ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
42     เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือ และภาชนะที่คล้ายกัน ของที่ทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)  Export   Import 
  42010000 000/KGM           เครื่องอานและเครื่องเทียมลากสำหรับสัตว์ทุกชนิด (รวมถึงสายโยง เชือกจูง สนับเข่า ตะกร้อสวมปาก ผ้ารองอาน กระเป๋าอานม้า เสื้อสำหรับสุนัขและของที่คล้ายกัน) ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม  Export   Import 
4202     หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน ซองแว่นตา ที่ใส่กล้องส่องทางไกล ที่ใส่กล้องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าปืน ซองปืน และภาชนะที่คล้ายกัน ทำ  Export   Import 
         หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน และภาชนะที่คล้ายกัน    
  42021100 000/C62           ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด  Export   Import 
  420212 /C62     ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ  Export   Import 
             กระเป๋านักเรียน    
  42021211 000/C62           ด้านนอกเป็นวัลแคไนซ์ไฟเบอร์  Export   Import 
  42021219 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  42021291 000/C62           ด้านนอกเป็นวัลแคไนซ์ไฟเบอร์  Export   Import 
  42021299 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  42021299 001/C62           ทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  42021299 002/C62           ทำด้วยหนังเทียม  Export   Import 
  42021299 090/C62           ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ นอกจากหนังเทียม  Export   Import 
  420219 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  42021920 000/C62           ด้านนอกเป็นกระดาษแข็ง  Export   Import 
  42021990 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  42021990 001/C62           เฉพาะด้านนอกเป็นวัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  42021990 002/C62           ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  42021990 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระเป?าถือ จะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป?าถือ    
  420221 /C62     กระเป๋าถือ จะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป๋าถือที่ไม่มีหูหิ้ว ด้านนอกทำด้วยหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์  Export   Import 
  42022100 001/C62           ทำด้วยหนังอัด  Export   Import 
  42022100 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  420222 /C62     กระเป๋าถือ จะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป๋าถือที่ไม่มีหูหิ้ว ด้านนอกทำด้วยแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ  Export   Import 
  42022200 001/C62           ทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  42022200 002/C62           ทำด้วยหนังเทียม  Export   Import 
  42022200 090/C62           ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ นอกจากหนังเทียม  Export   Import 
  42022900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
         ของที่ปกติพกติดกระเป๋าเครื่องแต่งกายหรือกระเป๋าถือ    
  420231 /C62     ของที่ปกติพกติดกระเป๋าเครื่องแต่งกายหรือกระเป๋าหิ้ว (เช่น กระเป๋าใส่เศษสตางค์ เป็นต้น) ด้านนอกทำด้วยหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์  Export   Import 
  42023100 001/C62           กระเป๋าใส่สตางค์  Export   Import 
  42023100 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  420232 /C62     ของที่ปกติพกติดกระเป๋าเครื่องแต่งกายหรือกระเป๋าหิ้ว (เช่น กระเป๋าใส่เศษสตางค์ เป็นต้น) ด้านนอกทำด้วยแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ  Export   Import 
  42023200 001/C62           กระเป๋าใส่สตางค์  Export   Import 
  42023200 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  420239 /C62     ของที่ปกติพกติดกระเป๋าเครื่องแต่งกายหรือกระเป๋าหิ้ว (เช่น กระเป๋าใส่เศษสตางค์ เป็นต้น) ด้านนอกทำด้วยวัตถุอื่น ๆ (นอกจากหนังฟอก หนังอัด หนังฟอก ชนิดเพเทนต์ แผ่นพลาสติก วัตถุทอ)  Export   Import 
  42023910 /C62         ทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  42023910 001/C62           กระเป๋าใส่สตางค์  Export   Import 
  42023910 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  42023920 /C62         ทำด้วยนิกเกิล  Export   Import 
  42023920 001/C62           กระเป๋าใส่สตางค์  Export   Import 
  42023920 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  42023930 /C62         ทำด้วยไม้ หรือทำด้วยสังกะสี หรือทำด้วยวัตถุแกะสลักที่ทำจากสัตว์ หรือพืช หรือแร่ธาตุ  Export   Import 
  42023930 001/C62           กระเป๋าใส่สตางค์  Export   Import 
  42023930 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  42023990 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  42023990 001/C62           กระเป๋าใส่สตางค์  Export   Import 
  42023990 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  420291 /C62     ภาชนะใส่ของอื่น ๆ (เช่น กล่องใส่เครื่องประดับ กล่องแป้ง กล่องใส่ของมีคม เป็นต้น) ด้านนอกทำด้วยหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์ (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 4202.11, 4202.21, 4202.31)  Export   Import 
             กระเป๋าเครื่องกีฬา    
  42029111 000/C62           กระเป๋าโบว์ลิ่ง  Export   Import 
  42029119 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  42029190 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  42029190 001/C62           กล่องใส่เครื่องประดับ  Export   Import 
  42029190 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  420292 /C62     ภาชนะใส่ของอื่น ๆ (เช่น กล่องใส่เครื่องประดับ กล่องแป้ง กล่องใส่ของมีคม เป็นต้น) ด้านนอกทำด้วยแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 4202.12, 4202.22, 4202.32)  Export   Import 
  42029210 000/C62           กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำทำด้วยแผ่นพลาสติก  Export   Import 
  42029220 000/C62           กระเป๋าโบว์ลิ่ง  Export   Import 
  42029290 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  42029290 001/C62           กล่องใส่เครื่องประดับ  Export   Import 
  42029290 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  420299 /C62     ภาชนะใส่ของอื่น ๆ (เช่น กล่องใส่เครื่องประดับ กล่องแป้ง กล่องใส่ของมีคม เป็นต้น) ด้านนอกทำด้วยวัตถุอื่น ๆ เช่น วัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง เป็นต้น นอกจากหนังฟอก หนังอัด หนังฟอกชนิดเพเทนต์ พลาสติก วัตถุทอ (นอกจากของที  Export   Import 
            ด้านนอกเป็นวัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง    
  42029910 001/C62           กล่องใส่เครื่องประดับ  Export   Import 
  42029910 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  42029920 000/C62           ทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  42029930 000/C62           ทำด้วยนิกเกิล  Export   Import 
  42029940 000/C62           ทำด้วยสังกะสี หรือทำด้วยวัตถุแกะสลักที่ทำจากสัตว์ หรือพืช หรือแร่ธาตุ  Export   Import 
  42029990 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  42029990 001/C62           กล่องใส่เครื่องประดับ  Export   Import 
  42029990 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
4203     เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด  Export   Import 
  42031000 000/KGM           เครื่องแต่งกาย  Export   Import 
        ถุงมือทุกชนิด    
  42032100 000/PR           ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ในการกีฬา  Export   Import 
  420329 /PR     ถุงมือทุกชนิด ที่ออกแบบอย่างอื่นๆ (นอกจากที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ในการกีฬา) ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด  Export   Import 
  42032910 000/PR           ถุงมือทำงานชนิดที่ใช้เพื่อการป้องกัน  Export   Import 
  42032990 000/PR           อื่น ๆ  Export   Import 
  420330 /KGM     เข็มขัดและสายสะพาย ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด  Export   Import 
  42033000 001/KGM           เฉพาะเข็มขัดสำหรับกีฬายกน้ำหนักหรือกีฬายิมนาสติก  Export   Import 
  42033000 002/KGM           เข็มขัด  Export   Import 
  42033000 003/KGM           สายสะพาย  Export   Import 
  420340 /KGM     ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ( นอกจากถุงมือทุกชนิด เข็มขัด และสายสะพาย) ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด  Export   Import 
  42034000 001/KGM           เฉพาะสายรัดข้อมือ  Export   Import 
  42034000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4205     ของอื่น ๆ ทําด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด  Export   Import 
  42050010 000/KGM           เชือกผูกรองเท้าบู๊ท ที่ปูพื้น  Export   Import 
  42050020 000/KGM            เข็มขัดและสายรัดเพื่อความปลอดภัยในทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  42050030 000/KGM           สายหรือแถบทำด้วยหนังฟอกชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณหรือชนิดที่ใช้สำหรับเป็นของประดับกาย  Export   Import 
  42050040 /KGM         ของทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด ชนิดที่ใช้ในเครื่องจักรหรือในเครื่องใช้กล หรือเพื่อใช้ทางเทคนิคอย่างอื่น (เช่น สายพานและของที่ใช้เป็นสายพาน เป็นต้น)  Export   Import 
  42050040 001/KGM           สายพานและของที่ใช้เป็นสายพาน  Export   Import 
  42050040 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  42050090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  42050090 001/KGM           เฉพาะหนังรองมือสำหรับกีฬายิมนาสติก  Export   Import 
  42050090 002/KGM           ของเล่นของสัตว์  Export   Import 
  42050090 003/KGM           เฉพาะส่วนประกอบของเสื้อโค้ต แจ็กเก็ตและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  42050090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4206     ของทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) กระพุ้งลำไส้ใหญ่ ถุงกระเพาะหรือทำด้วยเอ็นสัตว์  Export   Import 
  42060010 000/KGM           กระเป๋ายาเส้น  Export   Import 
  42060090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  42060090 001/KGM           เฉพาะเอ็นสำหรับใช้กับแรกเก็ตที่มีความยาวไม่เกิน 15 เมตร และบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  42060090 002/KGM           เอ็นเย็บแผล  Export   Import 
  42060090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import