ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
23     กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์  Export   Import 
2301     เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค กากมันสัตว์ที่เจียวน้ำมันออกแล้ว  Export   Import 
  23011000 000/KGM           เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป่น ที่ทำเป็นเพลเลต กากมันสัตว์ที่เจียวน้ำมันออกแล้ว  Export   Import 
  230120 /KGM     ปลา หรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ซึ่งไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค ที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลต  Export   Import 
  23012010 000/KGM           ของปลา ที่มีโปรตีนน้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  23012020 000/KGM           ของปลา ที่มีโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  23012090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  23012090 001/KGM           สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่นหรือทำเป็นเพลเลต  Export   Import 
  23012090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2302     รำ เศษหักหรือเศษอื่นๆ ของธัญพืชและพืชผักตระกูลถั่ว ที่ได้จากการร่อน สี หรือโดยวิธีอื่น จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  23021000 000/KGM           ของข้าวโพด  Export   Import 
  23023000 000/KGM           ของข้าวสาลี  Export   Import 
  230240 /KGM     ของธัญพืชอื่น ๆ  Export   Import 
  23024010 000/KGM           ของข้าว  Export   Import 
  23024090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  23025000 000/KGM           ของพืชผักตระกูลถั่ว  Export   Import 
2303     กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ขี้ตะกอนหรือเศษจากการต้มกลั่นจะทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  230310 /KGM     กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน (เช่น เศษมันสำปะหลัง เป็นต้น)  Export   Import 
  23031010 000/KGM           ของมันสำปะหลังหรือสาคู  Export   Import 
  23031090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  23032000 000/KGM           กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล  Export   Import 
  23033000 000/KGM           ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น  Export   Import 
2304     กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง จะบดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  23040010 000/KGM           แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันที่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  23040090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  23050000 000/KGM           กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วลิสง จะบดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
2306     กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดไขมันหรือน้ำมันพืช จะบดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตามนอกจากของตามประเภทที่ 23.04 หรือ 23.05 (กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง หรือน้ำมันถั่วลิสง)  Export   Import 
  23061000 000/KGM           ของเมล็ดฝ้าย  Export   Import 
  23062000 000/KGM           ของลินสีด  Export   Import 
  23063000 000/KGM           ของเมล็ดทานตะวัน  Export   Import 
        ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา    
  230641 /KGM     กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดไขมันหรือน้ำมันของเมล็ดเรปหรือโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ  Export   Import 
  23064110 000/KGM           ของเมล็ดเรปที่มีกรดอีรูสิกต่ำ  Export   Import 
  23064120 000/KGM           ของเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ  Export   Import 
  230649 /KGM     กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดไขมันหรือน้ำมันของเมล็ดเรปหรือโคลซา (นอกจากของดังกล่าวของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีอีรูสิกต่ำ)  Export   Import 
  23064910 000/KGM           ของเมล็ดเรปอื่นๆ  Export   Import 
  23064920 000/KGM           ของเมล็ดโคลซาอื่นๆ  Export   Import 
  23065000 000/KGM           ของมะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)  Export   Import 
  23066000 000/KGM           ของผลปาล์มหรือเนื้อในเมล็ดปาล์ม  Export   Import 
  230690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  23069010 000/KGM           ของเยิร์มข้าวโพด  Export   Import 
  23069090 /KGM         กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดไขมันหรือน้ำมันของพืชอื่น ๆ เช่น เมล็ดนุ่น เป็นต้น (นอกจากของดังกล่าวของเมล็ดฝ้าย ลินสีด เมล็ดทานตะวัน เมล็ดเรปหรือโคลซา มะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวแห้ง ผลปาล์มหรือเนื้อในเมล็ดปาล์  Export   Import 
  23069090 001/KGM           ของเมล็ดนุ่น  Export   Import 
  23069090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  23070000 000/KGM           ตะกอนที่ได้จากการหมักและบ่มไวน์ รวมทั้งอาร์กอล  Export   Import 
  23080000 000/KGM           วัตถุที่ได้จากพืช เศษพืช กากและผลพลอยได้จากพืช จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
2309     ของปรุงแต่ง ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์  Export   Import 
  230910 /KGM     อาหารสุนัขหรือแมว จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก (เช่น ปลาบรรจุภาชนะอัดลม เป็นต้น)  Export   Import 
  23091010 /KGM         ที่มีเนื้อสัตว์  Export   Import 
  23091010 001/KGM           ปลาบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  23091010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  23091090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  230990 /KGM     ของปรุงแต่งอื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ (นอกจากอาหารสุนัขหรือแมว)  Export   Import 
             อาหารสัตว์ที่มีสารอาหารครบถ้วน    
  23099011 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง  Export   Import 
  23099012 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสุกร  Export   Import 
  23099013 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงกุ้ง  Export   Import 
  23099014 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับไพรเมต  Export   Import 
  23099019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  23099020 000/KGM           พรีมิกซ์ อาหารเสริมที่เป็นอาหารสัตว์ และสารเติมแต่ง อาหารสัตว์  Export   Import 
  23099030 000/KGM           อื่น ๆ ที่มีเนื้อสัตว์  Export   Import 
  23099090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import