ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
27     เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่  Export   Import 
2701     ถ่านหิน ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปสี่เหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน  Export   Import 
        ถ่านหินจะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน    
  27011100 000/KGM           แอนทราไซต์  Export   Import 
  270112 /KGM     ถ่านหินบิทูมินัส ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน  Export   Import 
  27011210 000/KGM           โค้กกิ้งโคล  Export   Import 
  27011290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  27011900 000/KGM           ถ่านหินอื่น ๆ  Export   Import 
  27012000 000/KGM           ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน  Export   Import 
2702     ลิกไนต์ จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงเจ็ต  Export   Import 
  27021000 000/KGM           ลิกไนต์จะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน  Export   Import 
  27022000 000/KGM           ลิกไนต์ที่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน  Export   Import 
2703     พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  27030010 000/KGM           พีต จะอัดให้เป็นมัดหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน  Export   Import 
  27030020 000/KGM           พีตทำให้เกาะหรือติดรวมกัน  Export   Import 
2704     โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือจากพีต จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งรีทอร์ตคาร์บอน  Export   Import 
  27040010 000/KGM           โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากถ่านหิน  Export   Import 
  27040020 000/KGM           โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากลิกไนต์หรือพีต  Export   Import 
  27040030 000/KGM           รีทอร์ตคาร์บอน  Export   Import 
  27050000 000/KGM           ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์ก๊าซ โพรดิวเซอร์ก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน นอกจากก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ  Export   Import 
2706     ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือจากพีต และทาร์อื่นๆ ที่ได้จากแร่ จะแยกเอาน้ำออกหรือกลั่นเพียงบางส่วนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงรีคอนสติติวเตดทาร์  Export   Import 
  27060000 001/KGM           กรดน้ำมันดิน  Export   Import 
  27060000 002/KGM           น้ำมันถ่านหิน ส่วนที่เหลือหลังจากล้างกรดน้ำมันดินออกแล้ว  Export   Import 
  27060000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2707     น้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นทาร์ชนิดที่กลั่นจากถ่านหินที่อุณหภูมิสูง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งมีน้ำหนักของส่วนที่เป็นอะโรมาติกมากกว่าส่วนที่ไม่เป็นอะโรมาติก  Export   Import 
  270710 /KGM     เบนโซล (เบนซีน)  Export   Import 
  27071000 001/KGM           เบนโซล (มีเบนซีนมากกว่าร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนัก)  Export   Import 
  27071000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  270720 /KGM     โทลูโอล (โทลูอีน)  Export   Import 
  27072000 001/KGM           ที่มีโทลูอีนมากกว่าร้อยละ 75 แต่น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  27072000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  27073000 000/KGM           ไซโลล (ไซลีน)  Export   Import 
  27074000 000/KGM           แนฟทาลีน  Export   Import 
  270750 /KGM     ของผสมอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ซึ่งกลั่นได้ตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไปโดยปริมาตร (รวมถึงส่วนสูญเสีย) ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซนเซียส โดยวิธีเอเอสทีเอ็ม ดี 86  Export   Import 
  27075000 001/KGM           ที่มีเบนซีนไม่เกินร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  27075000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  27079100 000/KGM           น้ำมันครีโอโสต  Export   Import 
  270799 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  27079910 000/KGM           คาร์บอนแบล็คฟีดสต๊อก  Export   Import 
  27079990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2708     พิตช์ และพิตช์โค้ก ที่ได้จากทาร์ที่กลั่นจากถ่านหินหรือจากทาร์อื่นๆ ที่ได้จากแร่  Export   Import 
  27081000 000/KGM           พิตช์  Export   Import 
  27082000 000/KGM           พิตช์โค้ก  Export   Import 
2709     น้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส  Export   Import 
  27090010 000/LTR           น้ำมันปิโตรเลียมดิบ  Export   Import 
  27090020 000/LTR           คอนเดนเซต  Export   Import 
  27090090 000/LTR           อื่น ๆ  Export   Import 
2710     น้ำมันปิโตเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่ 70% ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น  Export   Import 
        น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส นอกจากที่เป็น    
  271012 /LTR     น้ำมันเบาและสิ่งปรุงแต่ง  Export   Import 
             มอเตอร์สปิริต    
  27101211 000/LTR           ชนิดเติมสารตะกั่ว มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 97 ขึ้นไป  Export   Import 
  27101212 000/LTR           ชนิดไร้สารตะกั่ว มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 97 ขึ้นไป  Export   Import 
  27101213 000/LTR           ชนิดเติมสารตะกั่ว มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 90 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 97  Export   Import 
  27101214 000/LTR           ชนิดไร้สารตะกั่ว มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 90 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 97  Export   Import 
  27101215 000/LTR           อื่น ๆ เติมสารตะกั่ว  Export   Import 
  27101216 000/LTR           อื่น ๆ ไร้สารตะกั่ว  Export   Import 
  27101220 000/LTR           เอวิเอชั่นสปิริต นอกจากน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น  Export   Import 
  27101230 000/LTR           เตตระโพรพิลีน  Export   Import 
  27101240 000/LTR           ไวต์สปิริต  Export   Import 
  27101250 000/LTR           ตัวทำละลายชนิดอะโรมาติกต่ำ ที่มีอะโรมาติกน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  27101260 000/LTR           โซลเว้นท์สปิริตอื่น ๆ  Export   Import 
  27101270 000/LTR           แนฟทา รีฟอร์เมต และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับผสมเป็นมอเตอร์สปิริต  Export   Import 
  27101280 000/LTR           อัลฟาโอลีฟินอื่น ๆ  Export   Import 
  27101290 000/LTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  271019 /LTR     อื่น ๆ  Export   Import 
  27101920 000/LTR           ท้อปครู้ด  Export   Import 
  27101930 000/LTR           คาร์บอนแบล็คฟีดสต๊อก  Export   Import 
            น้ำมันและไขหล่อลื่น    
  27101941 000/LTR           น้ำมันฟีดสต๊อกสำหรับใช้ในการผลิตน้ำมันหล่อลื่น  Export   Import 
  27101942 000/LTR           น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์อากาศยาน  Export   Import 
  27101943 000/LTR           น้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ  Export   Import 
  27101944 000/LTR           ไขหล่อลื่น  Export   Import 
  27101950 000/LTR           น้ำมันเบรกไฮดรอลิก  Export   Import 
  27101960 000/LTR           น้ำมันสำหรับหม้อแปลงหรือน้ำมันสำหรับเครื่องตัดวงจร  Export   Import 
             น้ ามันดีเซล รวมทั้งน้ ามันเชื้อเพลิง    
  27101971 000/LTR           น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  27101972 000/LTR           น้ำมันดีเซลอื่น ๆ  Export   Import 
  27101979 /LTR         น้ำมันเชื้อเพลิงหนักสำหรับใช้กับเตาบอยเลอร์ (น้ำมันเตา)  Export   Import 
  27101979 001/LTR           น้ำมันเชื้อเพลิงหนักสำหรับใช้กับเตาบอยเลอร์  Export   Import 
  27101979 090/LTR           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  27101981 000/LTR           น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น (น้ำมันเชื้อเพลิงไอพ่น) มีจุดวาบไฟไม่น้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส  Export   Import 
  27101982 000/LTR           น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น (น้ำมันเชื้อเพลิงไอพ่น) มีจุดวาบไฟน้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส  Export   Import 
  27101983 000/LTR           เคโรซีนอื่นๆ  Export   Import 
  27101989 000/LTR           น้ำมันชนิดกลางและสิ่งปรุงแต่ง อื่นๆ  Export   Import 
  27101990 /LTR         อื่น ๆ  Export   Import 
  27101990 001/LTR           ไวท์ออย(รีไฟน์ปิโตรเลียมออย)ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  Export   Import 
  27101990 002/LTR           เฉพาะพาราฟินเหลว สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตคลอริเนเตตพาราฟิน  Export   Import 
  27101990 003/LTR           เฉพาะอัลฟาโอเลฟิน  Export   Import 
  27101990 090/LTR           อื่นๆ  Export   Import 
  27102000 000/LTR           น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่ง  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  27109100 000/LTR           ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลิคลอริเนเต็ดเทอร์ฟีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือโพลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีบี)  Export   Import 
  27109900 000/LTR           อื่น ๆ  Export   Import 
2711     ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ (เช่น ก๊าซธรรมชาติ โพรเพนและบิวเทน เป็นต้น)  Export   Import 
        ทำให้เป็นของเหลว    
  27111100 000/KGM           ก๊าซธรรมชาติ  Export   Import 
  27111200 000/KGM           โพรเพน  Export   Import 
  27111300 000/KGM           บิวเทน  Export   Import 
  271114 /KGM     เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน และบิวทาไดอีน เหลว  Export   Import 
  27111410 000/KGM           เอทิลีน  Export   Import 
  27111490 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  271119 /KGM     ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ที่เป็นของเหลว (นอกจากก๊าซธรรมชาติ โพรเพน บิวเทน เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอีน)  Export   Import 
  27111900 001/KGM           ก๊าซปิโตรเลียมที่เป็นของเหลว  Export   Import 
  27111900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ในสภาพเป็นก๊าซ    
  271121 /KGM     ก๊าซธรรมชาติ  Export   Import 
  27112110 000/KGM           ชนิดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์  Export   Import 
  27112190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  27112900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2712     ปิโตรเลียมเยลลี่ รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไมโครคริสแตลไลน์ปิโตรเลียม ไขแสล็ก โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพีต ไขแร่อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ซึ่งได้จากการสังเคราะห์หรือโดยกรรมวิธีอื่น จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  27121000 000/KGM           ปิโตรเลียมเยลลี  Export   Import 
  27122000 000/KGM           ไขพาราฟินที่มีน้ำมันน้อยกว่าร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  271290 /KGM     ไขไมโครคริสแตลไลน์ปิโตรเลียม ไขแสล็ก โอไซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพีต ไขแร่อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ซึ่งได้จากการสังเคราะห์หรือโดยกรรมวิธีอื่น  Export   Import 
  27129010 000/KGM           ไขพาราฟิน  Export   Import 
  27129090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2713     ปิโตเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมน และกากอื่นๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียม หรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส  Export   Import 
        ปิโตรเลียมโค้ก    
  27131100 000/KGM           ไม่ได้เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน  Export   Import 
  27131200 000/KGM           เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน  Export   Import 
  27132000 000/KGM           ปิโตรเลียมบิทูเมน  Export   Import 
  27139000 000/KGM           กากอื่น ๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส  Export   Import 
2714     บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ำมัน และทาร์แซนต์ แอสฟัลไตต์และหินแอสฟัลต์  Export   Import 
  27141000 000/KGM           หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ำมัน และทาร์แซนด์  Export   Import 
  27149000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2715     ของผสมบิทูมินัส ซึ่งมีแอสฟัลต์ธรรมชาติ บิทูเมนธรรมชาติ ปิโตรเลียมบิทูเมน ทาร์ที่ได้จากแร่หรือทาร์พิตซ์ที่ได้จากแร่ (เช่น บิทูมินัสแมสติก คัตแบก เป็นต้น) เป็นหลัก  Export   Import 
  27150000 001/KGM           คัตแบก  Export   Import 
  27150000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  27160000 000/KWH           พลังงานไฟฟ้า  Export   Import