ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
46     ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง ทำด้วยเอสพาร์โต หรือทำด้วยวัตถุสานอื่นๆ เครื่องจักรสานและเครื่องสาน  Export   Import 
4601     สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุถักสาน จะประกอบกันเข้าเป็นแถบหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวัตถุถักสาน สิ่งถักตามยาว และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุถักสานที่ยึดเข้าด้วยกันเป็นแนวขนานหรือที่ทอในลักษณะเป็นผืน จะเป็นของสำเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม (  Export   Import 
        เสื่อ สิ่งปูลาดและฉาก ทำด้วยวัตถุจากพืช    
  46012100 000/KGM           ทำด้วยไม้ไผ่  Export   Import 
  46012200 000/KGM           ทำด้วยหวาย  Export   Import 
  46012900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  460192 /KGM      อื่น ๆ ทําด้วยไม้ไผ่  Export   Import 
  46019210 000/KGM           สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุถักสาน จะประกอบกันเข้าเป็นแถบหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  46019290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  460193 /KGM      อื่น ๆ ทําด้วยหวาย  Export   Import 
  46019310 000/KGM           สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุถักสาน จะประกอบกันเข้าเป็นแถบหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  46019390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  460194 /KGM      อื่น ๆ ทําด้วยวัตถุจากพืชอื่น ๆ  Export   Import 
  46019410 000/KGM           สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุถักสาน จะประกอบกันเข้าเป็นแถบหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  46019490 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  460199 /KGM     สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุถักสานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วัตถุจากพืช รวมทั้งวัตถุถักสานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วัตถุจากพืช สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุถักสานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วัตถุจากพืช ที่ยึดเข้าด้วยกันเป็นแนวขนานหรือที่ทอในลักษณ  Export   Import 
  46019910 /KGM         เสื่อและสิ่งปูลาด  Export   Import 
  46019910 001/KGM           ทำจากพลาสติก  Export   Import 
  46019910 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  46019920 000/KGM           สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุถักสาน จะประกอบกันเข้าเป็นแถบหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  46019990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  46019990 001/KGM           ฉากทำจากพลาสติก  Export   Import 
  46019990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4602     เครื่องจักสาน เครื่องสาน และของอื่นๆ ที่ทำเป็นรูปทรงโดยตรงจากวัตถุถักสาน หรือที่ทำขึ้นจากของตามประเภทที่ 46.01 รวมทั้งของที่ทำด้วยรังบวบ  Export   Import 
        ทำด้วยวัตถุจากพืช    
  46021100 000/KGM           ทำด้วยไม้ไผ่  Export   Import 
  46021200 000/KGM           ทำด้วยหวาย  Export   Import 
  460219 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  46021900 001/KGM           กระสอบ  Export   Import 
  46021900 002/KGM           กระเป๋าถือทำจากเครื่องจักรสาน  Export   Import 
  46021900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  460290 /KGM     เครื่องจักสาน เครื่องสาน และของอื่น ๆ เช่น กระสอบ เป็นต้น ที่ทำเป็นรูปทรงโดยตรงจากวัตถุถักสานที่ทำด้วยวัตถุถักสาน หรือที่ทำขึ้นจากของตามประเภทที่ 46.01 ที่ทำด้วยวัตถุถักสานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วัตถุจากพืช  Export   Import 
  46029000 001/KGM           กระสอบ  Export   Import 
  46029000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import