ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
37     ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
3701     แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสง ใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มแผ่นไวแสงชนิดที่ถ่ายแล้วให้ภาพทันที ที่ยังไม่ได้ถ่าย จะบรรจุเป็นแพ็กหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  370110 /MTK     แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสงสำหรับเอกซเรย์ ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็ง หรือสิ่งทอ  Export   Import 
  37011000 001/MTK           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37011000 090/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  37012000 000/KGM           ฟิล์มชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที  Export   Import 
  37013000 000/MTK           แผ่นและฟิล์มอื่น ๆ ที่ด้านใดก็ตามเกิน 255 มิลลิเมตร  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  370191 /KGM     แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสง สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม) ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็ง หรือสิ่งทอ  Export   Import 
  37019110 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37019190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  370199 /MTK     แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสงใช้ในการถ่ายรูปขาวดำ ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ  Export   Import 
  37019910 000/MTK           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37019990 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
3702     ฟิล์มม้วนไวแสง ใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มม้วนไวแสงชนิดที่ถ่ายแล้วให้ภาพทันที ที่ยังไม่ได้ถ่าย  Export   Import 
  370210 /MTK     ฟิล์มม้วนไวแสง สำหรับเอกซเรย์ ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ  Export   Import 
  37021000 001/MTK           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37021000 090/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
         ฟิล์มอื่น ๆ ที่ไม่ปรุรู มีความกว้างไม่เกิน 105 มิลลิเมตร    
  370231 /C62     สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)  Export   Import 
  37023100 001/C62           ฟิล์มภาพยนตร์ที่มีความกว้าง 35 มม.  Export   Import 
  37023100 002/C62           ฟิล์มภาพยนตร์ที่มีความกว้างต่ำกว่า 35 มม.  Export   Import 
  37023100 003/C62           ฟิล์มภาพยนตร์ที่มีความกว้างเกินกว่า 35 มม.  Export   Import 
  37023100 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  370232 /MTK     อื่น ๆ ที่มีซิลเวอร์ฮาไลด์อิมัลชัน  Export   Import 
  37023200 001/MTK           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37023200 090/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  370239 /MTK     อื่น ๆ  Export   Import 
  37023900 001/MTK           ฟิล์มโปร่งใสสำหรับใช้กับรังสีอินฟราเรด  Export   Import 
  37023900 002/MTK           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37023900 003/MTK           ฟิล์มภาพยนตร์ขาวดำที่มีความกว้าง 35 มม.  Export   Import 
  37023900 004/MTK           ฟิล์มภาพยนตร์ขาวดำที่มีความกว้างต่ำกว่า 35 มม.  Export   Import 
  37023900 005/MTK           ฟิล์มภาพยนตร์ขาวดำที่มีความกว้างเกินกว่า 35 มม.  Export   Import 
  37023900 090/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
         ฟิล์มอื่น ๆ ที่ไม่ปรุรู มีความกว้างเกิน 105 มิลลิเมตร    
  370241 /MTK     มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 200 เมตร สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)  Export   Import 
  37024100 001/MTK           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37024100 090/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  370242 /MTK     มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 200 เมตร นอกจากที่ใช้ในการถ่ายรูปสี  Export   Import 
  37024200 001/MTK           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37024200 090/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  370243 /MTK     มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 200 เมตร  Export   Import 
  37024300 001/MTK           ฟิล์มโปร่งใสสำหรับใช้กับรังสีอินฟราเรด  Export   Import 
  37024300 002/MTK           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37024300 090/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  370244 /MTK     มีความกว้างเกิน 105 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 610 มิลลิเมตร  Export   Import 
  37024400 001/MTK           ฟิล์มโปร่งใสสำหรับใช้กับรังสีอินฟราเรด  Export   Import 
  37024400 002/MTK           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37024400 090/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
         ฟิล์มอื่น ๆ ส าหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)    
  370252 /-     มีความกว้างไม่เกิน 16 มิลลิเมตร  Export   Import 
  37025220 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  37025290 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
  37025290 001/MTK           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37025290 090/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  370253 /-     ฟิล์มม้วนไวแสง มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร ใช้ในการถ่ายรูปสีสำหรับทำสไลด์ ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ  Export   Import 
  37025300 001/MTK           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37025300 090/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  370254 /-     ฟิล์มม้วนไวแสง มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี นอกจากสำหรับทำสไลด์ ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ  Export   Import 
  37025440 /-         ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37025440 001/MTK           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37025440 090/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  37025490 000/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  370255 /-     ฟิล์มม้วนไวแสง มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 30 เมตร สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ  Export   Import 
  37025520 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  37025550 /-         ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในทางเวชกรรมศัลยกรรมทันตกรรมหรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์หรือในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
  37025550 001/MTK           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37025550 090/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  37025590 000/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  370256 /-     ฟิล์มม้วนไวแสง มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ  Export   Import 
  37025620 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  37025690 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
  37025690 001/MTK           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37025690 090/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  370296 /MTR     มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร  Export   Import 
  37029610 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  37029690 /MTR         อื่น ๆ  Export   Import 
  37029690 001/MTR           ฟิล์มโปร่งใสสำหรับใช้กับรังสีอินฟราเรด  Export   Import 
  37029690 002/MTR           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37029690 090/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  370297 /MTR     มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 30 เมตร  Export   Import 
  37029710 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  37029790 /MTR         อื่น ๆ  Export   Import 
  37029790 001/MTR           ฟิล์มโปร่งใสสำหรับใช้กับรังสีอินฟราเรด  Export   Import 
  37029790 002/MTR           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37029790 090/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  37029810 000/MTR           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพยนตร์  Export   Import 
  37029830 000/MTR           อื่น ๆ มีความยาวตั้งแต่ 120 เมตรขึ้นไป  Export   Import 
  37029890 /MTR         อื่น ๆ  Export   Import 
  37029890 001/MTR           ฟิล์มโปร่งใสสำหรับใช้กับรังสีอินฟราเรด  Export   Import 
  37029890 002/MTR           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37029890 090/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
3703     กระดาษไวแสง กระดาษแข็งไวแสง และสิ่งทอไวแสง ใช้ในการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่าย  Export   Import 
  370310 /KGM     กระดาษไวแสง กระดาษแข็งไวแสงและสิ่งทอไวแสง ใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่าย เป็นม้วนและมีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร  Export   Import 
  37031010 000/KGM           ที่มีความกว้างไม่เกิน 1000 มิลลิเมตร  Export   Import 
  37031090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  37032000 000/KGM           อื่น ๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)  Export   Import 
  37039000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3704     แผ่น ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้าง  Export   Import 
  37040010 /MTR         แผ่นหรือฟิล์มสำหรับเอกซเรย์  Export   Import 
  37040010 001/MTR           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37040010 090/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  37040090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  37040090 001/KGM           ฟิล์มภาพยนตร์ขาวดำที่มีความกว้าง 35 มม.  Export   Import 
  37040090 002/KGM           ฟิล์มภาพยนตร์ขาวดำที่มีความกว้างต่ำกว่า 35 มม.  Export   Import 
  37040090 003/KGM           ฟิล์มภาพยนตร์ขาวดำที่มีความกว้างเกินกว่า 35 มม.  Export   Import 
  37040090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3705     แผ่นและฟิล์ม ใช้ในการถ่ายรูป ที่ถ่ายและล้างแล้ว นอกจากฟิล์มภาพยนตร์  Export   Import 
  37051000 000/KGM           สำหรับใช้ในการถ่ายทำออฟเซ็ต  Export   Import 
  370590 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  37059010 /MTR         สำหรับเอกซ์เรย์  Export   Import 
  37059010 001/MTR           ใช้สำหรับการแพทย์  Export   Import 
  37059010 090/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  37059020 000/KGM           ไมโครฟิล์ม  Export   Import 
  37059090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3706     ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแล้ว จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น  Export   Import 
  370610 /MTR     ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแล้ว จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น มีความกว้างตั้งแต่ 35 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  37061010 000/MTR           ฟิล์มภาพยนตร์ข่าว ฟิล์มภาพยนตร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ฟิล์มภาพยนตร์ทางด้านวิชาการ และฟิล์มภาพยนตร์ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  Export   Import 
  37061030 000/MTR           ฟิล์มภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดีอื่น ๆ  Export   Import 
  37061040 /MTR         อื่นๆที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น  Export   Import 
  37061040 001/MTR           เฉพาะฟิล์มภาพยนตร์ไทยไม่ว่าจะถ่ายทำในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม หรือฟิล์มภาพยนตร์อื่น ๆ ที่ได้จากการถ่ายทำในประเทศ  Export   Import 
  37061040 090/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  37061090 /MTR         อื่นๆ  Export   Import 
  37061090 001/MTR           เฉพาะฟิล์มภาพยนตร์ไทยไม่ว่าจะถ่ายทำในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม หรือฟิล์มภาพยนตร์อื่น ๆ ที่ได้จากการถ่ายทำในประเทศ  Export   Import 
  37061090 090/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
  370690 /MTR     ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแล้ว จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น มีความกว้างน้อยกว่า 35 มิลลิเมตร  Export   Import 
  37069010 000/MTR           ฟิล์มภาพยนตร์ข่าว ฟิล์มภาพยนตร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ฟิล์มภาพยนตร์ทางด้านวิชาการ และฟิล์มภาพยนตร์ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  Export   Import 
  37069030 000/MTR           ฟิล์มภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดีอื่น ๆ  Export   Import 
  37069040 000/MTR           อื่น ๆ ที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น  Export   Import 
  37069090 000/MTR           อื่น ๆ  Export   Import 
3707     เคมีปรุงแต่งสําหรับใช้ในการถ่ายรูป (นอกจากวาร์นิช กาว สารยึดติดและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสําหรับใช้ในการถ่ายรูปที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ตามสัดส่วนที่กําหนดหรือจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที  Export   Import 
  37071000 000/KGM           อิมัลชันไวแสง  Export   Import 
  370790 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  37079010 000/KGM           วัตถุเกี่ยวกับไฟแฟลช  Export   Import 
  37079090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import