ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
17     น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (ชูการ์คอนเฟกชันเนอรี)  Export   Import 
1701     น้ำตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต และซูโครสบริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง  Export   Import 
        น้ำตาลดิบ ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี    
  17011200 000/KGM           น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต  Export   Import 
  17011300 000/KGM           น้ำตาลที่ได้จากอ้อย ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 2 ของตอนนี้  Export   Import 
  170114 /KGM     น้้าตาลที่ได้จากอ้อย อื่นๆ  Export   Import 
  17011400 001/KGM           ชนิดเซนตริกฟิว  Export   Import 
  17011400 002/KGM           น้ำตาลทรายขาว  Export   Import 
  17011400 003/KGM           น้ำตาลทรายแดง  Export   Import 
  17011400 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  17019100 000/KGM           ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี  Export   Import 
  170199 /KGM     น้ำตาลอื่น ๆ ที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต (นอกจากน้ำตาลดิบ) เช่น น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลก้อน น้ำตาลละเอียด เป็นต้น และซูโครสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี  Export   Import 
            น้้าตาลทรายบริสุทธิ์    
  17019911 /KGM         สีขาว  Export   Import 
  17019911 001/KGM           น้ำตาลก้อน  Export   Import 
  17019911 002/KGM           น้ำตาลละเอียด  Export   Import 
  17019911 003/KGM           น้ำตาลชูโครสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี  Export   Import 
  17019911 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  17019919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  17019990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1702     น้ำตาลอื่น ๆ (นอกจากน้ำตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต) รวมถึงแล็กโทส มอลโทส กลูโคสและฟรักโทส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง น้ำเชื่อมที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี น้ำผึ้งเทียมจะผสมน้ำผึ้งธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม คาราเมล  Export   Import 
        แล็กโทสและน้้าเชื่อมแล็กโทส    
  17021100 000/KGM           มีแล็กโทสตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้งและในรูปของแอนไฮดรัสแล็กโทส  Export   Import 
  17021900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  17022000 000/KGM           น้ำตาลเมเปิลและน้ำเชื่อมเมเปิล  Export   Import 
  170230 /KGM     กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคสที่ไม่มีฟรักโทส หรือมีฟรักโทสในสภาพแห้งน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  17023010 000/KGM           กลูโคส  Export   Import 
  17023020 000/KGM           น้ำเชื่อมกลูโคส  Export   Import 
  17024000 000/KGM           กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส ที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก ไม่รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต  Export   Import 
  17025000 000/KGM           ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี  Export   Import 
  170260 /KGM     ฟรักโทสและน้ำเชื่อมฟรักโทส ที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งมากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก ไม่รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต  Export   Import 
  17026010 000/KGM           ฟรักโทส  Export   Import 
  17026020 000/KGM           น้ำเชื่อมฟรักโทส  Export   Import 
  170290 /KGM     มอลโทสและน้ำเชื่อมมอลโทส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี และแล็กโทส กลูโคส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ตและน้ำตาลอื่น ๆ เช่น น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลโตนด เป็นต้น (นอกจากน้ำตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต น้ำตาลเมเปิล) น้ำเชื่อมที่ไม่เติม  Export   Import 
             มอลโทสและน้้าเชื่อมมอลโทส    
  17029011 000/KGM           มอลโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี  Export   Import 
  17029019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  17029020 000/KGM           น้ำผึ้งเทียม จะผสมกับน้ำผึ้งธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  17029030 000/KGM           น้ำตาลที่ปรุงกลิ่นรสหรือแต่งสี (ไม่รวมถึงมอลโทส)  Export   Import 
  17029040 000/KGM           คาราเมล  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  17029091 000/KGM           น้ำเชื่อม  Export   Import 
  17029099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  17029099 001/KGM           น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลโตนด  Export   Import 
  17029099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1703     กากน้ำตาลที่เหลือจากการสกัดหรือการทำน้ำตาลให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  170310 /KGM     กากน้ำอ้อย  Export   Import 
  17031010 000/KGM           ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือแต่งสี  Export   Import 
  17031090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  170390 /KGM     กากน้ำตาลอื่นๆ ที่เหลือจากการสกัดหรือการทำน้ำตาลให้บริสุทธิ์ (นอกจากกากน้ำอ้อย)  Export   Import 
  17039010 000/KGM           ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือแต่งสี  Export   Import 
  17039090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
1704     ขนมที่ทำจากน้ำตาล (รวมถึงช็อกโกแลตขาว) ที่ไม่มีโกโก้ผสม  Export   Import 
  17041000 000/KGM           หมากฝรั่งจะเคลือบน้ำตาลหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  170490 /KGM     ขนมที่ทำจากน้ำตาล (รวมถึงช็อกโกแลตขาว) อื่นๆ (ไม่รวมหมากฝรั่ง) ที่ไม่มีโกโก้ผสม  Export   Import 
  17049010 000/KGM           ลูกกวาดที่มีตัวยาผสม  Export   Import 
  17049020 000/KGM           ช็อกโกแลตขาว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  17049091 000/KGM           ลักษณะนุ่มหนึบ ที่มีเยลาติน  Export   Import 
  17049099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import