ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
41     หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก  Export   Import 
4101     หนังดิบของสัตว์จำพวกโคกระบือ หรือจำพวกม้า (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมักหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะเอาขนออกหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  410120 /KGM     หนังทั้งตัว ไม่ผ่า เมื่อเพียงแต่ทำให้แห้งมีน้ำหนักต่อผืนไม่เกิน 8 กิโลกรัม เมื่อใส่เกลือแล้วทำให้แห้งมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม เมื่อสดหรือหมักเกลือหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นมีน้ำหนักไม่เกิน 16 โ  Export   Import 
  41012010 /KGM         ผ่านการฟอกขั้นต้น  Export   Import 
  41012010 001/KGM           (ของโค) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41012010 002/KGM           (ของกระบือ) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41012010 003/KGM           (ของม้า) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41012010 004/KGM           (ของโค) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41012010 005/KGM           (ของกระบือ) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41012010 006/KGM           (ของม้า) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41012010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  41012090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  410150 /KGM     หนังดิบทั้งตัวของสัตว์จำพวกโคกระบือ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมักหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) มีน้ำหนักเกิน 16 กิโลกรัม  Export   Import 
  41015010 /KGM         ผ่านการฟอกขั้นต้น  Export   Import 
  41015010 001/KGM           (ของโค) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41015010 002/KGM           (ของกระบือ) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41015010 003/KGM           (ของม้า) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41015010 004/KGM           (ของโค) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41015010 005/KGM           (ของกระบือ) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41015010 006/KGM           (ของม้า) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41015010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  41015090 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
  410190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  41019010 /KGM         ผ่านการฟอกขั้นต้น  Export   Import 
  41019010 001/KGM           เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41019010 002/KGM           เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41019010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  41019090 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
4102     หนังดิบของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะมีขนติดหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ 1 (ค) ของตอนที่ 41 (หนังดิ  Export   Import 
  41021000 000/KGM           มีขนติด  Export   Import 
         ไม่มีขนติด    
  41022100 000/KGM           หมัก  Export   Import 
  410229 /KGM     หนังดิบของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด (ยกเว้นหนังดิบของลูกแกะแอสตราคาน บรอดเทล คาราคัล เปอร์เซียน หรือลูกแกะชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งลูกแกะอินเดีย จีน มองโกเลีย หรือทิเบต) สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น (นอกจากหมัก) แต่ต้อ  Export   Import 
  41022910 /KGM         ผ่านการฟอกขั้นต้น  Export   Import 
  41022910 001/KGM           เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41022910 002/KGM           เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41022910 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  41022990 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
4103     หนังดิบอื่น ๆ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทําไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์หรือไม่จัดทํามากไปกว่านี้) จะเอาขนออกหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ 1 (ข) หรือ 1 (ค) ของตอนนี้  Export   Import 
  410320 /KGM     หนังดิบของสัตว์เลื้อยคลาน (เช่น งู จระเข้ เป็นต้น) สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมักหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้  Export   Import 
  41032010 /KGM         ผ่านการฟอกขั้นต้น  Export   Import 
  41032010 001/KGM           (ของงู) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้น  Export   Import 
  41032010 002/KGM           (ของจระเข้) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้น  Export   Import 
  41032010 003/KGM           (อื่น ๆ ) เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้น  Export   Import 
  41032090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  410330 /KGM     หนังดิบของสุกร (รวมถึงเพกการี) สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมักหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้  Export   Import 
  41033000 001/KGM           เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41033000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  410390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  41039000 001/KGM           ของแพรหรือลูกแพะผ่านการฟอกขั้นต้น  Export   Import 
  41039000 002/KGM           เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม (ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41039000 003/KGM           ของอูฐ (รวมถึงอูฐที่มีหนอกเดียว) ที่มีขนติด  Export   Import 
  41039000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4104     หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครัสต์ของสัตว์จำพวกโค กระบือ หรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้  Export   Import 
        ในสภาพเป?ยก (รวมถึงเวตบลู)    
  410411 /KGM     หนังที่ฟอกแล้วของสัตว์จำพวกโค กระบือ หรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู) จำพวกฟลูเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต  Export   Import 
  41041100 001/KGM           เฉพาะหนังฟอกของสัตว์จำพวกโค กระบือ ผ่านการฟอกขั้นต้นด้วยเกลือของโครเมียม (เวตบูล)  Export   Import 
  41041100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  410419 /KGM     หนังที่ฟอกแล้วของสัตว์จำพวกโค กระบือ หรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู) นอกจากจำพวกฟลูเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต  Export   Import 
  41041900 001/KGM           เฉพาะหนังฟอกของสัตว์จำพวกโค กระบือ ผ่านการฟอกขั้นต้นด้วยเกลือของโครเมียม (เวตบูล)  Export   Import 
  41041900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ในสภาพแห้ง (ครัสต์)    
  41044100 000/KGM           ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต  Export   Import 
  41044900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4105     หนังฟอกแล้วหรือหนังครัสต์ของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำไปมากกว่านี้  Export   Import 
  41051000 000/KGM           ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)  Export   Import 
  41053000 000/KGM           ในสภาพแห้ง (ครัสต์)  Export   Import 
4106     หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังสัตว์ครัสต์ ของสัตว์อื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 41.04 ถึง 41.05) ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้  Export   Import 
        ของแพะหรือลูกแพะ    
  41062100 000/KGM           ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)  Export   Import 
  41062200 000/KGM           ในสภาพแห้ง (ครัสต์)  Export   Import 
        ของสุกร    
  41063100 000/KGM           ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)  Export   Import 
  41063200 000/KGM           ในสภาพแห้ง (ครัสต์)  Export   Import 
  410640 /KGM     หนังฟอกหรือหนังครัสต์ของสัตว์เลื้อยคลาน ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้  Export   Import 
  41064010 000/KGM           ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)  Export   Import 
  41064020 000/KGM           ในสภาพแห้ง (ครัสต์)  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  41069100 000/KGM           ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)  Export   Import 
  41069200 000/KGM           ในสภาพแห้ง (ครัสต์)  Export   Import 
4107     หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ของสัตว์จำพวกโค กระบือ หรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภทที่ 41.14 (หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเนชันชามัว) หนังฟอกชนิดเพเทนต์  Export   Import 
        หนังทั้งตัว    
  41071100 000/KGM           ฟูลเกรน ไม่ผ่า  Export   Import 
  41071200 000/KGM           เกรนสปลิต  Export   Import 
  41071900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  41079100 000/KGM           ฟูลเกรน ไม่ผ่า  Export   Import 
  41079200 000/KGM           เกรนสปลิต  Export   Import 
  41079900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  41120000 000/KGM           หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14  Export   Import 
4113     หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์อื่นๆ (นอกจากสัตว์จำพวกโคกระบือหรือจำพวกม้า แกะหรือลูกแกะ) ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภทที่ 41.14 (หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเ  Export   Import 
  41131000 000/KGM           ของแพะหรือลูกแพะ  Export   Import 
  41132000 000/KGM           ของสุกร  Export   Import 
  41133000 000/KGM           ของสัตว์เลื้อยคลาน  Export   Import 
  41139000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4114     หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถึงคอมบิเนชันชามัว) หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนเต็ด รวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ  Export   Import 
  41141000 000/KGM           หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเนชันชามัว)  Export   Import 
  41142000 000/KGM           หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนเต็ด รวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ  Export   Import 
4115     หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลัก ที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบางหรือเป็นแถบ จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม เศษตัดและเศษอื่น ๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัด ที่ไม่เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งฝุ่นหนัง ผงหนัง และหนังป่น  Export   Import 
  41151000 000/KGM           หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลัก ที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  41152000 000/KGM           เศษตัดและเศษอื่น ๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัดที่ไม่เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งฝุ่นหนัง ผงหนัง และหนังป่น  Export   Import