ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
30     ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม  Export   Import 
3001     ต่อมและอวัยวะอื่นที่แห้ง จะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้รักษาโรค สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่น หรือที่ได้จากสิ่งที่ขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว สำหรับใช้รักษาโรค เฮพารินและเกลือของเฮพาริน สารอื่นที่ได้จากมนุษย์หรือจากสัตว์ ซึ่งจัดทำไว้สำหรับ  Export   Import 
  30012000 000/KGM           สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่น หรือที่ได้จากสิ่งที่ขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว  Export   Import 
  30019000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3002     blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera, other blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro  Export   Import 
  300210 /KGM     แอนติซีราแฟรกชันอื่น ๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาจะดัดแปลงหรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  30021010 000/KGM           สารละลายพลาสมาโปรตีน  Export   Import 
  30021030 000/KGM           แอนติซีรา และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาจะดัดแปลงหรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  30021040 000/KGM           ผงฮีโมโกลบิน  Export   Import 
  30021090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  300220 /KGM     วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับมนุษย์  Export   Import 
  30022010 000/KGM           ทอกซอยด์โรคบาดทะยัก  Export   Import 
  30022020 000/KGM           วัคซีนโรคไอกรน โรคหัด โรคเยื่อหุ้มสมอง (และไขสันหลัง) อักเสบ หรือโปลิโอ  Export   Import 
  30022090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  30023000 000/KGM           วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับสัตว์  Export   Import 
  300290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  30029000 101/KGM           บาซิลลัสทูรินไจเอนซิส  Export   Import 
  30029000 102/KGM           นิวเคลียร์โพลีไฮโดรซิสไวรัส(เอ็นพีวี)  Export   Import 
  30029000 201/KGM           โบทูลินัลทอกซิน  Export   Import 
  30029000 202/KGM           คริปโปทอกซิน  Export   Import 
  30029000 203/KGM           ฟูซาริโอทอกซิน ที-2  Export   Import 
  30029000 204/KGM           ซาซิทอกซิน  Export   Import 
  30029000 205/KGM           สแตฟิโลคอคคอลเอนเทอโรทอกซิน บี  Export   Import 
  30029000 299/KGM           ทอกซินอื่นๆ ทอกซอยด์และแอนทิทอกซิน  Export   Import 
  30029000 990/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3003     ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมเข้าด้วยกัน สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  300310 /KGM     ยารักษาหรือป้องกันโรค ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลิน ซึ่งมีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก หรือมีสเตรปโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมเข้าด้วยกัน สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื  Export   Import 
  30031010 000/KGM           ที่มีอะมอกซิซิลลิน (ไอเอ็นเอ็น) หรือเกลือของอะมอกซิซิลลิน  Export   Import 
  30031020 000/KGM           ที่มีแอมพิซิลลิน (ไอเอ็นเอ็น) หรือเกลือของแอมพิซิลลิน  Export   Import 
  30031090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  30032000 000/KGM           ที่มีปฏิชีวนะอื่น ๆ  Export   Import 
        ที่มีอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 แต่ไม่มี    
  30033100 000/KGM           ที่มีอินซูลิน  Export   Import 
  30033900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  300340 /KGM     ยารักษาหรือป้องกันโรคที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์แต่ไม่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภทที่ 29.37 หรือไม่มีปฏิชีวนะ ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมเข้าด้วยกัน สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดท  Export   Import 
  30034000 001/KGM           เฉพาะยาบำบัดมาเลเรีย  Export   Import 
  30034000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  300390 /KGM     ยารักษาหรือป้องกันโรคอื่นๆ (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมเข้าด้วยกัน สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก (นอกจา  Export   Import 
  30039000 001/KGM           เฉพาะยาบำบัดมาเลเรีย  Export   Import 
  30039000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3004     ยารักษาหรือปัองกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสม สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนด (รวมถึงของที่จัดทำขึ้นในลักษณะเพื่อให้ผ่านทางผิวหนัง) หรือในลักษณะหร  Export   Import 
  300410 /KGM     ยารักษาหรือป้องกันโรคที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลิน ที่มีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิกหรือมีสเตรปโตไมซินหรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสม สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือใ  Export   Import 
            ที่มีสเตรปโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน    
  30041015 000/KGM           ที่มีเพนิซิลลิน จี (ไม่รวมถึงเพนิซิลลินจีเบนซาทิน) ฟีนอกซิเมทิลเพนิซิลลิน หรือเกลือของของดังกล่าว  Export   Import 
  30041016 000/KGM           ที่มีแอมพิซิลลิน อะมอกซิซิลลิน หรือเกลือของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้รับประทาน  Export   Import 
  30041019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            ที่มีสเตรปโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน    
  30041021 000/KGM           อยู่ในรูปของยาขี้ผึ้ง  Export   Import 
  30041029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  300420 /KGM     ยารักษาหรือป้องกันโรคที่มีปฏิชีวนะอื่น ๆ (นอกจากเพนิซิลลินหรือสเตรปโตไมซิน) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสม สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  30042010 000/KGM           ที่มีเจนต้ามัยซินหรืออนุพันธ์ของเจนตามัยซิน ลินโคมัยซินหรืออนุพันธ์ของลินโคมัยซิน ซัลฟาเมท๊อกซาโซลหรืออนุพันธ์ของซัลฟาเมท๊อกซาโซล ชนิดที่ใช้รับประทานหรือในรูปของยาขี้ผึ้ง  Export   Import 
            ที่มีอีรีโทรไมซินหรืออนุพันธ์ของอีรีโทรไมซิน    
  30042031 000/KGM           ชนิดที่ใช้รับประทาน  Export   Import 
  30042032 000/KGM           อยู่ในรูปของยาขี้ผึ้ง  Export   Import 
  30042039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            ที่มีเตตระไซคลิน หรือคลอแรมฟีนิคอล หรืออนุพันธ์ของเตตระไซคลิน หรืออนุพันธ์ของคลอแรมฟินิคอล    
  30042071 000/KGM           ชนิดที่ใช้รับประทานหรือในรูปของยาขี้ผึ้ง  Export   Import 
  30042079 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  30042091 000/KGM           ชนิดที่ใช้รับประทานหรือในรูปของยาขี้ผึ้ง  Export   Import 
  30042099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ที่มีอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 แต่ไม่มี    
  30043100 000/KGM           ที่มีอินซูลิน  Export   Import 
  300432 /KGM     ยารักษาหรือป้องกันโรคที่มีอะดรีนัลคอร์ทิโคสเตอร์รอยด์ฮอร์โมน รวมทั้งอนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสม สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชน  Export   Import 
  30043210 000/KGM           ที่มีเดกซาเมทาโซนหรืออนุพันธ์ของเดกซาเมทาโซน  Export   Import 
  30043240 000/KGM           ที่มีไฮโดรคอร์ทิโซนโซเดียมชัคซิเนตหรือฟลูออซิโนโลน อะซีโทไนด์  Export   Import 
  30043290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  30043900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  300440 /KGM     ยารักษาหรือป้องกันโรคที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ แต่ไม่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 หรือไม่มีปฏิชีวนะ ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสม สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลัก  Export   Import 
  30044010 000/KGM           ที่มีมอร์ฟีนหรืออนุพันธ์ของมอร์ฟีน สำหรับฉีด  Export   Import 
  30044020 000/KGM           ที่มีควินินไฮโดรคลอไรด์ หรือไดไฮโดรควินินคลอไรด์ สำหรับฉีด  Export   Import 
  30044030 000/KGM           ที่มีควินินซัลเฟตหรือควินินไบซัลเฟต ชนิดที่ใช้รับประทาน  Export   Import 
  30044040 000/KGM           ที่มีควินินหรือเกลือของควินิน หรือสารบำบัดมาเลเรียอื่นๆ นอกจากของตามประเภทย่อย 3004.40.20 หรือ 3004.40.30  Export   Import 
  30044050 /KGM         ที่มีพาพาเวอรีนหรือเบอร์บีรีน ชนิดที่ใช้รับประทาน  Export   Import 
  30044050 001/KGM           เฉพาะยาบำบัดมาเลเรีย  Export   Import 
  30044050 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  30044060 000/KGM           ที่มีทีโอไฟลีน ชนิดที่ใช้รับประทาน  Export   Import 
  30044070 000/KGM           ที่มีอะโทรพินซัลเฟต  Export   Import 
  30044090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  30044090 001/KGM           เฉพาะยาบำบัดมาเลเรียอื่น ๆ  Export   Import 
  30044090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  300450 /KGM     ยารักษาหรือป้องกันโรคอื่น ๆ ที่มีไวตามินหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.36 ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสม สำหรับใช้รักษาหรือ ป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  30045010 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับเด็ก ในรูปของน้ำเชื่อม  Export   Import 
             อื่น ๆ ที่มีไวตามินมากกว่า 1 ชนิด    
  30045021 000/KGM           ชนิดที่ใช้รับประทาน  Export   Import 
  30045029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ ที่มีไวตามินมากกว่า 1 ชนิด    
  30045091 000/KGM           ที่มีไวตามิน เอ บี หรือซี  Export   Import 
  30045099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  300490 /KGM     ยารักษาหรือป้องกันโรคอื่นๆ (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสม สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก (นอกจากของดังกล่าวที่ระ  Export   Import 
  30049010 000/KGM           แผ่นปะผิวหนังเพื่อใช้รักษาโรค สำหรับโรคมะเร็งหรือ โรคหัวใจ  Export   Import 
  30049020 000/KGM           น้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วในภาชนะปิดสำหรับการหายใจ ชนิดที่ใช้ทางเภสัชกรรม (ฟาร์มาซูติคัลเกรด)  Export   Import 
  30049030 000/KGM           สารระงับเชื้อ  Export   Import 
            ยาชาหรือยาสลบ    
  30049041 000/KGM           ที่มีโพรคาอีนไฮโดรคลอไรด์  Export   Import 
  30049049 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ยาระงับปวด ยาลดไข้ และยาอื่น ๆ ที่ใช้บ าบัดหรือรักษาโรค ส าหรับรักษาอาการไอหรือโรคหวัด จะมีสารต้านฮิสทามีนหรือไม่ก็ตาม    
  30049051 000/KGM           ที่มีกรดอะซีทิลซาลิซิลิก พาราเซตะมอลหรือไดไพโรน (ไอเอ็นเอ็น) ชนิดที่ใช้รับประทาน  Export   Import 
  30049052 000/KGM           ที่มีคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอต  Export   Import 
  30049053 000/KGM           ที่มีไดโคลฟีแนก ชนิดที่ใช้รับประทาน  Export   Import 
  30049054 000/KGM           ที่มีไพรอกซิแคม (ไอเอ็นเอ็น) หรือไอบิวโพรเฟน  Export   Import 
  30049055 000/KGM           อื่นๆ ในรูปของยาทา  Export   Import 
  30049059 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ยาบ าบัดมาเลเรีย    
  30049061 000/KGM           ที่มีอาติมิซินิน อาติซูเนทหรือคลอโรควิน  Export   Import 
  30049062 000/KGM           ที่มีไพรมาควิน  Export   Import 
  30049063 000/KGM           ยาสมุนไพรสำหรับรักษาหรือป้องกันโรค  Export   Import 
  30049069 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ยาฆ่าหนอนพยาธิ    
  30049071 000/KGM           ที่มีปิเปอราซีนหรือมีเบนดาโซล (ไอเอ็นเอ็น)  Export   Import 
  30049072 000/KGM           ยาสมุนไพรสำหรับรักษาหรือป้องกันโรค  Export   Import 
  30049079 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ยารักษาหรือป้องกันโรคอื่น ๆ ที่ใช้บ าบัดหรือรักษามะเร็ง เอดส์ หรือโรครักษาได้ยากอื่นๆ    
  30049081 000/KGM           ที่มีดีเฟอร็อกซามีน สำหรับฉีด  Export   Import 
  30049082 000/KGM           ยารักษาหรือป้องกันโรค สำหรับต้านไวรัสเอดส์  Export   Import 
  30049089 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  30049089 001/KGM           เฉพาะยารักษาโรคมะเร็ง  Export   Import 
  30049089 002/KGM           เฉพาะยารักษาโรคเรื้อน  Export   Import 
  30049089 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  30049091 000/KGM           ที่มีโซเดียมคลอไรด์หรือกลูโคส สำหรับให้ทางหลอดเลือด  Export   Import 
  30049092 000/KGM           ที่มีซอร์บิทอลหรือซัลบิวทามอล สำหรับให้ทางหลอดเลือด  Export   Import 
  30049093 000/KGM           ที่มีซอร์บิทอลหรือซัลบิวทามอล ในรูปอื่นๆ  Export   Import 
  30049094 000/KGM           ที่มีไซเมติดีน (ไอเอ็นเอ็น) หรือรานิติดีน (ไอเอ็นเอ็น) นอกจากสำหรับฉีด  Export   Import 
  30049095 000/KGM           ที่มีฟีโนบาร์บิทัล ไดอะซิแพมหรือคลอร์โพรมาซีน นอกจากสำหรับฉีดหรือสำหรับให้ทางหลอดเลือด  Export   Import 
  30049096 000/KGM           ยาหยอดจมูกสำหรับรักษาหรือป้องกันโรคที่มีนาฟาโซลีน ไซโลเมทาโซลีนหรือออกซิเมทาโซลีน  Export   Import 
  30049098 000/KGM           ยาสมุนไพรสำหรับรักษาหรือป้องกันโรค  Export   Import 
  30049099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3005     แวดดิ้ง ผ้ากอช ผ้าพันแผลและของที่คล้ายกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแผล ปลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าติดยาพอก เป็นต้น) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก สำหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์  Export   Import 
  300510 /KGM     ของที่ใช้แต่งแผลที่มีสารยึดติด และของอื่น ๆ ที่มีสารยึดติด (เช่น ปลาสเตอร์ปิดแผล เป็นต้น) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก สำหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์  Export   Import 
  30051010 000/KGM           ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์  Export   Import 
  30051090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  300590 /KGM     ของที่ใช้แต่งแผลที่ไม่มีสารยึดติด (เช่น แวดดิ้ง ผ้ากอช ผ้าพันแผล สำลี เป็นต้น) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก สำหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์  Export   Import 
  30059010 000/KGM           ผ้าพันแผล  Export   Import 
  30059020 000/KGM           ผ้ากอซ  Export   Import 
  30059090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  30059090 001/KGM           แวดดิ้ง  Export   Import 
  30059090 002/KGM           สำลี  Export   Import 
  30059090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3006     ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 4 ในตอนนี้  Export   Import 
  300610 /KGM     ารฆ่าเชื้อแล้ว แลมิแนเรียและแลมิแนเรียเต็นต์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ของใช้ห้ามและซับเลือดซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว รวมทั้งของที่ใช้ยึดติดซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจะใช้ห้ามและซับเลือดหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  30061010 000/KGM           ด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือดที่ใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ของที่ใช้ยึดติดที่ใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจะใช้ห้ามและซับเลือดหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  30061090 /KGM         เอ็นเย็บแผล วัตถุที่ใช้เย็บแผลที่คล้ายกัน และกาวเนื้อเยื่อสำหรับปิดแผลทางศัยลกรรม ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แลมิแนเรียและแลมิแนเรียเต็นต์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว รวมทั้งของใช้ห้ามและซับเลือดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรม  Export   Import 
  30061090 001/KGM           เอ็นเย็บแผล  Export   Import 
  30061090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  30062000 000/KGM           รีเอเจนต์ที่ใช้ในการตรวจกลุ่มเลือด  Export   Import 
  300630 /KGM     ของปรุงแต่งทึบแสงสำหรับใช้ในการตรวจโรคด้วยเอกซเรย์ และรีเอเจนต์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ทำขึ้นเพื่อใช้กับผู้ป่วย  Export   Import 
  30063010 000/KGM           แบเรียมซัลเฟต ชนิดที่ใช้รับประทาน  Export   Import 
  30063020 000/KGM           รีเอเจนต์ที่ทำจากจุลินทรีย์ชนิดที่เหมาะสำหรับการวินิจฉัยชีวภาพใช้ในทางสัตวแพทย์  Export   Import 
  30063030 000/KGM           รีเอเจนต์อื่น ๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ทำจากจุลินทรีย์  Export   Import 
  30063090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  300640 /KGM     ซีเมนต์อุดฟันและของอื่นที่ใช้อุดฟัน รวมทั้งซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก  Export   Import 
  30064010 000/KGM           ซีเมนต์อุดฟันและของอื่นที่ใช้อุดฟัน  Export   Import 
  30064020 000/KGM           ซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก  Export   Import 
  30065000 000/KGM           หีบและชุดสำหรับการปฐมพยาบาล  Export   Import 
  30066000 000/KGM           เคมีปรุงแต่งที่ใช้คุมกำเนิดซึ่งมีฮอร์โมนหรือมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภท 29.37 หรือมีสเปอร์มิไซด์เป็นหลัก  Export   Import 
  30067000 000/KGM           เยลปรุงแต่งที่ทำขึ้นใช้ในทางการแพทย์หรือสัตวแพทย์เป็นสารหล่อลื่นสำหรับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อการผ่าตัดทางศัลยกรรมหรือเพื่อการตรวจร่างกายทางกายภาพ หรือเป็นสารเชื่อมต่อ (คับปลิงเอเจนต์) ระหว่างร่างกายกับเครื่องมือแพทย์  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  30069100 000/KGM           เครื่องใช้ที่บ่งชี้ได้ว่าสำหรับใช้ในการศัลยกรรมทำรูเปิด  Export   Import 
  300692 /KGM     ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 4 ในตอนนี้- - ของเสียทางเภสัชกรรม  Export   Import 
  30069210 000/KGM           ของยารักษาหรือป้องกันโรคที่ใช้บำบัดหรือรักษามะเร็ง เอดส์หรือโรครักษาได้ยากอื่นๆ  Export   Import 
  30069290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import