ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
11     ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี  Export   Import 
1101     แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน  Export   Import 
  11010010 000/KGM           แป้งข้าวสาลี  Export   Import 
  11010020 000/KGM           แป้งเมสลิน  Export   Import 
1102     แป้งธัญพืชอื่นๆ นอกจากแป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน  Export   Import 
  11022000 000/KGM           แป้งข้าวโพด  Export   Import 
  110290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  11029010 000/KGM           แป้งข้าวเจ้า  Export   Import 
  11029020 000/KGM           แป้งข้าวไรย์  Export   Import 
  11029090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  11029090 001/KGM           แป้งข้าวเหนียว  Export   Import 
  11029090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1103     เมล็ดหัก แป้งหยาบ และเพลเลตของธัญพืช  Export   Import 
        เมล็ดหักและแป?งหยาบ    
  110311 /KGM     เมล็ดหัก และแป้งหยาบของข้าวสาลี  Export   Import 
  11031120 000/KGM           ข้าวสาลีดูรัม หรือข้าวสาลีแข็งเซโมลินา  Export   Import 
  11031190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  11031300 000/KGM           ของข้าวโพด  Export   Import 
  110319 /KGM     เมล็ดหักและแป้งหยาบของธัญพืชอื่นๆ (นอกจากข้าวสาลี ข้าวโพด)  Export   Import 
  11031910 000/KGM           ของเมสลิน  Export   Import 
  11031920 000/KGM           ของข้าว  Export   Import 
  11031990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  11032000 000/KGM           เพลเลต  Export   Import 
1104     เมล็ดธัญพืชที่จัดทำโดยวิธีอื่นๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด ทำเป็นเม็ดกลม ฝานหรือบดแตก เป็นต้น) เว้นแต่เมล็ดข้าวตามประเภทที่ 10.06 นอกจากนี้ให้รวมถึงเยิร์มของธัญพืช ทั้งอันหรือที่ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ดหรือบด  Export   Import 
        เมล็ดที่ทาให้แบนหรือทาเป็นเกล็ด    
  11041200 000/KGM           ของข้าวโอ๊ต  Export   Import 
  110419 /KGM     เมล็ดที่ทำให้แบนหรือทำเป็นเกล็ดของธัญพืชอื่นๆ (นอกจากข้าวโอ๊ต)  Export   Import 
  11041910 000/KGM           ของข้าวโพด  Export   Import 
  11041990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        เมล็ดที่จัดทาอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทาเป็นเม็ดกลม ฝานหรือบดแตก)    
  11042200 000/KGM           ของข้าวโอ๊ต  Export   Import 
  11042300 000/KGM           ของข้าวโพด  Export   Import 
  110429 /KGM     เมล็ดที่จัดทำอื่นๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำเป็นเม็ดกลม ฝานหรือบดแตก) ของธัญพืชอื่นๆ (นอกจากข้าวโอ๊ต ข้าวโพด)  Export   Import 
  11042920 000/KGM           ของข้าวบาร์เลย์  Export   Import 
  11042990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  11043000 000/KGM           เยิร์มของธัญพืช ทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ดหรือบด  Export   Import 
1105     แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ดและเพลเลต ที่ทำจากมันฝรั่ง  Export   Import 
  11051000 000/KGM           แป้ง แป้งหยาบ และผง  Export   Import 
  11052000 000/KGM           เกล็ด เม็ด และเพลเลต  Export   Import 
1106     แป้งและแป้งหยาบและผง ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตามประเภทที่ 07.13 ทำจากสาคูหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภทที่ 07.14 หรือทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8 (ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตง)  Export   Import 
  110610 /KGM     แป้ง แป้งหยาบและผง ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้ง ตามประเภทที่ 07.13 (เช่น แป้งถั่วเขียวและแป้งถั่วทอง เป็นต้น)  Export   Import 
  11061000 001/KGM           แป้งถั่วเขียว  Export   Import 
  11061000 002/KGM           แป้งถั่วทอง  Export   Import 
  11061000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  110620 /KGM     แป้ง แป้งหยาบและผง ที่ทำจากสาคูหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภทที่ 07.14 (เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งหยาบทำจากมันสำปะหลัง เป็นต้น)  Export   Import 
  11062010 000/KGM           ที่ทำจากมันสำปะหลัง  Export   Import 
            ที่ทาจากสาคู    
  11062021 000/KGM           แป้งหยาบ  Export   Import 
  11062029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  11062090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  11063000 000/KGM           ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8  Export   Import 
1107     มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  11071000 000/KGM           ไม่ได้คั่ว  Export   Import 
  11072000 000/KGM           คั่วแล้ว  Export   Import 
1108     สตาร์ชและอินูลิน  Export   Import 
        สตาร์ช    
  11081100 000/KGM           สตาร์ชทำจากข้าวสาลี  Export   Import 
  11081200 000/KGM           สตาร์ชทำจากข้าวโพด  Export   Import 
  11081300 000/KGM           สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง  Export   Import 
  11081400 000/KGM           สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง  Export   Import 
  110819 /KGM     สตาร์ช ทำจากข้าวเจ้าและข้าวเหนียว  Export   Import 
  11081910 000/KGM           สาคู  Export   Import 
  11081990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  11081990 001/KGM           สตาร์ช จากข้าวเจ้า  Export   Import 
  11081990 002/KGM           สตาร์ช จากข้าวเหนียว  Export   Import 
  11081990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  11082000 000/KGM           อินูลิน  Export   Import 
  11090000 000/KGM           กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import