ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
22     เครื่องดื่ม สุราและน้ำส้มสายชู  Export   Import 
2201     น้ำ รวมถึงน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำแร่เทียม และน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส รวมทั้งน้ำแข็งและหิมะ  Export   Import 
  220110 /LTR     น้ำแร่ (น้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำแร่เทียม) และน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  22011000 001/LTR           น้ำแร่  Export   Import 
  22011000 002/LTR           น้ำอัดลม  Export   Import 
  220190 /-     น้ำอื่นๆ นอกจากน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส รวมทั้งน้ำแข็งและหิมะ  Export   Import 
  22019010 /KGM         น้ำแข็งและหิมะ  Export   Import 
  22019010 001/KGM           น้ำแข็ง  Export   Import 
  22019010 002/KGM           หิมะ  Export   Import 
  22019090 000/LTR           อื่น ๆ  Export   Import 
2202     น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผัก ตามประเภทที่ 20.09 (น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผัก ที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา)  Export   Import 
  220210 /LTR     น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  22021010 000/LTR           น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและน้ำอัดลม ที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  22021090 000/LTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  220290 /LTR     เครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผัก ตามประเภทที่ 20.29 (น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผัก ที่ไม่ได้หมักและไม่ได้เติมสุรา)  Export   Import 
  22029010 000/LTR           เครื่องดื่มนมยูเอชทีที่ปรุงกลิ่นรส  Export   Import 
  22029020 000/LTR           เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง  Export   Import 
  22029030 /-         เครื่องดื่มที่ไม่อัดลมพร้อมสำหรับบริโภคทันทีโดยไม่ต้องเจือจาง  Export   Import 
  22029090 000/LTR           อื่น ๆ  Export   Import 
2203     เบียร์ที่ทำจากมอลต์  Export   Import 
  22030010 000/LTR           เบียร์ดำรสเข้ม (สเต้าท์) และเบียร์ดำขม (พอร์เตอร์)  Export   Import 
  22030090 000/LTR           อื่น ๆ รวมถึงเอล  Export   Import 
2204     ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ เกรปมัสต์นอกจากเกรปมัสต์ตามประเภทที่ 20.09 (เกรปมัสต์ที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา)  Export   Import 
  220410 /LTR     สปาร์กลิ้งไวน์ (เช่น แชมเปญ เป็นต้น)  Export   Import 
  22041000 001/LTR           แชมเปญจ์  Export   Import 
  22041000 090/LTR           สปาร์กลิ้งไวน์อื่นๆ  Export   Import 
         ไวน์อื่น ๆ รวมทั้งเกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเทชันโดยการเติมแอลกอฮอล์    
  220421 /LTR     ไวน์อื่นๆ ที่ทำจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ (นอกจากสปาร์กลิ้งไวน์) รวมทั้งเกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเทชัน (เชื้อที่ก่อให้เกิดความบูดกลายเป็นสุรา) โดยการเติมแอลกอฮอล์ ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า  Export   Import 
             ไวน์    
  22042111 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15  Export   Import 
  22042113 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 23  Export   Import 
  22042114 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 23  Export   Import 
            เกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเทชันโดยการเติมแอลกอฮอล์    
  22042121 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15  Export   Import 
  22042122 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15  Export   Import 
  220429 /LTR     ไวน์อื่นๆ ที่ทำจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ (นอกจากสปาร์กลิ้งไวน์) รวมทั้งเกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเทชัน (เชื้อที่ก่อให้เกิดความบูดกลายเป็นสุรา) โดยการเติมแอลกอฮอล์ ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า 2 ลิตร  Export   Import 
             ไวน์    
  22042911 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15  Export   Import 
  22042913 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 23  Export   Import 
  22042914 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 23  Export   Import 
            เกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเทชันโดยการเติมแอลกอฮอล์    
  22042921 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15  Export   Import 
  22042922 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15  Export   Import 
  220430 /LTR     เกรปมัสต์อื่นๆ นอกจากเกรปมัสต์ตามประเภท 20.09 (เกรปมัสต์ที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา) และเกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเทชัน (เชื้อที่ก่อให้เกิดความบูดกลายเป็นสุรา) โดยการเติมแอลกอฮอล์  Export   Import 
  22043010 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15  Export   Import 
  22043020 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15  Export   Import 
2205     เวอร์มุทและไวน์อื่นๆ ที่ทำจากองุ่นสด (นอกจากไวน์ที่ทำจากองุ่นสดในประเภทที่ 22.04) ปรุงกลิ่นรสด้วยพืชหรือสารหอม  Export   Import 
  220510 /LTR     เวอร์มุทและไวน์อื่นๆ ที่ทำจากองุ่นสด (นอกจากไวน์ที่ทำจากองุ่นสดในประเภทที่ 22.04) ปรุงกลิ่นรสด้วยพืชหรือสารหอม ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตร หรือน้อยกว่า  Export   Import 
  22051010 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15  Export   Import 
  22051020 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15  Export   Import 
  220590 /LTR     เวอร์มุทและไวน์อื่นๆ ที่ทำจากองุ่นสด (นอกจากไวน์ที่ทำจากองุ่นสดในประเภทที่ 22.04) ปรุงกลิ่นรสด้วยพืชหรือสารหอม ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า 2 ลิตร  Export   Import 
  22059010 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15  Export   Import 
  22059020 000/LTR           มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15  Export   Import 
2206     เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไซเดอร์ เพอร์รี่ และมี้ด เป็นต้น) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก และของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  22060010 000/LTR           ไซเดอร์และเพอร์รี่  Export   Import 
  22060020 000/LTR           สาเก ไวน์ข้าว  Export   Import 
  22060030 000/LTR           ทอดดี้  Export   Import 
  22060040 000/LTR           แชนดี  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  22060091 000/LTR           ไวน์ข้าวอื่น ๆ (รวมถึงไวน์ข้าวที่มีตัวยาผสม)  Export   Import 
  22060099 000/LTR           อื่น ๆ  Export   Import 
2207     เอทิลแอลกอฮอล์ไม่แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป รวมทั้งเอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่นๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม  Export   Import 
  22071000 000/LTR           เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  Export   Import 
  220720 /LTR     เอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่น ๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม  Export   Import 
            เอทิลแอลกอฮอล์ที่แปลงสภาพแล้ว รวมถึงเมทิเลเต็ดสปิริต    
  22072011 000/LTR           เอทิลแอลกอฮอล์ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 99  Export   Import 
  22072019 000/LTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  22072090 000/LTR           อื่น ๆ  Export   Import 
2208     เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรน้อยกว่าร้อยละ 80 สุรา ลิเคอร์ และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่เป็นสุรา  Export   Import 
  220820 /LTR     สุราได้จากการกลั่นไวน์องุ่นหรือเกรปมัสต์  Export   Import 
  22082050 000/LTR           บรั่นดี  Export   Import 
  22082090 000/LTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  22083000 000/LTR           วิสกี้  Export   Import 
  22084000 000/LTR           รัมและสุราอื่น ๆ ได้จากการกลั่นผลิตภัณฑ์ที่หมักจากอ้อย  Export   Import 
  22085000 000/LTR           จินและเจนีวา  Export   Import 
  22086000 000/LTR           วอดก้า  Export   Import 
  22087000 000/LTR           ลิเคียวร์และคอร์เดียลส์  Export   Import 
  220890 /LTR     เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรน้อยกว่าร้อยละ 80 สุรา ลิเคอร์ และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา เช่น เหล้าจีน เป็นต้น (นอกจากสุราได้จากการกลั่นไวน์องุ่นหรือเกรปมัสต์ วิสกี้ รัมและทาเฟีย จินและเจนีวา วอดก้า ลิเคอร์และคอร์เ  Export   Import 
  22089010 000/LTR           แซมซูที่มีตัวยาผสม มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 40  Export   Import 
  22089020 000/LTR           แซมซูที่มีตัวยาผสม มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 40  Export   Import 
  22089030 000/LTR           แซมซูอื่น ๆ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 40  Export   Import 
  22089040 000/LTR           แซมซูอื่น ๆ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 40  Export   Import 
  22089050 000/LTR           อาร์แรค หรือสุราทำจากสับปะรด มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 40  Export   Import 
  22089060 000/LTR           อาร์แรค หรือสุราทำจากสับปะรด มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 40  Export   Import 
  22089070 000/LTR           บิทเทอร์และเครื่องดื่มที่คล้ายกัน มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 57  Export   Import 
  22089080 000/LTR           บิทเทอร์และเครื่องดื่มที่คล้ายกัน มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 57  Export   Import 
  22089090 000/LTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  22090000 000/LTR           น้ำส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้ำส้มสายชูที่ได้จากกรดอะซิติก  Export   Import