ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
26     สินแร่ ตะกรันและเถ้า  Export   Import 
2601     สินแร่และหัวแร่เหล็ก รวมถึงแร่เหล็กไพไรต์ที่ย่างแล้ว  Export   Import 
        สินแร่และหัวแร่เหล็ก ยกเว้นแร่เหล็กไพไรต์ที่ย่างแล้ว    
  26011100 000/KGM           ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน  Export   Import 
  26011200 000/KGM           ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน  Export   Import 
  26012000 000/KGM           แร่เหล็กไพไรต์ที่ย่างแล้ว  Export   Import 
  26020000 000/KGM           สินแร่และหัวแร่แมงกานีส รวมถึงสินแร่และหัวแร่เฟอร์รูจินัสแมงกานีส ที่มีแมงกานีสตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปโดยน้ำหนักเมื่อคำนวณในสภาพแห้ง  Export   Import 
2603     สินแร่และหัวแร่ทองแดง  Export   Import 
  26030000 001/KGM           ที่มีคิวปรัสออกไซด์  Export   Import 
  26030000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  26040000 000/KGM           สินแร่และหัวแร่นิกเกิล  Export   Import 
  26050000 000/KGM           สินแร่และหัวแร่โคบอลต์  Export   Import 
  26060000 000/KGM           สินแร่และหัวแร่อะลูมิเนียม  Export   Import 
  26070000 000/KGM           สินแร่และหัวแร่ตะกั่ว  Export   Import 
  26080000 000/KGM           สินแร่และหัวแร่สังกะสี  Export   Import 
  26090000 000/KGM           สินแร่และหัวแร่ดีบุก  Export   Import 
  26100000 000/KGM           สินแร่และหัวแร่โครเมียม  Export   Import 
2611     สินแร่และหัวแร่ทังสเตน  Export   Import 
  26110000 001/KGM           วุลเฟรม  Export   Import 
  26110000 002/KGM           ซีไรท์  Export   Import 
  26110000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2612     สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียม หรือทอเรียม  Export   Import 
  26121000 000/KGM           สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียม  Export   Import 
  26122000 000/KGM           สินแร่และหัวแร่ทอเรียม  Export   Import 
2613     สินแร่และหัวแร่โมลิบดีนัม  Export   Import 
  26131000 000/KGM           ย่างแล้ว  Export   Import 
  26139000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2614     สินแร่และหัวแร่ไทเทเนียม (เช่น ลูไทล์ ลูโคซีน อิลเมไนท์ เป็นต้น)  Export   Import 
  26140010 000/KGM           สินแร่และหัวแร่อิลเมไนต์  Export   Import 
  26140090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  26140090 001/KGM           ลูไทต์  Export   Import 
  26140090 002/KGM           ลูโคลีน  Export   Import 
  26140090 003/KGM           อิลเมไนท์  Export   Import 
  26140090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2615     สินแร่และหัวแร่ไนโอเบียม แทนทาลัม วาเนเดียม หรือเซอร์โคเนียม  Export   Import 
  26151000 000/KGM           สินแร่และหัวแร่เซอร์โคเนียม  Export   Import 
  261590 /KGM     สินแร่และหัวแร่ไนโอเบียม แทนทาลัม วาเนเดียม (เช่น แทนทาไลท์ โคลัมไบท์ และสเตอวีไรต์ เป็นต้น)  Export   Import 
  26159000 001/KGM           แทนทาไลท์  Export   Import 
  26159000 002/KGM           โคลัมไบท์  Export   Import 
  26159000 003/KGM           สเตอวีไรต์  Export   Import 
  26159000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2616     สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่า  Export   Import 
  26161000 000/KGM           สินแร่และหัวแร่เงิน  Export   Import 
  261690 /KGM     สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่า (นอกจากสินแร่และหัวแร่เงิน)  Export   Import 
  26169000 001/KGM           สินแร่ทองคำ  Export   Import 
  26169000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2617     สินแร่และหัวแร่อื่น ๆ นอกจากของดังกล่าวที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 26.01 ถึง 26.16 (เช่น สินแร่และหัวแร่เหล็ก ทองแดง นิกเกิล อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ทังสเตน ยูเรเนียม โมลิบดีนัม ไทเทเนียม ไนโอเนียม และเงิน เป็นต้น)  Export   Import 
  26171000 000/KGM           สินแร่และหัวแร่พลวง  Export   Import 
  26179000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  26180000 000/KGM           เม็ดขี้แร่ (สแลกแซนด์) ซึ่งได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  26190000 000/KGM           ขี้แร่ ขี้ตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร่) สเกลลิงและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
2620     เถ้าและกาก (นอกจากที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า) ที่มีอาร์เซนิก โลหะหรือสารประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
        มีสังกะสีเป็นส่วนใหญ่    
  26201100 000/KGM           ฮาร์ดซิงค์สเปลเตอร์  Export   Import 
  26201900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        มีตะกั่วเป็นส่วนใหญ่    
  26202100 000/KGM           ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่วและตะกอนของสารกันเครื่องยนต์เคาะที่มีตะกั่ว  Export   Import 
  26202900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  26203000 000/KGM           มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  26204000 000/KGM           มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  26206000 000/KGM           มีอาร์เซนิก ปรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  26209100 000/KGM           มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียมหรือของผสม ของของดังกล่าว  Export   Import 
  262099 /KGM     เถ้าและกาก (นอกจากที่ได้จากการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า) ที่มีโลหะหรือสารประกอบของโลหะอื่นๆ (นอกจากสังกะสี ตะกั่ว ทองแดง อะลูมิเนียม และอาร์เซนิก ปรอท แทลเลียมหรือของผสมของของดังกล่าว และพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียม หรือของผสมของของดังกล่าว)  Export   Import 
  26209910 000/KGM           ขี้แร่ของดีบุก และฮาร์ดเฮดของดีบุก  Export   Import 
  26209990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2621     ขี้แร่และเถ้าอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 26.18 ถึง 26.20) รวมถึงเถ้าสาหร่ายทะเล (เคลป์) เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล  Export   Import 
  26211000 000/KGM           เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล  Export   Import 
  262190 /KGM     ขี้แร่และเถ้าอื่น ๆ เช่น ขี้เถ้าแกลบ เป็นต้น รวมถึงเถ้าสาหร่ายทะเล (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 26.18 ถึง 26.20 เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล)  Export   Import 
  26219000 001/KGM           ขี้เถ้าแกลบ  Export   Import 
  26219000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import