ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
32     สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสีแทนนินและอนุพันธ์ของแทนนินสีย้อม สารสี (พิกเมนต์) และวัถตุแต่งสีอื่น ๆ สีทาและวาร์นิช พัตตี้และมาสติกอื่น ๆ รวมทั้งหมึก  Export   Import 
3201     สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังซึ่งได้จากพืช รวมทั้งแทนนิน เกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของแทนนิน  Export   Import 
  32011000 000/KGM           สิ่งสกัดที่ได้จากควีบราโช  Export   Import 
  32012000 000/KGM           สิ่งสกัดที่ได้จากแวตเทิล  Export   Import 
  320190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  32019010 000/KGM           สีเสียด (แกมเบีย)  Export   Import 
  32019090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3202     สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง สารอนินทรีย์ที่ใช้ฟอกหนัง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ฟอกหนังจะมีสารธรรมชาติที่ใช้ฟอกหนังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งจำพวกเอนไซม์สำหรับใช้แช่หรือหมักหนังก่อนฟอก  Export   Import 
  32021000 000/KGM           สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง  Export   Import 
  32029000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3203     วัตถุแต่งสีที่ได้จากพืชหรือสัตว์ (รวมถึงสิ่งสกัดที่ใช้ย้อมสี แต่ไม่รวมถึงแอนิมอลแบล็ก) จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่มีวัตถุแต่งสีซึ่งได้จากพืชหรือสัตว์เป็นหลักที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนที่ 32  Export   Import 
  32030010 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่ม  Export   Import 
  32030090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  32030090 001/KGM           ครามธรรมชาติ  Export   Import 
  32030090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3204     วัตถุแต่งสีที่เป็นอินทรีย์สังเคราะห์ จะนิยามไว้ทางเคมีหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งที่มีวัตถุแต่งสีอินทรีย์สังเคราะห์เป็นหลักที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนที่ 32 รวมทั้งผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์หรือใช้เป็นลูมิโ  Export   Import 
        วัตถุแต่งสีอินทรีย์สังเคราะห์ และสิ่งปรุงแต่งที่มีวัตถุดังกล่าว    
  320411 /KGM     สีย้อมชนิดดิสเพอร์สและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก ที่เป็นอินทรีย์สังเคราะห์  Export   Import 
  32041110 000/KGM           ดิบ  Export   Import 
  32041190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  320412 /KGM     สีย้อมชนิดแอซิดและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก รวมทั้งสีย้อมชนิดมอร์แดนต์และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมชนิดมอร์แดนต์เป็นหลัก ที่เป็นอินทรีย์สังเคราะห์  Export   Import 
  32041210 000/KGM           สีย้อมชนิดแอซิด  Export   Import 
  32041290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  32041300 000/KGM           สีย้อมชนิดเบสิกและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก  Export   Import 
  32041400 000/KGM           สีย้อมชนิดไดเร็กและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก  Export   Import 
  32041500 000/KGM           สีย้อมชนิดแวต (รวมถึงที่ใช้ประโยชน์เป็นสารสี) และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก  Export   Import 
  32041600 000/KGM           สีย้อมชนิดรีแอกทีฟและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก  Export   Import 
  32041700 000/KGM           สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารสีเป็นหลัก  Export   Import 
  32041900 000/KGM           อื่น ๆ รวมถึงของผสมของวัตถุแต่งสีตามประเภทย่อย 3204.11 ถึง 3204.19 ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป  Export   Import 
  32042000 000/KGM           ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์  Export   Import 
  32049000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  32050000 000/KGM           คัลเลอร์เลก สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ที่มี คัลเลอร์เลกเป็นหลัก  Export   Import 
3206     วัตถุแต่งสีอื่น ๆ สิ่งปรุงแต่งตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้นอกจากของตามประเภทที่ 32.0332.04 หรือ 32.05 รวมทั้งผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีไททาเนียมไดออกไซด์เป็นหลัก    
  320611 /KGM     สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีไททาเนียมไดออกไซด์เป็นหลัก โดยมีไททาเนียมออกไซด์ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง  Export   Import 
  32061110 000/KGM           สารสี  Export   Import 
  32061190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  320619 /KGM     สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีไททาเนียมไดออกไซด์เป็นหลัก โดยมีไททาเนียมไดออกไซด์น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง  Export   Import 
  32061910 000/KGM           สารสี  Export   Import 
  32061990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  320620 /KGM     สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารประกอบโครเมียมเป็นหลัก  Export   Import 
  32062010 000/KGM           โครมเยลโล โครมกรีน โมลิบเดทออเรนจ์ หรือสีแดง ที่มีสารประกอบโครเมียมเป็นหลัก  Export   Import 
  32062090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        วัตถุแต่งสีอื่น ๆ และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ    
  320641 /KGM     อัลตรามารีนและสิ่งปรุงแต่งที่มีอัลตรามารีนเป็นหลัก  Export   Import 
  32064110 000/KGM           สิ่งปรุงแต่ง  Export   Import 
  32064190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  320642 /KGM     ลิโทโพน สารสีและสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีซิงค์ซัลไฟด์เป็นหลัก  Export   Import 
  32064210 000/KGM           สิ่งปรุงแต่ง  Export   Import 
  32064290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  320649 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  32064910 000/KGM           สิ่งปรุงแต่ง  Export   Import 
  32064990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  320650 /KGM     วัตถุแต่งสีอื่น ๆ สิ่งปรุงแต่งตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้นอกจากของตามประเภทที่ 32.0332.04 หรือ 32.05 รวมทั้งผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม- ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์  Export   Import 
  32065010 000/KGM           สิ่งปรุงแต่ง  Export   Import 
  32065090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3207     สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง และสีปรุงแต่ง เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ (สลิป) น้ำยาชักเงา และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ หรืออุตสาหกรรมแก้ว รวมทั้งกลาสฟริตและแก้วอื่น ๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเ  Export   Import 
  32071000 000/KGM           สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง สีปรุงแต่งและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  320720 /KGM     เอนาเมลและเกลซ เอนโกป (สลิป) และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  32072010 000/KGM           เอนาเมลฟริต  Export   Import 
  32072090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  32073000 000/KGM           น้ำยาชักเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  32074000 000/KGM           กลาสฟริตและแก้วอื่น ๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด  Export   Import 
3208     สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแลกเกอร์) ที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์หรือโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งกระจายหรือละลายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ รวมทั้งสารละลายที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 4 ของตอนที่ 32  Export   Import 
  320810 /KGM     สีทาและวาร์นิช ที่มีโพลิเอสเทอร์เป็นหลัก ซึ่งกระจายหรือละลายอยู่ในตัวกลางไม่ใช่น้ำ  Export   Import 
            วาร์นิช (รวมถึงแลกเกอร์)    
  32081011 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในทางทันตกรรม  Export   Import 
  32081019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  32081090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  320820 /KGM     สีทาและวาร์นิช ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก ซึ่งกระจายหรือละลายอยู่ในตัวกลางไม่ใช่น้ำ  Export   Import 
  32082040 000/KGM           สีกันเพรียงหรือทากันการกัดกร่อนสำหรับตัวเรือ  Export   Import 
  32082070 000/KGM           วาร์นิช (รวมถึงแลกเกอร์) ชนิดที่ใช้ในทางทันตกรรม  Export   Import 
  32082090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  320890 /KGM     สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแลกเกอร์) อื่น ๆ ที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์หรือโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีเป็นส่วนผสมหลัก (นอกจากของดังกล่าวที่มีโพลิเอสเทอร์หรืออะคริลิกหรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก) ซึ่งกระจายหรือละลายอยู่ในตัวกลางไม่ใช่น้ำ  Export   Import 
            วาร์นิช (รวมถึงแลกเกอร์) ทนความร้อนเกิน 100 องศาเซลเซียส    
  32089011 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในทางทันตกรรม  Export   Import 
  32089019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            วาร์นิช (รวมถึงแลกเกอร์) ทนความร้อนไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส    
  32089021 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในทางทันตกรรม  Export   Import 
  32089029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  32089090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3209     สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแลกเกอร์) ที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์หรือโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งกระจายหรือละลายอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ  Export   Import 
  320910 /KGM     สีทาและวาร์นิช ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก ซึ่งกระจายหรือละลายอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ  Export   Import 
  32091010 000/KGM           วาร์นิช (รวมถึงแลกเกอร์)  Export   Import 
  32091040 000/KGM           สีทาหนังฟอก  Export   Import 
  32091050 000/KGM           สีกันเพรียงหรือทากันการกัดกร่อนสำหรับตัวเรือ  Export   Import 
  32091090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  32099000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3210     สีทาอื่นๆ และวาร์นิชอื่นๆ (รวมถึงเอนาเมล แลกเกอร์และดิสเทนเปอร์) นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 32.08 หรือ 32.09 รวมทั้งสารสีน้ำปรุงแต่งชนิดที่ใช้ตกแต่งหนังฟอก  Export   Import 
  32100010 000/KGM           วาร์นิช (รวมถึงแลกเกอร์)  Export   Import 
  32100020 000/KGM           ดิสเทมเปอร์  Export   Import 
  32100030 000/KGM           สารสีน้ำปรุงแต่งชนิดที่ใช้ตกแต่งหนังฟอก  Export   Import 
  32100050 000/KGM           สารเคลือบที่มีโพลิยูรีเทนและทาร์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  32100091 000/KGM           สีกันเพรียงหรือทากันการกัดกร่อนสำหรับตัวเรือ  Export   Import 
  32100099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  32110000 000/KGM           ไดรเออร์ปรุงแต่ง  Export   Import 
3212     สารสี (รวมถึงโลหะที่เป็นผงและเกล็ด) ที่กระจายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ ในสภาพเหลวหรือเป็นเพสต์ ชนิดที่ใช้ผลิตสีทา (รวมถึงเอนาเมล) แสตมปิ้งฟอยล์ สีย้อมและวัตถุแต่งสีอื่นๆ ที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  32121000 000/KGM           แสตมปิ้งฟอยล์  Export   Import 
  321290 /KGM     สารสี (รวมถึงโลหะที่เป็นผงและเกล็ด) ที่กระจายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำในสภาพเหลวหรือเป็นเพสต์ ชนิดที่ใช้ผลิตสีทา (รวมถึงเอนาเมล) สีย้อมและวัตถุแต่งสีอื่นๆ ที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
             สารสี (รวมถึงโลหะที่เป็นผงและเกล็ด) ที่กระจายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ า ในสภาพเหลวหรือเป็นเพสต์ ชนิดที่ใช้ผลิตสีทา (รวมถึงเอนาเมล)    
  32129011 000/KGM           อะลูมิเนียมเพสต์  Export   Import 
  32129013 000/KGM           ตะกั่วขาวที่กระจายตัวอยู่ในน้ำมัน  Export   Import 
  32129014 000/KGM           อื่น ๆ สำหรับหนังฟอก  Export   Import 
  32129019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สีย้อมหรือวัตถุแต่งสีอื่น ๆ ที่จัดท าขึ้นในลักษณะหรือ บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก    
  32129021 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่ม  Export   Import 
  32129022 000/KGM           อื่น ๆ สีย้อม  Export   Import 
  32129029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3213     สีที่จิตรกรหรือนักเรียนหรือช่างเขียนป้ายใช้ สีแต้ม สีที่ใช้ระบายและสีที่คล้ายกัน ที่เป็นเม็ด บรรจุหลอด กระปุก ขวด กล่องแบน หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะที่คล้ายกัน  Export   Import 
  32131000 000/KGM           สีเป็นชุด  Export   Import 
  32139000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3214     พัตตี้สำหรับยากระจก พัตตี้สำหรับยาแนวต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมันและมาสติกอื่นๆ สีโป๊ สิ่งปรุงแต่งชนิดไม่ทนไฟที่ใช้ฉาบพื้นผิวด้านนอกอาคาร ผนังด้านใน พื้น เพดาน หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  321410 /KGM     พัตตี้สำหรับยากระจก พัตตี้สำหรับยาแนวต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมันและมาสติกอื่น ๆ สีโป๊  Export   Import 
  32141000 001/KGM           พัตตี้  Export   Import 
  32141000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  32149000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3215     หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและหมึกอื่นๆ จะเข้มข้นหรือเป็นของแข็งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        หมึกพิมพ์    
  321511 /KGM     หมึกพิมพ์สีดำ  Export   Import 
  32151110 000/KGM           หมึกที่ปรากฏได้เมื่อได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต  Export   Import 
  32151190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  32151900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  321590 /KGM     หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและหมึกอื่น ๆ (นอกจากหมึกพิมพ์)  Export   Import 
  32159010 000/KGM           คาร์บอนแมสชนิดที่ใช้ในการผลิตกระดาษคาร์บอนที่ใช้เพียงครั้งเดียว  Export   Import 
  32159060 000/KGM           หมึกวาดภาพและหมึกเขียน  Export   Import 
  32159070 000/KGM           หมึกชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องอัดสำเนาตามประเภท 84.72  Export   Import 
  32159090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import