ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
39     พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
3901     โพลิเมอร์ของเอทิลีน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  390110 /KGM     โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่า 0.94 ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
             ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์    
  39011012 000/KGM           โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ ที่มีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบเส้นตรง (แอลแอลดีพีอี)  Export   Import 
  39011019 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39011019 001/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  39011019 002/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39011019 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  39011092 000/KGM           โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ ที่มีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบเส้นตรง (แอลแอลดีพีอี)  Export   Import 
  39011099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39011099 001/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  39011099 002/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39011099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390120 /KGM     โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจำเพาะตั้งแต่ 0.94 ขึ้นไป ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39012000 001/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39012000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390130 /KGM     เอทิลีน-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39013000 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39013000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390190 /KGM     โพลิเมอร์ของเอทิลีนอื่นๆ (นอกจากโพลิเอทิลีน เอทิลีน - ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39019040 /KGM         ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39019040 001/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนโคโพลีเมอร์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39019040 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39019090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39019090 001/KGM           เฉพาะโพลิเอทิลีนโคโพลีเมอร์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39019090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3902     โพลิเมอร์ของโพรพิลีนหรือของโอลีฟินอื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  390210 /KGM     โพลิโพรพิลีน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39021030 /KGM         ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39021030 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39021030 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39021090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39021090 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39021090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390220 /KGM     โพลิไอโซบิวทิลีน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39022000 001/KGM           เฉพาะโพลีไอโซบิวทีลีน ที่นำเข้ามาผลิตน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะชนิดลดควันขาว  Export   Import 
  39022000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390230 /KGM     โพรพิลีนโคโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39023030 /KGM         ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39023030 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39023030 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39023090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39023090 001/KGM           เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39023090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390290 /KGM     โพลิเมอร์ของโพรพิลีนอื่นๆ หรือของโอลีฟินอื่นๆ (นอกจากโพลิโพรพิลีน โพลิไอโซบิวทิลีน โพรพิลีนโคโพลิเมอร์) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39029010 /KGM         คลอริเนเต็ดโพลิโพรพิลีนชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ผลิตหมึกพิมพ์  Export   Import 
  39029010 001/KGM           ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39029010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39029090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3903     โพลิเมอร์ของสไตรีน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
         โพลิสไตรีน    
  390311 /KGM     โพลิสไตรีนชนิดเอกซแพนซิเบิล ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39031110 000/KGM           เป็นเม็ด  Export   Import 
  39031190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390319 /KGM     โพลิสไตรีนอื่นๆ (นอกจากโพลิสไตรีนชนิดเอกซแพนซิเบิล) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39031910 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
             เป็นเม็ด    
  39031921 000/KGM           โพลิสไตรีนชนิดไฮอิมแพค (เอชไอพีเอส)  Export   Import 
  39031929 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  39031991 000/KGM           โพลิสไตรีนชนิดไฮอิมแพค (เอชไอพีเอส)  Export   Import 
  39031999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390320 /KGM     สไตรีน-อะคริโลไนไทรล์ (เอสเอเอ็น) โคโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39032040 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ  Export   Import 
  39032050 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชันในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ  Export   Import 
  39032090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390330 /KGM     อะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) โคโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39033040 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ  Export   Import 
  39033050 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชันในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ  Export   Import 
  39033060 000/KGM           เป็นเม็ด  Export   Import 
  39033090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390390 /KGM     โพลิเมอร์ของสไตรีนอื่นๆ (นอกจากโพลิสไตรีน สไตรีน-อะคริโลไนไทรล์ (เอสเอเอ็น) โคโพลิเมอร์ อะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) โคโพลิเมอร์) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39039030 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  39039091 000/KGM           โพลิสไตรีนชนิดไฮอิมแพค (เอชไอพีเอส)  Export   Import 
  39039099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3904     โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮาโลเจเนเต็ดโอลิฟินอื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  390410 /KGM     โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ที่ไม่ได้ผสมกับสารอื่นใด ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39041010 000/KGM           โฮโมโพลิเมอร์ชนิดแขวนลอย  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  39041091 000/KGM           เป็นเม็ด  Export   Import 
  39041092 000/KGM           เป็นผง  Export   Import 
  39041099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) อื่น ๆ    
  390421 /KGM     โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ชนิดน็อนพลาสติไซด์ ที่ผสมกับสารอื่น ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39042110 000/KGM           เป็นเม็ด  Export   Import 
  39042120 000/KGM           เป็นผง  Export   Import 
  39042190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390422 /KGM     โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ชนิดพลาสติไซด์ ที่ผสมกับสารอื่น ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39042210 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39042220 000/KGM           เป็นเม็ด  Export   Import 
  39042230 000/KGM           เป็นผง  Export   Import 
  39042290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390430 /KGM     ไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39043010 000/KGM           เป็นเม็ด  Export   Import 
  39043020 000/KGM           เป็นผง  Export   Import 
  39043090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390440 /KGM     ไวนิลคลอไรด์โคโพลิเมอร์อื่นๆ (นอกจากไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39044010 000/KGM           เป็นเม็ด  Export   Import 
  39044020 000/KGM           เป็นผง  Export   Import 
  39044090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390450 /KGM     ไวนิลิดีนคลอโรด์โพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39045040 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39045050 000/KGM           เป็นเม็ด  Export   Import 
  39045060 000/KGM           เป็นผง  Export   Import 
  39045090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ฟลูโอโรโพลิเมอร์    
  390461 /KGM     โพลิเตตระฟลูโอโรเอทิลีน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39046110 000/KGM           เป็นเม็ด  Export   Import 
  39046120 000/KGM           เป็นผง  Export   Import 
  39046190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390469 /KGM     ฟลูโอโรโพลิเมอร์อื่นๆ (นอกจากโพลิเตตระฟลูโอโรเอทิลีน) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39046930 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39046940 000/KGM           เป็นเม็ด  Export   Import 
  39046950 000/KGM           เป็นผง  Export   Import 
  39046990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390490 /KGM     โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮาโลเจเนเต็ดโอลีฟินอื่นๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 3904.10 - 3904.69) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39049030 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39049040 000/KGM           เป็นเม็ด  Export   Import 
  39049050 000/KGM           เป็นผง  Export   Import 
  39049090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3905     โพลิเมอร์ของไวนิลอะซิเทต หรือของไวนิลเอสเทอร์อื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม รวมทั้งไวนิลโพลิเมอร์อื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
         โพลิ (ไวนิลอะซีเทต)    
  39051200 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ  Export   Import 
  390519 /KGM     โพลิ (ไวนิลอะซีเทต) ที่ไม่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39051910 000/KGM           ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39051990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์    
  39052100 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ  Export   Import 
  39052900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390530 /KGM     โพลิ (ไวนิลแอลกอฮอล์) จะมีหมู่อันไฮโดรไลส์อะซีเทตหรือไม่ก็ตาม ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39053010 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39053090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  390591 /KGM     โคโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39059110 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39059190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390599 /KGM     ไวนิลโพลิเมอร์อื่น ๆ (นอกจากโคโพลิเมอร์ และที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 3905.12 - 3905.30) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39059910 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ  Export   Import 
  39059920 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชันในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ  Export   Import 
  39059990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3906     อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  390610 /KGM     โพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39061010 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39061090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390690 /KGM     อะคริลิกโพลิเมอร์อื่นๆ (นอกจากโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต)) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39069020 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  39069092 000/KGM           โซเดียมโพลิอะคริเลต  Export   Import 
  39069099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3907     โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอร์อื่น ๆ และอีพอกไซด์เรซิน ในลักษณะขั้นปฐม โพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร์ และโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39071000 000/KGM           โพลิอะซีทัล  Export   Import 
  390720 /KGM     โพลิอีเทอร์อื่น ๆ  Export   Import 
  39072010 000/KGM           โพลิเตตระเมทิลีนอีเทอร์ไกลคอล  Export   Import 
  39072090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390730 /KGM     อีพอกไซด์เรซิน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39073020 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเคลือบ ในลักษณะเป็นผง  Export   Import 
  39073030 000/KGM           ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39073090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39074000 000/KGM           โพลิคาร์บอเนต  Export   Import 
  390750 /KGM     แอลคิดเรซิน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39075010 000/KGM           ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39075090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390760 /KGM     โพลิ(เอทิลีนเทเรฟทาเลต) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39076010 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชัน  Export   Import 
  39076020 000/KGM           เป็นเม็ด  Export   Import 
  39076090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39077000 000/KGM           โพลิ (แล็กติกแอซิด)  Export   Import 
        โพลิเอสเทอร์อื่น ๆ    
  390791 /KGM     โพลิเอสเทอร์อื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 3907.40 ถึง 3907.60) ชนิดไม่อิ่มตัว ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39079120 000/KGM           ในลักษณะเป็นชิ้น (ชิป)  Export   Import 
  39079130 000/KGM           ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39079190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390799 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39079940 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเคลือบ ในลักษณะเป็นผง  Export   Import 
  39079990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3908     โพลิอะไมด์ ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  390810 /KGM     โพลิอะไมด์-6 โพลิอะไมด์-11 โพลิอะไมด์-12 โพลิอะไมด์-6, 6 โพลิอะไมด์-6, 9 โพลิอะไมด์-6, 10 หรือโพลิอะไมด์-6, 12 ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39081010 000/KGM           โพลิอะไมด์-6  Export   Import 
  39081090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39089000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3909     อะมิโนเรซิน ฟีโนลิกเรซิน และโพลิยูรีเทน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  390910 /KGM     ยูเรียเรซิน และไทโอยูเรียเรซิน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39091010 000/KGM           สารประกอบที่ใช้อัดแบบ  Export   Import 
  39091090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390920 /KGM     เมลามีนเรซิน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39092010 000/KGM           สารประกอบที่ใช้อัดแบบ  Export   Import 
  39092090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390930 /KGM     อะมิโนเรซินอื่นๆ (นอกจากยูเรียเรซิน ไทโอยูเรียเรซิน เมลามีนเรซิน) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39093010 000/KGM           สารประกอบที่ใช้อัดแบบ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  39093091 000/KGM           ไกลออกซอลโมโนยูเรอีนเรซิน  Export   Import 
  39093099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  390940 /KGM     ฟีโนลิกเรซิน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39094010 000/KGM           สารประกอบที่ใช้อัดแบบ นอกจากฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์  Export   Import 
  39094090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39095000 000/KGM           โพลิยูรีเทน  Export   Import 
3910     ซิลิโคน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39100020 000/KGM           ที่เป็นดิสเพอร์ชันหรือที่เป็นสารละลาย  Export   Import 
  39100090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3911     ปิโตเลียมเรซิน คิวมาโรนอินดีนเรซิน โพลิเทอร์ฟีน โพลิซัลไฟต์ โพลิซัลโฟน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนที่ 39 ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  391110 /KGM     ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรน อินดีนหรือคิวมาโรน-อินดีนเรซิน และโพลิเทอร์พีน ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39111000 001/KGM           ในลักษณะเป็นของเหลวหรือเพสต์  Export   Import 
  39111000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39119000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3912     เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
        เซลลูโลสอะซีเทต    
  39121100 000/KGM           ชนิดน็อนพลาสติไซด์  Export   Import 
  39121200 000/KGM           ชนิดพลาสติไซด์  Export   Import 
  391220 /KGM     เซลลูโลสไนเตรต (รวมถึงคอลโลเดียน) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
            ชนิดน็อนพลาสติไซด์    
  39122011 000/KGM           ไนโตรเซลลูโลสกึ่งสำเร็จรูปที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ  Export   Import 
  39122019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39122020 000/KGM           ชนิดพลาสติไซด์  Export   Import 
  391231 /KGM     คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส และเกลือของคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส (เช่น โซเดียมคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส เป็นต้น) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39123100 001/KGM           โซเดียมคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส  Export   Import 
  39123100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39123900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  391290 /KGM     เซลลูโลสอื่นๆ และอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลสดังกล่าว (นอกจากเซลลูโลสอะซีเทต เซลลูโลสไนเตรต และเซลลูโลสอีเทอร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39129020 000/KGM           ในลักษณะเป็นเม็ด  Export   Import 
  39129090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3913     โพลิเมอร์ธรรมชาติ (เช่น กรดแอลจินิก เป็นต้น) และโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้าง (เช่น โปรตีนแข็ง อนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ เป็นต้น) ที่ไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  391310 /KGM     กรดแอลจินิก เกลือ และเอสเทอร์ของกรดแอลจินิก (เช่น โซเดียมแอลจิเนต เป็นต้น) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39131000 001/KGM           โซเดียมแอลจิเนต  Export   Import 
  39131000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  391390 /KGM     โพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้าง (เช่น โปรตีนแข็ง เรซินตามธรรมชาติหรือเทียม อนุพันธ์ของยางธรรมชาติที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำของสำเร็จรูป เป็นต้น) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39139010 000/KGM           โปรตีนแข็ง  Export   Import 
  39139020 000/KGM           อนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ  Export   Import 
  39139030 000/KGM           โพลิเมอร์ที่มีสตาร์ชเป็นหลัก  Export   Import 
  39139090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3914     ไอออนเอกซ์เซนเจอร์ ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.13 เป็นหลัก ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  39140000 001/KGM           ชนิดที่ใช้จับปรอทหรือโลหะอื่นจากน้ำเสีย  Export   Import 
  39140000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3915     เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก  Export   Import 
  391510 /KGM     เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน  Export   Import 
  39151010 000/KGM           แบบเซลลูลาร์ ชนิดไม่แข็ง  Export   Import 
  39151090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  391520 /KGM     เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก ของโพลิเมอร์ของสไตรีน  Export   Import 
  39152010 000/KGM           แบบเซลลูลาร์ ชนิดไม่แข็ง  Export   Import 
  39152090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  391530 /KGM     เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39153010 000/KGM           แบบเซลลูลาร์ ชนิดไม่แข็ง  Export   Import 
  39153090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39159000 000/KGM           ของพลาสติกอื่น ๆ  Export   Import 
3916     ใยยาวเดี่ยวทำด้วยพลาสติก ที่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร เส้น แท่ง และรูปทรงโพรไฟล์ทำด้วยพลาสติก จะแต่งผิวหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ทำมากไปกว่านี้  Export   Import 
  391610 /KGM     ใยยาวเดี่ยว ที่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร เส้น แท่ง และรูปทรงโพรไฟล์ทำด้วยพลาสติก ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน  Export   Import 
  39161010 000/KGM           ใยยาวเดี่ยว  Export   Import 
  39161020 000/KGM           เส้น แท่ง และรูปทรงโพรไฟล์  Export   Import 
  391620 /KGM     ใยยาวเดี่ยว ที่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร เส้น แท่ง และรูปทรงโพรไฟล์ทำด้วยพลาสติก ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39162010 000/KGM           ใยยาวเดี่ยว  Export   Import 
  39162020 000/KGM           เส้น แท่ง และรูปทรงโพรไฟล์  Export   Import 
  391690 /KGM     ใยยาวเดี่ยว ที่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร เส้น แท่ง และรูปทรงโพรไฟล์ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ (นอกจากโพลิเมอร์ของเอทิลีน โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์)  Export   Import 
             ทำด้วยโปรตีนแข็ง    
  39169041 000/KGM           ใยยาวเดี่ยว  Export   Import 
  39169049 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39169050 000/KGM           ของวัลแคไนซ์ไฟเบอร์  Export   Import 
  39169060 000/KGM           ของอนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  39169091 000/KGM           ใยยาวเดี่ยว  Export   Import 
  39169099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3917     หลอดหรือท่อและท่ออ่อน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งของของดังกล่าว (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ เป็นต้น) ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  391710 /KGM     ไส้เทียม (ปลอกไส้กรอก) ทำด้วยโปรตีนแข็งหรือวัตถุจำพวกเซลลูโลส  Export   Import 
  39171010 000/KGM           ทำด้วยโปรตีนแข็ง  Export   Import 
  39171090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ชนิดแข็ง    
  39172100 000/KGM           ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน  Export   Import 
  39172200 000/KGM           ทำด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน  Export   Import 
  39172300 000/KGM           ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39172900 000/KGM           ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ  Export   Import 
        หลอดหรือท่อ และท่ออ่อนชนิดอื่น    
  39173100 000/KGM           หลอดหรือท่อ และท่ออ่อนที่อ่อนงอได้ มีความต้านทานแรงดันต่ำสุด 27.6 เมกะปาสกาล  Export   Import 
  391732 /KGM     หลอดหรือท่อ และท่ออ่อนชนิดอื่น (ไม่ใช่ชนิดแข็ง) ทำด้วยพลาสติก ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  39173210 000/KGM           ปลอกไส้กรอกหรือปลอกหมูแฮม  Export   Import 
  39173290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39173300 000/KGM           อื่น ๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย มีอุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
  39173900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39174000 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้ง  Export   Import 
3918     พลาสติกปูพื้น จะเป็นชนิดยึดติดในตัวหรือไม่ก็ตาม ที่เป็นม้วนหรือมีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง รวมทั้งพลาสติกปิดผนังหรือเพดาน ตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 9 ของตอนที่ 39  Export   Import 
  391810 /KGM     พลาสติกปูพื้น ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ ที่เป็นม้วนหรือมีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง รวมทั้งพลาสติกปิดผนังหรือเพดาน ตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 9 ของตอนที่ 39 ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
            สิ่งปูพื้น    
  39181011 /KGM         แผ่นกระเบื้อง  Export   Import 
  39181011 001/KGM           ทำด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39181011 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39181019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39181019 001/KGM           ทำด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39181019 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39181090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39181090 001/KGM           ทำด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39181090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  391890 /KGM     พลาสติกปูพื้น ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ (นอกจากโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์) ที่เป็นม้วนหรือมีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง รวมทั้งพลาสติกปิดผนังหรือเพดาน ตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 9 ของตอนที่ 39 ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ (นอกจากโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์)  Export   Import 
             สิ่งปูพื้น    
  39189011 000/KGM           แผ่นกระเบื้องทำด้วยโพลิเอทิลีน  Export   Import 
  39189013 000/KGM           อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอทิลีน  Export   Import 
  39189014 000/KGM           ทำด้วยอนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ  Export   Import 
  39189019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  39189091 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอทิลีน  Export   Import 
  39189092 000/KGM           ทำด้วยอนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ  Export   Import 
  39189099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3919     แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป และรูปทรงแบนอื่น ๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ทำด้วยพลาสติก จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  391910 /KGM     แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบ และรูปทรงแบนอื่นๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ทำด้วยพลาสติก เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร  Export   Import 
  39191010 /KGM         ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39191010 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39191010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39191020 /KGM         ทำด้วยโพลิเอทิลีน  Export   Import 
  39191020 001/KGM           เทปชนิดที่ใช้ในการผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39191020 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39191090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39191090 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39191090 002/KGM           เฉพาะที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสเตอร์ปิดแผล  Export   Import 
  39191090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  391990 /KGM     แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบ และรูปทรงแบนอื่นๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ทำด้วยพลาสติก ไม่เป็นม้วน  Export   Import 
  39199010 /KGM         ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39199010 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39199010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39199020 /KGM         ทำด้วยโปรตีนแข็ง  Export   Import 
  39199020 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39199020 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39199090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39199090 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39199090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3920     แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทําด้วยพลาสติกที่ไม่ทําเป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้นไม่เสริมรองหรือไม่ประกบโดยวิธีที่คล้ายกัน ด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
  392010 /KGM     ทําด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน  Export   Import 
  39201000 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39201000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392020 /KGM     ทําด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน  Export   Import 
  39202010 000/KGM           ไบแอคซิลลิออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) ฟิล์ม  Export   Import 
  39202090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39202090 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน 10 ไมครอน  Export   Import 
  39202090 002/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39202090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392030 /KGM      ทําด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน  Export   Import 
  39203010 /KGM         ชนิดที่ใช้เป็นสารยึดติดโดยการหลอม  Export   Import 
  39203010 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39203010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39203020 000/KGM           แผ่นบางทำด้วยอะคริโลไนไทรล์บิวทาไดอีนสไตรีน (เอบีเอส) ชนิดที่ใช้ในการผลิตตู้เย็น  Export   Import 
  39203090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ทําด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์    
  392043 /KGM     มีพลาสติไซเซอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ำหน  Export   Import 
  39204300 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39204300 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392049 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39204900 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39204900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ทําด้วยอะคริลิกโพลิเมอร์    
  392051 /KGM      ทําด้วยโพลิ(เมทิลเมทาคริเลต)  Export   Import 
  39205100 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39205100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392059 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39205900 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39205900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ทำด้วยโพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร์ หรือโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ    
  392061 /KGM     ทําด้วยโพลิคาร์บอเนต  Export   Import 
  39206110 000/KGM           เป็นแผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  39206190 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39206190 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39206190 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392062 /KGM      ทําด้วยโพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร์ ทําด้วยโพลิ(เอทิลีนเทเรฟทาเลต)  Export   Import 
  39206200 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39206200 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39206300 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์ที่ไม่อิ่มตัว  Export   Import 
  392069 /KGM     ทําด้วยโพลิเอสเทอร์อื่น  Export   Import 
  39206900 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39206900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ทําด้วยเซลลูโลสหรืออนุพันธ์ทางเคมีของเซลลูโลส    
  392071 /KGM     ทำด้วยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส  Export   Import 
  39207110 000/KGM           เซลโลเฟนฟิล์ม  Export   Import 
  39207190 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39207190 001/KGM           ริบบิ้นที่ฉีกได้ทำด้วยวิสโคส รวมทั้งฟอยล์  Export   Import 
  39207190 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39207300 000/KGM           ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเทต  Export   Import 
  392079 /KGM     ทำด้วยอนุพันธ์อื่น ๆ ของเซลลูโลส  Export   Import 
  39207910 000/KGM           ทำด้วยไนโตรเซลลูโลส (ดินสำลี)  Export   Import 
  39207990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ทําด้วยพลาสติกอื่น ๆ    
  392091 /KGM     ทำด้วยโพลิ (ไวนิลบิวทิรัล)  Export   Import 
  39209110 000/KGM           ฟิล์มชนิดที่ใช้ในกระจกนิรภัย มีความหนาเกิน 0.38 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.76 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 2 เมตร  Export   Import 
  39209190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392092 /KGM     ทำด้วยโพลิอะไมด์  Export   Import 
  39209210 /KGM         ทำด้วยโพลิอะไมด์-6  Export   Import 
  39209210 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39209210 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39209290 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39209290 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39209290 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392093 /KGM      ทําด้วยโพลิยูรีเทน  Export   Import 
  39209300 001/KGM           ชนิดที่ใช้เป็นสารยึดติดโดยการหลอม  Export   Import 
  39209300 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392094 /KGM     ทําด้วยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส  Export   Import 
  39209410 000/KGM           แผ่นบางทำด้วยฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ (เบคะไลต์)  Export   Import 
  39209490 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392099 /KGM     ทําด้วยพลาสติกอื่น ๆ  Export   Import 
  39209910 000/KGM           ทำด้วยโปรตีนแข็งหรืออนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ  Export   Import 
  39209990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39209990 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39209990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3921     แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทําด้วยพลาสติก  Export   Import 
         ชนิดเซลลูลาร์    
  392111 /KGM     ยางเอทิลีน-โพรพิลิน-น็อน-คอนจุเกเต็ดไดอีน (อีพีดีเอ็ม) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ  Export   Import 
  39211120 000/KGM           ชนิดแข็ง  Export   Import 
  39211190 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39211190 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39211190 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392112 /KGM     แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทําด้วยพลาสติก- ชนิดเซลลูลาร์- - ทําด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  Export   Import 
  39211200 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39211200 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392113 /KGM     หนังเฟอร์อื่น ๆ ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า  Export   Import 
  39211310 000/KGM           ชนิดแข็ง  Export   Import 
  39211390 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39211390 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39211390 002/KGM           ที่เสริมให้แข็งแรง อัดเป็นชั้น เสริมรองหรือประกบโดยวิธีที่คล้ายกัน ด้วยวัตถุทอและนำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า และของตามประเภทที่ 42.02  Export   Import 
  39211390 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392114 /KGM     มาอกกานี (จําพวกสเวียทีเนีย)  Export   Import 
  39211420 000/KGM           ชนิดแข็ง  Export   Import 
  39211490 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39211490 001/KGM           เป็นแผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  39211490 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392119 /KGM      วิโรลา อิมบูเอีย และแบลซา  Export   Import 
  39211920 000/KGM           ชนิดแข็ง  Export   Import 
  39211990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39211990 001/KGM           เฉพาะเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39211990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392190 /KGM     แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์และแถบ ชนิดอื่น (ไม่ใช่ชนิดยึดติดได้ในตัว) ทำด้วยพลาสติก ที่ไม่ทำเป็นแบบเซลลูลาร์  Export   Import 
  39219010 /KGM         ทำด้วยวัลแคไนซ์ไฟเบอร์  Export   Import 
  39219010 001/KGM           ที่มีความหนาไม่เกิน 10 ไมครอน  Export   Import 
  39219010 002/KGM           ของเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39219010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39219020 000/KGM           ทำด้วยโปรตีนแข็ง  Export   Import 
  39219030 /KGM         ทำด้วยอนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ  Export   Import 
  39219030 001/KGM           ที่มีความหนาไม่เกิน 10 ไมครอน  Export   Import 
  39219030 002/KGM           ของเทปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  39219030 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39219090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3922     อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า บิเด โถส้วม ที่รองนั่งและฝาปิดโถส้วม ถังน้ำชักโครกและเครื่องสุขภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  392210 /KGM     อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  39221010 000/KGM           อ่างอาบน้ำ  Export   Import 
  39221090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39222000 000/KGM           ที่รองนั่งและฝาปิดโถส้วม  Export   Import 
  392290 /KGM     บิเด โถส้วม ถังน้ำชักโครกและเครื่องสุขภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
             โถส้วม ถังน้ำชักโครก และโถปัสสาวะ    
  39229011 000/KGM           ส่วนประกอบของถังน้ำชักโครก  Export   Import 
  39229012 000/KGM           ถังน้ำชักโครกที่ติดตั้งเครื่องกลไก  Export   Import 
  39229019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39229090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3923     ของที่ใช้ลำเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า รวมทั้งจุก ฝา และที่ปิดครอบอื่นๆ ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  392310 /KGM     กล่อง หีบ หีบโปร่งและของที่คล้ายกัน ที่ใช้ลำเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  39231010 000/KGM           กล่องสำหรับฟิล์ม เทป และแผ่นดิสก์  Export   Import 
  39231090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         กระสอบและถุง (รวมถึงกรวย)    
  392321 /KGM     กระสอบและถุง (รวมถึงกรวย) ที่ใช้ลำเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า ทำด้วยพลาสติก ซึ่งทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน  Export   Import 
             ถุงปลอดเชื้อที่เสริมให้แข็งแรงด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม (นอกจากถุงรีทอร์ต)    
  39232111 000/KGM           ที่มีฝาปิดชนิดกันรั่ว (ซีลแกลนด์) ที่มีความกว้างตั้งแต่ 315 มิลลิเมตรขึ้นไป และความยาวตั้งแต่ 410 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  39232119 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39232119 001/KGM           ถุงพลาสติกปลอดเชื้อเคลือบอะลูมิเนียม และมีฝาปิด  Export   Import 
  39232119 002/KGM           ถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม  Export   Import 
  39232119 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  39232191 000/KGM           ถุงปลอดเชื้อที่มีฝาปิดชนิดกันรั่ว (ซีลแกลนด์) ไม่ได้เสริมให้แข็งแรงด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม (นอกจากถุงรีทอร์ต) ความกว้างตั้งแต่ 315 มิลลิเมตรขึ้นไป และความยาวตั้งแต่ 410 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  39232199 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39232199 001/KGM           ถุงพลาสติกปลอดเชื้อเคลือบอะลูมิเนียม และมีฝาปิด  Export   Import 
  39232199 002/KGM           ถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม  Export   Import 
  39232199 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392329 /KGM     กระสอบและถุง (รวมถึงกรวย) ที่ใช้ลำเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ (นอกจากทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน)  Export   Import 
  39232910 000/KGM           ถุงปลอดเชื้อที่มีฝาปิดชนิดกันรั่ว (ซีลแกลนด์) จะเสริมให้แข็งแรงด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมหรือไม่ก็ตาม (นอกจากถุงรีทอร์ต) ความกว้างตั้งแต่ 315 มิลลิเมตรขึ้นไป และความยาวตั้งแต่ 410 มิลลิเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  39232990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39232990 001/KGM           ถุงพลาสติกปลอดเชื้อที่เสริมให้แข็งแรงด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม (นอกจากถุงรีทอร์ต)  Export   Import 
  39232990 002/KGM           ถุงพลาสติกปลอดเชื้อเคลือบอะลูมิเนียม และมีฝาปิด  Export   Import 
  39232990 003/KGM           ถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม  Export   Import 
  39232990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392330 /KGM     ขวดขนาดใหญ่ ขวด ขวดคอคอด และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  39233020 000/KGM           ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่เสริมให้แข็งแรงด้วยไฟเบอร์กลาสหลายชั้น  Export   Import 
  39233090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392340 /KGM     แกนม้วน กรวยม้วน กระสวยและของรองรับที่คล้ายกัน ที่ใช้ลำเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  39234010 000/KGM           เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.44 84.45 หรือ 84.48  Export   Import 
  39234090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39235000 000/KGM           จุก ฝา และที่ปิดครอบอื่น ๆ  Export   Import 
  392390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39239010 000/KGM           หลอดยาสีฟัน  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  39239090 001/KGM           เฉพาะถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำจากวัสดุผสม(คอมโพสิท)เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยวัสดุผสมเสริมแรงด้วยใยแก้ว(เรนฟอร์ดไฟเบอร์กลาส)และหุ้มด้วยพลาสติกเรซิน(อีพอกซีเรซิน)  Export   Import 
  39239090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3924     เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่นๆ และของใช้ในห้องน้ำ ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  392410 /KGM     เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ทำด้วยพลาสติก (เช่น เมลามีน เป็นต้น)  Export   Import 
  39241000 001/KGM           ทำด้วยเมลามีน  Export   Import 
  39241000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  392490 /KGM     ของใช้ในบ้านเรือนอื่นๆ (นอกจากเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว) และของใช้ในห้องน้ำ ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  39249010 000/KGM           ภาชนะสำหรับอุจจาระหรือปัสสาวะบนเตียง ภาชนะรับปัสสาวะ (ชนิดหิ้วได้) และภาชนะสำหรับใส่ปัสสาวะในห้องนอน  Export   Import 
  39249090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  39249090 001/KGM           ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน  Export   Import 
  39249090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3925     เครื่องประกอบของอาคาร ทำด้วยพลาสติก ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  39251000 000/KGM           เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว้ต และภาชนะสำหรับบรรจุที่คล้ายกัน มีความจุเกิน 300 ลิตร  Export   Import 
  39252000 000/KGM           ประตู หน้าต่าง และกรอบของของดังกล่าว รวมทั้งธรณีประตู  Export   Import 
  39253000 000/KGM           บานเลื่อน ฉากบังตาหรือมู่ลี่ (รวมถึงบานเกล็ดนอน) และของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  39259000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
3926     ของอื่น ๆ ทำด้วยพลาสติก และของที่ทำด้วยวัตถุอื่นๆ ตามประเภท 39.01 ถึง 39.14  Export   Import 
  39261000 000/KGM           ของใช้สำนักงานหรือโรงเรียน  Export   Import 
  392620 /KGM     เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด)  Export   Import 
  39262060 000/KGM           เครื่องแต่งกายสำหรับใช้ป้องกันสารเคมี ป้องกันรังสีหรือใช้สำหรับผจญเพลิง  Export   Import 
  39262090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39263000 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับเฟอร์นิเจอร์ สำหรับตัวถังรถยนต์หรือสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  39264000 000/KGM           รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ  Export   Import 
  392690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  39269010 000/KGM           ทุ่นสำหรับอวน  Export   Import 
  39269020 000/KGM           พัดทั้งที่พับได้และพับไม่ได้ โครงและด้ามของพัดดังกล่าว และส่วนประกอบของโครงและด้าม  Export   Import 
            ของใช้เพื่อสุขลักษณะ ทางการแพทย์และทางศัลยกรรม    
  39269032 000/KGM           แบบพลาสติกที่พิมพ์รอยฟันแล้ว  Export   Import 
  39269039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อุปกรณ์นิรภัยและอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เพื่อการป้องกัน    
  39269041 000/KGM           โล่กำบังสำหรับตำรวจ  Export   Import 
  39269042 000/KGM           หน้ากากที่ใช้เพื่อการป้องกัน สำหรับใช้ในงานเชื่อมโลหะและงานที่คล้ายกัน  Export   Import 
  39269044 000/KGM           เบาะรองรับการตกจากที่สูงเพื่อช่วยชีวิต  Export   Import 
  39269049 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39269049 001/KGM           เฉพาะครอบหูกันเสียง สิ่งอุดหูลดเสียงอุปกรณ์วัดไอของสารอินทรีย์ หรือวัดไอของปรอท บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย  Export   Import 
  39269049 002/KGM           ตะปูสะท้อนแสง  Export   Import 
  39269049 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            ของที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม    
  39269053 000/KGM           สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพาน  Export   Import 
  39269055 000/KGM           ตะขอรูปตัวเจและบันช์บล็อกทำด้วยพลาสติกสำหรับเชื้อปะทุ  Export   Import 
  39269059 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  39269060 000/KGM           อุปกรณ์สำหรับให้อาหารสัตว์ปีกเลี้ยง  Export   Import 
  39269070 000/KGM           แผ่นนวมสำหรับเครื่องแต่งกายหรือของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
             แผ่นรองสำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณหรือของประดับกายชิ้นเล็ก ๆ ลูกปัด หุ่นทำรองเท้า    
  39269081 000/KGM           หุ่นทำรองเท้า  Export   Import 
  39269082 000/KGM           ลูกประคำ  Export   Import 
  39269089 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  39269091 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับเก็บเมล็ดธัญพืช  Export   Import 
  39269092 000/KGM           แคปซูลเปล่าชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ทางเภสัชกรรม  Export   Import 
  39269099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  39269099 001/KGM           ตะกร้า ตะแกรง และสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  39269099 002/KGM           เฉพาะทุ่นกักน้ำมัน  Export   Import 
  39269099 003/KGM           เฉพาะตาขอ ห่วง และตัวล็อค ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า และของตามประเภทที่ 42.02  Export   Import 
  39269099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import