ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
10     ธัญพืช  Export   Import 
1001     ข้าวสาลีและข้าวเมสลิน  Export   Import 
         ข้าวสาลีดูรัม    
  10011100 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  10011900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  10019100 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  100199 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
             ส าหรับมนุษย์บริโภค    
  10019911 000/KGM           เมสลิน  Export   Import 
  10019919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  10019990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1002     ข้าวไรย์  Export   Import 
  10021000 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  10029000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1003     ข้าวบาร์เลย์  Export   Import 
  10031000 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  10039000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1004     ข้าวโอ๊ต  Export   Import 
  10041000 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  10049000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1005     ข้าวโพด  Export   Import 
  10051000 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  100590 /KGM     ข้าวโพด ไม่ได้ทำพันธุ์  Export   Import 
  10059010 000/KGM           เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว (ป๊อบคอร์น)  Export   Import 
  10059090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  10059090 001/KGM           เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  10059090 002/KGM           เหมาะสำหรับทำอาหารสัตว์  Export   Import 
  10059090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1006     ข้าว  Export   Import 
  100610 /KGM     ข้าวเปลือก (ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียว)  Export   Import 
  10061010 /KGM         เหมาะสาหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  10061010 001/KGM           ข้าวเปลือกเจ้า  Export   Import 
  10061010 002/KGM           ข้าวเปลือกเหนียว  Export   Import 
  10061090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  10061090 001/KGM           ข้าวเปลือกเจ้า  Export   Import 
  10061090 002/KGM           ข้าวเปลือกเหนียว  Export   Import 
  100620 /KGM     ข้าวกล้อง  Export   Import 
  10062010 /KGM         ข้าวหอมมะลิไทย  Export   Import 
  10062010 001/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100 % ชั้น 1  Export   Import 
  10062010 002/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100 % ชั้น 2  Export   Import 
  10062010 003/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100 % ชั้น 3  Export   Import 
  10062010 004/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 5 %  Export   Import 
  10062010 005/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 10 %  Export   Import 
  10062010 006/KGM           ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 15 %  Export   Import 
  10062090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  10062090 001/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี 100 % ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10062090 002/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี 100 % ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10062090 003/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี 5 % ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10062090 004/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี 5 % ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10062090 005/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี 10 % ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10062090 006/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี 10 % ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10062090 007/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี 15 % ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10062090 008/KGM           ข้าวกล้องหอมปทุมธานี 15 % ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10062090 009/KGM           ข้าวกล้องอื่น 100 %  Export   Import 
  10062090 010/KGM           ข้าวกล้องอื่น 5 %  Export   Import 
  10062090 011/KGM           ข้าวกล้องอื่น 10 %  Export   Import 
  10062090 012/KGM           ข้าวกล้องอื่น 15 %  Export   Import 
  10062090 013/KGM           ข้าวกล้อง 20 %  Export   Import 
  10062090 014/KGM           ข้าวกล้อง 25 %  Export   Import 
  10062090 015/KGM           ข้าวกล้อง 35 %  Export   Import 
  10062090 016/KGM           ข้าวนึ่งกล้อง  Export   Import 
  10062090 090/KGM           ข้าวกล้องมิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
  100630 /KGM     ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  10063030 /KGM         ข้าวเหนียว  Export   Import 
  10063030 001/KGM           ข้าวเหนียว 100 %  Export   Import 
  10063030 002/KGM           ข้าวเหนียว 5 %  Export   Import 
  10063030 003/KGM           ข้าวเหนียว 10 %  Export   Import 
  10063030 004/KGM           ข้าวเหนียว 15 %  Export   Import 
  10063030 005/KGM           ข้าวเหนียว 20 %  Export   Import 
  10063030 006/KGM           ข้าวเหนียว 25 %  Export   Import 
  10063030 007/KGM           ข้าวเหนียว 30 %  Export   Import 
  10063030 008/KGM           ข้าวเหนียว 35 %  Export   Import 
  10063030 090/KGM           ข้าวเหนียวที่สีมาบ้าง หรือสีทั้งหมด ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
  10063040 /KGM         ข้าวหอมมะลิไทย  Export   Import 
  10063040 001/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100 % ชั้น 1  Export   Import 
  10063040 002/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100 % ชั้น 2  Export   Import 
  10063040 003/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100 % ชั้น 3  Export   Import 
  10063040 004/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 5 %  Export   Import 
  10063040 005/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 10 %  Export   Import 
  10063040 006/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 15 %  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  10063091 000/KGM           ข้าวนึ่ง  Export   Import 
  10063099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  10063099 001/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี 100 % ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10063099 002/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี 100 % ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10063099 003/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี 5 % ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10063099 004/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี 5 % ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10063099 005/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี 10 % ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10063099 006/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี 10 % ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10063099 007/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี 15 % ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10063099 008/KGM           ข้าวเจ้าขาวหอมปทุมธานี 15 % ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10063099 009/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น 100 % ชั้น 1  Export   Import 
  10063099 010/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น 100 % ชั้น 2  Export   Import 
  10063099 011/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น 100 % ชั้น 3  Export   Import 
  10063099 012/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น 5 %  Export   Import 
  10063099 013/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น 10 %  Export   Import 
  10063099 014/KGM           ข้าวเจ้าขาวอื่น 15 %  Export   Import 
  10063099 015/KGM           ข้าวเจ้าขาวญี่ปุ่น 100 %  Export   Import 
  10063099 016/KGM           ข้าวเจ้าขาวญี่ปุ่น 5 %  Export   Import 
  10063099 017/KGM           ข้าวเจ้าขาว 20 %  Export   Import 
  10063099 018/KGM           ข้าวเจ้าขาว 25 %  Export   Import 
  10063099 019/KGM           ข้าวเจ้าขาว 30 %  Export   Import 
  10063099 020/KGM           ข้าวเจ้าขาว 35 %  Export   Import 
  10063099 021/KGM           ข้าวเจ้าขาว 40 %  Export   Import 
  10063099 022/KGM           ข้าวเจ้าขาว 45 %  Export   Import 
  10063099 023/KGM           ข้าวเจ้าขาวชนิดที่เคลือบวิตามิน  Export   Import 
  10063099 024/KGM           ข้าวเจ้าที่สีมาบ้างหรือสีทั้งหมด ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
  10063099 025/KGM           ข้าวเสบียงเรือ  Export   Import 
  10063099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  100640 /KGM     ปลายข้าว  Export   Import 
  10064010 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเป็นอาหารสัตว์  Export   Import 
  10064090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  10064090 001/KGM           ปลายข้าวกล้อง  Export   Import 
  10064090 002/KGM           ปลายข้าวนึ่งกล้อง  Export   Import 
  10064090 003/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิ เอ 1 เลิศพิเศษ  Export   Import 
  10064090 004/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวอื่น เอ 1 เลิศพิเศษ  Export   Import 
  10064090 005/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิ เอ 1 เลิศ  Export   Import 
  10064090 006/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาวอื่น เอ 1 เสิศ  Export   Import 
  10064090 007/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาว เอ 1 พิเศษ  Export   Import 
  10064090 008/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาว เอ 1 ธรรมดา  Export   Import 
  10064090 009/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาว ซี 1 เลิศ  Export   Import 
  10064090 010/KGM           ปลายข้าวขาวหอมปทุม เอ 1 เลิศพิเศษ ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10064090 011/KGM           ปลายข้าวขาวหอมปทุม เอ 1 เลิศพิเศษ ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10064090 012/KGM           ปลายข้าวขาวหอมปทุม เอ 1 เลิศ ชั้นดีเลิศ  Export   Import 
  10064090 013/KGM           ปลายข้าวขาวหอมปทุม เอ 1 เลิศ ชั้นดีพิเศษ  Export   Import 
  10064090 014/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาว ซี 1 พิเศษ  Export   Import 
  10064090 015/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาว ซี 1 ธรรมดา  Export   Import 
  10064090 016/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาว ซี 3 พิเศษ  Export   Import 
  10064090 017/KGM           ปลายข้าวเจ้าขาว ซี 3 ธรรมดา  Export   Import 
  10064090 018/KGM           ปลายข้าวนึ่ง  Export   Import 
  10064090 019/KGM           ปลายข้าวเจ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
  10064090 090/KGM           ปลายข้าวเหนียวที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น  Export   Import 
1007     ข้าวซอร์กัม  Export   Import 
  10071000 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  10079000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1008     บักก์วีต ข้าวฟ่างนกเขา และข้าวนก รวมทั้งเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 10.01 ถึง 10.07 (ข้าวสาลีและเมสลิน ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด ข้าว ข้าวซอร์กัม)  Export   Import 
  10081000 000/KGM           บักก์วีต  Export   Import 
         ข้าวฟ่างนกเขา    
  10082100 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  10082900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  10083000 000/KGM           ข้าวนก  Export   Import 
  10084000 000/KGM           โฟนิโอ (ชนิดดิกิทาเรีย)  Export   Import 
  10085000 000/KGM           ควินัว (เคโนโปเดียมควินัว)  Export   Import 
  10086000 000/KGM           ไทรทิเคล  Export   Import 
  100890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  10089000 001/KGM           ลูกเดือยทั้งเปลือก  Export   Import 
  10089000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import