ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
44     ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้  Export   Import 
4401     ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน ไม่เป็นชิ้นหรือสะเก็ด รวมทั้งขี้เลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกัน เป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  44011000 000/KGM           ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัดหรือมีลักษณะที่คล้ายกัน  Export   Import 
  44012100 000/KGM           ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  440122 /KGM     ไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน (เช่น ไม้ยูคาลิปตัส เป็นต้น) เป็นชิ้นหรือสะเก็ด  Export   Import 
  44012200 001/KGM           ยูคาลิปตัส  Export   Import 
  44012200 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ขี้เลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลตหรือลักษณะที่คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม    
  44013100 000/KGM           เศษไม้อัดเม็ด  Export   Import 
  44013900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4402     ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ทำจากเปลือกแข็งหรือนัต) จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  44021000 000/KGM           จากไม้ไผ่  Export   Import 
  440290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  44029010 000/KGM           จากกะลามะพร้าว  Export   Import 
  44029090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  44029090 001/KGM           ผงถ่าน, ถ่านอัด  Export   Import 
  44029090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4403     ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถากเปลือกหรือกระพี้ออกแล้ว หรือทำเป็นสี่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  440310 /KGM     ไม้ที่ยังไม่แปรรูป ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอโซต หรือสารรักษาเนื้อไม้อื่นๆ  Export   Import 
  44031010 000/KGM           เสาอมไส้ ซุงไม้เลื่อย และซุงไม้บาง  Export   Import 
  44031090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  440320 /MTQ     ไม้จำพวกสนที่ยังไม่แปรรูป (เช่น ไม้สนทะเลและไม้สนปฎิพัทธ์ เป็นต้น)  Export   Import 
  44032010 000/MTQ           เสาอมไส้ ซุงไม้เลื่อย และซุงไม้บาง  Export   Import 
  44032090 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ ที่เป็นไม้เมืองร้อนซึ่งระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 1    
  440341 /MTQ     ไม้ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา ที่ยังไม่แปรรูป  Export   Import 
  44034110 000/MTQ           เสาอมไส้ ซุงไม้เลื่อย และซุงไม้บาง  Export   Import 
  44034190 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440349 /MTQ     ไม้เมืองร้อนอื่น ๆ ที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อยที่ 1 ในตอนที่ 44 เช่น ไม้สัก ไม้ยาง เป็นต้น (นอกจากไม้ดาร์กเรดเมอแรนติ ไม้ไลต์เรดเมอแรนติและ ไม้เมอแรนติบาเคา) ที่ยังไม่แปรรูป  Export   Import 
  44034910 /MTQ         เสาอมไส้ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง  Export   Import 
  44034910 001/MTQ           ไม้สัก  Export   Import 
  44034910 002/MTQ           ไม้ยาง  Export   Import 
  44034910 003/MTQ           ประดู่  Export   Import 
  44034910 004/MTQ           ชิงชันหรือเกตุแดง  Export   Import 
  44034910 005/MTQ           กระบาก  Export   Import 
  44034910 006/MTQ           ตะเคียน  Export   Import 
  44034910 007/MTQ           มะค่า  Export   Import 
  44034910 008/MTQ           มะฮอกกานี  Export   Import 
  44034910 090/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  44034990 /MTQ         อื่นๆ  Export   Import 
  44034990 001/MTQ           ไม้สัก  Export   Import 
  44034990 002/MTQ           ไม้ยาง  Export   Import 
  44034990 003/MTQ           ประดู่  Export   Import 
  44034990 004/MTQ           ชิงชันหรือเกตุแดง  Export   Import 
  44034990 005/MTQ           กระบาก  Export   Import 
  44034990 006/MTQ           ตะเคียน  Export   Import 
  44034990 007/MTQ           มะค่า  Export   Import 
  44034990 008/MTQ           มะฮอกกานี  Export   Import 
  44034990 090/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  440391 /MTQ     ไม้โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส) ที่ยังไม่แปรรูป  Export   Import 
  44039110 000/MTQ           เสาอมไส้ ซุงไม้เลื่อย และซุงไม้บาง  Export   Import 
  44039190 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440392 /MTQ     ไม้บีช (จำพวกฟากัส) ที่ยังไม่แปรรูป  Export   Import 
  44039210 000/MTQ           เสาอมไส้ ซุงไม้เลื่อย และซุงไม้บาง  Export   Import 
  44039290 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440399 /MTQ     ไม้อื่น ๆ เช่น ไม้ประดู่ ไม้กระบาก ไม้มะค่า ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ไม้มะฮอกกานี เป็นต้น (นอกจากไม้ที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 4403.10 ถึง 4403.20 4403.41 ถึง 4403.49 และ 4403.91 ถึง 4403.92) ที่ยังไม่แปรรูป  Export   Import 
  44039910 /MTQ         เสาอมไส้ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง  Export   Import 
  44039910 004/MTQ           เต็งและรัง  Export   Import 
  44039910 007/MTQ           ยางพารา  Export   Import 
  44039910 008/MTQ           ยูคาลิปตัส  Export   Import 
  44039910 009/MTQ           กระถินยักษ์  Export   Import 
  44039910 010/MTQ           กระถินเทพา  Export   Import 
  44039910 011/MTQ           กระถินณรงค์  Export   Import 
  44039910 012/MTQ           ซ้อ  Export   Import 
  44039910 013/MTQ           สะเดา  Export   Import 
  44039910 014/MTQ           สะเดาช้าง  Export   Import 
  44039910 015/MTQ           เลี่ยน  Export   Import 
  44039910 017/MTQ           สนทะเล  Export   Import 
  44039910 018/MTQ           สนประดิพัทธ์  Export   Import 
  44039910 090/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  44039990 /MTQ         อื่นๆ  Export   Import 
  44039990 004/MTQ           เต็งและรัง  Export   Import 
  44039990 007/MTQ           ยางพารา  Export   Import 
  44039990 008/MTQ           ยูคาลิปตัส  Export   Import 
  44039990 009/MTQ           กระถินยักษ์  Export   Import 
  44039990 010/MTQ           กระถินเทพา  Export   Import 
  44039990 011/MTQ           กระถินณรงค์  Export   Import 
  44039990 012/MTQ           ซ้อ  Export   Import 
  44039990 013/MTQ           สะเดา  Export   Import 
  44039990 014/MTQ           สะเดาช้าง  Export   Import 
  44039990 015/MTQ           เลี่ยน  Export   Import 
  44039990 017/MTQ           สนทะเล  Export   Import 
  44039990 018/MTQ           สนประดิพัทธ์  Export   Import 
  44039990 090/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
4404     ไม้รีดถัง ไม้ซีก รวมทั้งไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้วและไม้เสาหลักที่เสี้ยมปลายแต่ไม่ได้เลื่อยตามยาว ไม้ท่อนเล็กที่ตกแต่งอย่างหยาบ ๆ แต่ยังไม่กลึง ไม่ดัด หรือยังไม่ทำอย่างอื่น เหมาะสำหรับผลิตไม้เท้า ร่ม ด้ามเครื่องมือหรือผลิตของที่คล้ายกัน ชิบวูดและของที่คล้ายกั  Export   Import 
  44041000 000/MTQ           ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  440420 /KGM     ไม้รัดถัง ไม้ซีก รวมทั้งไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้ว ไม้เสาหลักที่เสี้ยมปลายแต่ไม่ได้เลื่อยตามยาว ไม้ท่อนเล็กที่ตกแต่งอย่างหยาบ ๆ แต่ยังไม่กลึงไม่ดัด หรือยังไม่ทำอย่างอื่นเหมาะสำหรับผลิตไม้เท้า ร่ม ด้ามเครื่องมือ หรือผลิตของที่คล้ายกัน ชิบวูดและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  44042010 000/KGM           ชิปวูด  Export   Import 
  44042090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  44042090 001/KGM           ยูคาลิปตัส  Export   Import 
  44042090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4405     ฝอยไม้และผงไม้  Export   Import 
  44050010 000/KGM            ฝอยไม้  Export   Import 
  44050020 000/KGM            ผงไม้  Export   Import 
4406     ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง  Export   Import 
  44061000 000/MTQ           ที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ  Export   Import 
  44069000 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
4407     ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  440710 /MTQ     ไม้จำพวกสนที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  44071000 001/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44071000 090/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
         ไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ในตอนนี้    
  440721 /MTQ     ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร- - มาอกกานี (จําพวกสเวียทีเนีย)  Export   Import 
  44072110 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072190 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440722 /MTQ     ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  44072210 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072290 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440725 /MTQ     ไม้ดาร์กเรดเมอแรนติ ไม้ไลต์เรดเมอแรนติและไม้เมอแรนติบาเคา ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร  Export   Import 
            ดาร์กเรดเมอแรนติหรือไลต์เรดเมอแรนติ    
  44072511 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072519 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
             ดาร์กเรดเมอแรนติหรือไลต์เรดเมอแรนติ    
  44072521 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072529 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440726 /MTQ     ไม้ไวต์ลออัน ไม้ไวต์เมอแรนติ ไม้ไวต์ซีรายา ไม้เยลโลว์เมอแรนติและไม้อลัน ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  44072610 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072690 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440727 /MTQ      ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  44072710 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072790 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440728 /MTQ     ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  44072810 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072890 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440729 /MTQ     อื่น ๆ  Export   Import 
            เจลูตอง (จำพวกไดรา)    
  44072911 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072919 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
            คาเพอร์ (จำพวกดรายโอบาลานอปส์)    
  44072921 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072929 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
            เคมพัส (จำพวกคุมพัสเซีย)    
  44072931 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072939 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
            เครูอิง (จำพวกดิพเทอโรคาร์พัส)    
  44072941 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072949 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
            รามิน (จำพวกโกนิสไตลัส)    
  44072951 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072959 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
            ไม้สัก (จำพวกเทคโทนา)    
  44072961 /MTQ         ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072961 001/MTQ           ไม้สักตับ  Export   Import 
  44072961 002/MTQ           ไม้สักกระดาน  Export   Import 
  44072961 003/MTQ           ไม้สักแปรรูป  Export   Import 
  44072961 004/MTQ           ไม้สักดาดฟ้าเรือ  Export   Import 
  44072961 005/MTQ           ไม้สักอื่น ๆ  Export   Import 
  44072969 /MTQ         อื่นๆ  Export   Import 
  44072969 001/MTQ           ไม้สักตับ  Export   Import 
  44072969 002/MTQ           ไม้สักกระดาน  Export   Import 
  44072969 003/MTQ           ไม้สักแปรรูป  Export   Import 
  44072969 004/MTQ           ไม้สักดาดฟ้าเรือ  Export   Import 
  44072969 005/MTQ           ไม้สักอื่น ๆ  Export   Import 
             เต็งมาเลเซีย (จ าพวกโชเรีย)    
  44072971 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072979 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
             ไม้ชุมแพรก (จ าพวกเฮอริเทียรา)    
  44072981 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072989 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  44072991 000/MTQ           จองกอง (จำพวกแดกไทโลคลาดัส) และเมอร์เบา (จำพวกอินต์เซีย) ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072992 000/MTQ           จองกอง (จำพวกแดกไทโลคลาดัส) และเมอร์เบา (จำพวกอินต์เซีย) อื่น ๆ  Export   Import 
  44072993 /MTQ         อื่น ๆ ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072993 001/MTQ           ประดู่  Export   Import 
  44072993 002/MTQ           ชิงชันหรือเกตุแดง  Export   Import 
  44072993 003/MTQ           กระบาก  Export   Import 
  44072993 004/MTQ           ตะเคียน  Export   Import 
  44072993 005/MTQ           มะค่า  Export   Import 
  44072999 /MTQ         อื่น ๆ  Export   Import 
  44072999 001/MTQ           ประดู่  Export   Import 
  44072999 002/MTQ           ชิงชันหรือเกตุแดง  Export   Import 
  44072999 003/MTQ           กระบาก  Export   Import 
  44072999 004/MTQ           ตะเคียน  Export   Import 
  44072999 005/MTQ           มะค่า  Export   Import 
        อื่นๆ    
  440791 /MTQ     ไม้โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส) ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  44079110 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079190 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440792 /MTQ     ไม้บีช (จำพวกฟากัส) ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  44079210 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079290 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440793 /MTQ     เมเปิล (จำพวกเอเซอร์)  Export   Import 
  44079310 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079390 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440794 /MTQ     เชอรี่ (จำพวกพรูนัส)  Export   Import 
  44079410 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079490 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440795 /MTQ     แอช (จำพวกฟราซินัส)  Export   Import 
  44079510 000/MTQ           ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079590 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  440799 /MTQ     อื่น ๆ  Export   Import 
  44079910 /MTQ         ที่ไส ขัด หรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079910 001/MTQ           เต็งและรัง  Export   Import 
  44079910 002/MTQ           ยางพารา  Export   Import 
  44079910 090/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  44079990 /MTQ         อื่น ๆ  Export   Import 
  44079990 001/MTQ           เต็งและรัง  Export   Import 
  44079990 002/MTQ           ยางพารา  Export   Import 
  44079990 003/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
4408     แผ่นไม้สำหรับทำไม้วีเนียร์ (รวมถึงแผ่นไม้ที่ได้จากการฝานลามิเนเต็ดวูด) แผ่นไม้สำหรับทำไม้อัดพลายวูด หรือแผ่นไม้สำหรับทำลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ และ ไม้อื่น ๆ ที่เลื่อยตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัด ต่อริมหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม ที่มีความหนาไม่เกิ  Export   Import 
  440810 /KGM     แผ่นไม้สำหรับทำไม้วีเนียร์ แผ่นไม้สำหรับทำไม้อัดพลายวูด หรือแผ่นไม้สำหรับทำลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ และไม้อื่น ๆ ที่เลื่อยตามยาว ฝานหรือลอก มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ของไม้จำพวกสน  Export   Import 
  44081010 000/KGM           แผ่นไม้ซีดาร์ชนิดที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมผลิตดินสอ รวมทั้งไม้สนแรดิเอตาชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตแผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง  Export   Import 
  44081030 000/KGM           แผ่นไม้วีเนียร์แผ่นหน้า  Export   Import 
  44081090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ในตอนนี้    
  44083100 000/KGM           ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา  Export   Import 
  440839 /KGM     แผ่นไม้สำหรับทำไม้วีเนียร์ และแผ่นไม้สำหรับทำไม้อัดพลายวูด หรือแผ่นไม้สำหรับทำลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ และไม้อื่น ๆ ที่เลื่อยตามยาว ฝานหรือลอก มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ของไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อยที่ 1 ในตอนที่  Export   Import 
  44083910 000/KGM           แผ่นไม้เจลูตองชนิดที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมผลิตดินสอ  Export   Import 
  44083990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  440890 /KGM     แผ่นไม้สำหรับทำไม้วีเนียร์ และแผ่นไม้สำหรับทำไม้อัดพลายวูด หรือแผ่นไม้สำหรับทำลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ และไม้อื่น ๆ ที่เลื่อยตามยาว ฝานหรือลอก มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร (นอกจากของดังกล่าวของไม้จำพวกสน ไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุ  Export   Import 
  44089000 001/KGM           แผ่นไม้สักวีเนียร์  Export   Import 
  44089000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4409     ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสำหรับปูพื้นแบบปาเก้ต์ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน) ที่มีขอบหรือหน้าไม้ทำเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง (ทำเป็นลิ้น ร่อง บังใบ มุมเฉลียง ข้อต่อรูปตัววี คิ้ว กรอบ ทำให้มนหรือลักษณะที่คล้ายกัน ) จะไส ขัดหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  44091000 000/KGM           ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  44092100 000/KGM           ไม้ไผ่  Export   Import 
  440929 /MTQ     อื่น ๆ  Export   Import 
  44092900 001/MTQ           ไม้สักกระดาน  Export   Import 
  44092900 002/MTQ           ไม้สักอื่น ๆ  Export   Import 
  44092900 003/MTQ           ไม้ประดู่  Export   Import 
  44092900 004/MTQ           ยางพารา  Export   Import 
  44092900 090/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
4410     แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) และแผ่นไม้ที่คล้ายกัน (เช่น แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว และแผ่นขี้กบอัด เป็นต้น) ทำด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จำพวกไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันด้วยเรซินหรือสารยึดอื่น ๆ ที่เป็นอินทรีย์วัตถุหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        ทําด้วยไม้    
  441011 /KGM     แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด)  Export   Import 
  44101100 001/KGM           ไม่ได้จัดทำหรือไม่ได้จัดทำมากไปกว่าขัด  Export   Import 
  44101100 002/KGM           หุ้มผิวด้วยกระดาษที่อาบซึมด้วยเมลามีน  Export   Import 
  44101100 003/KGM           หุ้มผิวด้วยพลาสติกอัดเป็นชั้นที่ตกแต่งแล้ว  Export   Import 
  44101100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  441012 /KGM     แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี)  Export   Import 
  44101200 001/KGM           ไม่ได้จัดทำหรือไม่ได้จัดทำมากไปกว่าขัด  Export   Import 
  44101200 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  441019 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  44101900 001/KGM           ไม่ได้จัดทำหรือไม่ได้จัดทำมากไปกว่าขัด  Export   Import 
  44101900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  44109000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4411     ไฟเบอร์บอร์ดที่ทำด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จำพวกไม้ จะยึดติดกันด้วยเรซินหรือสารอินทรีย์อื่นๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        ไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่นปานกลาง (เอ็มดีเอฟ)    
  441112 /KGM     ที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  44111200 001/KGM           ที่ไม่ตกแต่ง โดยวิธีทางกลหรือไม่หุ้มผิว  Export   Import 
  44111200 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  441113 /KGM     ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 9 มิลลิเมตร  Export   Import 
  44111300 001/KGM           ที่ไม่ตกแต่ง โดยวิธีทางกลหรือไม่หุ้มผิว  Export   Import 
  44111300 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  441114 /KGM     ที่มีความหนาเกิน 9 มิลลิเมตร  Export   Import 
  44111400 001/KGM           ที่ไม่ตกแต่ง โดยวิธีทางกลหรือไม่หุ้มผิว  Export   Import 
  44111400 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  441192 /KGM     ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  44119200 001/KGM           ที่ไม่ตกแต่ง โดยวิธีทางกลหรือไม่หุ้มผิว  Export   Import 
  44119200 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  441193 /KGM     ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  44119300 001/KGM           ที่ไม่ตกแต่ง โดยวิธีทางกลหรือไม่หุ้มผิว  Export   Import 
  44119300 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  441194 /KGM     ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  44119400 001/KGM           ที่ไม่ตกแต่ง โดยวิธีทางกลหรือไม่หุ้มผิว  Export   Import 
  44119400 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4412     ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์ และลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกัน  Export   Import 
  441210 /MTQ     ทำด้วยไม้ไผ่  Export   Import 
  44121000 001/MTQ           อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ในตอนนี้  Export   Import 
  44121000 002/MTQ           อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  44121000 003/MTQ           อย่างน้อยหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 1 ในตอนนี้  Export   Import 
  44121000 004/MTQ           อื่น ๆ ที่มีแผ่นชิ้นไม้อัดอย่างน้อยหนึ่งชิ้น  Export   Import 
  44121000 090/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
        ไม้อัดพลายวูดอื่น ๆ ประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน ๆ (นอกจากทำด้วยไม้ไผ่) แต่ละชั้นมีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร    
  44123100 000/MTQ           อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ในตอนนี้  Export   Import 
  44123200 000/MTQ           อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  44123900 000/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  441294 /MTQ     แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง ลามินบอร์ด และแผ่นไม้อัดไส้ไม้คร่าว  Export   Import 
  44129400 001/MTQ           อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ในตอนนี้  Export   Import 
  44129400 002/MTQ           อื่น ๆ ที่มีแผ่นชิ้นไม้อัดอย่างน้อยหนึ่งชิ้น  Export   Import 
  44129400 090/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  441299 /MTQ     อื่น ๆ  Export   Import 
  44129900 001/MTQ           อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ในตอนนี้  Export   Import 
  44129900 002/MTQ           อื่น ๆ ที่มีแผ่นชิ้นไม้อัดอย่างน้อยหนึ่งชิ้น  Export   Import 
  44129900 090/MTQ           อื่น ๆ  Export   Import 
  44130000 000/KGM           ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น แถบ หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์  Export   Import 
  44140000 000/KGM           กรอบไม้สำหรับรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงา หรือสำหรับของที่คล้ายกัน  Export   Import 
4415     หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ แกนม้วนสายเคเบิลทำด้วยไม้ พัลเลต บ๊อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของ ทำด้วยไม้ รวมทั้งเพลเลตคอลลาร์ทำด้วยไม้  Export   Import 
  44151000 000/KGM           หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกนม้วนสายเคเบิล  Export   Import 
  44152000 000/KGM           พัลเลต บ๊อกซ์พัลเลตและแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์  Export   Import 
4416     ถังไม้แบบคาส์ก บาร์เรล แวต ทับและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของช่างทำถังไม้ และส่วนประกอบของดังกล่าวทำด้วยไม้ รวมถึงไม้ทำถัง  Export   Import 
  44160010 000/KGM           ไม้ทำถัง  Export   Import 
  44160090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4417     เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัวและด้ามของไม้กวาดหรือแปรง หุ่นทำรองเท้าและหุ่นอัดรองเท้าทำด้วยไม้  Export   Import 
  44170010 000/KGM           หุ่นทำรองเท้า  Export   Import 
  44170090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4418     เครื่องประกอบอาคารทำด้วยไม้ และเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ แผงไม้ปาร์เกต์ที่ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบซิงเกิลและแบบเชก  Export   Import 
  44181000 000/KGM           หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบหน้าต่าง  Export   Import 
  44182000 000/KGM           ประตู กรอบประตู และธรณีประตู  Export   Import 
  44184000 000/KGM           ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้างคอนกรีต  Export   Import 
  44185000 000/KGM           กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก  Export   Import 
  44186000 000/KGM           เสา และคาน  Export   Import 
        แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว    
  44187100 000/KGM           สำหรับพื้นโมเสก  Export   Import 
  44187200 000/KGM           อื่น ๆ หลายชั้น  Export   Import 
  44187900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  441890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  44189010 000/KGM           แผงไม้เซลลูล่าร์  Export   Import 
  44189090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  44190000 000/KGM           เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัวทำด้วยไม้  Export   Import 
4420     ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้างหรือวัตถุอื่น ๆ หีบและกล่องสำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณหรือของมีคมและของที่คล้ายกันทำด้วยไม้ รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยไม้ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ที่ไม่ได้จัดเข้าตอนที่ 94  Export   Import 
  44201000 000/KGM           รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยไม้  Export   Import 
  442090 /KGM     ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้างหรือวัตถุอื่น ๆ หีบและกล่องสำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณหรือของมีคม และของที่คล้ายกันทำด้วยไม้ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ (เช่น เครื่องเงิน เป็นต้น) ที่ไม่ได้จัดเข้าตอนที่ 94  Export   Import 
  44209010 /KGM         เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ที่ไม่ได้จัดเข้าตอนที่94  Export   Import 
  44209010 001/KGM           ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้างหรือวัตถุอื่น ๆ  Export   Import 
  44209010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  44209090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  44209090 001/KGM           ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้างหรือวัตถุอื่น ๆ  Export   Import 
  44209090 002/KGM           เครื่องเขิน  Export   Import 
  44209090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4421     ของอื่น ๆ ทำด้วยไม้ (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 44.10 ถึง 44.20)  Export   Import 
  44211000 000/KGM           ไม้แขวนเสื้อ  Export   Import 
  442190 /KGM     ของอื่น ๆ ทำด้วยไม้ เช่น ไม้จิ้มฟัน หลอดม้วนด้าย กระสวย หลอดด้ายเย็บผ้า ก้านไม้ขีด เป็นต้น (นอกจากไม้แขวนเสื้อและของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 44.10 ถึง 44.20)  Export   Import 
  44219010 000/KGM           แกนม้วน กรวยม้วนและกระสวย หลอดด้ายเย็บผ้า และสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  44219020 000/KGM           ก้านไม้ขีด  Export   Import 
  44219030 000/KGM           หมุดไม้สำหรับตอกรองเท้า  Export   Import 
  44219040 000/KGM           ก้านลูกกวาด ก้านไอศกรีม และช้อนไอศกรีม  Export   Import 
  44219070 000/KGM           พัดทั้งที่พับได้และพับไม่ได้ โครงและด้ามของพัดดังกล่าว และส่วนประกอบของโครงและด้าม  Export   Import 
  44219080 000/KGM           ไม้จิ้มฟัน  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  44219093 000/KGM           ลูกประคำ  Export   Import 
  44219094 000/KGM           ลูกปัดอื่น ๆ  Export   Import 
  44219099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import