ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
16     ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลาหรือสัตว์น้้าจ้าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ  Export   Import 
1601     ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก  Export   Import 
  16010010 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16010090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1602     เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ  Export   Import 
  160210 /KGM     เนื้อสัตว์ เครื่องในหรือเลือดสัตว์ ที่ปรุงแต่งผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  16021010 000/KGM           ที่มีเนื้อหมู บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16021090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  16022000 000/KGM           ตับสัตว์  Export   Import 
         ของสัตว์ปีกเลี้ยง ตามประเภท 01.05    
  160231 /KGM     เนื้อ เครื่องในหรือเลือดของไก่งวง ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  16023110 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  16023191 000/KGM           เนื้อที่บดแยกเอากระดูกออกด้วยกรรมวิธีเชิงกล  Export   Import 
  16023199 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  160232 /KGM     เนื้อ เครื่องในหรือเลือดของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  16023210 000/KGM           แกงไก่ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16023290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  16023900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ของสุกร    
  160241 /KGM     ขาหลังและชิ้นส่วนของขาหลังสุกร ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  16024110 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16024190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  160242 /KGM     ขาหน้าและชิ้นส่วนของขาหน้าสุกรที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  16024210 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16024290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  160249 /KGM     เนื้อ เครื่องในหรือเลือดของสุกรรวมถึงของผสมที่ได้จากสุกร ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
            ลันชันมีต    
  16024911 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16024919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  16024991 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16024999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  16025000 000/KGM           ของสัตว์จำพวกโคกระบือ  Export   Import 
  160290 /KGM     เนื้อ เครื่องในหรือเลือดสัตว์อื่นๆ (นอกจากสัตว์ปีก สุกร สัตว์จำพวกโคกระบือ) ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย รวมถึงของปรุงแต่งที่ทำจากเลือดสัตว์  Export   Import 
  16029010 000/KGM           แกงเนื้อแกะ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16029090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  16029090 001/KGM           จิ้งหรีด  Export   Import 
  16029090 002/KGM           ตั๊กแตน  Export   Import 
  16029090 003/KGM           หนอนกอไผ่  Export   Import 
  16029090 004/KGM           แมลงอื่น ๆ  Export   Import 
  16029090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1603     สิ่งสกัดและน้ำคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกคลัสตาเซีย โมลลุสก์หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ  Export   Import 
  16030010 000/KGM           จากไก่ มีสมุนไพร  Export   Import 
  16030020 000/KGM           จากไก่ ไม่มีสมุนไพร  Export   Import 
  16030030 000/KGM           อื่น ๆ มีสมุนไพร  Export   Import 
  16030090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1604     ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย คาเวียร์และของที่ใช้แทนคาเวียร์ ซึ่งทำจากไข่ปลา  Export   Import 
        ปลา ทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด    
  160411 /KGM     ปลาแซลมอน ทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  16041110 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  160412 /KGM     ปลาเฮอร์ริงทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  16041210 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  160413 /KGM     ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีนเนลล่าและปลาบริสลิงหรือปลาสแปรต ทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
            ปลาซาร์ดีน    
  16041311 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041319 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  16041391 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041399 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  160414 /KGM     ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก ปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา) ทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
             ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้    
  16041411 000/KGM           ปลาทูนา  Export   Import 
  16041419 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  16041490 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  160415 /KGM     ปลาแมกเคอเรล (ปลาทู) ทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  16041510 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041590 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  160416 /KGM     ปลาอังโชวี ทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  16041610 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041690 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  160417 /KGM     ปลาไหล  Export   Import 
  16041710 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041790 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  160419 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  16041920 000/KGM           ปลาฮอร์สแมคเคอเรล ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041930 000/KGM           อื่น ๆ ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16041990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  160420 /KGM     ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย ชนิดบด  Export   Import 
            หูฉลาม ที่บริโภคได้ทันที    
  16042011 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16042019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            ไส้กรอกปลา    
  16042021 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16042029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  16042091 000/KGM           ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16042093 000/KGM           ปลาบด ต้มหรือนึ่ง แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  16042099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  16042099 001/KGM           เนื้อปลาซูริมิ  Export   Import 
  16042099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์    
  16043100 000/KGM           คาร์เวียร์  Export   Import 
  16043200 000/KGM           ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์  Export   Import 
1605     สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์และสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  160510 /KGM     ปู  Export   Import 
  16051010 /KGM         ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16051010 001/KGM           ปูที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ ที่สามารถเก็บ ณ อุณหภูมิห้องได้เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  Export   Import 
  16051010 002/KGM           ปูที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ ที่ต้องเก็บ ณ อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส  Export   Import 
  16051010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  16051090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  16051090 001/KGM           ปูที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16051090 002/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         กุ้ง    
  160521 /KGM     ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052110 000/KGM           ชริมเพสต์  Export   Import 
  16052190 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  16052190 001/KGM           กุ้งกุลาดำ ไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052190 002/KGM           กุ้งก้ามกราม ไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052190 003/KGM           กุ้งขาว ไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052190 090/KGM           กุ้งอื่น ๆ ไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  160529 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  16052910 000/KGM           ชริมเพสต์  Export   Import 
  16052990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  16052990 001/KGM           กุ้งกุลาดำ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052990 002/KGM           กุ้งก้ามกราม บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052990 003/KGM           กุ้งขาว บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16052990 090/KGM           กุ้งอื่น ๆ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  16053000 000/KGM           ลอบสเตอร์  Export   Import 
  16054000 000/KGM           สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียอื่น ๆ  Export   Import 
         สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์    
  16055100 000/KGM           หอยนางรม  Export   Import 
  16055200 000/KGM           หอยเชลล์ รวมถึงหอยควีนสแกลลอป  Export   Import 
  16055300 000/KGM           หอยแมลงภู่  Export   Import 
  16055400 000/KGM           ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย  Export   Import 
  16055500 000/KGM           ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อ็อกโตปัส)  Export   Import 
  16055600 000/KGM           หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง  Export   Import 
  16055700 000/KGM           เป๋าฮื้อ  Export   Import 
  16055800 000/KGM           หอยเสนล นอกจากหอยเสนลทะเล  Export   Import 
  16055900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        สัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ    
  16056100 000/KGM           ปลิงทะเล  Export   Import 
  16056200 000/KGM           เม่นทะเล  Export   Import 
  16056300 000/KGM           แมงกะพรุน  Export   Import 
  16056900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import