ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
24     ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ  Export   Import 
2401     ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เศษของยาสูบ  Export   Import 
  240110 /KGM     ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก (เช่น พันธุ์เวอร์จิเนีย พันธุ์เบอร์เลย์ และพันธุ์โอเรียนตอล เป็นต้น)  Export   Import 
  24011010 000/KGM           พันธุ์เวอร์จิเนีย บ่มด้วยไอร้อน  Export   Import 
  24011020 000/KGM           พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากที่บ่มด้วยไอร้อน  Export   Import 
  24011040 000/KGM           พันธุ์เบอร์เลย์  Export   Import 
  24011050 /KGM         อื่น ๆ บ่มด้วยไอร้อน  Export   Import 
  24011050 001/KGM           เฉพาะพันธุ์โอเรียนตัล  Export   Import 
  24011050 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  24011090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  24011090 001/KGM           เฉพาะพันธุ์โอเรียนตัล  Export   Import 
  24011090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  240120 /KGM     ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด (เช่น พันธุ์เวอร์จิเนีย พันธุ์เบอร์เลย์ และพันธุ์โอเรียนตอล เป็นต้น)  Export   Import 
  24012010 000/KGM           พันธุ์เวอร์จิเนีย บ่มด้วยไอร้อน  Export   Import 
  24012020 000/KGM           พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากที่บ่มด้วยไอร้อน  Export   Import 
  24012030 000/KGM           พันธุ์โอเรียนตัล  Export   Import 
  24012040 000/KGM           พันธุ์เบอร์เลย์  Export   Import 
  24012050 000/KGM           อื่น ๆ บ่มด้วยไอร้อน  Export   Import 
  24012090 000/KGM           อื่น ๆ นอกจากที่บ่มด้วยไอร้อน  Export   Import 
  240130 /KGM     เศษของยาสูบ  Export   Import 
  24013010 /KGM         ก้านใบยาสูบ  Export   Import 
  24013010 001/KGM           เฉพาะพันธุ์เวอร์จิเนียหรือพันธุ์เบอร์เลย์  Export   Import 
  24013010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  24013090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  24013090 001/KGM           เฉพาะพันธุ์เวอร์จิเนียหรือพันธุ์เบอร์เลย์  Export   Import 
  24013090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2402     ซิการ์ เชอรูต ซิการิลโล และบุหรี่ที่ทำจากยาสูบ หรือทำจากของที่ใช้แทนยาสูบ  Export   Import 
  24021000 000/KGM           ซิการ์ เชอรูตและซิการิลโล ที่มียาสูบ  Export   Import 
  240220 /KGM     บุหรี่ที่มียาสูบ  Export   Import 
  24022010 000/KGM           บีดีส์  Export   Import 
  24022020 000/KGM           บุหรี่กานพลู  Export   Import 
  24022090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  240290 /KGM     ซิการ์ เชอรูต ซิการิลโล และบุหรี่ ทำจากของที่ใช้แทนยาสูบ  Export   Import 
  24029010 000/KGM           ซิการ์ เชอรูตและซิการิลโลที่ทำจากของที่ใช้แทนยาสูบ  Export   Import 
  24029020 000/KGM           บุหรี่ที่ทำจากของที่ใช้แทนยาสูบ  Export   Import 
2403     ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่นๆ ยาสูบชนิด "โอโมจีไนส์"หรือชนิด "รีคอนสติติวเตด" รวมทั้งสิ่งสกัดและหัวเชื้อที่ได้จากยาสูบ  Export   Import 
         ยาเส้นส าหรับสูบ จะมีของที่ใช้แทนยาสูบในอัตราส่วน เท่าใดหรือไม่ก็ตาม    
  24031100 000/KGM           ยาสูบชนิดวอเตอร์ไปป์ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ในตอนนี้  Export   Import 
  240319 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
             บรรจุเพื่อการขายปลีก    
  24031911 000/KGM           ยาสูบอังฮุน  Export   Import 
  24031919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  24031920 000/KGM           ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ สำหรับทำบุหรี่  Export   Import 
  24031990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  240391 /KGM     ยาสูบชนิด "โฮโมจีไนล์" หรือชนิด "รีคอนสติติวเตด"  Export   Import 
  24039110 000/KGM           บรรจุเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  24039190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  240399 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  24039910 000/KGM           สิ่งสกัดและหัวเชื้อที่ได้จากยาสูบ  Export   Import 
  24039930 000/KGM           ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ  Export   Import 
  24039940 000/KGM           ยานัตถุ์จะแห้งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  24039950 000/KGM           ยาสูบสำหรับเคี้ยวและดูด  Export   Import 
  24039990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import