ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
34     สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น ไขเทียม ไขปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไขและของที่คล้ายกัน เพสต์สำหรับทำแบบ "ไขที่ใช้ทางทันตกรรม" และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทางทันตกรรมซึ่งมีปลา  Export   Import 
3401     สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสำหรับใช้เป็นสบู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสำหรับทำความสะอ  Export   Import 
        สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มี คุณสมบัติลดแรงตึงผิว ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัด เป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง และกระดาษ แวดดิ้ง สักหลาดและ ผ้าไม่ทอที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยสบู่หรือสารซักฟอก    
  340111 /KGM     สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง และกระดาษ แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยสบู่หรือสารซักฟอก สำหรับใช้ประทินร่างกายหรือประเทือง  Export   Import 
  34011110 000/KGM           ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยาผสม  Export   Import 
  34011120 000/KGM           สบู่อาบน้ำ  Export   Import 
  34011130 000/KGM           อื่น ๆ เป็นสักหลาดหรือผ้าไม่ทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้ม ด้วยสบู่หรือสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)  Export   Import 
  34011190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  340119 /KGM     สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง และกระดาษ แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยสบู่หรือสารซักฟอก ไม่ได้ใช้ประทินร่างกายหรือประเทือง  Export   Import 
  34011910 000/KGM           เป็นสักหลาดหรือผ้าไม่ทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้ม ด้วยสบู่หรือสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)  Export   Import 
  34011990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  34011990 001/KGM           กระดาษ แวดดิ้ง ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยสบู่หรือสารซักฟอก  Export   Import 
  34011990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  340120 /KGM     สบู่ในลักษณะอื่นๆ (นอกจากเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้น หรือเป็นรูปทรง)  Export   Import 
  34012020 000/KGM           เกล็ดสบู่  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  34012091 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับการกำจัดหมึกในกระบวนการลอยตะกอนของกระดาษรีไซเคิล  Export   Import 
  34012099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34013000 000/KGM           ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สำหรับทำความสะอาดผิว ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีม และจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
3402     สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว (นอกจากสบู่) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสำหรับช่วยในการซักล้าง) และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาด จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภทที่ 34.01  Export   Import 
         สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว จะจัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม    
  340211 /KGM     แอนไอออนิก (เช่น โซเดียมลอริลซัลเฟตและโซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต เป็นต้น) เป็นสารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว  Export   Import 
  34021110 /KGM         แฟตตี้แอลกอฮอล์ชนิดซัลเฟเต็ด  Export   Import 
  34021110 001/KGM           โซเดียมลอริลซัลเฟต หรือโซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต  Export   Import 
  34021110 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34021140 000/KGM           แอลคิลเบนซีนชนิดซัลโฟเนเต็ด  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  34021191 000/KGM           เวทติ้งเอเจนต์ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารฆ่าวัชพืช  Export   Import 
  34021199 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  340212 /KGM     แคตไอออนิก เป็นสารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว  Export   Import 
  34021210 000/KGM           เวทติ้งเอเจนต์ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารฆ่าวัชพืช  Export   Import 
  34021290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  34021290 001/KGM           เบนซัลโคเนียมคลอไรด์  Export   Import 
  34021290 912/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  340213 /KGM     น็อน-ไอออนิก เป็นสารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว  Export   Import 
  34021310 000/KGM           ไฮดรอกซิล-เทอร์มิเนเต็ดโพลิบิวทาไดอีน  Export   Import 
  34021390 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  34021390 001/KGM           โนนิลฟีนอล เอทอกซิเลต  Export   Import 
  34021390 090/KGM           สารลดแรงตึงผิว ชนิดไม่มีประจุอื่น ๆ  Export   Import 
  340219 /KGM     สารอินทรีย์อื่นๆ ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว (นอกจากสบู่) ไม่รวมแอนไอออนิก แคตไอออกนิก น็อน-ไอโอนิก และนอกจากของตามประเภทที่ 34.01  Export   Import 
  34021910 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้เตรียมสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ดับเพลิง  Export   Import 
  34021990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  34021990 001/KGM           เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารฆ่าวัชพืช  Export   Import 
  34021990 002/KGM           สารลดแรงตึงผิว ชนิดที่มีประจุบวกและลบ  Export   Import 
  34021990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  340220 /KGM     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสำหรับช่วยในการซักล้าง) เช่น สารซักฟอก เป็นต้น และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาด จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก นอกจากของตามประเภทที่ 34.01  Export   Import 
            มีลักษณะเป็นของเหลว    
  34022011 /KGM         สิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก  Export   Import 
  34022011 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ เฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34022011 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34022012 /KGM         สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาดชนิดแอนไอออนิกรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34022012 001/KGM           เฉพาะสารซักฟอก  Export   Import 
  34022012 002/KGM           สารกลุ่มฟีนอลและสารประกอบฟีโนลิก  Export   Import 
  34022012 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34022013 /KGM         สิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว  Export   Import 
  34022013 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ เฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34022013 002/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีสารลดแรงตึงผิว ชนิดไม่มีประจุ  Export   Import 
  34022013 003/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีโนนิลฟีนอล เอทอกซิเลต  Export   Import 
  34022013 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34022019 /KGM         สิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาดรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34022019 001/KGM           เฉพาะสารซักฟอก  Export   Import 
  34022019 002/KGM           สารกลุ่มฟีนอลและสารประกอบฟีโนลิก  Export   Import 
  34022019 003/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีสารลดแรงตึงผิว ชนิดไม่มีประจุ  Export   Import 
  34022019 004/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีโนนิลฟีนอล เอทอกซิเลต  Export   Import 
  34022019 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  34022091 /KGM         สิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก  Export   Import 
  34022091 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ เฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34022091 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34022092 /KGM         สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาดชนิดแอนไอออนิกรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34022092 001/KGM           เฉพาะสารซักฟอก  Export   Import 
  34022092 002/KGM           สารกลุ่มฟีนอลและสารประกอบฟีโนลิก  Export   Import 
  34022092 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34022093 /KGM         สิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว  Export   Import 
  34022093 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ เฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34022093 002/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีสารลดแรงตึงผิว ชนิดไม่มีประจุ  Export   Import 
  34022093 003/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีโนนิลฟีนอล เอทอกซิเลต  Export   Import 
  34022093 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34022099 /KGM         สิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ทำความสะอาดรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34022099 001/KGM           เฉพาะสารซักฟอก  Export   Import 
  34022099 003/KGM           ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การทำความสะอาดสะอาด พื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่น ๆ  Export   Import 
  34022099 920/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  340290 /KGM     สิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว นอกจากของตามประเภทที่ 34.01  Export   Import 
            สิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก    
  34029011 /KGM         เวทติ้งเอเจนต์  Export   Import 
  34029011 001/KGM           เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารฆ่าวัชพืช  Export   Import 
  34029011 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34029012 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  34029012 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ เฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34029012 002/KGM           เฉพาะโซเดียมเอ็น เบนซิลซัลฟาเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีย้อม  Export   Import 
  34029012 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34029013 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาดชนิดแอนไอออนิก รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาว ทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34029014 /KGM         เวทติ้งเอเจนต์  Export   Import 
  34029014 001/KGM           เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารฆ่าวัชพืช  Export   Import 
  34029014 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34029015 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  34029015 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ เฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34029015 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34029019 /KGM         สิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ทำความสะอาดรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34029019 001/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีโนนิลฟีนอล เอทอกซิเลต  Export   Import 
  34029019 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  34029091 /KGM         เวทติ้งเอเจนต์  Export   Import 
  34029091 001/KGM           เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารฆ่าวัชพืช  Export   Import 
  34029091 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34029092 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  34029092 001/KGM           เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ เฉพาะในการกระจายคราบน้ำมันบนผิวน้ำ  Export   Import 
  34029092 002/KGM           เฉพาะโซเดียม-เอ็น เบนซิลซัลฟาเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีย้อม  Export   Import 
  34029092 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34029093 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาดชนิดแอนไอออนิก รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาว ทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34029094 /KGM         เวทติ้งเอเจนต์  Export   Import 
  34029094 001/KGM           เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารฆ่าวัชพืช  Export   Import 
  34029094 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34029095 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  34029095 003/KGM           ที่มีเบนซัลโคเนียมคลอไรด์  Export   Import 
  34029095 004/KGM           เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยากำจัดวัชพืช  Export   Import 
  34029095 990/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34029099 /KGM         สิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ซักล้างหรือสิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ใช้ทำความสะอาดรวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการฟอกขาวทำความสะอาดหรือขจัดไข  Export   Import 
  34029099 001/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีโนนิลฟีนอล เอทอกซิเลต  Export   Import 
  34029099 002/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีสารลดแรงตึงผิว ชนิดไม่มีประจุ  Export   Import 
  34029099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3403     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่เป็นน้ำมันซึ่งใช้ในการตัดวัตถุ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการคลายสลักเกลียวหรือแป้นเกลียว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กันสนิมหรือกันการ ผุกร่อน และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับถอดแม่แบบ ซึ่งมีสารหล่อลื่นเป็นหลัก) และสิ่  Export   Import 
        ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส    
  340311 /KGM     สิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกรรมวิธีใช้น้ำมันหรือไขกับวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่นๆ ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส เป็นองค์ประกอบหลัก น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
            สิ่งปรุงแต่งน้ำมันหล่อลื่น    
  34031111 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งน้ำมันหล่อลื่น  Export   Import 
  34031119 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34031190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  340319 /KGM     สิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสเป็นองค์ประกอบหลัก น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก (นอกจากสิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกรรมวิธีใช้น้ำมันหรือไขกับวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่น ๆ)  Export   Import 
            ในลักษณะเป็นของเหลว    
  34031911 000/KGM           สำหรับเครื่องยนต์ของอากาศยาน  Export   Import 
  34031912 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีน้ำมันซิลิโคน  Export   Import 
  34031919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34031990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  340391 /KGM     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่นใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์หรือวัตถุอื่นๆ  Export   Import 
            ในลักษณะเป็นของเหลว    
  34039111 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีน้ำมันซิลิโคน  Export   Import 
  34039119 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34039190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  340399 /KGM     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่นอื่นๆ (นอกจากสิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่นใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์หรือวัตถุอื่นๆ)  Export   Import 
            ในลักษณะเป็นของเหลว    
  34039911 000/KGM           สำหรับเครื่องยนต์ของอากาศยาน  Export   Import 
  34039912 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีน้ำมันซิลิโคน  Export   Import 
  34039919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34039990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3404     ไขเทียมและไขปรุงแต่ง  Export   Import 
  34042000 000/KGM           ทำจากโพลิ (ออกซิเอทิลีน) (โพลิเอทิลีนไกลคอล)  Export   Import 
  340490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  34049010 000/KGM           ของลิกไนต์ที่ดัดแปลงทางเคมี  Export   Import 
  34049090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3405     ยาขัดเงาและครีมขัดเงา สำหรับใช้กับรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ พื้น ตัวถังรถ แก้วหรือโลหะ เพสต์และผงสำหรับขัดถูและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน (จะมีลักษณะเป็นกระดาษ แวดดิ้ง สักหลาด ผ้าไม่ทอ เป็นพลาสติกชนิดเซลลูลาร์หรือยางชนิดเซลลูลาร์ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยสิ่  Export   Import 
  34051000 000/KGM           ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันสำหรับใช้กับรองเท้าหรือเครื่องหนัง  Export   Import 
  34052000 000/KGM           ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันสำหรับบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ พื้นหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ทำด้วยไม้  Export   Import 
  34053000 000/KGM           ยาขัดเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันสำหรับใช้กับตัวถังรถ นอกจากยาขัดเงาโลหะ  Export   Import 
  340540 /KGM     เพสต์และผงสำหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ สำหรับขัดถู  Export   Import 
  34054010 000/KGM           เพสต์และผงสำหรับขัดถู  Export   Import 
  34054090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  340590 /KGM     ยาขัดเงา ครีมขัดเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับแก้วหรือโลหะ (เช่น ยาขัดเงาโลหะ เป็นต้น)  Export   Import 
  34059010 000/KGM           ยาขัดเงาโลหะ  Export   Import 
  34059090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  34060000 000/KGM           เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
3407     เพสต์สำหรับทำแบบ รวมถึงเพสต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินของเด็ก สิ่งปรุงแต่งที่เรียกว่า "ไขที่ใช้ทางทันตกรรม" หรือ "สารประกอบสำหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทาง ทันตกรรม" ที่จัดทำขึ้นเป็นชุด ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก หรือที่เป็นแผ่น เป็นรูปเกือกม้า เป็  Export   Import 
  34070010 000/KGM           เพสต์สำหรับทำแบบ รวมถึงเพสต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินของเด็ก  Export   Import 
  34070020 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่เรียกว่า “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” หรือ “สารประกอบสำหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทางทันตกรรม” ที่จัดทำขึ้นเป็นชุด ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีกหรือ ที่เป็นแผ่น เป็นรูปเกือกม้า เป็นแท่ง หรือลักษณะที่คล้ายกัน  Export   Import 
  34070030 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ สำหรับใช้ทางทันตกรรมที่มีปลาสเตอร์ (ทำจากยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชัน หรือ แคลเซียมซัลเฟต) เป็นหลัก  Export   Import