย เซเลริแอกหัวผักกาดขาว และหัวของพืชที่คล้ายกัน ซึ่งบริโภคได้ สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  070610 /KGM     แคร์รอตและเทอร์นิป  Export   Import 
  07061010 000/KGM           แคร์รอต  Export   Import 
  07061020 000/KGM           เทอร์นิป  Export   Import 
  07069000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  07070000 000/KGM           แตงร้านและแตงกวาสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
0708     พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  07081000 000/KGM           ถั่วลันเตา(พิซุมซาติวุม)  Export   Import 
  070820 /KGM     ถั่วบีน (ชนิดควิกนาและชนิดฟาซิโอลัส) สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  07082000 000/KGM           ถั่วบีน(ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)  Export   Import 
  07089000 000/KGM           พืชผักตระกูลถั่วอื่นๆ  Export   Import 
0709     พืชผักอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  07092000 000/KGM           หน่อไม้ฝรั่ง  Export   Import 
  07093000 000/KGM           มะเขือม่วง  Export   Import 
  07094000 000/KGM           คื่นไช่นอกจากเซเลริแอก  Export   Import 
  07095100 000/KGM           เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส  Export   Import 
  070959 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  07095900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  070960 /KGM     พริกในตระกูลแคบซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา  Export   Import 
  07096010 000/KGM           พริกนอกจากพริกยักษ์  Export   Import 
  07096090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  070970 /KGM           - สปิแนช นิวซีแลนด์สป?แนช และโอราเชสปิแนช(การ์เดนสปิแนช)    
  07097000 000/KGM           สปิแนชนิวซีแลนด์สปิแนชและโอราเชสปิแนช(การ์เดนสปิแนช)  Export   Import 
  070990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  07099010 000/KGM           โกลบอาติโชก  Export   Import 
  07099090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  07099090 003/KGM           กระเจี๊ยบขาว  Export   Import 
  07099090 002/KGM           ข้าวโพดอ่อน  Export   Import 
  07099090 001/KGM           หน่อไม้สด  Export   Import 
  07099090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0710     พืชผัก (ดิบหรือทําให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  07101000 000/KGM           มันฝรั่ง  Export   Import 
  07102100 000/KGM           ถั่วลันเตา(พิซุมซาติวุม)  Export   Import 
  07102200 000/KGM           ถั่วบีน(ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)  Export   Import 
  07102900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  071030 /KGM           - สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเชสปีแนช(การ์เดนสปีแนช)    
  07103000 000/KGM           สปิแนชนิวซีแลนด์สปิแนชและโอราเชสปิแนช(การ์เดนสปิแนช)  Export   Import 
  07104000 000/KGM           ข้าวโพดหวาน  Export   Import 
  071080 /KGM     - พืชผักอื่น ๆ  Export   Import 
  07108000 001/KGM           กระเจี๊ยบแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  07108000 003/KGM           ข้าวโพดฝักอ่อนแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  07108000 004/KGM           พริกในตระกูลแคบซิกัมหรือตระกูลพิเมนตาแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  07108000 090/KGM           พืชผักอื่นๆ  Export   Import 
  07108000 002/KGM           หน้อไม้ฝรั่งแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  07109000 000/KGM           พืชผักต่างๆผสมกัน  Export   Import 
0711     พืชผักที่ทําไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ แช่น้ำกํามะถัน หรือแช่น้ำยากันเสียอื่น ๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสําหรับบริโภคทันที  Export   Import 
  071120 /KGM     ผลมะกอก  Export   Import 
  07112010 000/KGM           ทำไว้ไม่ให้เสียโดยรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  Export   Import 
  07112090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  071140 /KGM     แตงร้านและแตงกวา  Export   Import 
  07114010 000/KGM           ทำไว้ไม่ให้เสียโดยรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  Export   Import 
  07114090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  07115 /KGM           เห็ดชนิดมัชรูม และเห็ดชนิดทรัฟเฟ?ล    
  071151 /KGM     เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส  Export   Import 
  07115110 000/KGM           ทำไว้ไม่ให้เสียโดยรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  Export   Import 
  07115190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  071159 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  07115910 000/KGM           ทำไว้ไม่ให้เสียโดยรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  Export   Import 
  07115990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  071190 /KGM     พืชผักอื่น ๆ รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน  Export   Import 
  07119010 000/KGM           ข้าวโพดหวาน  Export   Import 
  07119020 000/KGM           พริก  Export   Import 
  07119030 000/KGM           เคเปอร์  Export   Import 
  07119040 000/KGM           หอมหัวใหญ่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  Export   Import 
  07119050 000/KGM           หอมหัวใหญ่ทำไว้ไม่ให้เสียนอกจากรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  Export   Import 
  07119060 000/KGM           อื่นๆทำไว้ไม่ให้เสียโดยรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  Export   Import 
  07119090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0712     พืชผักแห้ง ทั้งต้นหรือทั้งหัว ตัด ฝาน ทําให้แตก หรือเป็นผงแต่ต้องไม่จัดทํามากไปกว่านี้  Export   Import 
  071220 /KGM     - หอมหัวใหญ่  Export   Import 
  07122000 001/KGM           เป็นผง  Export   Import 
  07122000 002/KGM           ไม่เป็นผง  Export   Import 
  07123100 000/KGM           เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส  Export   Import 
  07123200 000/KGM           เห็ดหูหนู(ชนิดออริคูลาเรีย)  Export   Import 
  071233 /KGM           - - เจลลีฟังไจ (ชนิดทรีเมลลา)    
  07123300 000/KGM           เจลลีฟังไจ(ชนิดทรีเมลลา)  Export   Import 
  071239 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  07123910 000/KGM           เห็ดชนิดทรัฟเฟิล  Export   Import 
  07123920 000/KGM           เห็ดชิอิทาเกะ(ดองกู)  Export   Import 
  07123990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  071290 /KGM     พืชผักแห้งอื่น ๆ เช่น กระเทียม หน่อไม้ หอมหัวเล็ก เป็นต้น (นอกจากหอมหัวใหญ่ เห็ดชนิดมัชรูม เห็ดหูหนู เจลลีฟังไจ เห็ดชนิดทรัฟเฟิล) ทั้งต้นหรือทั้งหัว ตัด ฝาน ทำให้แตกหรือเป็นผง แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ รวมทั้งพืชผักแห้งต่าง ๆ ผสมกัน  Export   Import 
  07129010 /KGM         กระเทียม  Export   Import 
  07129010 001/KGM           กระเทียมเป็นผง  Export   Import 
  07129010 002/KGM           กระเทียมไม่เป็นผง  Export   Import 
  07129090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  07129090 001/KGM           หน่อไม้  Export   Import 
  07129090 002/KGM           หอมหัวเล็ก  Export   Import 
  07129090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0713     พืชผักตระกูลถั่ว แห้งและเอาเปลือกออก จะลอกเยื่อหรือทําให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  071310 /KGM     ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม)  Export   Import 
  07131010 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  07131090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  071320 /KGM     ถั่วมะแะ (การ์แบนโช)  Export   Import 
  07132010 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  07132090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  071331 /KGM     ถั่วบีนชนิดวิกนามังโกเปเปอร์ หรือชนิดวิกนาราดิอาตาวิลเซ็ก  Export   Import 
  07133110 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  07133190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  07133190 002/KGM           ถั่วเขียวผิวดำ  Export   Import 
  07133190 001/KGM           ถั่วเขียวผิวมัน  Export   Import 
  07133190 003/KGM           ถั่วทอง  Export   Import 
  071332 /KGM     ถั่วแดงเมล็ดเล็ก (ถั่วแอดซูกิ) (ฟาซิโอลัสแองกูลาริส หรือวิกนาแองกูลาริส)  Export   Import 
  07133210 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  07133290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  071333 /KGM     คิดนีย์บีน รวมถึงไวต์พีบีน (ฟาซิโอลัสวัลการิส)  Export   Import 
  07133310 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  07133390 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  07133390 001/KGM           คิดนีย์บีน  Export   Import 
  07133390 002/KGM           ไวต์พีบีน  Export   Import 
  071339 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  07133910 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  07133990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  07133990 001/KGM           ถั่วขาว  Export   Import 
  07133990 002/KGM           ถั่วดำ  Export   Import 
  07133990 004/KGM           ถั่วแดง  Export   Import 
  07133990 003/KGM           ถั่วนิ้วนางแดง  Export   Import 
  07133990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  071340 /KGM     ถั่วแขก  Export   Import 
  07134010 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  07134090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  071350 /KGM     บรอดบีน (วิเซียฟาบาพันธุ์เมเจอร์) และอร์สบีน(วิเซียฟาบาพันธุ์อีคิวนาและวิเซียฟาบาพันธุ์ไมเนอร์)  Export   Import 
  07135010 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  07135090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  071390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  07139010 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  07139090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0714     มันสําปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลมอาร์ติโชก มันเทศและรากหรือหัวที่คล้ายกัน ซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรืออินูลินสูงสด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะฝานหรือทําเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเนื้อในของต้นสาคู  Export   Import 
  071410 /KGM     มันสําปะหลัง  Export   Import 
  07141011 000/KGM           เป็นแผ่นบางแห้ง  Export   Import 
  07141019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  07141019 002/KGM           มันสำปะหลังอัดเม็ด  Export   Import 
  07141019 001/KGM           หัวมันสำปะหลัง  Export   Import 
  07141019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  07141090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  071420 /KGM     มันเทศ สดหรือแห้ง  Export   Import 
  07142000 000/KGM           มันเทศ  Export   Import 
  071490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  07149010 000/KGM           เนื้อในของต้นสาคู  Export   Import 
  07149090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  07149090 002/KGM           เฉพาะที่แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  07149090 001/KGM           เผือก  Export   Import 
  07149090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
08     ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้ประเภทส้มหรือเปลือกแตง  Export   Import 
0801     มะพร้าว บราซิลนัตและเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ สดหรือแห้งจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  08011100 000/KGM           ทำให้แห้ง  Export   Import 
  08011900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  08012100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08012200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
  08013100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08013200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
0802     ลูกนัตอื่น ๆ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  08021100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08021200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
  08022100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08022200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
  08023100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08023200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
  08024000 000/KGM           เมล็ดเกาลัด(ชนิดคาสตาเนีย)  Export   Import 
  08025000 000/KGM           พิสตาชิโอ  Export   Import 
  080260 /KGM     - มาคาเดเมียนัต  Export   Import 
  08026000 001/KGM           มาคาเดเมียมีเปลือก  Export   Import 
  08026000 002/KGM           มาคาเดเมียเอาเปลือกออก  Export   Import 
  080290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  08029010 /KGM         ลูกหมาก(ผลหมาก)  Export   Import 
  08029010 001/KGM           หมากสด  Export   Import 
  08029010 002/KGM           หมากแห้ง  Export   Import 
  08029090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  08029090 001/KGM           เมล็ดบัว  Export   Import 
  08029090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0803     กล้วยรวมถึงกล้าย สดหรือแห้ง  Export   Import 
  080300 /KGM     กล้วยรวมถึงกล้าย สดหรือแห้ง  Export   Import 
  08030010 000/KGM           ไพแซงแมสไพแซงราสตาลิไพแซงเบแรงแกนและไพแซงเอ็มบัน  Export   Import 
  08030090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  08030090 002/KGM           กล้วยไข่สด  Export   Import 
  08030090 001/KGM           กล้วยหอมสด  Export   Import 
  08030090 003/KGM           กล้วยอื่นๆสด  Export   Import 
  08030090 004/KGM           แห้ง  Export   Import 
0804     อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโวกาโด ฝรั่ง มะม่วงและมังคุดสดหรือแห้ง  Export   Import 
  08041000 000/KGM           อินทผลัม  Export   Import 
  08042000 000/KGM           มะเดื่อ  Export   Import 
  080430 /KGM     - สับปะรด  Export   Import 
  08043000 001/KGM           สด  Export   Import 
  08043000 002/KGM           แห้ง  Export   Import 
  08044000 000/KGM           อโวกาโด  Export   Import 
  080450 /KGM     ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด  Export   Import 
  08045010 000/KGM           ฝรั่ง  Export   Import 
  08045020 /KGM         มะม่วง  Export   Import 
  08045020 001/KGM           มะม่วงสด  Export   Import 
  08045020 002/KGM           มะม่วงอบแห้ง  Export   Import 
  08045030 000/KGM           มังคุด  Export   Import 
0805     ผลไม้จําพวกส้ม สดหรือแห้ง  Export   Import 
  080510 /KGM     ส้มเปลือกบาง  Export   Import 
  08051010 /KGM         สด  Export   Import 
  08051010 001/KGM           ส้มเกลี้ยง  Export   Import 
  08051010 002/KGM           ส้มตราส้มเช้ง  Export   Import 
  08051010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  08051020 /KGM         แห้ง  Export   Import 
  08051020 001/KGM           ส้มเกลี้ยง  Export   Import 
  08051020 002/KGM           ส้มตราส้มเช้ง  Export   Import 
  08051020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  080520 /KGM     - ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้มซัตสุมา)รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิ้ง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน  Export   Import 
  08052000 001/KGM           ส้มเขียวหวาน  Export   Import 
  08052000 002/KGM           ส้มจุก  Export   Import 
  08052000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  080540 /KGM     - เกรปฟรุ้ต รวมถึงส้มโอ  Export   Import 
  08054000 001/KGM           ส้มโอ  Export   Import 
  08054000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  08055000 000/KGM           มะนาวฝรั่ง(ซิทรัสไลมอนซิทรัสไลโมนัม)และมะนาว(ซิทรัสออแรนติโฟเลียซิทรัสลาติโฟเลีย)  Export   Import 
  08059000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0806     องุ่น สดหรือแห้ง  Export   Import 
  08061000 000/KGM           สด  Export   Import 
  08062000 000/KGM           แห้ง  Export   Import 
0807     แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด  Export   Import 
  08071100 000/KGM           แตงโม  Export   Import 
  080719 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  08071900 001/KGM           แตงแคนตาลูพ  Export   Import 
  08071900 090/KGM           ผลไม้จำพวกแตงอื่นๆ  Export   Import 
  080720 /KGM     มะละกอ  Export   Import 
  08072010 000/KGM           มะละกอมาร์ดิแบคครอสโซโล(เบติคโซโล)  Export   Import 
  08072090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0808     แอปเปิ้ล แพร์ และควินซ์ สด  Export   Import 
  080810 /KGM           - แอปเปิ้ล    
  08081000 000/KGM           แอปเปิ้ล  Export   Import 
  08082000 000/KGM           แพร์และควินซ์  Export   Import 
0809     แอปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (รวมทั้งเนกทารีน) พลัม และสโล สด  Export   Import 
  08091000 000/KGM           แอปริคอต  Export   Import 
  08092000 000/KGM           เชอร์รี่  Export   Import 
  08093000 000/KGM           ท้อรวมถึงเนกทารีน  Export   Import 
  080940 /KGM     พลัมและสโล สด  Export   Import 
  08094000 000/KGM           พลัมและสโล  Export   Import 
0810     ผลไม้อื่น ๆ สด  Export   Import 
  08101000 000/KGM           สตรอเบอร์รี่  Export   Import 
  08102000 000/KGM           ราสพ์เบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่มัลเบอร์รี่และโลแกนเบอร์รี่  Export   Import 
  08104000 000/KGM           แครนเบอร์รี่บิลเบอร์รี่และผลไม้อื่นๆในตระกูลแวกซิเนียม  Export   Import 
  08105000 000/KGM           กีวีฟรุ้ต  Export   Import 
  08106000 000/KGM           ทุเรียน  Export   Import 
  081090 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  08109010 000/KGM           ลำไย  Export   Import 
  08109020 000/KGM           ลิ้นจี่  Export   Import 
  08109030 000/KGM           เงาะ  Export   Import 
  08109040 000/KGM           ลางสาดมะเฟือง  Export   Import 
  08109050 000/KGM           ขนุน  Export   Import 
  08109060 000/KGM           มะขาม  Export   Import 
  08109070 000/KGM           มาตาคูชชิง  Export   Import 
  08109080 000/KGM           เคอร์แรนต์ชนิดดำขาวหรือแดงและกูสเบอรี่  Export   Import 
  08109090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  08109090 003/KGM           ชมพู่  Export   Import 
  08109090 001/KGM           น้อยหน่า  Export   Import 
  08109090 005/KGM           มะขามเปียก  Export   Import 
  08109090 002/KGM           ลองกอง  Export   Import 
  08109090 004/KGM           ลูกพลับ  Export   Import 
  08109090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0811     ผลไม้และลูกนัต ดิบหรือทําให้สุกโดยการนึ่งหรือต้มแช่เย็นจนแข็ง จะเติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  08111000 000/KGM           สตรอเบอร์รี่  Export   Import 
  08112000 000/KGM           ราสพ์เบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่มัลเบอร์รี่โลแกนเบอร์รี่เคอร์แรนต์ชนิดดำขาวหรือแดงและกูสเบอร์รี่  Export   Import 
  081190 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  08119000 002/KGM           ทุเรียนแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 006/KGM           มะม่วงแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 004/KGM           มังคุดแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 003/KGM           ลำไยแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 005/KGM           ลิ้นจี่แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 001/KGM           สับปะรดแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0812     ผลไม้และลูกนัตที่ทําไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ แช่น้ำกํามะถัน หรือน้ำยากันเสียอื่น ๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสําหรับบริโภคทันที  Export   Import 
  08121000 000/KGM           เชอร์รี่  Export   Import 
  081290 /KGM     ผลไม้และลูกนัตอื่นๆ (นอกจากเชอร์รี่) ที่ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว ในสภาพที่ไม่เหมาะสำหรับบริโภคได้ทันที  Export   Import 
  08129000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0813     ผลไม้แห้ง นอกจากผลไม้ตามประเภทที่ 08.01 ถึง 08.06รวมทั้งลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน  Export   Import 
  08131000 000/KGM           แอปริคอต  Export   Import 
  08132000 000/KGM           พรุน  Export   Import 
  081330 /KGM           - แอปเปิ้ล    
  08133000 000/KGM           แอปเปิ้ล  Export   Import 
  081340 /KGM     ผลไม้อื่น ๆ  Export   Import 
  08134010 000/KGM           ลำไย  Export   Import 
  08134020 000/KGM           มะขาม  Export   Import 
  08134090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  08134090 001/KGM           ทุเรียนอบแห้ง  Export   Import 
  08134090 002/KGM           ลิ้นจี่อบแห้ง  Export   Import 
  08134090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  081350 /KGM     ลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน  Export   Import 
  08135010 000/KGM           ที่มีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือบราซิลนัตหรือผลไม้แห้งมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  08135020 000/KGM           ที่มีอินทผลัมหรือลูกนัตนอกจากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือบราซิลนัตมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  08135090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  08140000 000/KGM           เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตง(รวมถึงแตงโม)สดแช่เย็นจนแข็งแห้งหรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยแช่น้ำเกลือแช่น้ำกำมะถันหรือน้ำยากันเสียอื่นๆ  Export   Import 
09     กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ  Export   Import 
0901     กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟ ที่มีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม  Export   Import 
        กาแฟที่ไม่ได้คั่ว    
  090111 /KGM     ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก  Export   Import 
  09011110 000/KGM           อะราบิก้าดับเบิลยูไอบีหรือโรบัสต้าโอไอบี  Export   Import 
  09011190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  090112 /KGM     แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว  Export   Import 
  09011210 000/KGM           อะราบิก้าดับเบิลยูไอบีหรือโรบัสต้าโอไอบี  Export   Import 
  09011290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        กาแฟคั่ว    
  090121 /KGM     ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก  Export   Import 
  09012110 000/KGM           ไม่บด  Export   Import 
  09012120 000/KGM           บด  Export   Import 
  090122 /KGM     แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว  Export   Import 
  09012210 000/KGM           ไม่บด  Export   Import 
  09012220 000/KGM           บด  Export   Import 
  090190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  09019010 000/KGM           เปลือกและเยื่อของกาแฟ  Export   Import 
  09019020 000/KGM           ของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสม  Export   Import 
0902     ชา จะปรุงกลิ่นรสหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  090210 /KGM     ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม  Export   Import 
  09021010 000/KGM           ใบ  Export   Import 
  09021090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  09021090 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09021090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  090220 /KGM     ชาเขียวอื่น ๆ (ไม่หมัก)  Export   Import 
  09022010 /KGM         ใบ  Export   Import 
  09022010 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09022010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  09022090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  09022090 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09022090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  090230 /KGM     ชาดํา (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม  Export   Import 
  09023010 /KGM         ใบ  Export   Import 
  09023010 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09023010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  09023090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  09023090 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09023090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  090240 /KGM     ชาดําอื่น ๆ (หมักแล้ว) และชาอื่น ๆ ที่หมักบ้างแล้ว  Export   Import 
  09024010 /KGM         ใบ  Export   Import 
  09024010 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09024010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  09024090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  09024090 001/KGM           เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  09024090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  09030000 000/KGM           ชามาเต้  Export   Import 
  0904 /KGM           พริกในตระกูลไปเปอร์ รวมทั้งพริกในตระกูลแคปซิกัม หรือตระกูลพิเมนตาที่แห้งหรือบดหรือป?น    
        พริกในตระกูลไปเปอร์    
  090411 /KGM           ไม่บดและไม่ป่น    
  09041110 000/KGM           สีขาว  Export   Import 
  09041120 000/KGM           สีดำ  Export   Import 
  09041190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  090412 /KGM           บดหรือป่น    
  09041210 000/KGM           สีขาว  Export   Import 
  09041220 000/KGM           สีดำ  Export   Import 
  09041290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  090420 /KGM           พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตาที่แห้งหรือบดหรือป่น    
  09042010 000/KGM           พริกแห้ง  Export   Import 
  09042020 000/KGM           พริกบดหรือป่น  Export   Import 
  09042090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0905     วานิลา  Export   Import 
  09050000 000/KGM           วานิลา  Export   Import 
0906     อบเชยและดอกอบเชย  Export   Import 
  09061100 000/KGM           อบเชย(ซินนาโมมัมซีลานิคัมบลูม)  Export   Import 
  09061900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  090620 /KGM           - บดหรือป่น    
  09062000 000/KGM           บดหรือป่น  Export   Import 
0907     กานพลู (ผล ดอก และก้านดอก)  Export   Import 
  09070000 000/KGM           กานพลู(ผลดอกและก้านดอก)  Export   Import 
0908     ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวาน  Export   Import 
  09081000 000/KGM           ลูกจันทน์เทศ  Export   Import 
  09082000 000/KGM           ดอกจันทน์เทศ  Export   Import 
  090830 /KGM     - กระวาน  Export   Import 
  09083000 001/KGM           กระวาน  Export   Import 
  09083000 002/KGM           เร่ว  Export   Import 
  0909 /KGM           เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดเทียนข้าวเปลือก เมล็ดผักชีเมล็ดเทียนขาว หรือเมล็ดคาราเวย์ และจูนิเปอร์เบอร์รี่    
  090910 /KGM           เมล็ดยี่หร่าหรือเมล็ดโป?ยกั๊ก    
  09091010 000/KGM           เมล็ดยี่หร่า  Export   Import 
  09091020 000/KGM           เมล็ดโป๊ยกั๊ก  Export   Import 
  09092000 000/KGM           เมล็ดผักชี  Export   Import 
  09093000 000/KGM           เมล็ดเทียนขาว  Export   Import 
  09094000 000/KGM           เมล็ดคาราเวย์  Export   Import 
  09095000 000/KGM           เมล็ดเทียนข้าวเปลือกและจูนิเปอร์เบอร์รี่  Export   Import 
0910     ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ใบเบย์ หอมแขกและเครื่องเทศอื่น ๆ  Export   Import 
  091010 /KGM     - ขิง  Export   Import 
  09101000 001/KGM           ขิงแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  09101000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  09102000 000/KGM           หญ้าฝรั่น  Export   Import 
  09103000 000/KGM           ขมิ้น  Export   Import 
  09109100 000/KGM           ของผสมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ1(ข)ของตอนนี้  Export   Import 
  091099 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  09109910 000/KGM           ไทม์และใบเบย์  Export   Import 
  09109920 000/KGM           หอมแขก  Export   Import 
  09109990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
10     ธัญพืช  Export   Import 
1001     ข้าวสาลีและเมสลิน  Export   Import 
  10011000 000/KGM           ข้าวสาลีดูรัม  Export   Import 
  100190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  10019011 000/KGM           เมสลิน  Export   Import 
  10019019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  10019091 000/KGM           เมสลิน  Export   Import 
  10019099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1002     ข้าวไรย์  Export   Import 
  10020000 000/KGM           ข้าวไรย์  Export   Import 
1003     ข้าวบาร์เลย์  Export   Import 
  10030000 000/KGM           ข้าวบาร์เลย์  Export   Import 
1004     ข้าวโอ๊ต  Export   Import 
  10040000 000/KGM           ข้าวโอ๊ต  Export   Import 
1005     ข้าวโพด  Export   Import 
  10051000 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  100590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  10059010 000/KGM           เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว(ป๊อบคอร์น)  Export   Import 
  10059090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  10059090 002/KGM           เหมาะสำหรับทำอาหารสัตว์  Export   Import 
  10059090 001/KGM           เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  10059090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1006     ข้าว  Export   Import 
  100610 /KGM     - ข้าวเปลือก  Export   Import 
  10061000 001/KGM           ข้าวเปลือกเจ้า  Export   Import 
  10061000 002/KGM           ข้าวเปลือกเหนียว  Export   Import 
  100620 /KGM     ข้าวกล้อง  Export   Import 
  10062010 /KGM         ข้าวหอมมะลิไทย  Export   Import 
  10062010 007/KGM           HUSKED RICE (CARGO RICE) OF THAI PATHUMTHANI FRAGRANT RICE15% PRIME QUALITY  Export   Import 
  10062010 008/KGM           HUSKED RICE (CARGO RICE) OF THAI PATHUMTHANI FRAGRANT RICE15% SUPERB QUALITY  Export   Import 
  10062010 130/KGM           ข้าวกล้อง 20%  Export   Import 
  10062010 131/KGM           ข้าวกล้อง 25%  Export   Import 
  10062010 132/KGM           ข้าวกล้อง 35%  Export   Import 
  10062010 133/KGM           ข้าวกล้องนึ่ง  Export   Import 
  10062010 105/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 10%  Export   Import 
  10062010 103/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100% ชั้น 3  Export   Import 
  10062010 101/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100% ชั้น 1  Export   Import 
  10062010 102/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100% ชั้น 2  Export   Import 
  10062010 106/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 15%  Export   Import 
  10062010 104/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 5%  Export   Import 
  10062010 005/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย10%  Export   Import 
  10062010 001/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย100%ชั้น1  Export   Import 
  10062010 002/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย100%ชั้น2  Export   Import 
  10062010 003/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย100%ชั้น3  Export   Import 
  10062010 006/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย15%  Export   Import 
  10062010 004/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย5%  Export   Import 
  10062010 200/KGM           ข้าวกล้องอื่นๆ (นอกจากข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100% ( ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3) 5% 10% 15% ข้าวกล้อง 100% 5% 10% 15% 20% 25% 35% และข้าวกล้องนึ่ง  Export   Import 
  10062090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  10062090 105/KGM           ข้าวกล้อง20%  Export   Import 
  10062090 106/KGM           ข้าวกล้อง25%  Export   Import 
  10062090 107/KGM           ข้าวกล้อง35%  Export   Import 
  10062090 200/KGM           ข้าวกล้องมิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
  10062090 006/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี10%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10062090 005/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี10%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10062090 002/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี100%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10062090 001/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี100%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10062090 008/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี15%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10062090 007/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี15%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10062090 004/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี5%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10062090 003/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี5%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10062090 103/KGM           ข้าวกล้องอื่น10%  Export   Import 
  10062090 101/KGM           ข้าวกล้องอื่น100%  Export   Import 
  10062090 104/KGM           ข้าวกล้องอื่น15%  Export   Import 
  10062090 102/KGM           ข้าวกล้องอื่น5%  Export   Import 
  10062090 108/KGM           ข้าวนึ่งกล้อง  Export   Import 
  100630 /KGM     ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
            ข้าวหอม    
            ข้าวหอม    
  10063015 /KGM         ข้าวหอมมะลิไทย  Export   Import 
  10063015 005/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย10%  Export   Import 
  10063015 001/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย100%ชั้น1  Export   Import 
  10063015 002/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย100%ชั้น2  Export   Import 
  10063015 003/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย100%ชั้น3  Export   Import 
  10063015 006/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย15%  Export   Import 
  10063015 004/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย5%  Export   Import 
  10063019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  10063019 121/KGM           ข้าวเจ้าขาว20%  Export   Import 
  10063019 122/KGM           ข้าวเจ้าขาว25%  Export   Import 
  10063019 123/KGM           ข้าวเจ้าขาว30%  Export   Import 
  10063019 124/KGM           ข้าวเจ้าขาว35%  Export   Import 
  10063019 125/KGM           ข้าวเจ้าขาว40%  Export   Import 
  10063019 126/KGM           ข้าวเจ้าขาว45%  Export   Import 
  10063019 127/KGM           ข้าวเจ้าขาวชนิดที่เคลือบวิตามิน  Export   Import 
  10063019 119/KGM           ข้าวเจ้าขาวญี่ปุ่น100%  Export   Import 
  10063019 120/KGM           ข้าวเจ้าขาวญี่ปุ่น5%  Export   Import 
  10063019 006/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี10%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10063019 005/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี10%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10063019 002/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี100%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10063019 001/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี100%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10063019 008/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี15%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10063019 007/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี15%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10063019 004/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี5%ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10063019 003/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี5%ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10063019 117/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น10%  Export   Import 
  10063019 113/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น100%ชั้น1  Export   Import 
  10063019 114/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น100%ชั้น2  Export   Import 
  10063019 115/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น100%ชั้น3  Export   Import 
  10063019 118/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น15%  Export   Import 
  10063019 116/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น5%  Export   Import 
  10063019 128/KGM           ข้าวเจ้าที่สีมาบ้างหรือสีทั้งหมดที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
            ข้าวหอม    
  10063020 000/KGM           ข้าวนึ่ง  Export   Import 
            ข้าวหอม    
  10063030 /KGM         ข้าวเหนียว  Export   Import 
  10063030 303/KGM           ข้าวเหนียว10%  Export   Import 
  10063030 301/KGM           ข้าวเหนียว100%  Export   Import 
  10063030 304/KGM           ข้าวเหนียว15%  Export   Import 
  10063030 305/KGM           ข้าวเหนียว20%  Export   Import 
  10063030 306/KGM           ข้าวเหนียว25%  Export   Import 
  10063030 307/KGM           ข้าวเหนียว30%  Export   Import 
  10063030 308/KGM           ข้าวเหนียว35%  Export   Import 
  10063030 302/KGM           ข้าวเหนียว5%  Export   Import 
  10063030 309/KGM           ข้าวเหนียวที่สีมาบ้างหรือสีทั้งหมดที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
            ข้าวหอม    
  10063090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  10063090 001/KGM           ข้าวเสบียงเรือ  Export   Import 
  10063090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  100640 /KGM     - ปลายข้าว  Export   Import 
  10064000 001/KGM           ปลายข้าวกล้อง  Export   Import 
  10064000 013/KGM           ปลายข้าวขาวหอมปทุมเอวันเลิศชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10064000 012/KGM           ปลายข้าวขาวหอมปทุมเอวันเลิศชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10064000 011/KGM           ปลายข้าวขาวหอมปทุมเอวันเลิศพิเศษชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10064000 010/KGM           ปลายข้าวขาวหอมปทุมเอวันเลิศพิเศษชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10064000 015/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวซี1ธรรมดา  Export   Import 
  10064000 014/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวซี1พิเศษ  Export   Import 
  10064000 009/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวซี1เลิศ  Export   Import 
  10064000 017/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวซี3ธรรมดา  Export   Import 
  10064000 016/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวซี3พิเศษ  Export   Import 
  10064000 005/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิเอ1เลิศ  Export   Import 
  10064000 003/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิเอ1เลิศพิเศษ  Export   Import 
  10064000 006/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวอื่นเอ1เลิศ  Export   Import 
  10064000 004/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวอื่นเอ1เลิศพิเศษ  Export   Import 
  10064000 008/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวเอ1ธรรมดา  Export   Import 
  10064000 007/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวเอ1พิเศษ  Export   Import 
  10064000 019/KGM           ปลายข้าวเจ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
  10064000 018/KGM           ปลายข้าวนึ่ง  Export   Import 
  10064000 002/KGM           ปลายข้าวนึ่งกล้อง  Export   Import 
  10064000 029/KGM           ปลายข้าวเหนียวที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
1007     ข้าวซอร์กัม  Export   Import 
  10070000 000/KGM           ข้าวซอร์กัม  Export   Import 
  1008 /KGM           บักก์วีต ข้าวฟ่างนกเขาและข้าวนก รวมทั้งเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ    
  10081000 000/KGM           บักก์วีต  Export   Import 
  100820 /KGM           - ข้าวฟ่างนกเขา    
  10082000 000/KGM           ข้าวฟ่างนกเขา  Export   Import 
  10083000 000/KGM           ข้าวนก  Export   Import 
  100890 /KGM     - เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ  Export   Import 
  10089000 001/KGM           ลูกเดือยทั้งเปลือก  Export   Import 
  10089000 002/KGM           ลูกเดือยเอาเปลือกออก  Export   Import 
  10089000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
11     ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี  Export   Import 
1101     แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน  Export   Import 
  110100 /KGM     แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน  Export   Import 
  11010010 000/KGM           แป้งข้าวสาลี  Export   Import 
  11010020 000/KGM           แป้งเมสลิน  Export   Import 
  1102 /KGM           แป้งธัญพืชอื่น ๆ นอกจากแป?งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน    
  110210 /KGM           - แป้งข้าวไรย์    
  11021000 000/KGM           แป้งข้าวไรย์  Export   Import 
  110220 /KGM           - แป้งข้าวโพด    
  11022000 000/KGM           แป้งข้าวโพด  Export   Import 
  110290 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  11029000 001/KGM           แป้งข้าวเจ้า  Export   Import 
  11029000 002/KGM           แป้งข้าวเหนียว  Export   Import 
  11029000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  1103 /KGM           เมล็ดหัก แป้งหยาบ และเพลเลตของธัญพืช    
  11031 /KGM           เมล็ดหักและแป้งหยาบ    
  110311 /KGM     ของข้าวสาลี  Export   Import 
  11031120 000/KGM           ข้าวสาลีดูรัมหรือข้าวสาลีแข็งเซโมลินา  Export   Import 
  11031190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11031300 000/KGM           ของข้าวโพด  Export   Import 
  110319 /KGM     ของธัญพืชอื่น ๆ  Export   Import 
  11031910 000/KGM           ของเมสลิน  Export   Import 
  11031920 000/KGM           ของข้าว  Export   Import 
  11031990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11032000 000/KGM           เพลเลต  Export   Import 
1104     เมล็ดธัญพืชที่จัดทําโดยวิธีอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทําให้แบน ทําเป็นเกล็ด ทําเป็นเม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก) เว้นแต่เมล็ดข้าว ตามประเภทที่ 10.06 นอกจากนี้ให้รวมถึงเยิร์มของธัญพืช ทั้งอัน หรือที่ทําให้แบน ทําเป็นเกล็ด หรือบด  Export   Import 
  11041200 000/KGM           ของข้าวโอต  Export   Import 
  110419 /KGM     ของธัญพืชอื่น ๆ  Export   Import 
  11041910 000/KGM           ของข้าวโพด  Export   Import 
  11041990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11042200 000/KGM           ของข้าวโอต  Export   Import 
  11042300 000/KGM           ของข้าวโพด  Export   Import 
  110429 /KGM     ของธัญพืชอื่น ๆ  Export   Import 
  11042920 000/KGM           ของข้าวบาร์เล่ย์  Export   Import 
  11042990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11043000 000/KGM           เยิร์มของธัญพืชทั้งอันหรือที่ทำให้แบนทำเป็นเกล็ด  Export   Import 
  1105 /KGM           แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเพลเลต ที่ทําจากมันฝรั่ง    
  110510 /KGM           - แป้ง แป้งหยาบ และผง    
  11051000 000/KGM           แป้งแป้งหยาบและผง  Export   Import 
  11052000 000/KGM           เกล็ดเม็ดและเพลเลต  Export   Import 
  1106 /KGM           แป้ง แป้งหยาบและผง ที่ทําจากพืชผักตระกูลถั่ว ที่แห้งตามประเภทที่ 07.13 ทําจากสาคูหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภทที่ 07.14 หรือทําจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8    
  110610 /KGM     - ที่ทําจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตามประเภทที่ 07.13  Export   Import 
  11061000 001/KGM           แป้งถั่วเขียว  Export   Import 
  11061000 002/KGM           แป้งถั่วทอง  Export   Import 
  11061000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  110620 /KGM     ที่ทําจากสาคูหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภทที่  Export   Import 
  11062010 000/KGM           ที่ทำจากมันสำปะหลัง  Export   Import 
  11062021 000/KGM           แป้งหยาบ  Export   Import 
  11062029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11062090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11063000 000/KGM           ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่8  Export   Import 
1107     มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  11071000 000/KGM           ไม่ได้คั่ว  Export   Import 
  11072000 000/KGM           คั่วแล้ว  Export   Import 
1108     สตาร์ช และอินูลิน  Export   Import 
  11081100 000/KGM           สตาร์ชทำจากข้าวสาลี  Export   Import 
  11081200 000/KGM           สตาร์ชทำจากข้าวโพด  Export   Import 
  11081300 000/KGM           สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง  Export   Import 
  11081400 000/KGM           สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง  Export   Import 
  110819 /KGM     สตาร์ชอื่น ๆ  Export   Import 
  11081910 000/KGM           สาคู  Export   Import 
  11081990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  11081990 001/KGM           สตาร์ชจากข้าวเจ้า  Export   Import 
  11081990 002/KGM           สตาร์ชจากข้าวเหนียว  Export   Import 
  11081990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11082000 000/KGM           อินูลิน  Export   Import 
  11090000 000/KGM           กลูเทนจากข้าวสาลีจะแห้งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
12     เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์  Export   Import 
1201     ถั่วเหลืองจะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  120100 /KGM     ถั่วเหลือง  Export   Import 
  12010010 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  12010090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12010090 001/KGM           ชนิดที่บริโภคได้  Export   Import 
  12010090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1202     ถั่วลิสง ที่ไม่ได้คั่วหรือทําให้สุกโดยวิธีอื่น จะเอาเปลือกออกหรืทําให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  120210 /KGM     ทั้งเปลือก  Export   Import 
  12021010 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  12021090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12021090 001/KGM           ชนิดที่บริโภคได้  Export   Import 
  12021090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  120220 /KGM     - เอาเปลือกออก จะทําให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12022000 001/KGM           ชนิดที่บริโภคได้  Export   Import 
  12022000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12030000 000/KGM           เนื้อมะพร้าวแห้ง(โคปรา)  Export   Import 
  12040000 000/KGM           ลินสีดจะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
1205     เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะทําให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12051000 000/KGM           เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ  Export   Import 
  12059000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1206     เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12060000 090/KGM           เมล็ดดอกทานตะวัน ชนิดที่ใช้บริโภคไม่ได้  Export   Import 
  12060000 000/KGM           เมล็ดดอกทานตะวันจะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
1207     เมล็ดพืชและผลไม้อื่น ๆ ที่มีน้ำมัน จะทําให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  120720 /KGM           - เมล็ดฝ้าย    
  12072000 000/KGM           เมล็ดฝ้าย  Export   Import 
  120740 /KGM     - เมล็ดงา  Export   Import 
  12074000 001/KGM           ชนิดที่บริโภคได้  Export   Import 
  12074000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12075000 000/KGM           เมล็ดมัสตาร์ด  Export   Import 
  120791 /KGM           - - เมล็ดฝิ่น    
  12079100 000/KGM           เมล็ดฝิ่น  Export   Import 
  120799 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  12079920 000/KGM           เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม  Export   Import 
  12079930 000/KGM           เมล็ดดอกคำฝอย  Export   Import 
  12079990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12079990 002/KGM           เมล็ดกระเบา  Export   Import 
  12079990 003/KGM           เมล็ดนุ่น  Export   Import 
  12079990 001/KGM           เมล็ดละหุ่ง  Export   Import 
  12079990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  1208 /KGM           แป?งและแป้งหยาบ ที่ทําจากเมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมันนอกจากที่ทําจากมัสตาร์ด    
  120810 /KGM     - ทําจากถั่วเหลือง  Export   Import 
  12081000 001/KGM           เฉพาะแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน  Export   Import 
  12081000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12089000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1209     เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดที่ใช้สําหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  12091000 000/KGM           เมล็ดชูการ์บีต  Export   Import 
  12092100 000/KGM           เมล็ดหญ้าลูเซอร์น(หญ้าแอลฟาลฟา)  Export   Import 
  12092200 000/KGM           เมล็ดโคลเวอร์(ชนิดทริโฟเลียม)  Export   Import 
  12092300 000/KGM           เมล็ดเฟสคิว  Export   Import 
  12092400 000/KGM           เมล็ดหญ้าเคนตักกีบลู(โพพราเทนซิส)  Export   Import 
  12092500 000/KGM           เมล็ดหญ้าไรย์(โลเลียมมัลติโฟลรัมแลมและโลเลียมพีเรนนี)  Export   Import 
  120929 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  12092900 002/KGM           เมล็ดบีตอื่นๆ  Export   Import 
  12092900 001/KGM           เมล็ดหญ้าทิโมที  Export   Import 
  12092900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12093000 000/KGM           เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  120991 /KGM     - - เมล็ดพืชผัก  Export   Import 
  12099100 001/KGM           เมล็ดหอมหัวใหญ่  Export   Import 
  12099100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  120999 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  12099910 000/KGM           เมล็ดยางพาราเมล็ดปอแก้ว  Export   Import 
  12099990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12099990 002/KGM           เมล็ดดอกไม้  Export   Import 
  12099990 001/KGM           เมล็ดยาสูบ  Export   Import 
  12099990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1210     ดอก้อป สดหรือแห้ง จะบด ทําเป็นผง หรือทําเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งผงยางดอก้อป (ลูปูลิน)  Export   Import 
  12101000 000/KGM           ดอกฮ้อปไม่บดไม่ทำเป็นผงและไม่ทำเป็นเพลเลต  Export   Import 
  121020 /KGM     - ดอก้อป บด ทําเป็นผง หรือทําเป็นเพลเลต รวมทั้งผงยางดอก้อป (ลูปูลิน)  Export   Import 
  12102000 001/KGM           ดอกฮ้อป  Export   Import 
  12102000 002/KGM           ผงยางดอกฮ้อป  Export   Import 
1211     พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้(รวมถึงเมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการทําเครื่องหอม ในทางเภสัชกรรมหรือสําหรับ ฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สดหรือแห้ง จะตัด บด หรือทําเป็นผงหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  121120 /KGM     รากโสม  Export   Import 
  12112010 000/KGM           ตัดบดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12112090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  121130 /KGM     ใบโคคา  Export   Import 
  12113010 000/KGM           ตัดบดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12113090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  121140 /KGM           - ต้นฝิ่นแห้ง    
  12114000 000/KGM           ต้นฝิ่นแห้ง  Export   Import 
  121190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  12119011 000/KGM           กัญชาตัดบดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12119012 000/KGM           กัญชาลักษณะอื่นๆ  Export   Import 
  12119013 000/KGM           รากระย่อม  Export   Import 
  12119014 000/KGM           อื่นๆตัดบดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12119019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12119019 001/KGM           อลิสโตโลเชีย  Export   Import 
  12119019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12119091 000/KGM           ไพเรทรัมตัดบดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12119092 000/KGM           ไพเรทรัมลักษณะอื่นๆ  Export   Import 
  12119094 000/KGM           ไม้จันทน์  Export   Import 
  12119095 000/KGM           ชิ้นไม้สับกาฮารู  Export   Import 
  12119096 000/KGM           รากชะเอม  Export   Import 
  12119099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12119099 001/KGM           เปลือกไม้บง  Export   Import 
  12119099 002/KGM           ไรยาเนีย  Export   Import 
  12119099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1212     โลคัสต์บีน สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ ชูการ์บีตและอ้อยสด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตามเมล็ดแข็งและเนื้อในของเมล็ดผลไม้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆจากพืชผัก (รวมถึงรากชิโครี่พันธุ์ชิโคเรี่ยมอินไทบัสซาติวุมที่ไม่ได้คั่ว) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสําหร  Export   Import 
  121220 /KGM     สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ  Export   Import 
  12122011 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในทางเภสัชกรรม  Export   Import 
  12122019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12122020 000/KGM           อื่นๆสดแช่เย็นหรือแห้งไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  12122090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12122090 001/KGM           สาหร่ายทะเลที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตวุ้น  Export   Import 
  12122090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12129100 000/KGM           ชูการ์บีต  Export   Import 
  121299 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  12129911 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  12129919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12129920 000/KGM           เมล็ดโลคัสต์บีน  Export   Import 
  12129930 000/KGM           เมล็ดแตงโม  Export   Import 
  12129990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12129990 001/KGM           เกสรผึ้ง  Export   Import 
  12129990 003/KGM           เมล็ดแมงลัก  Export   Import 
  12129990 002/KGM           ลูกจาก  Export   Import 
  12129990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12130000 000/KGM           ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทำจะสับบดอัดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
1214     สวีด แมงโกลด์ รากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เย์ ลูเซอร์น(แอลฟาลฟา) โคลเวอร์ เซนฟอน เคลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ลูพีน เวตช์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จะทําเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12141000 000/KGM           ลูเซอร์น(แอลฟาลฟา)ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต  Export   Import 
  12149000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
13     ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง(แซบ) และสิ่งสกัดอื่นๆ จากพืช  Export   Import 
1301     ครั่ง กัมธรรมชาติ เรซิน กัมเรซิน และออลีโอเรซิน (เช่นชันหอม)  Export   Import 
  13012000 000/KGM           กัมอะราบิก  Export   Import 
  130190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  13019010 000/KGM           กำยาน  Export   Import 
  13019020 000/KGM           ชัน  Export   Import 
  13019030 000/KGM           แคนนาบิสเรซิน  Export   Import 
  13019090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  13019090 008/KGM           กัมเรซิน  Export   Import 
  13019090 001/KGM           ครั่ง  Export   Import 
  13019090 004/KGM           ชันหอม  Export   Import 
  13019090 005/KGM           ผงทำธูป  Export   Import 
  13019090 006/KGM           ยางทรากาคันท์  Export   Import 
  13019090 007/KGM           ยางไม้จำพวกยางสนธรรมชาติยังมิได้แปรสภาพ  Export   Import 
  13019090 003/KGM           รง  Export   Import 
  13019090 002/KGM           สีเสียด  Export   Import 
  13019090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1302     น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช สารจําพวกเพกติกวุ้นและยางข้นอื่น ๆ ที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        น้ำเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช    
  130211 /KGM           ฝิ่น    
  13021110 000/KGM           พัลวิสโอพิอิ  Export   Import 
  13021190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  13021200 000/KGM           จากชะเอม  Export   Import 
  13021300 000/KGM           จากฮ้อป  Export   Import 
  130219 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  13021920 000/KGM           สิ่งสกัดและทิงเจอร์จากกัญชา  Export   Import 
  13021930 /KGM         สิ่งสกัดอื่นๆที่ใช้เป็นยารักษาหรือป้องกันโรค  Export   Import 
  13021930 001/KGM           จากต้นควินนิน  Export   Import 
  13021930 002/KGM           ยาดำ  Export   Import 
  13021930 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  13021940 /KGM         น้ำเลี้ยง(แซป)และสิ่งสกัดจากไพเรทรัมหรือจากรากพืชที่มีโรทีโนน  Export   Import 
  13021940 101/KGM           จากไพเรทรัม  Export   Import 
  13021940 002/KGM           จากรากพืชที่มีโรทีโนน  Export   Import 
  13021940 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  13021950 000/KGM           น้ำรัก  Export   Import 
  13021990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  13022000 000/KGM           สารจำพวกเพกติกเกลือของกรดเพกตินิกและเกลือของกรดเพกติก(เพกเตต)  Export   Import 
  13023100 000/KGM           วุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล  Export   Import 
  13023200 000/KGM           วุ้นและยางข้นที่ได้จากโลคัสต์บีนเมล็ดโลคัสต์บีนหรือเมล็ดกัวร์  Export   Import 
  130239 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  13023910 000/KGM           แคร์ราจีแนน  Export   Import 
  13023990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
14     วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืชที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
1401     วัตถุจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสําหรับถักสาน (เช่น ไม้ไผ่หวาย อ้อ กก ปาล์ม ฟางของธัญพืชที่ทําให้สะอาด ฟอกหรือย้อมสี และเปลือกต้นไลม์)  Export   Import 
  14011000 000/KGM           ไม้ไผ่  Export   Import 
  140120 /KGM     หวาย สำหรับถักสาน  Export   Import 
  14012000 000/KGM           หวาย  Export   Import 
  140190 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  14019000 002/KGM           กก  Export   Import 
  14019000 001/KGM           อ้อ  Export   Import 
  14019000 090/KGM           อื่น  Export   Import 
1404     ผลิตผลจากพืช ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  140420 /KGM           - ใยฝ้าย (ลินเตอร์)    
  14042000 000/KGM           ใยฝ้าย(ลินเตอร์)  Export   Import 
  140490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  14049010 000/KGM           ใบพลูใบบิริและใบหมาก  Export   Import 
  14049020 000/KGM           เปลือกชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการฟอกหนัง  Export   Import 
  14049090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  14049090 001/KGM           ใบจากใช้มวนบุหรี่  Export   Import 
  14049090 002/KGM           ใบจากใช้มวนบุหรี่  Export   Import 
  14049090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
15     ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคซึ่งจัดทำแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช  Export   Import 
  1501 /KGM           000/KGM ไขมันหมู (รวมถึง น้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลนอกจากไขมันตามประเภทที่ 02.09 หรือ 15.03    
  15010000 001/KGM           ไขมันหมู (รวมถึงน้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยงที่บริโภคได้ นอกจากไขมันตามประเภทที่ 02.09 (มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่ได้เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น) หรือประเภท 15.03 (ไขมันและไขมันเหลวของน้ำมันหมูและของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ ท  Export   Import 
  15010000 090/KGM           ไขมันหมู (รวมถึงน้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยงที่บริโภคไม่ได้ นอกจากไขมันตามประเภทที่ 02.09 (มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่ได้เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น) หรือประเภท 15.03 (ไขมันและไขมันเหลวของน้ำมันหมูและของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว  Export   Import 
  15010000 000/KGM           ไขมันหมู(รวมถึงน้ำมันหมู(ลาร์ด))และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยงนอกจากไขมันตามประเภทที่02.09หรือ15.03  Export   Import 
1502     ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระบือ แกะหรือแพะ นอกจากไขมันตามประเภทที่ 15.03 (ไขมันและไขมันเหลวของน้ำมันหมูและของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ที่ไม่ทำให้กระจายตัว หรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น)  Export   Import 
  150200 /KGM     ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระบือ แกะหรือแพะ นอกจากไขมันตามประเภทที่ 15.03 (ไขมันและไขมันเหลวของน้ำมันหมูและของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ที่ไม่ทำให้กระจายตัว หรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น)  Export   Import 
  15020011 000/KGM           ที่บริโภคได้  Export   Import 
  15020019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15020091 000/KGM           ที่บริโภคได้  Export   Import 
  15020099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1503     ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่น ๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลออยส์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัวหรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น ๆ  Export   Import 
  150300 /KGM     ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่น ๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลออยส์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัวหรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น ๆ  Export   Import 
  15030010 000/KGM           ไขมัน(สเตียริน)ของน้ำมันหมู(ลาร์ด)หรือโอลีโอสเตียริน  Export   Import 
  15030090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1504     ไขมันและน้ำมัน และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจําพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  150410 /KGM     น้ำมันตับปลาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว  Export   Import 
  15041010 000/KGM           ที่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  15041090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  150420 /KGM     ไขมันและน้ำมันของปลาและแฟรกชันของของดังกล่าวนอกจากน้ำมันตับปลา  Export   Import 
  15042010 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15042090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  150430 /KGM     ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจําพวกเลี้ยงลูกด้วยนมและแฟรกชันของของดังกล่าว  Export   Import 
  15043010 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15043090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1505     ไขขนสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขขนสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)  Export   Import 
  150500 /KGM     ไขขนสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขขนสัตว์ (รวมถึงลาโนลีน)  Export   Import 
  15050010 000/KGM           ลาโนลิน  Export   Import 
  15050090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15060000 000/KGM           ไขมันและน้ำมันอื่นๆที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าวจะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
1507     น้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15071000 000/KGM           น้ำมันดิบจะเอากัมออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  150790 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15079010 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลืองที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15079020 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15079090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1508     น้ำมันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ำมันถั่วลิสง จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15081000 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  150890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15089011 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15089019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15089021 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15089029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15089091 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15089099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15089099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1509     น้ำมันมะกอก (โอลีฟออยล์) และแฟรกชันของน้ำมันมะกอกจะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  150910 /KGM     น้ำมันดิบ (เวอร์จิน)  Export   Import 
  15091010 000/KGM           บรรจุภาชนะมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน30กิโลกรัม  Export   Import 
  15091090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  150990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15099011 000/KGM           บรรจุภาชนะมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน30กิโลกรัม  Export   Import 
  15099019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15099021 000/KGM           บรรจุภาชนะมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน30กิโลกรัม  Export   Import 
  15099029 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15099091 000/KGM           บรรจุภาชนะมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน30กิโลกรัม  Export   Import 
  15099099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1510     น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและเศษของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือเศษของน้ำมันดังกล่าวผสมกับน้ำมันหรือเศษของน้ำมันตามประเภทที่ 15.09 (น้ำมันมะกอกและเศษของน้ำมันมะกอก)  Export   Import 
  151000 /KGM     น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและเศษของน้ำมันดังกล่าว ไม่ดัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือเศษของน้ำมันดังกล่าวผสมกับน้ำมันมะกอกและเศษของน้ำมันมะกอก  Export   Import 
  15100010 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15100091 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15100092 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15100099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1511     น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15111000 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15119010 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์ที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15119090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1512     น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน จากเมล็ดดอกคําฝอยหรือเมล็ดฝ้าย และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
        น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกคําฝอยและแฟรกชัน ของน้ำมันดังกล่าว    
  15121100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151219 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15121910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ได้จากเมล็ดดอกทานตะวันหรือเมล็ดดอกคำฝอยที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15121920 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15121990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15121990 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15121990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        น้ำมันเมล็ดฝ้ายและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว    
  15122100 000/KGM           น้ำมันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  151229 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15122910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ได้จากเมล็ดฝ้ายที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15122920 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15122990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15122990 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15122990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1513     น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
        น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว    
  15131100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151319 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15131910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันมะพร้าวที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15131920 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15131990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15131990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  151321 /KGM     น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุ ที่เป็นน้ำมันดิบ และเศษของน้ำมันดังกล่าว ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15132100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151329 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15132911 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมีของสเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือของน้ำมันบาบาสสุ  Export   Import 
  15132919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15132921 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมีของสเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือของน้ำมันบาบาสสุ  Export   Import 
  15132929 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15132991 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมีของสเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือของน้ำมันบาบาสสุ  Export   Import 
  15132999 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1514     น้ำมันเรป น้ำมันโคลซา น้ำมันมัสตาร์ด และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
        น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ําและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว    
  15141100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151419 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15141910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15141920 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15141990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  151491 /KGM     น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15149110 000/KGM           น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว  Export   Import 
  15149190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  151499 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15149910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15149920 000/KGM           น้ำมันที่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15149991 000/KGM           น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว  Export   Import 
  15149999 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1515     ไขมันและน้ำมันชนิดระเหยยากอื่น ๆ ที่ได้จากพืช (รวมถึงน้ำมันโจโจบา) และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
        น้ำมันลินสีด และแฟรกชันของน้ำมันลินสีด    
  15151100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15151900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15152100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151529 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15152911 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15152919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  15152991 000/KGM           แฟรกชันของแข็งที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15152999 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15152999 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15152999 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  151530 /KGM     น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมันละหุ่ง  Export   Import 
  15153010 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15153090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15153090 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15153090