ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
12     เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์  Export   Import 
1201     ถั่วเหลืองจะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12011000 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  120190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  12019000 001/KGM           ชนิดที่บริโภคได้  Export   Import 
  12019000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1202     ถั่วลิสง ที่ไม่ได้คั่วหรือทำให้สุกโดยวิธีอื่น จะเอาเปลือกออกหรือทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12023000 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  120241 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  12024100 001/KGM           ชนิดที่บริโภคได้  Export   Import 
  12024100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  120242 /KGM     เอาเปลือกออก จะทาให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12024200 001/KGM           ชนิดที่บริโภคได้  Export   Import 
  12024200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12030000 000/KGM           เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)  Export   Import 
  12040000 000/KGM           ลินสีด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
1205     เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลชา จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12051000 000/KGM           เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ  Export   Import 
  12059000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1206     เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12060000 001/KGM           ชนิดที่บริโภคได้  Export   Import 
  12060000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1207     เมล็ดพืชและผลไม้อื่น ๆ ที่มีน้ามัน จะทาให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  120710 /KGM     เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม  Export   Import 
  12071010 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  12071020 000/KGM           ไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
         เมล็ดฝ้าย    
  12072100 000/KGM           ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  12072900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  12073000 000/KGM           เมล็ดละหุ่ง  Export   Import 
  120740 /KGM     เมล็ดงา (เมล็ดงาขาว และเมล็ดงาดำ)  Export   Import 
  12074010 000/KGM           ที่บริโภคได้  Export   Import 
  12074090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  12075000 000/KGM           เมล็ดมัสตาร์ด  Export   Import 
  12076000 000/KGM           เมล็ดดอกคำฝอย (คาร์ทามัสตินคอร์ริอัส)  Export   Import 
  12077000 000/KGM           เมล็ดแตง  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  12079100 000/KGM           เมล็ดฝิ่น  Export   Import 
  120799 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  12079940 000/KGM           เมล็ดอิลลิพี (อิลลิพีนัต)  Export   Import 
  12079990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  12079990 001/KGM           เมล็ดกระเบา  Export   Import 
  12079990 002/KGM           เมล็ดนุ่น  Export   Import 
  12079990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1208     แป้งและแป้งหยาบที่ทำจากเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน นอกจากที่ทำจากมัสตาร์ด  Export   Import 
  12081000 000/KGM           ทำจากถั่วเหลือง  Export   Import 
  12089000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1209     เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดที่ใช้ในการเพาะปลูก  Export   Import 
  12091000 000/KGM           เมล็ดชูการ์บีต  Export   Import 
         เมล็ดของพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์    
  12092100 000/KGM           เมล็ดหญ้าลูเซอร์น (หญ้าแอลฟาลฟา)  Export   Import 
  12092200 000/KGM           เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทริโฟเลียม)  Export   Import 
  12092300 000/KGM           เมล็ดเฟสคิว  Export   Import 
  12092400 000/KGM           เมล็ดหญ้าเคนตักกีบลู (โพพราเทนซิส)  Export   Import 
  12092500 000/KGM           เมล็ดหญ้าไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัมแลม และโลเลียมพีเรนนี)  Export   Import 
  120929 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  12092910 000/KGM           เมล็ดหญ้าทิโมที  Export   Import 
  12092920 000/KGM           เมล็ดบีตอื่นๆ  Export   Import 
  12092990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  12093000 000/KGM           เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  120991 /KGM     เมล็ดพืชผัก (เช่น เมล็ดหอมใหญ่ เป็นต้น) ชนิดที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  12099110 000/KGM           เมล็ดหอมหัวใหญ่  Export   Import 
  12099190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  120999 /KGM     เมล็ด ผล และสปอร์อื่นๆ เช่น เมล็ดยาสูบ เมล็ดดอกไม้ เป็นต้น (นอกจากเมล็ดซูการ์บีต เมล็ดของพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่ เมล็ดพืชผัก) ชนิดที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  12099910 000/KGM           เมล็ดยางพารา หรือเมล็ดปอแก้ว  Export   Import 
  12099990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12099990 001/KGM           เมล็ดยาสูบ  Export   Import 
  12099990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1210     ดอกฮ๊อป สดหรือแห้ง จะบด ทำเป็นผงหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ผง ยางดอกฮ๊อป (ลูปูลิน)  Export   Import 
  12101000 000/KGM           ดอกฮ้อป ไม่บด ไม่ทำเป็นผงและไม่ทำเป็นเพลเลต  Export   Import 
  121020 /KGM     ดอกฮ๊อป บด ทำเป็นผง หรือทำเป็นเพลเลต รวมทั้งผงยางดอกฮ๊อป  Export   Import 
  12102000 001/KGM           ดอกฮ้อป  Export   Import 
  12102000 002/KGM           ผงยางดอกฮ้อป  Export   Import 
1211     พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึงเมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการทำเครื่องหอม ในทางเภสัชกรรมหรือสำหรับฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สดหรือแห้ง จะตัด บด หรือทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  121120 /KGM     รากโสม ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการทำเครื่องหอม ในทางเภสัชกรรม หรือสำหรับฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สดหรือแห้ง  Export   Import 
  12112010 000/KGM           ตัด บดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12112090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  121130 /KGM     ใบโคคา ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการทำเครื่องหอม ในทางเภสัชกรรม หรือสำหรับฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สดหรือแห้ง  Export   Import 
  12113010 000/KGM           ตัด บดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12113090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  12114000 000/KGM           ต้นฝิ่นแห้ง  Export   Import 
  121190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในทางเภสัชกรรม    
  12119011 000/KGM           กัญชา ตัด บดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12119012 000/KGM           กัญชา ลักษณะอื่น ๆ  Export   Import 
  12119013 000/KGM           รากระย่อม  Export   Import 
  12119014 000/KGM           อื่น ๆ ตัด บดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12119019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12119019 001/KGM           ชนิดอลิสโตโลเชีย  Export   Import 
  12119019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  12119091 000/KGM           ไพเรทรัม ตัด บดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12119092 000/KGM           ไพเรทรัม ลักษณะอื่น ๆ  Export   Import 
  12119094 000/KGM           ไม้จันทน์  Export   Import 
  12119095 000/KGM           ชิ้นไม้สับกฤษณา (กาฮารู)  Export   Import 
  12119096 000/KGM           รากชะเอม  Export   Import 
  12119097 000/KGM           เปลือกไม้บง (เปอร์ซีเคอร์ซิอิโคสเทอร์ม)  Export   Import 
  12119098 000/KGM           อื่นๆ ตัด บดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12119099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  12119099 001/KGM           ไรยาเนีย  Export   Import 
  12119099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1212     โลคัสต์บีน สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ ชูการ์บีตและอ้อย สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม เมล็ดแข็งและเนื้อในของเมล็ดผลไม้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากพืชผัก (รวมถึงรากชิโครี่พันธุ์ชิโคเรี่ยมอินไทบัสซาติวุม ที่ไม่ได้คั่ว) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสาหรับมนุษย์บริโภค และไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
         สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ    
  121221 /KGM     เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  12122110 000/KGM           ชนิดยูชิวมา  Export   Import 
  12122120 000/KGM           กราซิลาเรียไลชีนอยด์  Export   Import 
  12122190 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  12122190 001/KGM           สาหร่ายทะเลที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตวุ้น  Export   Import 
  12122190 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  121229 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
             สด แช่เย็น หรือแห้ง ชนิดที่ใช้ในการย้อมสี การฟอกหนัง การท าเครื่องหอม เภสัชกรรม หรือส าหรับฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน    
  12122911 000/KGM           ชนิดที่ใช้ทางเภสัชกรรม  Export   Import 
  12122919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  12122920 000/KGM           อื่นๆ สด แช่เย็น หรือแห้ง  Export   Import 
  12122930 000/KGM           อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  12129100 000/KGM           ชูการ์บีต  Export   Import 
  12129200 000/KGM           เมล็ดโลคัสต์บีน (คารอบ)  Export   Import 
  121293 /KGM     อ้อย  Export   Import 
  12129310 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  12129390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  12129400 000/KGM           รากชิโครี่  Export   Import 
  121299 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  12129900 001/KGM           เกสรผึ้ง  Export   Import 
  12129900 002/KGM           ลูกจาก  Export   Import 
  12129900 003/KGM           เมล็ดแมงลัก  Export   Import 
  12129900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  12130000 000/KGM           ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทำ จะสับ บด อัด หรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
1214     สวีด แมงโกลด์ รากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เฮย์ ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) โคลเวอร์ เซนฟอน เคลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ลูพีน เวตซ์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ใช้เป็น อาหารสัตว์ จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12141000 000/KGM           ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต  Export   Import 
  12149000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import