ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
04     ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
0401     นมและครีมที่ไม่ทำให้เข้มข้น และไม่เติมน้ำตาล หรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ  Export   Import 
  040110 /KGM     นมและครีม ไม่ทำให้เข้มข้น ไม่เติมน้ำตาล หรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  04011010 000/KGM           ที่มีสภาพเหลว  Export   Import 
  04011090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  040120 /KGM     นมและครีม ไม่ทำให้เข้มข้น ไม่เติมน้ำตาล หรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  04012010 000/KGM           ที่มีสภาพเหลว  Export   Import 
  04012090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  040140 /KGM     มีไขมันเกินร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้้าหนัก  Export   Import 
  04014010 000/KGM           นมที่มีสภาพเหลว  Export   Import 
  04014020 000/KGM           นมที่แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  04014090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  040150 /KGM     มีไขมันเกินร้อยละ 10 โดยน้้าหนัก  Export   Import 
  04015010 000/KGM           ที่มีสภาพเหลว  Export   Import 
  04015090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0402     นมและครีม ที่ทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ  Export   Import 
  040210 /KGM     นมและครีมเป็นผง เม็ด หรือลักษณะแข็งอื่นๆ ทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
             ไม่เติมน้้าตาลหรือสารท้าให้หวานอื่น ๆ    
  04021041 000/KGM           บรรจุภาชนะมีน้ำหนักรวมตั้งแต่ 20 กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  04021049 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  04021091 000/KGM           บรรจุภาชนะมีน้ำหนักรวมตั้งแต่ 20 กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  04021099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมัน    
  040221 /KGM     นมและครีมเป็นผง เม็ด หรือลักษณะแข็งอื่นๆ ทำให้เข้มข้น ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ มีไขมันเกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  04022120 /KGM         บรรจุภาชนะมีน้ำหนักรวมตั้งแต่20กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  04022120 001/KGM           นมผง  Export   Import 
  04022120 002/KGM           ครีมผง  Export   Import 
  04022120 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  04022190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  04022190 001/KGM           นมผง  Export   Import 
  04022190 002/KGM           ครีมผง  Export   Import 
  04022190 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  040229 /KGM     นมและครีมเป็นผง เม็ด หรือลักษณะแข็งอื่นๆ ทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ มีไขมันเกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  04022920 /KGM         บรรจุภาชนะมีน้ำหนักรวมตั้งแต่20กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  04022920 001/KGM           นมผง  Export   Import 
  04022920 002/KGM           ครีมผง  Export   Import 
  04022920 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  04022990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  04022990 001/KGM           นมผง  Export   Import 
  04022990 002/KGM           ครีมผง  Export   Import 
  04022990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  04029100 000/KGM           ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ  Export   Import 
  04029900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0403     บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิดเคอร์เดิล โยเกิร์ต เคเฟอร์ รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทำให้เปรี้ยวอย่างอื่น จะทำให้เข้มข้น เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ ปรุงกลิ่นรส เติมผลไม้ ลูกนัตหรือโกโก้ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  040310 /KGM     โยเกิร์ต  Export   Import 
  04031020 000/KGM           ที่มีสภาพเหลว จะทำให้ข้นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  04031090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  040390 /KGM     บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิดเคอร์เดิล โยเกิร์ต เคเฟอร์ รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทำให้เปรี้ยวอย่างอื่น (เช่น นมเปรี้ยว เป็นต้น)  Export   Import 
  04039010 000/KGM           บัตเตอร์มิลค์  Export   Import 
  04039090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  04039090 001/KGM           นมเปรี้ยว  Export   Import 
  04039090 002/KGM           เฉพาะที่มีสภาพเหลว รวมทั้งข้น  Export   Import 
  04039090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0404     หางนม (เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนมธรรมชาติ จะเติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้ หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น  Export   Import 
  04041000 000/KGM           หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  04049000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0405     เนย ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากนม รวมทั้งเดรีสเปรด  Export   Import 
  04051000 000/KGM           เนย  Export   Import 
  04052000 000/KGM           เดรีสเปรด  Export   Import 
  040590 /KGM     ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากนม (เช่น มันเนย เป็นต้น)  Export   Import 
  04059010 000/KGM           มันเนยปราศจากน้ำ (แอนไฮดรัสบัทเตอร์แฟต)  Export   Import 
  04059020 000/KGM           น้ำมันเนย  Export   Import 
  04059030 000/KGM           กี  Export   Import 
  04059090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
0406     เนยแข็ง และเคิร์ต  Export   Import 
  040610 /KGM     เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด  Export   Import 
  04061010 000/KGM           เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม (เวย์)  Export   Import 
  04061020 000/KGM           เคิร์ด  Export   Import 
  040620 /KGM     เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือเป็นผง  Export   Import 
  04062010 000/KGM           บรรจุหีบห่อมีน้ำหนักรวมเกิน 20 กิโลกรัม  Export   Import 
  04062090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  04063000 000/KGM           เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง  Export   Import 
  04064000 000/KGM           เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่น ๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนนิซิลเลียมโรคิวฟอร์ติ  Export   Import 
  04069000 000/KGM           เนยแข็งอื่น ๆ  Export   Import 
0407     ไข่สัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสีย หรือทำให้สุกแล้ว  Export   Import 
         ไข่ที่ผสมแล้วส้าหรับการฟัก    
  04071100 000/C62           ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส  Export   Import 
  040719 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  04071910 000/C62           ไข่เป็ด  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  04071990 001/C62           ไข่นกกระจอกเทศ  Export   Import 
  04071990 002/C62           ไข่นกกระทา  Export   Import 
  04071990 090/C62           ไข่สัตว์ปีกอื่น ๆ  Export   Import 
         ไข่สด อื่นๆ    
  04072100 000/C62           ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส  Export   Import 
  040729 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  04072910 000/C62           ไข่เป็ด  Export   Import 
  04072990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  040790 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  04079010 000/C62           ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส  Export   Import 
  04079020 000/C62           ไข่เป็ด  Export   Import 
  04079090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
0408     ไข่สัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแล้วและไข่แดง สด แห้ง ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม หล่อหรืออัดเป็นรูป แช่แข็งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        ไข่แดง    
  04081100 000/KGM           แห้ง  Export   Import 
  04081900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  04089100 000/KGM           แห้ง  Export   Import 
  04089900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  04090000 000/KGM           น้ำผึ้งธรรมชาติ  Export   Import 
0410     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  04100010 000/KGM           รังนก  Export   Import 
  04100090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  04100090 001/KGM           นมผึ้ง (โรยัล เยลลี่)  Export   Import 
  04100090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import