ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
28     เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์  Export   Import 
2801     ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน และไอโอดีน  Export   Import 
  28011000 000/KGM           คลอรีน  Export   Import 
  28012000 000/KGM           ไอโอดีน  Export   Import 
  280130 /KGM     ฟลูออรีนและโบรมีน  Export   Import 
  28013000 001/KGM           ฟลูออรีน  Export   Import 
  28013000 002/KGM           โบรมีน  Export   Import 
  28020000 000/KGM           กำมะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน กำมะถันชนิดคอลลอยด์  Export   Import 
2803     คาร์บอน (คาร์บอนแบล็กและคาร์บอนในรูปอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น)  Export   Import 
  28030020 000/KGM           อะซีทิลีนแบล็ก  Export   Import 
  28030040 /KGM         คาร์บอนแบล็กอื่น ๆ  Export   Import 
  28030040 001/KGM           แอนทราซีนแบล็ก  Export   Import 
  28030040 002/KGM           แลมป์แบล็ก  Export   Import 
  28030040 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28030090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2804     ไฮโดรเจน แรร์ก๊าซ และอโลหะอื่น ๆ  Export   Import 
  28041000 000/KGM           ไฮโดรเจน  Export   Import 
  28042100 000/KGM           อาร์กอน  Export   Import 
  280429 /KGM     แรร์ก๊าซอื่น ๆ เช่น ฮีเลียม เป็นต้น (นอกจากอาร์กอน)  Export   Import 
  28042900 001/KGM           ฮีเลียม  Export   Import 
  28042900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  280430 /-     ไนโตรเจน  Export   Import 
  280440 /KGM     ออกซิเจน  Export   Import 
  28044000 001/KGM           ออกซิเจน  Export   Import 
  28044000 002/KGM           โอโซน  Export   Import 
  28045000 000/KGM           โบรอน และเทลลูเรียม  Export   Import 
        ซิลิคอน    
  28046100 000/KGM           ที่มีซิลิคอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28046900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28047000 000/KGM           ฟอสฟอรัส  Export   Import 
  28048000 000/KGM           อาร์เซนิก  Export   Import 
  28049000 000/KGM           ซีลีเนียม  Export   Import 
2805     โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียมและอิตเทรียม จะผสมระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โลหะแอลคาไล หรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท รวมทั้งปรอท  Export   Import 
        โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท    
  28051100 000/KGM           โซเดียม  Export   Import 
  28051200 000/KGM           แคลเซียม  Export   Import 
  28051900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28053000 000/KGM           โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียม และอิตเทรียม จะผสมระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  28054000 000/KGM           ปรอท  Export   Import 
2806     ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) กรดคลอโรซัลฟิวริก  Export   Import 
  280610 /KGM     ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ)  Export   Import 
  28061000 101/KGM           กรดไฮโดรคลอริกน้อยกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28061000 102/KGM           กรดไฮโดรคลอริกตั้งแต่ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 36 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28061000 103/KGM           กรดไฮโดรคลอริกมากกว่าร้อยละ 36 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28061000 201/KGM           ไฮโดรเจนคลอไรด์ (ปราศจากน้ำ)  Export   Import 
  28061000 202/KGM           ไฮโดรเจนคลอไรด์ (ของเหลว)  Export   Import 
  280620 /KGM     กรดคลอโรซัลฟิวริก (กรดคลอโรซัลโฟนิก)  Export   Import 
  28062000 001/KGM           กรดคลอโรซัลฟิวริก (กรดคลอโรซัลโฟนิก)  Export   Import 
2807     กรดซัลฟิวริกและโอเลี่ยม  Export   Import 
  28070000 101/KGM           กรดซัลฟิวริกไม่เกินร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28070000 102/KGM           กรดซัลฟิวริกมากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28070000 201/KGM           กรดซัลฟิวริกฟูมมิ่ง (โอเลี่ยม) ไม่เกินร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28070000 202/KGM           กรดซัลฟิวริกฟูมมิ่ง (โอเลี่ยม) มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
2808     กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก  Export   Import 
  28080000 101/KGM           กรดไนตริกไม่เกินร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28080000 102/KGM           กรดไนตริกมากกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28080000 103/KGM           กรดซัลโฟไนตริก  Export   Import 
  28080000 301/KGM           กรดไนตริกฟูมมิ่ง  Export   Import 
2809     ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ กรดฟอสฟอริก และกรดโพลิฟอสฟอริก จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  280910 /KGM     ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์  Export   Import 
  28091000 001/KGM           ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ (ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ ฟอสฟอริกแอนไฮไดรด์) มากกว่าร้อยละ30 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28091000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  280920 /KGM     กรดฟอสเฟอริกและกรดโพลิฟอสเฟอริก  Export   Import 
             ชนิดที่ใช้ในทางอาหาร (ฟู้ดเกรด)    
  28092031 /KGM         กรดไฮโปฟอสฟอริก  Export   Import 
  28092031 201/KGM           กรดโพลิฟอสฟอริกไม่เกินร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092031 202/KGM           กรดโพลิฟอสฟอริกมากกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092031 301/KGM           กรดไพโรฟอสฟอริกไม่เกินร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092031 302/KGM           กรดไพโรฟอสฟอริกมากกว่าร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092031 920/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28092039 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28092039 101/KGM           กรดออร์โท-ฟอสฟอริกไม่เกินร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092039 102/KGM           กรดออร์โท-ฟอสฟอริกมากกว่าร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092039 103/KGM           กรดเมตา-ฟอสฟอริก  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  28092091 /KGM         กรดไฮโปฟอสฟอริก  Export   Import 
  28092091 201/KGM           กรดโพลิฟอสฟอริกไม่เกินร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092091 202/KGM           กรดโพลิฟอสฟอริกมากกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092091 301/KGM           กรดไพโรฟอสฟอริกไม่เกินร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092091 302/KGM           กรดไพโรฟอสฟอริกมากกว่าร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092091 920/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28092099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28092099 101/KGM           กรดออร์โท-ฟอสฟอริกไม่เกินร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092099 102/KGM           กรดออร์โท-ฟอสฟอริกมากกว่าร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092099 103/KGM           กรดเมตา-ฟอสฟอริก  Export   Import 
2810     ออกไซด์ของโบรอน กรดโบริก  Export   Import 
  28100000 101/KGM           ออกไซด์ของโบรอน  Export   Import 
  28100000 201/KGM           กรดโบริก (กรดโบราสิก กรดออร์โท-โบริก)  Export   Import 
2811     กรดอนินทรีย์อื่น ๆ และสารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่นๆ ของโลหะ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 28.06 ถึง 28.10)  Export   Import 
        กรดอนินทรีย์อื่น ๆ    
  281111 /KGM     ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก)  Export   Import 
  28111100 101/KGM           กรดไฮโดรฟลูออริกไม่เกินร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28111100 102/KGM           กรดไฮโดรฟลูออริกมากกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28111100 201/KGM           ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ที่ปราศจากน้ำ  Export   Import 
  281119 /KGM     กรดอนินทรีย์อื่นๆ ไม่รวมไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก) และนอกจากกรดอนินทรีย์ที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 28.06 ถึง 28.10)  Export   Import 
  28111910 000/KGM           กรดอาร์เซนิก  Export   Import 
  28111990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28111990 001/KGM           ไฮโดรเจนซัลไฟด์  Export   Import 
  28111990 002/KGM           กรดไฮดราโซอิก  Export   Import 
  28111990 003/KGM           ไฮโดรเจนไซยาไนด์  Export   Import 
  28111990 004/KGM           กรดซีลีเนียส  Export   Import 
  28111990 005/KGM           กรดฟอสฟอนิก  Export   Import 
  28111990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่น ๆ ของอโลหะ    
  281121 /KGM     คาร์บอนไดออกไซด์  Export   Import 
  28112100 001/KGM           คาร์บอนไดออกไซด์ของแข็ง(น้ำแข็งแห้ง)  Export   Import 
  28112100 090/KGM           คาร์บอนไดออกไซด์อื่นๆ  Export   Import 
  281122 /KGM     ซิลิคอนไดออกไซด์  Export   Import 
  28112210 000/KGM           ผงซิลิกา  Export   Import 
  28112290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  281129 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28112910 000/KGM           ไดอาร์เซนิกเพนตะออกไซด์  Export   Import 
  28112920 /-         ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  Export   Import 
  28112990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28112990 201/KGM           ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ไดไนโตรเจนเททรอกไซด์)  Export   Import 
  28112990 202/KGM           ไนตริกออกไซด์  Export   Import 
  28112990 301/KGM           อาร์เซนิกไตรออกไซด์ (ครูดอาร์เซนิก ไวท์อาร์เซนิก กรดอาร์เซเนียส อาร์เซนัสแอนไฮไดรด์)  Export   Import 
  28112990 401/KGM           คาร์บอนโมนอกไซด์  Export   Import 
  28112990 402/KGM           ซัลฟูริกแอนไฮไดร์ด(ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์)  Export   Import 
  28112990 403/KGM           ไนตรัสออกไซด์  Export   Import 
  28112990 404/KGM           ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  Export   Import 
  28112990 929/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2812     ฮาไลด์และฮาไลด์ออกไซด์ของอโลหะ  Export   Import 
  281210 /KGM     คลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์  Export   Import 
  28121000 001/KGM           อาร์เซนิกไตรคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 002/KGM           โบรอนไตรคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 003/KGM           คาร์โบนิลคลอไรด์ (ฟอสจีน)  Export   Import 
  28121000 004/KGM           ไอโอดีนโมโนคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 005/KGM           ไอโอดีนไตรคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 006/KGM           ไนโตรซิลคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 007/KGM           ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ (ฟอสฟอรัสคลอไรด์)  Export   Import 
  28121000 008/KGM           ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ (ฟอสฟอริกคลอไรด์ ฟอสฟอริกเพอร์คลอไรด์)  Export   Import 
  28121000 009/KGM           ซิลิคอนเตตระคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 010/KGM           ซัลฟิวริลคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 011/KGM           ซัลเฟอร์โมโนคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 012/KGM           ซัลเฟอร์ไดคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 013/KGM           อาร์ซีนัส ไตรคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 201/KGM           ฟอสฟอรัสออกซิคลอไรด์ (ฟอสฟอริลคลอไรด์)  Export   Import 
  28121000 202/KGM           ไทโอนิลคลอไรด์ (ซัลฟิวรัสออกซีคลอไรด์)  Export   Import 
  28121000 203/KGM           ซีลีเนียม ออกซีคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 910/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  281290 /KGM     ฮาไลด์และฮาไลด์ออกไซด์ของโลหะอื่น ๆ (นอกจากคลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์)  Export   Import 
  28129000 101/KGM           โบรอนไตรโบรไมด์  Export   Import 
  28129000 102/KGM           ไนโตรซิลโบรไมด์  Export   Import 
  28129000 201/KGM           โบรอนไตรฟลูออไรด์  Export   Import 
  28129000 202/KGM           ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์  Export   Import 
  28129000 203/KGM           ไดซัลเฟอร์เดคะฟลูออไรด์  Export   Import 
  28129000 204/KGM           ซัลเฟอร์ เตตระฟลูออไรด์  Export   Import 
  28129000 990/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2813     ซัลไฟด์ของอโลหะ รวมทั้งฟอสฟอรัสไตรซัลไฟด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
  28131000 000/KGM           คาร์บอนไดซัลไฟด์  Export   Import 
  281390 /KGM     ซัลไฟด์ของอโลหะ (นอกจากคาร์บอนไดซัลไฟต์) รวมทั้งฟอสฟอรัสไตรซัลไฟด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
  28139000 001/KGM           อาร์เซนิกไดซัลไฟด์  Export   Import 
  28139000 002/KGM           อาร์เซนิกไตรซัลไฟด์  Export   Import 
  28139000 003/KGM           ฟอสฟอรัส เซสควิซัลไฟด์ (เตตระฟอสฟอรัสไตรซัลไฟด์)  Export   Import 
  28139000 004/KGM           ไดฟอสฟอรัสเพนตะซัลไฟด์  Export   Import 
  28139000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2814     แอมโมเนียชนิดที่ปราศจากน้ำ หรือชนิดที่เป็นสารละลายในน้ำ  Export   Import 
  28141000 000/KGM           แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ำ  Export   Import 
  281420 /KGM     แอมโมเนียมชนิดที่เป็นสารละลายในน้ำ  Export   Import 
  28142000 001/KGM           แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ไม่เกินร้อยละ 10  Export   Import 
  28142000 002/KGM           แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์มากกว่าร้อยละ 10  Export   Import 
2815     โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทซ) เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม  Export   Import 
  28151100 000/KGM           เป็นของแข็ง  Export   Import 
  281512 /KGM     โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา) เป็นสารละลายน้ำ (โซดาไลย์หรือโซดาเหลว)  Export   Import 
  28151200 101/KGM           โซเดียมไฮดรอกไซด์ตั้งแต่ร้อยละ 20 โดยน้ำหนักหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  28151200 101/KGM           โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28151200 102/KGM           โซเดียมไฮดรอกไซด์มากกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28151200 102/KGM           โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มากกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28151200 201/KGM           โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (เป็นของแข็ง)  Export   Import 
  281520 /-     โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช)  Export   Import 
  281530 /KGM     เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม  Export   Import 
  28153000 001/KGM           เพอร์ออกไซด์ของโซเดียม  Export   Import 
  28153000 002/KGM           เพอร์ออกไซด์ของโพแทสเซียม  Export   Import 
2816     ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม รวมทั้งออกไซด์ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสทรอนเซียมหรือของแบเรียม  Export   Import 
  28161000 000/KGM           ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม  Export   Import 
  281640 /KGM     ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสทรอนเซียมหรือแบเรียม  Export   Import 
  28164000 101/KGM           แบเรียมออกไซด์  Export   Import 
  28164000 201/KGM           แบเรียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28164000 301/KGM           แบเรียมเพอร์ออกไซด์  Export   Import 
  28164000 401/KGM           ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์ และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเชียม  Export   Import 
2817     สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์  Export   Import 
  28170010 000/KGM           สังกะสีออกไซด์  Export   Import 
  28170020 000/KGM           สังกะสีเพอร์ออกไซด์  Export   Import 
2818     คอรันดัมประดิษฐ์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม อะลูมิเนียมออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28181000 000/KGM           คอรันดัมประดิษฐ์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  28182000 000/KGM           อะลูมิเนียมออกไซด์ นอกจากคอรันดัมประดิษฐ์  Export   Import 
  28183000 000/KGM           อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
2819     โครเมียมออกไซด์และโครเมียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  281910 /KGM     โครเมียมไตรออกไซด์  Export   Import 
  28191000 101/KGM           โครเมียมไตรออกไซด์ไม่เกินร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28191000 102/KGM           โครเมียมไตรออกไซด์มากกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28191000 201/KGM           กรดโครมิกไม่เกินร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28191000 202/KGM           กรดโครมิกมากกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  281990 /KGM     โครเมียมออกไซด์ (นอกจากโครเมียมไตรออกไซด์) และโครเมียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28199000 001/KGM           โครเมียมออกไซด์นอกจากโครเมียมไตรออกไซด์  Export   Import 
  28199000 002/KGM           โครเมียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
2820     แมงกานีสออกไซด์  Export   Import 
  28201000 000/KGM           แมงกานีสไดออกไซด์  Export   Import 
  282090 /KGM     แมงกานิสออกไซด์ (นอกจากแมงกานิสไดออกไซด์)  Export   Import 
  28209000 001/KGM           แมงกานิกออกไซด์  Export   Import 
  28209000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2821     เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ รวมทั้งดินสีที่มีธาตุเหล็กเมื่อคำนวณเป็นค่าของเฟอร์ริกออกไซด์แล้วมีน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  Export   Import 
  282110 /KGM     เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28211000 001/KGM           เหล็กออกไซด์  Export   Import 
  28211000 002/KGM           เหล็กไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28212000 000/KGM           ดินสี  Export   Import 
2822     โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ รวมทั้งโคบอลต์ออกไซด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
  28220000 001/KGM           โคบอลต์ออกไซด์  Export   Import 
  28220000 002/KGM           โคบอลต์ไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28220000 003/KGM           โคบอลต์ออกไซด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
  28230000 000/KGM           ไทเทเนียมออกไซด์  Export   Import 
2824     ตะกั่วออกไซด์ รวมทั้งตะกั่วแดงและตะกั่วส้ม  Export   Import 
  282410 /KGM     ตะกั่วโมนอกไซด์ (ลิทาร์จ แมสซิคอต)  Export   Import 
  28241000 001/KGM           ตะกั่วโมนอกไซด์ (ลิทาร์จ แมสซิคอต ตะกั่วออกไซด์สีเหลือง พลัมบัสออกไซด์)  Export   Import 
  282490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28249000 001/KGM           ตะกั่วแดง (ตะกั่วออกไซด์สีแดง พลัมโบ-พลัมบิกออกไซด์)  Export   Import 
  28249000 002/KGM           ตะกั่วส้ม  Export   Import 
2825     ไดราซีนและไดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว เบสอนินทรีย์อื่น ๆ รวมทั้งออกไซด์ไดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของโลหะอื่น ๆ  Export   Import 
  282510 /KGM     ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  28251000 101/KGM           ไฮดราซีน  Export   Import 
  28251000 102/KGM           ไฮดราซีนไฮเดรท  Export   Import 
  28251000 201/KGM           ไฮดราซีนไนเตรท  Export   Import 
  28251000 202/KGM           ไฮดราซีนซัลเฟต  Export   Import 
  28251000 301/KGM           ไฮดรอกซิลามีน  Export   Import 
  28251000 401/KGM           ไฮดรอกซิลามีนซัลเฟต  Export   Import 
  28251000 402/KGM           ไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด์  Export   Import 
  28251000 910/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  282520 /KGM     ลิเทียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28252000 001/KGM           ลิเทียมออกไซด์  Export   Import 
  28252000 002/KGM           ลิเทียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  282530 /KGM     วาเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28253000 001/KGM           วาเนเดียมออกไซด์  Export   Import 
  28253000 002/KGM           วาเนเดียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  282540 /KGM     นิกเกิลออกไซด์และไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28254000 001/KGM           นิกเกิลออกไซด์  Export   Import 
  28254000 002/KGM           นิกเกิลไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  282550 /KGM     ทองแดงออกไซด์และไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28255000 001/KGM           คิวปรัสออกไซด์ (คอปเปอร์ (I) ออกไซด์)  Export   Import 
  28255000 002/KGM           คิวปริกออกไซด์ (คอปเปอร์ (II) ออกไซด์)  Export   Import 
  28255000 003/KGM           ทองแดงไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  282560 /KGM     เจอร์เมเนียมออกไซด์และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์  Export   Import 
  28256000 101/KGM           เจอร์เมเนียมออกไซด์  Export   Import 
  28256000 201/KGM           เซอร์โคเนียมไดออกไซด์  Export   Import 
  282570 /KGM     โมลิบดีนัมออกไซด์และไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28257000 001/KGM           โมลิบดีนัมออกไซด์  Export   Import 
  28257000 002/KGM           โมลิบดีนัมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28258000 000/KGM           พลวงออกไซด์  Export   Import 
  282590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28259000 001/KGM           แคดเมียมออกไซด์  Export   Import 
  28259000 002/KGM           เบอริลเลียม ออกไซด์  Export   Import 
  28259000 003/KGM           แคลเซียมออกไซด์  Export   Import 
  28259000 004/KGM           แคลเซียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28259000 005/KGM           แสตนนัสออกไซด์  Export   Import 
  28259000 006/KGM           แสตนนิกออกไซด์  Export   Import 
  28259000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2826     ฟลูออไรด์ ฟลูออโรซิลิเกต ฟลูออโรอะลูมิเนต และเกลือฟลูออรีนเชิงซ้อนอื่นๆ  Export   Import 
  28261200 000/KGM           ของอะลูมิเนียม  Export   Import 
  282619 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28261900 001/KGM           แอมโมเนียมฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 002/KGM           โซเดียมฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 003/KGM           แอมโมเนียมไบฟลูออไรด์ (แอมโมเนียมแอซิดฟลูออไรด์)  Export   Import 
  28261900 004/KGM           โซเดียมไบฟลูออไรด์ (โซเดียมแอซิดฟลูออไรด์)  Export   Import 
  28261900 101/KGM           แคดเมียมฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 102/KGM           แคลเซียมฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 103/KGM           ทองแดงฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 104/KGM           แมกนีเซียมฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 105/KGM           โพแทสเซียมฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 301/KGM           แอนติโมนีไตรฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 302/KGM           แอนติโมนี เพนตะฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 919/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28263000 000/KGM           โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลูมิเนต (ไครโอไลต์สังเคราะห์)  Export   Import 
  282690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28269000 001/KGM           โซเดียมฟลูออโรซิลิเกต (โซเดียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต)  Export   Import 
  28269000 002/KGM           โพแทสเซียมฟลูออโรซิลิเกต (โพแทสเซียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต)  Export   Import 
  28269000 101/KGM           แอมโมเนียมฟลูออโรซิลิเกต (แอมโมเนียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต)  Export   Import 
  28269000 102/KGM           แคดเมียมฟลูออโรซิลิเกต  Export   Import 
  28269000 103/KGM           ตะกั่วเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต  Export   Import 
  28269000 201/KGM           ตะกั่วฟลูออโรบอเรต  Export   Import 
  28269000 202/KGM           ลิเทียมฟลูออโรบอเรต  Export   Import 
  28269000 203/KGM           โซเดียมฟลูออโรบอเรต  Export   Import 
  28269000 301/KGM           โซเดียมฟลูออโรฟอสเฟต  Export   Import 
  28269000 302/KGM           ฟลูออโรซิลิเกตของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม  Export   Import 
  28269000 990/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2827     คลอไรด์ คลอไรด์ออกไซด์ และคลอไรด์ไดรอกไซด์ โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์ ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์  Export   Import 
  28271000 000/KGM           แอมโมเนียมคลอไรด์  Export   Import 
  282720 /KGM     แคลเซียมคลอไรด์  Export   Import 
  28272010 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
  28272090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         คลอไรด์อื่น ๆ    
  28273100 000/KGM           ของแมกนีเซียม  Export   Import 
  28273200 000/KGM           ของอะลูมิเนียม  Export   Import 
  28273500 000/KGM           ของนิกเกิล  Export   Import 
  282739 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28273910 /KGM         ของแบเรียม หรือของโคบอลต์  Export   Import 
  28273910 001/KGM           ของแบเรียม  Export   Import 
  28273910 002/KGM           ของโคบอลต์  Export   Import 
  28273920 000/KGM           ของเหล็ก  Export   Import 
  28273990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28273990 101/KGM           แคดเมียมคลอไรด์  Export   Import 
  28273990 102/KGM           คอปเปอร์คลอไรด์  Export   Import 
  28273990 103/KGM           โครเมียมคลอไรด์  Export   Import 
  28273990 104/KGM           แมงกานีสคลอไรด์  Export   Import 
  28273990 105/KGM           แสตนนัสคลอไรด์  Export   Import 
  28273990 106/KGM           แสตนนิกคลอไรด์  Export   Import 
  28273990 107/KGM           สตรอนเชียมคลอไรด์  Export   Import 
  28273990 108/KGM           ไทเทเนียมคลอไรด์  Export   Import 
  28273990 109/KGM           โครมิก คลอไรด์  Export   Import 
  28273990 110/KGM           แกลเลียม ไตรคลอไรด์  Export   Import 
  28273990 111/KGM           ทาลลัส คลอไรด์  Export   Import 
  28273990 112/KGM           ไททาเนียม เตตระคลอไรด์  Export   Import 
  28273990 939/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        คลอไรด์ออกไซด์และคลอไรด์ไดรอกไซด์    
  282741 /KGM     คลอไรด์ออกไซด์ และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์ของทองแดง  Export   Import 
  28274100 001/KGM           คอปเปอร์ ออกซีคลอไรด์ (คอปเปอร์ (II) คลอไรด์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ (II) คลอไรด์ออกไซด์ไฮเดรต)  Export   Import 
  28274100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28274900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์    
  282751 /KGM     โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม  Export   Import 
  28275100 001/KGM           โซเดียมโบรไมด์  Export   Import 
  28275100 002/KGM           โพแทสเซียมโบรไมด์  Export   Import 
  28275900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  282760 /KGM     คลอไรด์ คลอไรด์ออกไซด์ และคลอไรด์ไดรอกไซด์ โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์ ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์- ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์  Export   Import 
  28276000 001/KGM           แอมโมเนียมไอโอไดด์  Export   Import 
  28276000 002/KGM           แคดเมียมไอโอไดด์  Export   Import 
  28276000 003/KGM           ซีเซียมไอโอไดด์  Export   Import 
  28276000 004/KGM           คิวปรัสไอโอไดด์  Export   Import 
  28276000 005/KGM           โซเดียมไอโอไดด์  Export   Import 
  28276000 006/KGM           โปแตสเซียมไอโอไดด์  Export   Import 
  28276000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2828     ไฮโพคลอไรต์ แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า คลอไรต์ ไฮโพโบรไมต์  Export   Import 
  28281000 000/KGM           แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า และแคลเซียมไฮโพคลอไรต์อื่น ๆ  Export   Import 
  282890 /KGM     ไฮโพคลอไรต์อื่น ๆ เช่น โซเดียมไฮโพคลอไรต์ เป็นต้น (นอกจากแคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนิดที่ใช้ทางการค้า และแคลเซียมไฮโพคลอไรต์อื่น ๆ) รวมทั้งคลอไรต์และ ไฮโพโบรไมต์  Export   Import 
  28289010 000/KGM           โซเดียมไฮโพคลอไรต์  Export   Import 
  28289090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28289090 001/KGM           โซเดียมคลอไรต์  Export   Import 
  28289090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2829     คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์โบรเมต ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต  Export   Import 
  28291100 000/KGM           ของโซเดียม  Export   Import 
  282919 /KGM     คลอเรตอื่น ๆ เช่น คลอเรตของโพแทสเซียม เป็นต้น (นอกจากคลอเรตของโซเดียม)  Export   Import 
  28291900 001/KGM           ของแบเรียม  Export   Import 
  28291900 002/KGM           ของโพแทสเซียม  Export   Import 
  28291900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  282990 /KGM     เพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์โบรเมต ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต  Export   Import 
  28299010 /-         โซเดียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  28299090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28299090 101/KGM           แอมโมเนียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  28299090 102/KGM           แบเรียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  28299090 103/KGM           ลิเทียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  28299090 104/KGM           โพแทสเซียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  28299090 201/KGM           โพแทสเซียมโบรเมต  Export   Import 
  28299090 202/KGM           โซเดียมโบรเมต  Export   Import 
  28299090 301/KGM           โพแทสเซียมเพอร์โบรเมต  Export   Import 
  28299090 302/KGM           โซเดียมเพอร์โบรเมต  Export   Import 
  28299090 401/KGM           โพแทสเซียมไอโอเดต  Export   Import 
  28299090 402/KGM           โซเดียมไอโอเดต  Export   Import 
  28299090 501/KGM           โพแทสเซียมเพอร์ไอโอเดต  Export   Import 
  28299090 502/KGM           โซเดียมเพอร์ไอโอเดต  Export   Import 
  28299090 990/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2830     ซัลไฟด์ โพลิซัลไฟด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  28301000 000/KGM           โซเดียมซัลไฟด์  Export   Import 
  283090 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28309010 /KGM         แคดเมียมซัลไฟด์หรือสังกะสีซัลไฟด์  Export   Import 
  28309010 001/KGM           แคดเมียมซัลไฟด์  Export   Import 
  28309010 002/KGM           สังกะสีซัลไฟด์  Export   Import 
  28309090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28309090 101/KGM           แอมโมเนียมซัลไฟด์  Export   Import 
  28309090 102/KGM           แอนติโมนีซัลไฟด์  Export   Import 
  28309090 103/KGM           แบเรียมซัลไฟด์  Export   Import 
  28309090 104/KGM           แคลเซียมซัลไฟด์  Export   Import 
  28309090 105/KGM           ทองแดงซัลไฟด์  Export   Import 
  28309090 106/KGM           เฟอรัสซัลไฟด์  Export   Import 
  28309090 107/KGM           เฟอริกซัลไฟด์  Export   Import 
  28309090 108/KGM           แมงกานีสซัลไฟด์  Export   Import 
  28309090 110/KGM           โมลิบดีนัมซัลไฟด์  Export   Import 
  28309090 201/KGM           แคลเซียมโพลิซัลไฟด์  Export   Import 
  28309090 990/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2831     ไดไทโอไนต์และซัลโฟซิเลต  Export   Import 
  283110 /KGM     ไดไทโอไนต์และซัลโฟซิเลตของโซเดียม  Export   Import 
  28311000 101/KGM           โซเดียมซัลไฟต์  Export   Import 
  28311000 101/KGM           โซเดียมไดไทโอไนต์  Export   Import 
  28311000 201/KGM           โซเดียมซัลโฟซิเลต  Export   Import 
  28319000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2832     ซัลไฟต์ ไทโอซัลเฟต  Export   Import 
  28321000 000/KGM           โซเดียมซัลไฟต์  Export   Import 
  283220 /KGM     ซัลไฟต์อื่นๆ (นอกจากโซเดียมซัลไฟต์)  Export   Import 
  28322000 201/KGM           โซเดียมไบซัลไฟต์  Export   Import 
  28322000 301/KGM           โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ (โซเดียมไพโรซัลไฟต์)  Export   Import 
  28322000 910/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  283230 /KGM     ไทโอซัลเฟต (เช่น โซเดียมซัลเฟต เป็นต้น)  Export   Import 
  28323000 001/KGM           โซเดียมไทโอซัลเฟต  Export   Import 
  28323000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2833     ซัลเฟต อะลัม เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)  Export   Import 
  28331100 000/KGM           ไดโซเดียมซัลเฟต  Export   Import 
  283319 /KGM     โซเดียมซัลเฟตอื่น ๆ เช่น โซเดียมไบซัลเฟต เป็นต้น (นอกจากไดโซเดียมซัลเฟต)  Export   Import 
  28331900 001/KGM           โซเดียมโบซัลเฟต  Export   Import 
  28331900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ซัลเฟตอื่น ๆ    
  283321 /KGM     ซัลเฟตของแมกนีเซียม (เช่น แมกนีเซียมซัลเฟตที่ทำเทียม (เกลือเอปซอม) เป็นต้น)  Export   Import 
  28332100 001/KGM           แมกนีเซียมซัลเฟตที่ทำเทียม(เกลือเอปซอม)  Export   Import 
  28332100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  283322 /KGM     ซัลเฟตของอะลูมิเนียม  Export   Import 
  28332210 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
  28332290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28332400 000/KGM           ของนิกเกิล  Export   Import 
  28332500 000/KGM           ของทองแดง  Export   Import 
  28332700 000/KGM           ของแบเรียม  Export   Import 
  283329 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28332920 000/KGM           ไตรเบสิคลีดซัลเฟต  Export   Import 
  28332930 000/KGM           ของโครเมียม  Export   Import 
  28332990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28332990 001/KGM           แคลเซียมซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 002/KGM           โคบอลต์ซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 003/KGM           เซอริคซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 004/KGM           ซีเซียมซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 005/KGM           เฟอรัสซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 006/KGM           เฟอริกซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 007/KGM           ตะกั่วซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 008/KGM           ลิเทียมซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 009/KGM           แมงกานีสซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 010/KGM           ไทเทนัสซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 011/KGM           แสตนนัสซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 012/KGM           แทลเลียมซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 013/KGM           ของโพแทสเซียม  Export   Import 
  28332990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  283330 /KGM     อะลัม เช่น โพแทสเซียมอะลัม (โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟต) แอมโมเนียมอะลัม (แอมโมเนียมอะลูมิเนียมซัลเฟต) โครมอะลัม (โพแทสเซียมโครเมียมซัลเฟต) เป็นต้น  Export   Import 
  28333000 001/KGM           โพแตสเซียมอะลัม(โพแตสเซียมอลูเนียมซัลเฟต)  Export   Import 
  28333000 002/KGM           แอมโมเนียมอะลัม(แอมโมเนียมอลูมิเนียมซัลเฟต)  Export   Import 
  28333000 003/KGM           โครมอะลัม(โพแทสเซียมโครเมียมซัลเฟต)  Export   Import 
  28333000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  283340 /KGM     เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)  Export   Import 
  28334000 001/KGM           แอมโมเนียมเพอร์ซัลเฟต  Export   Import 
  28334000 002/KGM           โพแทสเซียมเพอร์ซัลเฟต  Export   Import 
  28334000 003/KGM           โซเดียมเพอร์ซัลเฟต  Export   Import 
  28334000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2834     ไนไตรต์ ไนเตรต  Export   Import 
  28341000 000/KGM           โซเดียมไนไตรต์  Export   Import 
  28341000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
         ไนเตรต    
  28342100 000/KGM           ของโพแทสเซียม  Export   Import 
  283429 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28342910 000/KGM           ของบิสมัท  Export   Import 
  28342990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28342990 001/KGM           อลูมิเนียมไนเตรต  Export   Import 
  28342990 002/KGM           แบเรียมไนเตรต  Export   Import 
  28342990 003/KGM           แคลเซียมไนเตรต  Export   Import 
  28342990 004/KGM           โครเมียมไนเตรต  Export   Import 
  28342990 005/KGM           โคบอลต์ไนเตรต  Export   Import 
  28342990 006/KGM           คิวปริกไนเตรต  Export   Import 
  28342990 007/KGM           เฟอริกไนเตรต  Export   Import 
  28342990 008/KGM           ตะกั่วไนเตรต  Export   Import 
  28342990 009/KGM           ลิเทียมไนเตรต  Export   Import 
  28342990 010/KGM           แมงกานีสไนเตรต  Export   Import 
  28342990 011/KGM           โซเดียมไนเตรต  Export   Import 
  28342990 012/KGM           ธัลเลียม ไนเตรต  Export   Import 
  28342990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2835     ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) และฟอสเฟต รวมทั้งโพลิฟอสเฟตจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  28351000 000/KGM           ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์)  Export   Import 
        ฟอสเฟต    
  283522 /KGM     ฟอสเฟสของโมโนโซเดียมหรือไดโซเดียม  Export   Import 
  28352200 001/KGM           ของโมโนโซเดียม  Export   Import 
  28352200 002/KGM           ของไดโซเดียม  Export   Import 
  28352400 000/KGM           ของโพแทสเซียม  Export   Import 
  283525 /KGM     แคลเซียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต ("ไดแคลเซียมฟอสเฟต")  Export   Import 
  28352510 000/KGM           ชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ (ฟีดเกรด)  Export   Import 
  28352590 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28352600 000/KGM           ฟอสเฟตอื่น ๆ ของแคลเซียม  Export   Import 
  283529 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28352910 000/KGM           ของไตรโซเดียม  Export   Import 
  28352990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28352990 001/KGM           แมงกานีส(111)ฟอสเฟตไฮเดรต  Export   Import 
  28352990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
         โพลิฟอสเฟต    
  283531 /KGM     โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต)  Export   Import 
  28353110 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในทางอาหาร (ฟู้ดเกรด)  Export   Import 
  28353190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  283539 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28353910 000/KGM           เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต  Export   Import 
  28353990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28353990 001/KGM           เฉพาะโซเดียมเฮกซาเมตาฟอสเฟต  Export   Import 
  28353990 002/KGM           เฉพาะโซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต  Export   Import 
  28353990 003/KGM           โซเดียมไพโรฟอสเฟต  Export   Import 
  28353990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2836     คาร์บอเนต เพอร์ออกโซคาร์บอเนต (เพอร์คาร์บอเนต) รวมทั้งแอมโมเนียมคาร์บอเนตชนิดที่ใช้ในทางการค้าซึ่งมีแอมโมเนียมคาร์บาเมต  Export   Import 
  28362000 000/KGM           ไดโซเดียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28363000 000/KGM           โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (โซเดียมไบคาร์บอเนต)  Export   Import 
  28364000 000/KGM           โพแทสเซียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28365000 000/KGM           แคลเซียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28366000 000/KGM           แบเรียมคาร์บอเนต  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  28369100 000/KGM           ลิเทียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369200 000/KGM           สตรอนเชียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  283699 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28369910 000/KGM           แอมโมเนียมคาร์บอเนตชนิดที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
  28369920 000/KGM           ตะกั่วคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28369990 001/KGM           ซีเซียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369990 002/KGM           โคบอลต์คาร์บอเนต  Export   Import 
  28369990 003/KGM           ทองแดงคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369990 004/KGM           แมงกานีสคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369990 005/KGM           นิเกิลคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369990 006/KGM           แทนทาลัมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369990 007/KGM           สังกะสีคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369990 008/KGM           เซอร์โคเนียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369990 009/KGM           ทาลลัส คาร์บอเนต  Export   Import 
  28369990 010/KGM           แมกนีเซียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2837     ไซยาไนด์ ไซยาไนด์ออกไซด์และไซยาไนด์เชิงซ้อน  Export   Import 
        ไซยาไนด์และไซยาไนด์ออกไซด์    
  283711 /KGM     ไซยาไนด์และไซยาไนด์ออกไซด์ของโซเดียม  Export   Import 
  28371100 001/KGM           โซเดียมไซยาไนด์  Export   Import 
  28371100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  283719 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28371900 001/KGM           แคดเมียมไซยาไนด์  Export   Import 
  28371900 002/KGM           คิวปรัสไซยาไนด์ (ทองแดง (I) ไซยาไนด์)  Export   Import 
  28371900 003/KGM           คิวปริกไซยาไนด์ (ทองแดง (II) ไซยาไนด์)  Export   Import 
  28371900 004/KGM           สังกะสีไซยาไนด์  Export   Import 
  28371900 005/KGM           โพแทสเซียมไซยาไนด์  Export   Import 
  28371900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28372000 000/KGM           ไซยาไนด์เชิงซ้อน  Export   Import 
2839     ซิลิเกต ซิลิเกตของโลหะแอลคาไลชนิดที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
        ของโซเดียม    
  28391100 000/KGM           โซเดียมเมตะซิลิเกต  Export   Import 
  283919 /KGM     ซิลิเกตของโซเดียมอื่นๆ (นอกจากโซเดียมเมตะซิลิเกต) ที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
  28391910 000/KGM           โซเดียมซิลิเกต  Export   Import 
  28391990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  283990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28399000 001/KGM           แคลเซียมซิลิเกต  Export   Import 
  28399000 002/KGM           แมกนีเซียมซิลิเกต  Export   Import 
  28399000 003/KGM           เซอร์โคเนียมซิลิเกต  Export   Import 
  28399000 004/KGM           อะลูมิเนียมซิลิเกต  Export   Import 
  28399000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2840     บอเรต เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต)  Export   Import 
  28401100 000/KGM           ชนิดที่ปราศจากน้ำ  Export   Import 
  284019 /KGM     ไดโซเดียมเตตระบอเรต (บอแรกซ์ที่ทำให้บริสุทธิ์) ไม่ใช่ชนิดที่ปราศจากน้ำ  Export   Import 
  28401900 001/KGM           ไดโซเดียมเตตระบอเรต (โซเดียมบอเรต)  Export   Import 
  28401900 002/KGM           บอแรกซ์เพนตะไฮเดรต  Export   Import 
  28401900 003/KGM           บอแรกซ์ (โซเดียมเตตระบอเรต เดคะไฮเดรต โซเดียมบอเรตเดคะไฮเดรต บอแรกซ์เดคะไฮเดรต)  Export   Import 
  28401900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  284020 /KGM     บอเรตอื่นๆ นอกจากไดโซเดียมเตตระบอเรต (บอแรกซ์ที่ทำให้บริสุทธิ์)  Export   Import 
  28402000 001/KGM           ไดโซเดียมออกตะบอเรต เตตระไฮเดรต  Export   Import 
  28402000 002/KGM           ลิเทียมเตตระบอเรต  Export   Import 
  28402000 003/KGM           สังกะสีบอเรต  Export   Import 
  28402000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  284030 /KGM     เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต) เช่น โซเดียมเพอร์บอเรต เป็นต้น  Export   Import 
  28403000 001/KGM           โซเดียมเพอร์บอเรต  Export   Import 
  28403000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2841     เกลือของกรดออกโซเมทัลลิกหรือของกรดเพอร์ออกโซเมทัลลิก  Export   Import 
  28413000 000/KGM           โซเดียมไดโครเมต  Export   Import 
  284150 /KGM      โครเมตและไดโครเมตอื่น ๆ รวมทั้งเพอร์ออกโซโครเมต  Export   Import 
  28415000 001/KGM           โพแทสเซียมโครเมต  Export   Import 
  28415000 002/KGM           โซเดียมโครเมต  Export   Import 
  28415000 003/KGM           โครเมตของสังกะสีหรือของตะกั่ว  Export   Import 
  28415000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        แมงกาไนต์ แมงกาเนตและเพอร์แมงกาเนต    
  28416100 000/KGM           โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต  Export   Import 
  28416900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  284170 /KGM     โมลิบเดต  Export   Import 
  28417000 001/KGM           แอมโมเนียมโมลิบเดต  Export   Import 
  28417000 002/KGM           โซเดียมโมลิบเดต  Export   Import 
  28417000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28418000 000/KGM           ทังสเตต (วุลแฟรเมต)  Export   Import 
  284190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28419000 001/KGM           ตะกั่วเซสควิออกไซด์ (ตะกั่วไตรออกไซด์)  Export   Import 
  28419000 002/KGM           แอมโมเนียมเมตาวานาเดต  Export   Import 
  28419000 003/KGM           โซเดียมแสตนเนต  Export   Import 
  28419000 004/KGM           อะลูมิเนต  Export   Import 
  28419000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2842     เกลืออื่น ๆ ของกรดอนินทรีย์หรือของเพอร์ออกโซ แอซิดอนินทรีย์ (รวมถึงอะลูมิโนซิลิเกตจะนิยามไว้ ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) นอกจากอะไซด์  Export   Import 
  28421000 000/KGM           ซิลิเกตสองเชิง หรือซิลิเกตเชิงซ้อน รวมถึงอะลูมิโนซิลิเกต จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  284290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28429010 000/KGM           โซเดียมอาร์เซไนต์  Export   Import 
  28429020 /KGM         เกลือทองแดงหรือเกลือโครเมียม  Export   Import 
  28429020 001/KGM           ทองแดงไทโอ"ซยาเนต  Export   Import 
  28429020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28429030 /KGM         อื่นๆ ฟูลมิเนต ไซยาเนต และไทโอไซยาเนต  Export   Import 
  28429030 001/KGM           แอมโมเนียมไทโอไซยาเนต  Export   Import 
  28429030 002/KGM           ลิเทียมไทโอไซยาเนต  Export   Import 
  28429030 003/KGM           ตะกั่วไทโอไซยาเนต  Export   Import 
  28429030 004/KGM           โพแทสเซียมไทโอไซยาเนต  Export   Import 
  28429030 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28429090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28429090 001/KGM           ตะกั่วอาร์เซเนต  Export   Import 
  28429090 002/KGM           โซเดียมอาร์เซไนต์  Export   Import 
  28429090 003/KGM           แอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต  Export   Import 
  28429090 004/KGM           โพแทสเซียมเทลลูไรท์  Export   Import 
  28429090 005/KGM           โซเดียมเฮกซะไนโตรโคบอลเทต  Export   Import 
  28429090 006/KGM           โซเดียมซิลิไนท์  Export   Import 
  28429090 007/KGM           แคลเซียมอาร์เซเนต  Export   Import 
  28429090 008/KGM           คอปเปอร์อาร์เซเนตไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28429090 009/KGM           โพแทสเซียม อาร์ซีไนต์  Export   Import 
  28429090 010/KGM           โซเดียม อาร์ซีเนต  Export   Import 
  28429090 011/KGM           โซเดียม เซเลเนต  Export   Import 
  28429090 012/KGM           โซเดียม เทลลูไรต์  Export   Import 
  28429090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2843     โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์ รวมทั้งสารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของโลหะมีค่า จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม โลหะมีค่าเจือปรอท  Export   Import 
  28431000 000/KGM           โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์  Export   Import 
  28432100 000/KGM           เงินไนเตรต  Export   Import 
  284329 /KGM     สารประกอบของเงินอื่น ๆ (นอกจากเงินไนเตรต)  Export   Import 
  28432900 001/KGM           เงินฟูลมิเนต  Export   Import 
  28432900 002/KGM           เงินคลอไรด์  Export   Import 
  28432900 003/KGM           เงินไทโอไซยาเนต  Export   Import 
  28432900 004/KGM           เงินซัลเฟต  Export   Import 
  28432900 005/KGM           เงินไตรฟลูออโรอะซิเตต  Export   Import 
  28432900 006/KGM           เงินเตตระฟลูออโรอะซิเตต  Export   Import 
  28432900 007/KGM           เงินเตเตระฟลูออโรบอเรต  Export   Import 
  28432900 008/KGM           โพแทสเซียม ซิลเวอร์ ไซยาไนด์  Export   Import 
  28432900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  284330 /KGM     สารประกอบของทอง  Export   Import 
  28433000 001/KGM           ไซยาไนด์ของทอง (ออริกไซยาไนด์ไตรไฮเดรต กรดไซยาโนออริกไตรไฮเดรต)  Export   Import 
  28433000 002/KGM           โพแทสเซียมไซยาไนด์ของทอง (โพแทสเซียมไซยาโนออไรต์ โพแทสเซียมโกลด์ไซยาไนด์)  Export   Import 
  28433000 003/KGM           โซเดียมไซยาไนด์ของทอง (โซเดียมออโรไซยาไนด์ โซเดียมไซยาโนออไรต์ โซเดียมโกลด์ไซยาไนด์)  Export   Import 
  28433000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  284390 /KGM     สารประกอบอื่น ๆ และโลหะมีค่าเจือปรอท  Export   Import 
  28439000 001/KGM           กรดเฮกซะคลอโรแพลทินิกเฮกซะไฮเดรต  Export   Import 
  28439000 002/KGM           โพแทสเซียมเฮกซะคลอโรแพลติเนต  Export   Import 
  28439000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2844     ธาตุเคมีกัมมันตรังสีและไอโซโทปกัมมันตรังสี (รวมถึงธาตุทางเคมีและไอโซโทป ชนิดฟิสไซล์หรือเฟอร์ไทล์) และสารประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของผสมและกากที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้  Export   Import 
  284410 /KGM     ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสมที่มียูเรเนียมธรรมชาติหรือสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ  Export   Import 
  28441010 000/KGM           ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ  Export   Import 
  28441090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  284420 /KGM     ยูเรเนียมที่ทำให้ U235 เข้มขึ้น และสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว พลูโตเนียมและสารประกอบของพลูโตเนียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทำให้ U235 เข้มขึ้น หรือมีพลูโตเนียมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล  Export   Import 
  28442010 000/KGM           ยูเรเนียมและสารประกอบของยูเรเนียม พลูโตเนียมและ สารประกอบของพลูโตเนียม  Export   Import 
  28442090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  284430 /KGM     ยูเรเนียมที่ทำให้ U235 จางลง และสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว ทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทำให้ U235 จางลง หรือมีทอเรียมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้  Export   Import 
  28443010 000/KGM           ยูเรเนียมและสารประกอบของยูเรเนียม ทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม  Export   Import 
  28443090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  284440 /KGM     ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบกัมมันตรังสี (นอกจากของตามประเภทย่อยที่ 2844.10 ถึง 2844.30) รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึง เซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสมซึ่งมีธาตุไอโซโทปหรือสารประกอบเหล่านี้ รวมทั้งกากกัมมันตรังสี  Export   Import 
            ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบกัมมันตรังสี รวมทั้งกากกัมมันตรังสี    
  28444011 /KGM         เรเดียมและเกลือของเรเดียม  Export   Import 
  28444011 001/KGM           เรเดียม-226 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 30 MBq(0.81 mCi)  Export   Import 
  28444011 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28444019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28444019 001/KGM           อะเมริเซียม-241 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1 GBq (27mCi)  Export   Import 
  28444019 002/KGM           อะเมริเซียม-241/เบริลเลียม โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 0.1 GBq (2.7mCi)  Export   Import 
  28444019 003/KGM           แคลิฟอร์เนียม-252 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 1.85 GBq (50mCi)  Export   Import 
  28444019 004/KGM           ซีเซียม-137 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 10 MBq (0.27mCi)  Export   Import 
  28444019 005/KGM           โคบอลต์-60 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1 GBq (27mCi)  Export   Import 
  28444019 006/KGM           อิริเดียม-192 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 100 GBq (2,700mCi)  Export   Import 
  28444019 008/KGM           สตรอนเชียม-90 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 50 MBq (1.35mCi)  Export   Import 
  28444019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28444090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28444090 001/KGM           ที่มีอะเมริเซียม-241 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1 GBq (27mCi)  Export   Import 
  28444090 002/KGM           ที่มีอะเมริเซียม-241/เบริลเลียม โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 0.1 GBq (2.7mCi)  Export   Import 
  28444090 003/KGM           ที่มีแคลิฟอร์เนียม-252 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1.85 GBq (50mCi)  Export   Import 
  28444090 004/KGM           ที่มีซีเซียม-137 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 10 MBq (0.27mCi)  Export   Import 
  28444090 005/KGM           ที่มีโคบอลต์-60 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1 GBq (27mCi)  Export   Import 
  28444090 006/KGM           ที่มีอิริเดียม-192 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 100 GBq (2,700mCi)  Export   Import 
  28444090 007/KGM           ที่มีเรเดียม-226 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 30 MBq (0.81mCi)  Export   Import 
  28444090 008/KGM           ที่มีสตรอนเชียม-90 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 50 MBq (1.35mCi)  Export   Import 
  28444090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  284450 /KGM     แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  Export   Import 
  28445000 001/KGM           ที่มีอะเมริเซียม-241/เบริลเลียม โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 0.1 GBq (2.7mCi)  Export   Import 
  28445000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2845     ไอโซโทป (นอกจากของตามประเภทที่ 28.44) สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของไอโซโทปดังกล่าว จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  28451000 000/KGM           เฮฟวีวอเตอร์ (ดิวเทอเรียมออกไซด์)  Export   Import 
  28459000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2846     สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของโลหะแรร์เอิร์ทของอิตเทรียมของสแกนเดียม หรือของของผสมของโลหะเหล่านี้  Export   Import 
  28461000 000/KGM           สารประกอบของซีเรียม  Export   Import 
  28469000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2847     ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะทำให้แข็งด้วยยูเรียหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  28470010 /KGM         เป็นของเหลว  Export   Import 
  28470010 001/KGM           ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ มากกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28470010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28470090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28470090 001/KGM           ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ มากกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28470090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2848     ฟอสไฟด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส  Export   Import 
  28480000 001/KGM           อลูมิเนียมฟอสไฟด์  Export   Import 
  28480000 002/KGM           สังกะสีฟอสไฟด์  Export   Import 
  28480000 003/KGM           แมกนีเซียมฟอสไฟต์ฟอสฟีน  Export   Import 
  28480000 004/KGM           ฟอสฟีน  Export   Import 
  28480000 900/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2849     คาร์ไบด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  28491000 000/KGM           ของแคลเซียม  Export   Import 
  28492000 000/KGM           ของซิลิคอน  Export   Import 
  28499000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2850     ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์ และบอไรด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม นอกจากสารประกอบดังกล่าวที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภท 28.49 ได้ด้วย  Export   Import 
  28500000 101/KGM           อาร์ซีน (อาร์เซนิกไฮไดรด์)  Export   Import 
  28500000 102/KGM           แคลเซียมไฮไดรด์  Export   Import 
  28500000 103/KGM           ลิเทียมอลูมิเนียมไฮไดรด์  Export   Import 
  28500000 104/KGM           โพแทสเซียมไฮไดรด์  Export   Import 
  28500000 105/KGM           โซเดียมบอโรไฮไดรด์  Export   Import 
  28500000 106/KGM           ลิเทียม ไฮไดรด์  Export   Import 
  28500000 201/KGM           อลูมิเนียมไนไตรด์  Export   Import 
  28500000 202/KGM           โบรอนไนไตรด์  Export   Import 
  28500000 301/KGM           แบเรียมอะไซด์  Export   Import 
  28500000 302/KGM           ตะกั่วอะไซด์  Export   Import 
  28500000 303/KGM           โซเดียมอะไซด์  Export   Import 
  28500000 401/KGM           เดคาบอเรน (14)  Export   Import 
  28500000 402/KGM           ไดบอเรน  Export   Import 
  28500000 900/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
2852     สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของปรอท จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงโลหะเจือปรอท  Export   Import 
        สารประกอบที่นิยามไว้ในทางเคมี    
  28521010 000/KGM           เมอร์คูรี่ซัลเฟต  Export   Import 
  28521020 000/KGM           สารประกอบปรอทชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์  Export   Import 
  28521090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  285290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28529010 000/KGM           เมอร์คูรี่แทนเนตที่ไม่ได้นิยามไว้ในทางเคมี  Export   Import 
  28529090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  28529090 001/KGM           เมอร์คิวริกซัลไฟด์  Export   Import 
  28529090 002/KGM           เมอร์คิวริกออกไซด์  Export   Import 
  28529090 003/KGM           เมอร์คิวริกครอไรด์  Export   Import 
  28529090 004/KGM           เมอร์คิวรัสโครเมต(ปรอทโครเมต)  Export   Import 
  28529090 005/KGM           ปรอทไนเตรต  Export   Import 
  28529090 006/KGM           ปรอท(11)ไทโอไซยาเนต(เมอร์คิวริกไทโอไซยาเนต)  Export   Import 
  28529090 007/KGM           เมอร์คิวริกซัลเฟต  Export   Import 
  28529090 008/KGM           ปรอท(11)ฟูลมิเนต (เมอร์คิวริกไซยาเนต)  Export   Import 
  28529090 009/KGM           เมอร์คิวรัสครอไรด์(คาโมเมล)  Export   Import 
  28529090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2853     สารประกอบอนินทรีย์อื่น ๆ (รวมถึงน้ำกลั่นหรือน้ำที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ?าและน้ำที่มีความบริสุทธิ์คล้ายกัน) อากาศเหลว(จะเอาแรร์ก๊าซออกแล้วหรือไม่ก็ตาม) อากาศอัด โลหะเจือปรอทนอกจากโลหะมีค่าเจือปรอท  Export   Import 
  28530000 101/KGM           ไซยาโนเจน (อีเทนไดไนไทรล์ ออกซาโลไนไทรล์ ไดไซแอน)  Export   Import 
  28530000 102/KGM           ไซยาโนเจนโบรไมด์  Export   Import 
  28530000 103/KGM           ไซยาโนเจนคลอไรด์  Export   Import 
  28530000 104/KGM           ไซยาโนเจน ไอโอไดด์  Export   Import 
  28530000 105/KGM           ไซยานาไมด์  Export   Import 
  28530000 201/KGM           ไทโอฟอสจีน  Export   Import 
  28530000 900/KGM           อื่น ๆ  Export   Import