ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
31     ปุ๋ย  Export   Import 
3101     ปุ๋ยจากสัตว์หรือปุ๋ยจากพืช จะผสมกันหรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปุ๋ยที่ผลิตโดยการผสมผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืชหรือโดยการผ่านกรรมวิธีทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช  Export   Import 
             ที่ได้จากพืชเท่านั้น    
  31010011 000/KGM           ปุ๋ยเสริมในสภาพเหลวที่ไม่ผ่านกรรมวิธีทางเคมี  Export   Import 
  31010012 000/KGM           อื่นๆ ผ่านกรรมวิธีทางเคมี  Export   Import 
  31010019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  31010091 /-         ปุ๋ยเสริมในสภาพเหลวที่ไม่ผ่านกรรมวิธีทางเคมี  Export   Import 
  31010092 000/KGM           อื่นๆ จากสัตว์ (นอกจากปุ๋ยขี้นก) ที่ผ่านกรรมวิธีทางเคมี  Export   Import 
  31010099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3102     ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน  Export   Import 
  31021000 000/KGM           ยูเรีย จะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        แอมโมเนียมซัลเฟต รวมทั้งเกลือสองเชิงและของผสมของ แอมโมเนียมซัลเฟตกับแอมโมเนียมไนเตรต    
  31022100 000/KGM           แอมโมเนียมซัลเฟต  Export   Import 
  31022900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  310230 /KGM     ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต ที่มีธาตุไนโตรเจน  Export   Import 
  31023000 001/KGM           ที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิด  Export   Import 
  31023000 002/KGM           ที่ใช้เป็นปุ๋ย  Export   Import 
  31023000 930/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  31024000 000/KGM           ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรตกับแคลเซียมคาร์บอเนตหรือกับสารอนินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ย  Export   Import 
  31025000 000/KGM           โซเดียมไนเตรต  Export   Import 
  31026000 000/KGM           เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไนเตรตกับแอมโมเนียมไนเตรต  Export   Import 
  31028000 000/KGM           ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมไนเตรต ที่เป็นสารละลาย ในน้ำหรือในสารละลายที่มีแอมโมเนีย  Export   Import 
  310290 /KGM     ปุ?ยที่ได้จากแร่หรือปุ?ยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน- อื่น ๆ รวมถึงของผสมที่ไม่ได้ระบุไว้ตามประเภทย่อยดังกล่าวข้างต้น  Export   Import 
  31029000 001/KGM           แอมโมเนียมซัลโฟไนเตรต  Export   Import 
  31029000 002/KGM           แคลเซียมไนเตรต  Export   Import 
  31029000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3103     ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุฟอสฟอรัส  Export   Import 
  310310 /KGM     ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต ที่มีธาตุฟอสฟอรัส  Export   Import 
  31031010 000/KGM           ชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ (ฟีดเกรด)  Export   Import 
  31031090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  310390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  31039010 000/KGM           ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชัน  Export   Import 
  31039090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  31039090 001/KGM           เบสิกสแลก  Export   Import 
  31039090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3104     ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุโพแทสเซียม  Export   Import 
  31042000 000/KGM           โพแทสเซียมคลอไรด์  Export   Import 
  31043000 000/KGM           โพแทสเซียมซัลเฟต  Export   Import 
  310490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  31049000 001/KGM           คาร์นัลไลต์ ซิลไวต์และเกลือโพแทสเซียมตามสภาพธรรมชาติอื่น ๆ  Export   Import 
  31049000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3105     ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสองหรือสามชนิดผสมกัน ปุ๋ยอื่น ๆ รวมทั้งของในตอนที่ 31 (ปุ๋ย) ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม  Export   Import 
  310510 /KGM     ของในตอนที่ 31 (ปุ๋ย) ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกันหรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม  Export   Import 
  31051010 000/KGM           ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟตและปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชัน  Export   Import 
  31051020 000/KGM           ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน  Export   Import 
  31051090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  31052000 000/KGM           ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยสามชนิดคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม  Export   Import 
  31053000 000/KGM           ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)  Export   Import 
  31054000 000/KGM           แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต) และของผสมของของดังกล่าวกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)  Export   Import 
        ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่น ๆ ที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิด คือ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส    
  31055100 000/KGM           ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต  Export   Import 
  31055900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  31056000 000/KGM           ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่น ๆ ที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิด คือ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม  Export   Import 
  31059000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import