ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
15     ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคซึ่งจัดทำแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช  Export   Import 
1501     ไขมันหมู (รวมถึงน้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยงนอกจากไขมันตามประเภทที่ 02.09 (มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่ได้เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น) หรือ 15.03 (ไขมันและไขมันเหลวของน้ำมันหมูและของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ที่ไม่ทำให้กระจายตั  Export   Import 
  15011000 000/KGM           น้ำมันหมู (ลาร์ด)  Export   Import 
  15012000 000/KGM           ไขมันหมู อื่น ๆ  Export   Import 
  15019000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1502     ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระบือ แกะหรือแพะ นอกจากไขมันตามประเภทที่ 15.03 (ไขมันและไขมันเหลวของน้ำมันหมูและของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ที่ไม่ทำให้กระจายตัว หรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น)  Export   Import 
  150210 /KGM     ไขสัตว์ (แทลโล)  Export   Import 
  15021010 000/KGM           ที่บริโภคได้  Export   Import 
  15021090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  150290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15029010 000/KGM           ที่บริโภคได้  Export   Import 
  15029090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1503     ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่น ๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลออยส์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัวหรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น ๆ  Export   Import 
  15030010 000/KGM           ไขมัน (สเตียริน) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) หรือโอลีโอสเตียริน  Export   Import 
  15030090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1504     ไขมันและน้ำมัน และเศษของของดังกล่าวที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  150410 /KGM     น้ำมันตับปลา และเศษของน้ำมันตับปลา ไม่ได้ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15041020 000/KGM           แฟรกชันของแข็ง  Export   Import 
  15041090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  150420 /KGM     ไขมันและน้ำมันของปลา และเศษของของดังกล่าว (นอกจากน้ำมันตับปลา) ไม่ได้ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15042010 000/KGM           แฟรกชันของแข็ง  Export   Import 
  15042090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  150430 /KGM     ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม และเศษของของดังกล่าว ไม่ได้ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15043010 000/KGM           แฟรกชันของแข็ง  Export   Import 
  15043090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1505     ไขขนสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขขนสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)  Export   Import 
  15050010 000/KGM           ลาโนลิน  Export   Import 
  15050090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  15060000 000/KGM           ไขมันและน้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
1507     น้ำมันถั่วเหลืองและเศษของน้ำมันถั่วเหลือง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15071000 000/KGM           น้ำมันดิบ จะเอากัมออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  150790 /KGM     น้ำมันถั่วเหลืองและเศษของน้ำมันถั่วเหลือง (ไม่รวมน้ำมันถั่วเหลืองดิบและเศษของน้ำมันดังกล่าว) ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15079010 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลืองที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15079090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1508     น้ำมันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ำมันถั่วลิสง จะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15081000 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  150890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  15089010 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันถั่วลิสงที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15089090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1509     น้ำมันมะกอก (โอลีฟออยล์) และแฟรกชันของน้ำมันมะกอกจะทําให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  150910 /KGM     น้ำมันมะกอกดิบและเศษของน้ำมันดังกล่าว ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15091010 000/KGM           บรรจุภาชนะ มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30 กิโลกรัม  Export   Import 
  15091090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  150990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
            แฟรกชันของน้้ามันที่ไม่ท้าให้บริสุทธิ์    
  15099011 000/KGM           บรรจุภาชนะ มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30 กิโลกรัม  Export   Import 
  15099019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  15099091 000/KGM           บรรจุภาชนะ มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30 กิโลกรัม  Export   Import 
  15099099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1510     น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและเศษของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือเศษของน้ำมันดังกล่าวผสมกับน้ำมันหรือเศษของน้ำมันตามประเภทที่ 15.09 (น้ำมันมะกอกและเศษของน้ำมันมะกอก)  Export   Import 
  15100010 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15100020 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15100090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1511     น้ำมันปาล์ม และเศษของน้ำมันปาล์ม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15111000 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151190 /KGM     น้ำมันปาล์ม และเศษของน้ำมันปาล์ม (ไม่รวมน้ำมันปาล์มดิบและเศษของน้ำมันปาล์มดิบ) ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
             แฟรกชันของน้้ามันที่ไม่ท้าให้บริสุทธิ์    
  15119011 000/KGM           แฟรกชันของแข็ง  Export   Import 
  15119019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  15119091 000/KGM           แฟรกชันของแข็ง  Export   Import 
  15119092 000/KGM           อื่น ๆ บรรจุภาชนะ มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 20 กิโลกรัม  Export   Import 
  15119099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1512     น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน จากเมล็ดดอกคำฝอยหรือเมล็ดฝ้าย และเศษของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
        น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกคําฝอยและแฟรกชัน ของน้ำมันดังกล่าว    
  15121100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151219 /KGM     น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน หรือเมล็ดดอกคำฝอย และเศษของน้ำมันดังกล่าว (ไม่รวมน้ำมันดิบที่ได้จากเมล็ดดอกทานตะวันหรือเมล็ดดอกคำฝอยและเศษของน้ำมันดังกล่าว) ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15121910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือน้ำมันดอกคำฝอย ที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15121990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  15121990 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15121990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        น้ำมันเมล็ดฝ้ายและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว    
  15122100 000/KGM           น้ำมันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  151229 /KGM     น้ำมันเมล็ดฝ้ายและเศษของน้ำมันดังกล่าว (ไม่รวมน้ำมันเมล็ดฝ้ายดิบและเศษของน้ำมันดังกล่าว) ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15122910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ได้จากเมล็ดฝ้ายที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15122990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  15122990 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15122990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1513     น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุ และเศษของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
        น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว    
  15131100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151319 /KGM     น้ำมันมะพร้าว และเศษของน้ำมันมะพร้าว (ไม่รวมน้ำมันมะพร้าวดิบ และเศษของน้ำมันดังกล่าว) ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15131910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันมะพร้าวที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15131990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         น้้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือน้้ามันบาบาสสุ และแฟรกชันของน้้ามันดังกล่าว    
  151321 /KGM     น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุ ที่เป็นน้ำมันดิบ และเศษของน้ำมันดังกล่าว ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15132110 000/KGM           น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม  Export   Import 
  15132190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  151329 /KGM     น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุและเศษของน้ำมันดังกล่าว (ไม่รวมน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุ ที่เป็นน้ำมันดิบ และเศษของน้ำมันดังกล่าว) ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
             แฟรกชันของน้้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มและแฟรกชันของน้้ามันบาบาสสุ ที่ไม่ท้าให้บริสุทธิ์    
  15132911 000/KGM           แฟรกชันของแข็ง ของน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15132912 000/KGM           แฟรกชันของแข็ง ของน้ำมันบาบาสสุที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15132913 000/KGM           อื่นๆ ของน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม (โอเลอินของน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม) ที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15132914 000/KGM           อื่นๆ ของน้ำมันบาบาสสุที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  15132991 000/KGM           แฟรกชันของแข็ง ของน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม  Export   Import 
  15132992 000/KGM           แฟรกชันของแข็ง ของน้ำมันบาบาสสุ  Export   Import 
  15132994 000/KGM           โอเลอินของน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ที่ทำให้บริสุทธิ์ ฟอก และกำจัดกลิ่น (อาร์บีดี)  Export   Import 
  15132995 000/KGM           น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม อาร์บีดี  Export   Import 
  15132996 000/KGM           อื่นๆ ของน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม  Export   Import 
  15132997 000/KGM           อื่นๆ ของน้ำมันบาบาสสุ  Export   Import 
1514     น้ำมันเรป น้ำมันโคลชา น้ำมันมัสตาร์ด และเศษของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
        น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ําและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว    
  15141100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151419 /KGM     น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำและเศษของน้ำมันดังกล่าว (ไม่รวมน้ำมันเรป หรือน้ำมันโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ ที่เป็นน้ำมันดิบ และเศษของน้ำมันดังกล่าว) ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15141910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15141990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  151491 /KGM     น้ำมันมัสตาร์ดดิบและเศษของน้ำมันดังกล่าว ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15149110 000/KGM           น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซา อื่นๆ  Export   Import 
  15149190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  151499 /KGM     น้ำมันมัสตาร์ดและเศษของน้ำมันดังกล่าว (ไม่รวมน้ำมันมัสตาร์ดดิบและเศษของน้ำมันดังกล่าว) ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15149910 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  15149991 000/KGM           น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซา อื่นๆ  Export   Import 
  15149999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1515     ไขมันและน้ำมันชนิดระเหยยากอื่น ๆ ที่ได้จากพืช (รวมถึงน้ำมันโจโจบา) และเศษของของดังกล่าว (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 15.07 ถึง 15.14 เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันมะกอก น้ำมันปาล์ม น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน น้ำมันเมล็ดฝ  Export   Import 
        น้ำมันลินสีด และแฟรกชันของน้ำมันลินสีด    
  15151100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15151900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        น้้ามันข้าวโพดและแฟรกชันของน้้ามันข้าวโพด    
  15152100 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  151529 /KGM     น้ำมันข้าวโพดและเศษของน้ำมันข้าวโพด (ไม่รวมน้ำมันข้าวโพดดิบและเศษของน้ำมันดังกล่าว) ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
            แฟรกชันของน้้ามันที่ไม่ท้าให้บริสุทธิ์    
  15152911 000/KGM           แฟรกชันของแข็ง  Export   Import 
  15152919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  15152991 000/KGM           แฟรกชันของแข็ง  Export   Import 
  15152999 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15152999 001/KGM           เฉพาะบริโภคได้  Export   Import 
  15152999 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  151530 /KGM     น้ำมันละหุ่งและเศษของน้ำมันละหุ่ง ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15153010 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15153090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15153090 001/KGM           เฉพาะบริโภคได้  Export   Import 
  15153090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  151550 /KGM     น้ำมันงาและเศษของน้ำมันงา ไม่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  15155010 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15155020 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15155090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15155090 001/KGM           เฉพาะบริโภคได้  Export   Import 
  15155090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  151590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
            น้้ามันเต็งกาวัง    
  15159011 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15159012 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15159019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15159019 001/KGM           เฉพาะบริโภคได้  Export   Import 
  15159019 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             น้้ามันตัง    
  15159021 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15159022 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15159029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             น้้ามันโจโจบา    
  15159031 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15159032 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15159039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  15159091 000/KGM           น้ำมันดิบ  Export   Import 
  15159092 000/KGM           แฟรกชันของน้ำมันที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15159099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  15159099 001/KGM           น้ำมันรำข้าว  Export   Import 
  15159099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1516     ไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืชและเศษของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์เอสเทอริฟิเคชัน รีเอสเทอริฟิเคชันหรือกรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่จัดทำ  Export   Import 
  151610 /KGM     ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และเศษของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์เอสเทอริฟิเคชัน รีเอสเทอริฟิเคชันหรือกรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน  Export   Import 
  15161010 /KGM         บรรจุภาชนะมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  15161010 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15161010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  15161090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15161090 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15161090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  151620 /KGM     ไขมันและน้ำมันพืชอื่นๆ และเศษของของดังกล่าว (เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันลินสีด น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเรป น้ำมันโคลซา น้ำมันมัสตาร์ด น้ำมันละหุ่ง น้ำมันงา และเศษของน้ำมันดังกล่าว เป็นต้น) ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพ  Export   Import 
             ไขมันและน้้ามันที่ผ่านกรรมวิธีรีเอสเทอริฟิเคชัน และแฟรกชันของของดังกล่าว    
  15162011 000/KGM           จากถั่วเหลือง  Export   Import 
  15162012 000/KGM           จากน้ำมันดิบที่ได้จากผลของปาล์มน้ำมัน  Export   Import 
  15162013 000/KGM           จากน้ำมันที่ได้จากผลของปาล์มน้ำมัน นอกจากน้ำมันปาล์มดิบ  Export   Import 
  15162014 000/KGM           จากมะพร้าว  Export   Import 
  15162015 000/KGM           จากน้ำมันดิบที่ได้จากเนื้อในเมล็ดปาล์ม  Export   Import 
  15162016 000/KGM           จากน้ำมันที่ได้จากเนื้อในเมล็ดปาล์ม ที่ทำให้บริสุทธิ์ ฟอก และกำจัดกลิ่น (อาร์บีดี)  Export   Import 
  15162017 000/KGM           จากถั่วลิสง  Export   Import 
  15162018 000/KGM           จากลินสีด  Export   Import 
  15162019 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  15162019 001/KGM           เฉพาะบริโภคได้  Export   Import 
  15162019 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            จากถั่วลิสง ถั่วเหลือง ผลของปาล์มน้้ามัน เนื้อในเมล็ดปาล์ม หรือมะพร้าว    
  15162021 /KGM         จากถั่วลิสงถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มหรือมะพร้าว  Export   Import 
  15162021 001/KGM           น้ำมันถั่วลิสง  Export   Import 
  15162021 002/KGM           น้ำมันถั่วเหลือง  Export   Import 
  15162021 003/KGM           น้ำมันปาล์ม  Export   Import 
  15162021 004/KGM           น้ำมันมะพร้าว  Export   Import 
  15162022 000/KGM           จากลินสีด  Export   Import 
  15162023 000/KGM           จากมะกอก  Export   Import 
  15162029 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15162029 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15162029 002/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่นๆ ปาล์มสเตียรินที่มีค่าไอโอดีนไม่เกิน 48    
  15162051 000/KGM           ที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  15162052 000/KGM           ที่ทำให้บริสุทธิ์ ฟอกและกำจัดกลิ่น (อาร์บีดี)  Export   Import 
  15162059 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  15162092 000/KGM           จากลินสีด  Export   Import 
  15162093 000/KGM           จากมะกอก  Export   Import 
  15162094 000/KGM           จากถั่วเหลือง  Export   Import 
  15162095 000/KGM           น้ำมันละหุ่งที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชัน (โอพัลแวกซ์)  Export   Import 
  15162096 000/KGM           สเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์ม ที่ทำให้บริสุทธิ์ ฟอก และกำจัดกลิ่น (อาร์บีดี)  Export   Import 
  15162097 000/KGM           โอเลอินหรือสเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันและทำให้บริสุทธิ์ ฟอกและกำจัดกลิ่น (อาร์บีดี)  Export   Import 
  15162098 000/KGM           อื่นๆ จากถั่วลิสง น้ำมันปาล์มหรือมะพร้าว  Export   Import 
  15162099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  15162099 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15162099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1517     เนยเทียม ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคได้ที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืช หรือจากเศษของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนที่ 15 นอกจากไขมัน หรือน้ำมันหรือเศษของของดังกล่าวที่บริโภคได้ตามประเภทที่ 15.16 (ไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และเศษ  Export   Import 
  15171000 000/KGM           เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว  Export   Import 
  151790 /KGM     ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคได้ ที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืช หรือจากเศษของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนที่ 15 นอกจากไขมัน หรือน้ำมันหรือเศษของของดังกล่าวที่บริโภคได้ ตามประเภทที่ 15.16 (ไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และเศษข  Export   Import 
  15179010 000/KGM           กีเทียม  Export   Import 
  15179020 000/KGM           เนยเทียมเหลว  Export   Import 
  15179030 000/KGM           ชนิดที่ใช้เป็นสิ่งปรุงแต่งสำหรับถอดแม่แบบ  Export   Import 
            น้้ามันหมู (ลาร์ด) เทียม รวมทั้งชอร์เทนนิง    
  15179043 000/KGM           ชอร์เทนนิง  Export   Import 
  15179044 000/KGM           น้ำมันหมู (ลาร์ด) เทียม  Export   Import 
  15179050 000/KGM           ของผสมหรือของปรุงแต่งที่เป็นของแข็ง  Export   Import 
             ของผสมหรือของปรุงแต่งที่เป็นของเหลว    
  15179061 000/KGM           ที่มีน้ำมันถั่วลิสงมากกว่า  Export   Import 
  15179062 000/KGM           ที่มีน้ำมันปาล์มดิบมากกว่า  Export   Import 
  15179063 000/KGM           ที่มีน้ำมันปาล์มอื่น ๆ มากกว่า บรรจุภาชนะมีน้ำหนักสุทธิน้อยกว่า 20 กิโลกรัม  Export   Import 
  15179064 000/KGM           ที่มีน้ำมันปาล์มอื่นๆ มากกว่า บรรจุภาชนะมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 20 กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  15179065 000/KGM           ที่มีน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มมากกว่า  Export   Import 
  15179066 000/KGM           ที่มีโอเลอินของน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มมากกว่า  Export   Import 
  15179067 000/KGM           ที่มีน้ำมันถั่วเหลืองมากกว่า  Export   Import 
  15179068 000/KGM           ที่มีน้ำมันอิลลิพีนัตมากกว่า  Export   Import 
  15179069 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  15179090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1518     m or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included.  Export   Import 
            ันและน้้ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีเคี่ยว ออกซิเดชัน แยกเอาน้้าออก ซัลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม โพลิเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซเฉื่อย หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดยวิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท 15.16    
  15180012 /KGM         ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์  Export   Import 
  15180012 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15180012 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  15180014 000/KGM           ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าว  Export   Import 
  15180015 000/KGM           น้ำมันลินสีดและแฟรกชันของน้ำมันลินสีด  Export   Import 
  15180016 000/KGM           น้ำมันมะกอกและแฟรกชันของน้ำมันมะกอก  Export   Import 
  15180019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  15180019 001/KGM           เฉพาะที่บริโภคได้  Export   Import 
  15180019 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  15180020 000/KGM           ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกัน  Export   Import 
             ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ ซึ่งได้จากไขมันหรือน้้ามันของพืชหรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้้ามันต่างชนิดกัน    
  15180031 000/KGM           จากผลของปาล์มน้ำมันหรือจากเนื้อในเมล็ดปาล์ม  Export   Import 
  15180033 000/KGM           จากลินสีด  Export   Import 
  15180034 000/KGM           จากมะกอก  Export   Import 
  15180035 000/KGM           จากถั่วลิสง  Export   Import 
  15180036 /KGM         จากถั่วเหลือง หรือมะพร้าว  Export   Import 
  15180036 001/KGM           จากถั่วเหลือง  Export   Import 
  15180036 002/KGM           จากมะพร้าว  Export   Import 
  15180037 000/KGM           จากเมล็ดฝ้าย  Export   Import 
  15180039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  15180060 /KGM         ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือจากแฟรกชันของของดังกล่าวและที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันของพืชหรือแฟรกชันของของดังกล่าว  Export   Import 
  15180060 001/KGM           จากมะกอก  Export   Import 
  15180060 002/KGM           จากลินสีด  Export   Import 
  15180060 003/KGM           จากถั่วเหลือง ถั่วลิสง ปาล์ม และ มะพร้าว  Export   Import 
  15180060 004/KGM           น้ำมันละหุ่ง  Export   Import 
  15180060 005/KGM           น้ำมันตัง  Export   Import 
  15180060 006/KGM           น้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากพืช  Export   Import 
  15180060 007/KGM           น้ำมันที่ได้จากสัตว์  Export   Import 
  15180060 008/KGM           ไขมันที่ได้จากสัตว์  Export   Import 
  15180060 009/KGM           ไขมันที่ได้จากพืช  Export   Import 
  15180060 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1520     กลีเซอรอลดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอลและด่างกลีเซอรอล  Export   Import 
  15200010 000/KGM           กลีเซอรอลดิบ  Export   Import 
  15200090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1521     ไขที่ได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) ขี้ผึ้ง ไขที่ได้จากแมลงอื่นๆ และไขปลาวาฬ จะทำให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  15211000 000/KGM           ไขที่ได้จากพืช  Export   Import 
  152190 /KGM     ขี้ผึ้ง ไขที่ได้จากแมลงอื่นๆ และไขปลาวาฬ  Export   Import 
  15219010 000/KGM           ขี้ผึ้งและไขที่ได้จากแมลงอื่น ๆ  Export   Import 
  15219020 000/KGM           ไขปลาวาฬ  Export   Import 
1522     ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี  Export   Import 
  15220010 000/KGM           ไขเด็กกราส  Export   Import 
  15220090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import